Outlook 的 POP 和 IMAP 電子郵件設定

Outlook 的 POP 和 IMAP 電子郵件設定

為了將您的電子郵件帳戶新增到 Outlook、Outlook 網頁版、Outlook.com 或 Windows 10 的郵件和行事曆 App,您需要一些資訊,包括帳戶類型、內送和外寄伺服器名稱,以及 SSL 和連接埠設定。 您的電子郵件提供者可以提供您這些設定,不過我們也在下方提供最常用的電子郵件提供者的設定。

尋找您的 IMAP 或 POP 伺服器設定

如果您使用的是常見的電子郵件服務 (例如 Outlook.com 或 Gmail), 請使用此表格來尋找您的電子郵件提供者的傳入 (IMAP 或 POP) 及外寄 (SMTP) 伺服器設定。

秘訣: 不確定您的電子郵件提供者是誰嗎? 請查看您的電子郵件地址。 緊跟著 @ 符號之後的字,通常就是您的電子郵件提供者。

電子郵件提供者

IMAP 設定

POP 設定

SMTP 設定

AOL (包括 Verizon.net)

伺服器: imap.aol.com

連接埠:993

加密: SSL/TLS

伺服器: pop.aol.com

連接埠:995

加密: SSL/TLS

伺服器: smtp.aol.com

埠: 465

加密: SSL/TLS

Gmail

伺服器: imap.gmail.com

連接埠:993

加密: SSL/TLS

伺服器: pop.gmail.com

連接埠:995

加密: SSL/TLS

伺服器: smtp.gmail.com

埠: 465

加密: SSL/TLS

iCloud

伺服器: imap.mail.me.com

連接埠:993

加密: SSL/TLS

伺服器

通道

Encryption

伺服器: smtp.mail.me.com

連接埠:587

加密: STARTTLS

MSN

伺服器: imap-mail.outlook.com

連接埠:993

加密: SSL/TLS

伺服器: pop-mail.outlook.com

連接埠:995

加密: SSL/TLS

伺服器: smtp-mail.outlook.com

連接埠:587

加密: STARTTLS

Office 365

伺服器: outlook.office365.com

連接埠:993

加密: SSL/TLS

伺服器: outlook.office365.com

連接埠:995

加密: SSL/TLS

伺服器: smtp.office365.com

連接埠:587

加密: STARTTLS

Outlook.com

Hotmail.com

Live.com

伺服器: outlook.office365.com

連接埠:993

加密: SSL/TLS

伺服器: outlook.office365.com

連接埠:995

加密: SSL/TLS

伺服器: smtp.office365.com

連接埠:587

加密: STARTTLS

Yahoo!

伺服器: imap.mail.yahoo.com 

連接埠:993

加密:SSL

伺服器: pop.mail.yahoo.com

連接埠:995

加密:SSL

伺服器: smtp.mail.yahoo.com 

埠: 587 或465

加密: TLS/STARTTLS 或 SSL

如果您的電子郵件是來自地區電子郵件提供者, 請使用此下拉式方塊來尋找您的電子郵件提供者的傳入 (IMAP 或 POP) 及外寄 (SMTP) 伺服器設定。 如果您仍找不到您的提供者, 請造訪您的電子郵件提供者的網站, 並與他們的技術支援人員

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.mail.att.net

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.mail.att.net

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: inbound.att.net

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.atlanticbb.net

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.atlanticbb.net

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.atlanticbb.net

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.bell.net

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtphm.sympatico.ca

 • 埠:25

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pophm.sympatico.ca

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.mail.att.net

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.mail.att.net

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: inbound.att.net

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.centurylink.net

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.centurylink.net

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.centurylink.net

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mobile.charter.net

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: mobile.charter.net

 • 連接埠:587

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器

 • 通道

 • Encryption

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.cogeco.ca

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.cogeco.ca

 • 連接埠:587

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.cogeco.ca

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.comcast.net

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.comcast.net

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.comcast.net

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.cox.net

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.cox.net

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.cox.net

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.dishmail.net

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.dishmail.net

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.dishmail.net

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.earthlink.net

 • 埠: 143

 • 加密: STARTTLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtpauth.earthlink.net

