Thiết lập không gian làm việc tập trung cho nhóm tài chính của bạn
Tài chính
Tạo nhanh trực quan hóa dữ liệu
Tài chính
Dự đoán nhanh các giá trị tương lai dựa trên dữ liệu cũ
Tài chính
Tạo biểu đồ linh hoạt để hiểu dữ liệu và trực quan hóa thông tin chuyên sâu
Tài chính
Cộng tác trong thời gian thực trên sổ làm việc Excel
Tài chính
Chia sẻ tệp với đồng nghiệp một cách bảo mật
Tài chính