Planowanie witryny programu SharePoint

Planowanie witryny programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas planowania witryny programu SharePoint Właściciele witryn powinni organizować zawartość, aby ułatwić użytkownikom znajdowanie potrzebnych informacji. Ta strategia witryny ułatwia właścicielom witryn Zarządzanie witrynami i zarządzanie nimi.

Podstawowe informacje dotyczące planowania witryn

Planowanie nowej witryny SharePoint może być łatwiejsze, jeśli właściciele witryn po raz pierwszy otrzymają odpowiedzi na niektóre pytania dotyczące rodzaju potrzebnej witryny, kto będzie jej używać i jak będą z niej korzystać. Oto przykład odpowiedzi na pytanie:

  • Jaki typ witryny jest potrzebny?

  • Kto będzie korzystać z witryny?

  • Jak będzie wyglądać witryna?

  • Kto musi uzyskać dostęp do witryny?

  • W jaki sposób pracownicy, klienci, klienci i grupy będą używać witryny?

  • Kto będzie utrzymywać witrynę?

Cel witryny

Jednym z najważniejszych części planowania witryny SharePoint jest zdefiniowanie jej celu. Innymi słowy, jakiego typu witryny potrzebujesz? Odpowiedź na to pytanie szybko rozpocznie się Rozpoczynanie pracy nad ścieżką, aby utworzyć doskonałą witrynę SharePoint. Jeśli na przykład chcesz udostępnić informacje, wiadomości, narzędzia i rozwiązania z dziesiątek lub setkami osób, witryna komunikacyjna powinna działać. witryny komunikacyjne SharePoint zawierają niewielką liczbę autorów i współautorów, którzy komunikują się z większą liczbą odbiorców. Ponadto witryny komunikacyjne obsługują te same scenariusze, co tradycyjne witryny publikowania. Zobacz, co to jest witryna do komunikacji programu SharePoint? szczegółowe informacje na temat tego, czym jest ta witryna i jak wygląda.

Inny przykład: Jeśli chcesz połączyć grupę lub zespół z zawartością, projektami, informacjami i aplikacjami, witryna zespołu powinna działać. Aplikacja Microsoft teams to zalecane narzędzie do współpracy zespołowej, a każdy zespół jest połączony z witryną zespołu. SharePoint witryny zespołu skupia się na współpracy, gdy większość użytkowników i członkowie są autorami i współautorami projektu lub grupy. Witryny zespołów umożliwiają użytkownikom szybkie znajdowanie potrzebnych informacji i korzystanie z nich w celu podejmowania decyzji, Dowiedz się, co się dzieje, a następnie Współpracuj z innymi członkami zespołu, współpracownikami i partnerami w projektach. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania witryny i jej używania, zobacz co to jest witryna zespołu programu SharePoint?

Nowoczesne środowisko SharePoint udostępnia dwa szablony umożliwiające tworzenie nowych witryn; Witryna komunikacyjna i Witryna zespołu.

Wybieranie typu witryny w usłudze SharePoint Online

Podczas tworzenia witryny może być też konieczna zmiana ustawień regionalnych witryny, w zależności od tego, gdzie i kim są odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie ustawień regionalnych witryny. Aby umożliwić użytkownikom zmianę języka wyświetlania witryny lub tworzenie witryn w różnych językach, można użyć funkcji interfejsu użytkownika z wieloma językami (MUI). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wybieranie języków, które mają być dostępne dla interfejsu użytkownika witryny.

Witryny Centrum programu SharePoint

W nowoczesnym doświadczeniu SharePoint zalecamy tworzenie nowych witryn dla każdego obciążenia w firmie, a nie do tworzenia podwitryn. Zamiast tworzyć podwitryny, nowoczesne witryny SharePoint mogą być kojarzone z witrynami pokrewnymi i połączone z witryną centrum programu SharePoint. Koncentrator zapewnia płaską strukturę, co ułatwia prowadzenie i nawigację. Używanie koncentratorów powoduje usunięcie nieelastycznych hierarchii, które zostały utworzone przez zbiory witryn i podwitryny. Ułatwia to właścicielom witryn Przenoszenie witryn z jednej witryny centrum do innej po zmianie procesów i projektów. Przenoszenie nowoczesnej witryny połączonej z jedną witryną centrum do innej jest łatwiejsze niż w przypadku korzystania z hierarchii zbioru witryn i podwitryn.

