Cộng tác về mô tả công việc
Nhân sự
Tạo sổ tay tiếp nhận dùng chung cho nhân viên mới
Nhân sự
Tạo một site mạng nội bộ để chia sẻ tài nguyên đào tạo
Nhân sự
Giữ liên lạc với các ứng viên xin việc
Nhân sự
Cấp quyền truy nhập cho nhân viên mới vào cơ sở kiến thức của nhóm
Nhân sự
Kết nối nhân viên mới với cố vấn, cũng như kết nối họ với nhau
Nhân sự