Xoay vòng cột

Trong Power Query, bạn có thể tạo bảng chứa giá trị tổng hợp cho từng giá trị duy nhất trong một cột. Power Query sẽ nhóm từng giá trị duy nhất, thực hiện phép tính tổng hợp cho mỗi giá trị đó và xoay vòng cột thành một bảng mới. Chẳng hạn, bạn có thể đếm số lượng sản phẩm trong từng thể loại sản phẩm.

Kết quả Xoay vòng Cột

Để xoay vòng cột

  1. Trong ribbon Trình soạn thảo Truy vấn, bấm Chuyển đổi > Xoay vòng Cột.

    Hộp thoại Xoay vòng Cột
  2. Trong ribbon Xoay vòng Cột, chọn một cột từ Cột Giá trị. Chẳng hạn như hãy chọn Số Sản phẩm.

  3. Bung rộng Ẩn tùy chọn nâng cao và chọn một Hàm Tổng hợp Giá trị. Chẳng hạn như hãy chọn Đếm (Tất cả).

  4. Bấm OK.

Ví dụ

Đối với một bảng sản phẩm cho trước chứa cột Thể loại Sản phẩm và Số Sản phẩm, bạn có thể tính được số lượng tất cả sản phẩm trong mỗi thể loại.

Ví dụ Xoay vòng Cột
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×