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.earthlink.net

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器

 • 通道

 • Encryption

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.frontier.com

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.frontier.com

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.hughes.net

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.hughes.net

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.hughes.net

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.mediacombb.net

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.mediacombb.net

 • 埠: 587 或465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.mediacombb.net

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • Server: imap.broadband.rogers.com 或 imap.nl.rogers.com

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • Server: smtp.broadband.rogers.com 或 smtp.nl.rogers.com

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器

 • 通道

 • Encryption

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.shaw.ca

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.shaw.ca

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.shaw.ca

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.tds.net

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: mail.tds.net

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.tds.net

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.infinitummail.com

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.infinitummail.com

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.infinitummail.com

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.telus.net

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.telus.net

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.telus.net

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.twc.com

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: mail.twc.com

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.twc.com

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.windstream.net

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.windstream.net

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.windstream.net

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.mail.yahoo.com

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.mail.yahoo.com

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.mail.yahoo.com

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.exede.net

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.exede.net

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.exede.net

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.wildblue.net

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.wildblue.net

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器

 • 通道

 • Encryption

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.videotron.ca

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.videotron.ca

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.videotron.ca

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.arnet.com.ar

 • 埠: 143

 • 加密: 無

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: mx-02.arnet.com.ar

 • 埠:25

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.arnet.com.ar

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器

 • 通道

 • Encryption

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.claro.net.cl

 • 埠:25

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.claro.net.cl

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.mail2world.com

 • 埠: 143

 • 加密: 無

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.mail2world.com

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.mail2world.com

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.fibertel.com.ar

 • 埠: 143

 • 加密: STARTTLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.fibertel.com.ar

 • 埠:25

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.fibertel.com.ar

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.telefonica.net

 • 埠: 143

 • 加密: 無

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.telefonica.net

 • 埠:25

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.telefonica.net

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.telefonica.net

 • 埠: 143

 • 加密: 無

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.telefonica.net

 • 埠:25

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.telefonica.net

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.oi.com.br

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.oi.com.br

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.oi.com.br

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.terra.com

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.terra.com

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.terra.com

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.vtr.net

 • 埠: 143

 • 加密: 無

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: mail.vtr.net

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.vtr.net

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.1and1.com

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.1and1.com

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.1and1.com

 • 連接埠:995

 • 加密:SSL

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: securemail.a1.net

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: securemail.a1.net

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: securemail.a1.net

 • 連接埠:995

 • 加密:SSL

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: in.alice.it

 • 埠: 143

 • 加密: 無

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: out.alice.it

 • 連接埠:587

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • 伺服器: in.alice.it

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.amis.net

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.amis.net

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.amis.net

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.arcor.de

 • 埠: 943

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: mail.arcor.de

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.arcor.de

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.bih.net.ba

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.bih.net.ba

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: in.mail.bih.net.ba

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.bredband.net

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.bredband.net

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.bredband.net

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.btinternet.com

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: mail.btinternet.com

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.btinternet.com

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.cnet.at

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.cnet.at

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.cnet.at

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mailin.comhem.se

 • 埠: 143

 • 加密: 無

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: mailout.comhem.se

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mailin.comhem.se

 • 埠: 110

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.welho.com

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.welho.com

 • 埠: 465 或587

 • 加密: SSL/TLS (適用于埠 465) 或 STARTTLS (適用于埠 587)

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.welho.com

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.kolumbus.fi

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtpa.kolumbus.fi

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.kolumbus.fi

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.free.fr

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.free.fr

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.free.fr

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.fastwebnet.it

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.fastwebnet.it

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.fastwebnet.it

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.jazztel.es

 • 埠: 143 或135

 • 加密: 無

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.jazztel.es

 • 埠:25

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.jazztel.es

 • 埠: 110 或115

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.kpnmail.nl

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.kpnmail.nl

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.kpnmail.nl

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imapmail.libero.it

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.libero.it

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: popmail.libero.it

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.altibox.no

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.altibox.no

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.altibox.no

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.movistar.es

 • 埠: 143

 • 加密: STARTTLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: mailhost.movistar.es

