Trợ giúp và tìm hiểu Word

Làm việc cùng nhau

Xem ai đang làm việc với bạn trong tài liệu và xem thay đổi khi họ thực hiện. Cộng tác trên tài liệu Word với tính năng đồng tác giả theo thời gian thực.

Bắt đầu

Nội dung đào tạo nổi bật

Nội dung đào tạo về Word

Tìm hiểu thông tin cơ bản hoặc khám phá thêm với các khóa đào tạo này.

Khám phá nội dung đào tạo

Mẫu Word

Tìm kiếm hàng nghìn mẫu Word để bắt đầu ngay dự án của bạn.

Xem mẫu

Mẹo dành cho Word

Khám phá các mẹo để làm việc thông minh hơn trong Trung tâm Đào tạo Office mới.

Duyệt mẹo

Bộ soạn thảo - người hướng dẫn soạn thảo riêng của bạn

Dõi theo những gợi ý và đề xuất trực quan mới từ Bộ soạn thảo, một dịch vụ tích hợp sẵn thông minh cung cấp tính năng kiểm lỗi theo ngữ cảnh nâng cao nhằm giúp bạn cải thiện khả năng soạn thảo của mình. (Chỉ với Office 365)

Tìm hiểu thêm