Xem lại hướng dẫn tùy chỉnh định dạng số

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để tạo một định dạng số tùy chỉnh, bạn bắt đầu bằng cách chọn một trong số các định dạng số đã có sẵn làm điểm bắt đầu. Sau đó bạn có thể thay đổi bất kỳ đoạn mã nào của định dạng đó để tạo định dạng số tùy chỉnh của riêng bạn.

Định dạng số có thể có tới bốn đoạn mã, được phân cách bằng dấu chấm phẩy. Các đoạn mã này định nghĩa định dạng cho các số dương, số âm, giá trị không và văn bản theo thứ tự này.

<DƯƠNG>;<ÂM>;<KHÔNG>;<VĂN BẢN>

Ví dụ: bạn có thể dùng các đoạn mã này để tạo định dạng tùy chỉnh sau:

[Blue]#,##0.00_);[Red](#,##0.00);0.00;"doanh thu "@

Bạn không phải đưa tất cả các đoạn mã vào định dạng số tùy chỉnh của bạn. Nếu bạn chỉ xác định hai đoạn mã cho định dạng số tùy chỉnh, thì đoạn đầu tiên sẽ được dùng cho các số dương và số không và đoạn thứ hai được dùng cho các số âm. Nếu bạn chỉ xác định một đoạn mã, nó sẽ được dùng cho tất cả các số. Nếu bạn muốn bỏ qua một đoạn mã và đưa vào một đoạn mã đằng sau nó, bạn phải nhập dấu chấm phẩy kết thúc cho đoạn mã bạn bỏ qua.

Hướng dẫn sau đây sẽ rất hữu ích khi tùy chỉnh mọi đoạn mã định dạng số.

 • Hiển thị cả văn bản và số    Để hiển thị cả văn bản và số trong một ô, hãy đặt các ký tự văn bản vào trong dấu nháy kép (" ") hoặc đặt một dấu xuyệc ngược (\) trước từng ký tự . Đưa các ký tự vào đoạn mã định dạng thích hợp. Ví dụ: nhập định dạng $0,00" Thừa";$-0,00" Thiếu" để hiển thị số tiền dương là "$125,74 Thừa" và số tiền âm là "$-125,74 Thiếu". Lưu ý rằng có một dấu cách trước cả "Thừa" và "Thiếu" trong từng đoạn mã.

  Các ký tự sau đây được hiển thị mà không phải dùng đến dấu ngoặc kép.

$

Dấu đô-la

+

Dấu cộng

(

Dấu ngoặc trái

:

Dấu hai chấm

^

Dấu mũ (dấu caret)

'

Dấu nháy đơn

{

Dấu ngoặc cong trái

<

Dấu nhỏ hơn

=

Dấu bằng

-

Dấu âm

/

Dấu gạch chéo

)

Dấu ngoặc phải

!

Dấu than

&

Dấu và

~

Dấu ngã

}

Dấu ngoặc cong phải

>

Dấu lớn hơn

Ký tự cách

 • Đưa mục nhập văn bản vào một đoạn mã    Nếu được đưa vào, đoạn văn bản luôn là đoạn cuối trong định dạng số. Đưa một ký tự "at" (@) vào đoạn bạn muốn hiển thị bất kỳ văn bản nào bạn nhập trong ô. Nếu ký tự @ bị loại bỏ khỏi đoạn văn bản, văn bản bạn nhập sẽ không được hiển thị. Nếu bạn muốn các ký tự nhất định luôn được hiển thị với văn bản đã nhập, hãy đặt văn bản bổ sung vào trong dấu ngoặc kép (" "). Ví dụ: "tổng doanh thu của "@

  Nếu định dạng không bao gồm một đoạn văn bản, mọi giá trị không có dạng số bạn nhập vào một ô có định dạng đó sẽ không có tác dụng. Ngoài ra, toàn bộ ô sẽ được chuyển đổi thành văn bản.

