Trung tâm trợ giúp Outlook

Nhóm Khám phá

Cộng tác và liên lạc với các thành viên nhóm của bạn dựa trên các Nhóm. Tham gia với các thành viên ngay từ hộp thư đến của Nhóm, tạo sự kiện nhóm, gia nhập Nhóm hiện có hoặc tạo các nhóm mới.

Tạo nhóm

Cộng tác trên tệp đính kèm trong thời gian thực

Tải lên và chia sẻ tệp đính kèm từ OneDrive và OneDrive for Business—mà không cần phải rời khỏi Outlook. Người nhận có quyền truy nhập vào phiên bản mới nhất một cách tự động.

Đính kèm tệp