Koncentratory łączą się i pomagają organizować Kolekcje powiązanych witryn zespołów i witryn komunikacyjnych w intranecie. Ważnym rozwiązaniem dla nowoczesnych intranetów przy użyciu SharePoint jest to, że każda jednostka działania powinna otrzymać oddzielną witrynę. Każda witryna komunikacyjna i witryna zespołu połączone z grupą Office 365 są tworzone jako zbiory witryn, które mogą mieć własne uprawnienia. Koncentratory, zwykle tworzone na podstawie witryn komunikacyjnych, powinny także dotyczyć odrębnych jednostek roboczych i łączyć inne powiązane witryny. Aby utworzyć centrum, musisz być administratorem SharePoint, ale właściciel witryny może skojarzyć witrynę programu SharePoint z witryną centrum.

Odbiorca witryny

Jeśli został już wybrany typ witryny SharePoint, możesz mieć dobrym pomysłem o to, kim jest Twoja zamierzona odbiorca. Jak wspomniano wcześniej, istnieją dwie witryny, które można utworzyć w nowoczesnej SharePoint, witrynie lub witrynie zespołu. Każda z tych witryn jest przeznaczona dla unikatowych odbiorców.

  • Witryny komunikacyjne są przeznaczone do emitowania wiadomości, przedstawiania wątków, udostępniania zawartości lub prezentowania usług lub osób. Odbiorca używa zwykle i przegląda, ale nie edytuje zawartości, informacji i wiadomości.

  • Witryny zespołu są przeznaczone do łączenia grup lub zespołów z określoną zawartością, informacjami, projektami i narzędziami, które muszą współpracować. Właściciele witryn mogą określić innych właścicieli w zespole, aby w razie potrzeby ułatwić zarządzanie witryną.

Uprawnienia witryny i udostępnianie

Witryny komunikacyjne i witryny zespołu udostępniają nowoczesne środowisko SharePoint, ale mają kluczowe różnice w zakresie uprawnień.

Witryny komunikacyjne mają niewielką liczbę autorów zawartości i nie są skojarzone z grupą pakietu Office 365. Uprawnienia zaawansowane są dostępne dla witryn internetowych za pośrednictwem paneli udostępnianie lub uprawnienia witryny. Witryny komunikacyjne, takie jak tradycyjne witryny SharePoint, zawierają trzy domyślne grupy programu SharePoint, właściciele, członków i odwiedzający witrynę.

Witryny zespołu są skojarzone z grupą Office 365, w której znajdują się dwa typy użytkowników, właściciele i członkowie. Administratorzy SharePoint mogą zmienić, czy witryny zespołu nie są połączonymi witrynami zespołu niebędącymi grupami. Ci użytkownicy grupy Office 365 automatycznie mają dostęp do witryny zespołu i pozostałych aplikacji grupy. Właściciele mają pełną kontrolę nad witryną zespołu, a członkowie mają do edycji, ale nie uprawnienia konfiguracji witryny. Pamiętaj, że gdy udostępniasz witrynę zespołu, możesz zaprosić użytkowników i grupę zabezpieczeń, aby były członkami witryny. Gdy udostępniasz witrynę zespołu za pomocą panelu uprawnienia witryny w witrynie, nowy członek nie jest dołączony do połączonej grupy Office 365. Możesz jednak zaprosić nowego członka do grupy Office 365 i automatycznie uzyskują oni dostęp do witryny zespołu.

Gdy przechowujesz pliki i foldery w witrynie programu SharePoint, są one zazwyczaj dostępne dla wszystkich użytkowników z uprawnieniami do witryny, ale możesz także udostępniać określone pliki i foldery osobom, które nie mają dostępu do witryny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz udostępnianie plików lub folderów programu SharePoint oraz Udostępnianie witryny.

Udostępnianie zewnętrzne w usłudze SharePoint Online to wydajna funkcja współpracy, z jaką firma lub organizacja może używać z zewnętrznymi dostawcami, klientami i klientami. Funkcja udostępniania zewnętrznego jest domyślnie włączona dla witryn usługi SharePoint, ale domyślnie nie jest dozwolone udostępnianie anonimowe. Udostępnianie zewnętrzne jest domyślnie wyłączone dla witryn komunikacyjnych lub innych witryn usługi SharePoint, oprócz witryn zespołu. Witryny połączone z grupami mają włączoną funkcję udostępniania zewnętrznego tylko wtedy, gdy grupa Office 365 umożliwia członkom Gości. Tylko uwierzytelnione udostępnianie zewnętrzne jest domyślnie dostępne dla nowych witryn połączonych z grupą. Twoja organizacja może nałożyć ograniczenia na udostępnianie zewnętrzne, co wpływa na to, czy autonomiczne witryny zespołu i witryny komunikacyjne mają udostępnianie zewnętrzne.

