Trung tâm trợ giúp OneDrive

Làm việc cùng nhau

Cộng tác với mọi người trong công việc hoặc giải trí. Chia sẻ tệp và thư mục dễ dàng với OneDrive hoặc OneDrive for Business.

Chia sẻ tệp ngay

Nội dung đào tạo nổi bật

Nội dung đào tạo về OneDrive

Xem toàn bộ tài nguyên đào tạo về OneDrive và OneDrive for Business.

Đi đến nội dung đào tạo

OneDrive là gì?

Lưu trữ ảnh, tệp và thư mục, đồng thời chia sẻ chúng với những người khác từ bất cứ đâu.

Tìm hiểu thêm

Lưu trữ, chia sẻ và đồng bộ

Tải tệp từ bất cứ đâu khi bạn lưu trữ chúng trên đám mây.

Tìm hiểu cách thức

Làm việc cùng nhau

Phối hợp liền mạch với đồng đội khi bạn lưu trữ các tệp quan trọng trên đám mây.

Bắt đầu ngay