 • 埠:25

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.movistar.es

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.t-home.mk

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.t-home.mk

 • 埠:25

 • 加密: STARTTLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器

 • 通道

 • Encryption

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.02.co.uk

 • 埠:25

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.o2.co.uk

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.orange.fr

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.orange.fr

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.orange.fr

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mx.internetdsl.pl

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: mail.orange.pl

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.orange.pl

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.orange.es

 • 埠: 143

 • 加密: 無

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.orange.es

 • 埠:25

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.orange.es

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.otenet.gr

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.otenet.gr

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.otenet.gr

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.kpnmail.nl

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.kpnmail.nl

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.kpnmail.nl

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.plus.net

 • 埠: 143

 • 加密: 無

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: relay.plus.net

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.plus.net

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.proximus.be

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: relay.proximus.be

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.proximus.be

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.upcpoczta.pl

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.upcpoczta.pl

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.upcpoczta.pl

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.rdsmail.ro

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.rdsmail.ro

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.rdsmail.ro

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.sbb.rs

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.sbb.rs

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.sbb.rs

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.telekom.sk

 • 埠: 143

 • 加密: STARTTLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: mail.telekom.sk

 • 埠:25

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.telekom.sk

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.tools.sky.com

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.tools.sky.com

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器

 • 通道

 • Encryption

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.stofanet.dk

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: mail.stofanet.dk

 • 埠: 587 或465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.stofanet.dk

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.sunrise.ch

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp2.sunrise.ch

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.sunrise.ch

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imaps.bluewin.ch

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtpauths.bluewin.ch

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3s.bluewin.ch

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: mail.t-com.hr

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.t-com.hr

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.telefonica.net

 • 埠: 143

 • 加密: 無

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.telefonica.net

 • 埠:25

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.telefonica.net

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: secureimap.t-online.de

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: securesmtp.t-online.de

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: securepop.t-online.de

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.mts.rs

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: mail.mts.rs

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.mts.rs

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.telenet.be

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.telenet.be

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.online.no

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.online.no

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.online.no

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.telfort.nl

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.telfort.nl

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.telfort.nl

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • Server: mail.suhtlus.ee 或 mail.neti.ee

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • Server: mail.hot.ee 或 mail.neti.ee

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • Server: mail.suhtlus.ee 或 mail.neti.ee

