Họp trực tuyến bằng Skype for Business
Họp
Lên lịch cuộc họp ngay từ thư email
Họp
Biến trò chuyện nhóm thành cuộc họp video trực tiếp
Họp