 • Thêm dấu cách    Để tạo một dấu cách có độ rộng bằng một ký tự trong định dạng số, hãy đưa vào một ký tự gạch chân (_), theo sau là ký tự bạn muốn dùng. Ví dụ: khi bạn đặt một dấu ngoặc phải sau dấu gạch chân như _), các số dương được đặt thành hàng một cách chính xác với các số âm được đặt trong ngoặc.

 • Ký tự lặp lại    Để lặp lại ký tự tiếp theo trong định dạng để điền vào độ rộng cột, hãy đưa vào một dấu sao (*) trong định dạng số. Ví dụ: hãy nhập 0*- để đưa vào đủ dấu gạch nối sau một số để điền vào ô hoặc nhập *0 trước mọi định dạng để đưa vào số không đứng đầu.

 • Đưa vào số chữ số thập phân và chữ số có nghĩa    Để định dạng phân số hoặc các số có chứa dấu thập phân, bao gồm các chỗ dành sẵn cho chữ số, dấu thập phân và dấu tách hàng nghìn sau đây trong một đoạn mã.

0 (không)

Chỗ dành sẵn cho chữ số này sẽ hiển thị những số không vô nghĩa nếu một số có ít chữ số hơn số các số không trong định dạng. Ví dụ: nếu bạn nhập 8.9 và bạn muốn nó được hiển thị dưới dạng 8.90, hãy dùng định dạng #.00.

#

Chỗ dành sẵn cho chữ số này có cùng các quy tắc như 0 (số không). Tuy nhiên, Excel không hiển thị các số không dư thừa khi số bạn nhập có ít chữ số hơn ở cả hai bên của dấu thập phân so với số biểu tượng # trong định dạng. Ví dụ: nếu định dạng tùy chỉnh là #.##, và bạn nhập 8.9 vào ô, số 8.9 sẽ được hiển thị.

?

Chỗ dành sẵn cho chữ số này có cùng các quy tắc như 0 (số không). Tuy nhiên, Excel sẽ thêm một dấu cách cho các số không vô nghĩa vào cả hai bên của dấu thập phân để các dấu thập phân được căn thẳng hàng trong cột. Ví dụ: định dạng tùy chỉnh 0.0? căn thẳng hàng dấu thập phân cho các số 8.988.99 trong một cột.

. (dấu chấm)

Chỗ dành sẵn cho chữ số hiển thị dấu thập phân trong một số.

 • Nếu một số có nhiều chữ số ở bên phải của dấu thập phân hơn chỗ dành sẵn trong định dạng, số này sẽ làm tròn thành số chữ số thập phân bằng với số chỗ dành sẵn. Nếu có nhiều chữ số ở bên trái dấu thập phân hơn số chỗ dành sẵn, các chữ số dư thừa này được hiển thị. Nếu định dạng chỉ chứa các ký hiệu số (#) ở bên trái dấu thập phân, các số nhỏ hơn 1 bắt đầu bằng dấu thập phân; ví dụ: .47.

Để hiển thị

Là

Dùng mã này

1234,59

1234,6

####.#

8,9

8,900

#.000

.631

0.6

0.#

12
1234.568

12.0
1234.57

#.0#

44.398
102.65
2,8

44.398
102.65
    2,8
(với phần thập phân được căn chỉnh)

???.???

5,25
5.3

5 1/4
5 3/10
(với phân số được căn chỉnh)

# ???/???

 • Hiển thị dấu phân cách hàng ngàn    Để hiển thị một dấu phẩy làm dấu phân cách hàng ngàn hoặc để xác định một số dưới dạng bội số của 1.000, hãy đưa dấu phân cách sau đây vào định dạng số.

, (dấu phẩy)

Hiển thị dấu tách hàng nghìn trong một số. Excel sẽ phân tách hàng nghìn bằng một dấu phẩy nếu định dạng có chứa một dấu phẩy được đặt trong các ký hiệu số (#) hoặc bằng số không. Dấu phẩy theo sau chỗ dành sẵn cho số làm giảm số đó đi 1.000 lần. Ví dụ: nếu định dạng là #.0 và bạn nhập 12,200,000 trong ô, số 12.200.0 sẽ được hiển thị.