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.telia.dk

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.telia.dk

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.telia.dk

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.inet.fi

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: mail.inet.fi

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.inet.fi

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.tiscali.it

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.tiscali.it

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.tiscali.it

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: secureimap.t-online.de

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: securesmtp.t-online.de

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: securepop.t-online.de

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mx.versatel.de

 • 埠: 143

 • 加密: 無

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.versatel.de

 • 埠:25

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • 伺服器

 • 通道

 • Encryption

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.vip.hr

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: mail.vip.hr

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.vip.hr

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.virginmedia.com

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.virginmedia.com

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器

 • 通道

 • Encryption

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.vodafonemail.de

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.vodafonemail.de

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.vodafonemail.de

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.hol.gr

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.hol.gr

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.hol.gr

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.vodafone.it

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.vodafone.it

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.vodafone.it

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.vodafone.pt

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.vodafone.pt

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.vodafone.pt

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.vodafone.es

 • 埠: 143

 • 加密: 無

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.vodafone.es

 • 埠:25

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.vodafone.es

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器

 • 通道

 • Encryption

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: send.vodafone.net

 • 埠:25

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.vodafone.net

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.wanadoo.fr

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.wanadoo.fr

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.wanadoo.fr

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.lightmail.dk

 • 埠: 143

 • 加密: STARTTLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.lightmail.dk

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.lightmail.dk

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.mail.dk

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: asmtp.mail.dk

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.mail.dk

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.ziggo.nl

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.ziggo.nl

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.ziggo.nl

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.3bbmail.com

 • 埠: 143

 • 加密: 無

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.3bbmail.com

 • 埠:25

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.3bbmail.com

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.bmail.ru

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.bmail.ru

 • 埠:25

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.bmail.ru

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.bezeqint.net

 • 埠: 143

 • 加密: 無

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: out.bezeqint.net

 • 埠:25

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.bezeqint.net

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.biglobe.ne.jp

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: mail.biglobe.ne.jp

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.biglobe.ne.jp

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器

 • 通道

 • Encryption

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp-mnet.biz.net.id

 • 連接埠:587

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.biz.net.id

 • 埠: 110

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器

 • 通道

 • Encryption

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.chinaunicom.cn

 • 埠:25

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.chinaunicom.cn

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.yandex.ru

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.yandex.ru

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.yandex.ru

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • Server: imail.fpt.vn 或 imail.hcm.fpt.vn

 • 埠: 110

 • 加密: 無

SMTP (外寄郵件)

 • Server: omail.fpt.vn 或 omail.hcm.fpt.vn

 • 連接埠:587

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • Server: imail.fpt.vn 或 imail.hcm.fpt.vn

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器

 • 通道

 • Encryption

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: msa.hinet.net

 • 埠:25

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: msa.hinet.net

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器

 • 通道

 • Encryption

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.i-cable.com

 • 埠:25

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.i-cable.com

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.netvigator.com

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.netvigator.com

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.netvigator.com

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.netvision.net.il

 • 埠: 143

 • 加密: 無

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: mailgw.netvision.net.il

 • 埠:25

 • 加密: STARTTLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.netvision.net.il

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.ocn.ne.jp

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.ocn.ne.jp

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.ocn.ne.jp

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器

 • 通道

 • Encryption

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.pldtdsl.net

 • 連接埠:587

 • 加密: STARTDLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.pldtdsl.net

 • 埠: 110

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器

 • 通道

 • Encryption

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: seed.net.tw

 • 埠:25

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • 伺服器: seed.net.tw

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器

 • 通道

 • Encryption

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: mail.signet.sg

 • 埠:25

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.signet.com.sg

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.neomail.co.za

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.neomail.co.za

 • 埠:25

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.neomail.co.za

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器

 • 通道

 • Encryption

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.telkomsa.net

 • 埠:25

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.telkomsa.net

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器

 • 通道

 • Encryption

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.vodamail.co.za

 • 埠:25

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop3.vodamail.co.za

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.iprimus.com.au

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.iprimus.com.au

 • 連接埠:587

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.iprimus.com.au

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.tpg.com.au

 • 埠: 143

 • 加密: 無

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: mail.tpg.com.au

 • 埠:25

 • 加密: 無

POP (接收郵件)

 • 伺服器: mail.tpg.com.au

 • 埠: 110

 • 加密: 無

IMAP (接收郵件)

 • 伺服器: imap.telstra.com

 • 連接埠:993

 • 加密: SSL/TLS

SMTP (外寄郵件)

 • 伺服器: smtp.telstra.com

 • 埠: 465

 • 加密: SSL/TLS

POP (接收郵件)

 • 伺服器: pop.telstra.com

 • 連接埠:995

 • 加密: SSL/TLS

附註:  本頁面是經由自動翻譯而成,因此文中可能有文法錯誤或不準確之處。 讓這些內容對您有所幫助是我們的目的。 告訴我們這項資訊是否有幫助? 這裡是供您參考的英文文章

增進您的 Office 技巧
探索訓練
優先取得新功能
加入 Office 測試人員

這項資訊有幫助嗎?

感謝您的意見反應!

感謝您的意見反應! 我們將協助您與我們的其中一個 Office 支援專員連絡以深入了解您的意見。

×