Kiểm soát những người mà bạn chia sẻ tệp
Cộng tác
Đồng tác giả một tài liệu
Cộng tác
Họp trực tuyến ở Teams trong khi đồng tác giả trên tệp
Cộng tác