Udostępnianie zewnętrzne jest kontrolowane przez administratorów globalnych i SharePoint, dzięki czemu ustawienia organizacji zastępują wszystkie ustawienia witryny. Jeśli właściciele witryn nie widzą dostępnych ustawień udostępniania zewnętrznego, powinni sprawdzić, czy jest ona wyłączona u administratora globalnego lub SharePoint. Jeśli w organizacji włączono udostępnianie zewnętrzne, oznacza to, że jest on włączony we wszystkich SharePoint, OneDrive i gośćch w grupach.

Oznakowanie witryny

Musisz poświęcić trochę czasu na to, co będzie wyglądać w witrynie. Może się na przykład wymagać, aby witryna odpowiadała Twojej firmie, organizacji lub marki. Wygląd witryny programu SharePoint można łatwo zmienić tak, aby pasował do marki wewnętrznej lub zewnętrznej. Właściciele witryn mogą szybko i łatwo dostosować logo witryny, kolory, motywy, a nawet nawigację. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostosowywanie witryny programu SharePoint. Projekty witryn mogą ułatwić właścicielom witryny wybranie szablonu, który będzie wyrównywany do organizacji. Jeśli administrator programu SharePoint włączył projekty witryn, możesz wybrać projekt witryny, który będzie wyrównywany do Twojej organizacji. Administrator SharePoint mógł dostosować domyślny projekt witryny, a jeśli tak, możesz użyć tej witryny, aby dostosować ją do projektu organizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat znakowania nowoczesnych SharePoint, zobacz znakowanie programu SharePoint: nowy normalny.

Jeśli zdecydujesz się na połączenie witryny, a także z witryn powiązanych, do witryny centrum, oznacza to, że znakowanie i nawigacja jest udostępniana węzłowi. Witryny koncentratory połączone z witryną centrum nawigacji witryny centrum są dodawane na początku witryny. Ponadto witryny połączone z centrum mogą udostępniać funkcje znakowania i innych funkcji z centrum.

Zawartość i nawigacja w witrynie

Zastanów się, jaki typ zawartości ma mieć witryna. Zawartość witryny zależy od typu utworzonej witryny. Witryna zespołu zawiera informacje związane z grupą lub zespołem korzystającym z tej witryny. Witryna komunikacyjna zazwyczaj zawiera wiele różnych informacji i jest przeznaczona dla określonych odbiorców. SharePoint udostępnia funkcje zawartości witryny, które są tworzone w celu lepszej obsługi zawartości witryny. Te funkcje obejmują nowoczesne listy, biblioteki, strony i składniki Web Part. Listy mogą służyć do śledzenia sprzedaży, zadań, zapasów i problemów. W bibliotekach są przechowywane dokumenty i inne pliki. Nowoczesne strony to szybki sposób współpracy i dzielenia się pomysłami przy użyciu obrazów, dokumentów, klipów wideo i składników Web Part. Składniki Web Part to bloki konstrukcyjne witryn nowoczesnego SharePoint.

Dobrą nawigacją między witryną jest to, że właścicielem witryny może być witryna z udanym SharePoint. Gdy nawigacja witryny jest planowana i poprawnie zaprojektowana, użytkownicy będą mogli szybko znaleźć potrzebne informacje, a w rezultacie zwiększyć stopień zadowolenia witryny. Użytkownicy są zadowoleni, a witryna SharePoint działa tak. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostosowywania nawigacji między witrynami, zobacz Dostosowywanie nawigacji w witrynie programu SharePoint. Aby dowiedzieć się więcej na temat planowania nawigacji witryny, warto zapoznać się z tematami dotyczącymi nawigacjiw witrynie.

Konserwacja witryny

Zazwyczaj witryny komunikacyjne potrzebują tylko kilku współautorów, ale tylko dla wielu osób korzystających z różnych nowoczesnych aplikacji sieci Web. Witryny zespołów mogą udostępniać zadania konserwacyjne członkom grupy lub zespołu, jeśli jest to konieczne. Właściciele witryn dla obu witryn mogą założyć pełną konserwację lub przypisać właścicieli stron lub sekcji w celu utrzymania ich części witryny.

Gdy element zostanie usunięty z witryny SharePoint, właściciel witryny lub dowolny użytkownik z uprawnieniami do edytowania elementu może go przywrócić. Jeśli na przykład element z biblioteki dokumentów lub listy zostanie usunięty, użytkownik, który może go edytować, również może je przywrócić. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przywracanie elementów w koszu witryny programu SharePoint .

Zobacz też

Przewodnik po nowoczesnych wrażeniach w programie SharePoint

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×