Trung tâm trợ giúp Word

Làm việc cùng nhau

Xem ai đang làm việc với bạn trong tài liệu và xem thay đổi khi họ thực hiện. Cộng tác trên tài liệu Word với tính năng đồng tác giả theo thời gian thực.

Bắt đầu

Bộ soạn thảo - người hướng dẫn soạn thảo riêng của bạn

Dõi theo những gợi ý và đề xuất trực quan mới từ Bộ soạn thảo, một dịch vụ tích hợp sẵn thông minh cung cấp tính năng kiểm lỗi theo ngữ cảnh nâng cao nhằm giúp bạn cải thiện khả năng soạn thảo của mình. (Chỉ với Office 365)

Tìm hiểu thêm