Xác định và giải quyết vấn đề bằng cách dùng Bộ giải

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bộ giải là chương trình bổ trợ Microsoft Excel bạn có thể dùng cho phân tích cái gì xảy ra nếu. Dùng Bộ giải để tìm giá trị (tối đa hoặc tối thiểu) tối ưu cho công thức trong một ô  — gọi là ô mục tiêu  — tùy theo ràng buộc hay giới hạn trên giá trị của ô công thức khác trong bảng tính. Bộ giải làm việc với nhóm các ô, gọi là biến số quyết định hay ô biến số đơn giản, dùng trong tính toán công thức trong ô mục tiêu và giới hạn. Bộ giải điều chỉnh giá trị trong ô biến số quyết định để đáp ứng giới hạn trong ô ràng buộc và tạo kết quả bạn muốn cho ô mục tiêu.

Đặt đơn giản, bạn có thể dùng bộ giải để xác định giá trị tối đa hoặc tối thiểu của một ô bằng cách thay đổi các ô khác. Ví dụ, bạn có thể thay đổi giá trị ngân sách dự kiến quảng cáo của bạn và xem hiệu ứng trên số lượng lợi nhuận dự kiến của bạn.

Lưu ý: Phiên bản của bộ giải trước Excel 2007 tham chiếu đến ô mục tiêu với tên "ô đích" và ô biến số quyết định dưới dạng "ô thay đổi" hay "ô điều chỉnh". Nhiều cải tiến được thực hiện để tìm hiểu bổ trợ cho Excel 2010, vì vậy nếu bạn đang dùng Excel 2007 trải nghiệm của bạn sẽ hơi khác một chút.

Lưu ý: 

Trong ví dụ sau, mức quảng cáo của mỗi quý ảnh hưởng đến số lượng mặt hàng bán được, gián tiếp xác định số lượng doanh thu bán hàng, chi phí liên quan và lợi nhuận. Bộ giải có thể thay đổi ngân sách quý cho quảng cáo (ô biến số quyết định B5:C5), tối đa tổng ngân sách ràng buộc là $20.000 (ô F5), đến khi tổng lợi nhuận (ô mục tiêu F7) đạt đến số lượng tối đa có thể có. Giá trị trong ô biến số được dùng để tính lợi nhuận cho mỗi quý, vì thế, chúng liên quan đến ô mục tiêu của công thức F7, =SUM (Lợi nhuận Q1:Lợi nhuận Q2).

Trước đánh giá Bộ giải

1. Ô biến số

2. Ô ràng buộc

3. Ô mục tiêu

Sau khi chạy Bộ giải, giá trị mới là như sau.

Sau đánh giá Bộ giải

 1. Trên tab dữ liệu , trong nhóm phân tích , bấm bộ giải.
  Ảnh Ribbon Excel

  Lưu ý: Nếu lệnh bộ giải hoặc nhóm phân tích không sẵn dùng, bạn cần kích hoạt giải bổ trợ. Hãy xem: cách kích hoạt bộ giải thêm-in.

  Ảnh của hộp thoại Excel 2010 + bộ giải
 2. Trong hộp Đặt Mục tiêu, nhập tham chiếu ô hoặc tên dành cho ô mục tiêu. Ô mục tiêu phải chứa công thức.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn muốn giá trị ô mục tiêu càng lớn càng tốt, hãy bấm Max.

  • Nếu bạn muốn giá trị ô mục tiêu càng nhỏ càng tốt, hãy bấm Min.

  • Nếu bạn muốn ô mục tiêu là giá trị cụ thể, bạn bấm Giá trị của, rồi nhập giá trị trong ô.

  • Trong hộp Bằng cách thay đổi biến số ô , hãy nhập tên hoặc tham chiếu cho mỗi phạm vi ô biến số quyết định. Tham chiếu không liền kề phân tách bằng dấu phẩy. Ô biến số phải được liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến ô mục tiêu. Bạn có thể xác định tối đa 200 ô biến số.