Để hiển thị

Là

Dùng mã này

12000

12.000

#,###

12000

12

#,

12200000

12,2

0.0,,

 • Xác định màu    Để xác định màu cho một đoạn trong định dạng, hãy nhập tên của một trong tám màu sau được đặt trong dấu ngoặc vuông vào đoạn này. Mã màu phải là mục đầu tiên trong đoạn.

[Black]

[Green]

[White]

[Blue]

[Magenta]

[Yellow]

[Cyan]

[Red]

 • Xác định điều kiện    Để xác định các định dạng số sẽ được áp dụng chỉ khi số thỏa mãn điều kiện bạn xác định, hãy đặt điều kiện trong dấu ngoặc vuông. Điều kiện bao gồm một toán tử so sánh và một giá trị. Ví dụ: định dạng sau sẽ hiển thị các số nhỏ hơn hoặc bằng 100 bằng phông màu đỏ và các số lớn hơn 100 bằng phông màu xanh lam.

  [Red][<=100];[Blue][>100]

  Để áp dụng định dạng điều kiện cho các ô (ví dụ: tạo bóng màu tùy theo giá trị của ô), trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm vào Định dạng Có điều kiện.

 • Đưa vào các biểu tượng tiền tệ    Để nhập một trong số các biểu tượng tiền tệ sau đây trong định dạng số, hãy nhấn NUM LOCK và sử dụng bàn phím số để nhập mã ANSI cho biểu tượng.

Để nhập

Nhấn mã này

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

euro

ALT+0128

 • Lưu ý: Các định dạng tùy chỉnh được lưu vào sổ làm việc. Để Excel luôn dùng một ký hiệu tiền tệ nhất định, bạn phải thay đổi ký hiệu tiền tệ được lựa chọn trong Tùy chọn Vùng trong Pa-nen Điều khiển trước khi bắt đầu Excel.

 • Hiển thị tỷ lệ phần trăm    Để hiển thị số dưới dạng tỷ lệ phần trăm của 100 — ví dụ: để hiển thị .08 dưới dạng 8% hoặc 2.8 dưới dạng 280% — bao gồm dấu phần trăm (%) trong định dạng số.

 • Hiển thị ký hiệu khoa học    Để hiển thị số ở dạng định dạng khoa học (hàm mũ), hãy dùng mã số mũ trong một đoạn mã.

E (E-, E+, e-, e+)

Hiển thị số ở dạng định dạng khoa học (hàm mũ). Excel sẽ hiển thị số về phía phải của "E" hoặc "e" tương ứng với số hàng chữ số mà dấu thập phân đã được di chuyển. Ví dụ: nếu định dạng là 0.00E+00, và bạn nhập 12,200,000 vào ô, số 1.22E+07 sẽ được hiển thị. Nếu bạn thay đổi định dạng số thành #0.0E+6, số 12.2E+6 được hiển thị.

 • Hiển thị ngày, tháng và năm    Để hiển thị số dưới định dạng ngày tháng (như ngày, tháng và năm), hãy dùng các mã sau đây trong đoạn mã.

m

Hiển thị tháng dưới dạng số mà không có số 0 đứng đầu.

mm

Hiển thị tháng dưới dạng một số có một số 0 đứng đầu khi thích hợp.

mmm

Hiển thị tháng dưới dạng viết tắt (thg1 tới thg12).

mmmm

Hiển thị tháng dưới dạng tên đầy đủ (tháng 1 tới tháng 12).

mmmmm

Hiển thị tháng dưới dạng ký tự duy nhất (1 tới 12).

d

Hiển thị ngày dưới dạng số mà không có số 0 đứng đầu.

dd

Hiển thị ngày dưới dạng một số có một số 0 đứng đầu khi thích hợp.

ddd

Hiển thị ngày dưới dạng viết tắt (cn tới bảy).

dddd

Hiển thị ngày dưới dạng tên đầy đủ (chủ nhật tới thứ bảy).

yy

Hiển thị năm dưới dạng 2 chữ số.

yyyy

Hiển thị năm dưới dạng 4 chữ số.

Để hiển thị

Là

Dùng mã này

Tháng

1–12

m

Tháng

01–12

mm

Tháng

Thg1–Thg12

mmm

Tháng

Tháng 1–Tháng 12

mmmm

Tháng

1–12

mmmmm

Ngày

1–31

d

Ngày

01–31

dd

Ngày

CN–Bảy

ddd

Ngày

Chủ nhật–Thứ Bảy

dddd

Năm

00–99

yy

Năm

1900–9999

yyyy

 • Hiển thị giờ, phút và giây    Để hiển thị định dạng thời gian (như giờ, phút và giây), hãy dùng các mã sau trong đoạn mã.

h

Hiển thị giờ dưới dạng số mà không có số 0 đứng đầu.

[h]

Hiển thị thời gian trôi qua theo giờ. Nếu bạn đang làm việc với một công thức trả về thời gian trong đó số giờ vượt quá 24, hãy dùng định dạng số như [h]:mm:ss.

hh

Hiển thị giờ dưới dạng số có một số không đứng đầu khi thích hợp. Nếu định dạng có chứa SA hoặc CH, giờ sẽ dựa trên đồng hồ 12 giờ. Nếu không, giờ sẽ dựa trên đồng hồ 24 giờ.

m

Hiển thị phút dưới dạng số mà không có số 0 đứng đầu.

Lưu ý: Mã m hoặc mm phải xuất hiện ngay sau mã h hoặc hh hoặc ngay trước mã ss; nếu không Excel sẽ hiển thị tháng thay vì phút.

[m]

Hiển thị thời gian trôi qua theo phút. Nếu bạn đang sử dụng một công thức trả về thời gian trong đó số giờ vượt quá 60, hãy dùng định dạng số như [mm]:ss.

mm

Hiển thị phút dưới dạng một số có một số 0 đứng đầu khi thích hợp.

Lưu ý: Mã m hoặc mm phải xuất hiện ngay sau mã h hoặc hh hoặc ngay trước mã ss; nếu không Excel sẽ hiển thị tháng thay vì phút.

s

Hiển thị giây dưới dạng số mà không có số 0 đứng đầu.

[s]

Hiển thị thời gian trôi qua bằng giây. Nếu bạn đang sử dụng một công thức trả về thời gian trong đó số giây vượt quá 60, hãy dùng định dạng số giống [ss].

ss

Hiển thị giây dưới dạng một số có một số 0 đứng đầu khi thích hợp. Nếu bạn muốn hiển thị các phân số của một giây, hãy dùng định dạng số như h:mm:ss.00.

SA/CH, sa/ch, S/C, s/c

Hiển thị giờ theo đồng hồ 12 giờ. Excel sẽ hiển thị SA, sa, S, hoặc s cho thời gian từ nửa đêm đến giữa trưa và CH, ch, C hoặc c cho thời gian từ giữa trưa đến nửa đêm.

Để hiển thị

Là

Dùng mã này

Giờ

0–23

h

Giờ

00–23

hh

Phút

0–59

m

Phút

00–59

mm

Giây

0–59

s

Giây

00–59

ss

Thời gian

4 SA

h SA/CH

Thời gian

4:36 SA

h:mm SA/CH

Thời gian

4:36:03 C

h:mm S/C

Thời gian

4:36:03,75

h:mm:ss.00

Thời gian trôi qua (giờ và phút)

1:02

[h]:mm

Thời gian trôi qua (phút và giây)

62:16

[mm]:ss

Thời gian trôi qua (giây và phần trăm)

3735,80

[ss].00

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×