 4. Trong hộp Tùy theo Giới hạn, hãy nhập bất kỳ giới hạn nào bạn muốn áp dụng bằng cách làm như sau:

  1. Trong hộp thoại Tham số Bộ giải, bấm Thêm.

  2. Trong hộp Tham chiếu Ô, nhập tham chiếu hay tên của phạm vi ô bạn muốn giới hạn giá trị.

  3. Bấm vào quan hệ ( <=, =, >=, int, bin hoặc dif ) mà bạn muốn giữa ô được tham chiếu và giới hạn. Nếu bạn bấm int, số nguyên sẽ xuất hiện trong hộp Giới hạn. Nếu bạn bấm dit, alldifferent sẽ xuất hiện trong hộp Ràng buộc. Nếu bạn bấm dit, alldifferent sẽ xuất hiện trong hộp Ràng buộc.

  4. Nếu bạn chọn <=, = hoặc >= cho quan hệ trong hộp Ràng buộc, hãy nhập số, tham chiếu ô hay tên hoặc công thức.

  5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Để chấp nhận ràng buộc và thêm ràng buộc khác, hãy bấm Thêm.

   • Để chấp nhận ràng buộc và trả về hộp thoại s Tham số bộ giải, hãy bấm OK.
    Ghi chú    , bạn có thể áp dụng các mối quan hệ int, bindif trong ràng buộc cho ô biến số quyết định.

    Bạn có thể thay đổi hay xóa bỏ ràng buộc hiện có bằng cách làm như sau:

  6. Trong hộp thoại Tham số Bộ giải, bấm ràng buộc bạn muốn thay đổi hoặc xóa bỏ.

  7. Bấm Thay đổi rồi thực hiện thay đổi hoặc bấm Xóa.

 5. Bấm Giải quyết và thực hiện một trong các việc sau:

  • Để giữ giá trị của giải pháp trên bảng tính, trong hộp thoại Kết quả Bộ giải, hãy bấm Giữ Giải pháp Bộ giải.

  • Để khôi phục giá trị gốc trước khi bạn bấm Giải quyết, bấm Khôi phục Giá trị Gốc.

  • Bạn có thể gián đoạn quá trình giải bằng cách nhấn Esc. Excel tính toán lại bảng tính với giá trị cuối cùng tìm thấy cho ô biến số quyết định.

  • Để tạo báo cáo dựa trên giải pháp của bạn sau khi Bộ giải tìm ra giải pháp, bạn có thể bấm dạng báo cáo trong hộp Báo cáo rồi bấm OK. Báo cáo sẽ được tạo trên bảng tính mới trong sổ làm việc của bạn. Nếu Bộ giải không tìm thấy giải pháp thì chỉ có báo cáo cụ thể hoặc không có báo cáo.

  • Để lưu giá trị ô biến số quyết định của bạn làm trường hợp bạn có thể hiển thị sau này, hãy bấm Lưu Kịch bản trong hộp thoại Kết quả Bộ giải, rồi nhập tên cho trường hợp trong hộp Tên Kịch bản.

 1. Sau khi bạn xác định bài toán, hãy bấm Tùy chọn trong hộp thoại Tham số Bộ giải.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn, chọn hộp kiểm Hiện Kết quả Lặp để xem giá trị của mỗi giải pháp thử nghiệm, rồi bấm OK.

 3. Trong hộp thoại Tham số Bộ giải, bấm Giải quyết.

 4. Trong hộp thoại Hiện Giải pháp Thử nghiệm, thực hiện một trong các bước sau:

  • Để dừng quá trình giải và hiển thị hộp thoại Kết quả Bộ giải, hãy bấm Dừng.

  • Để dừng quá trình giải và hiển thị giải pháp thử nghiệm tiếp theo, bấm Tiếp tục.

 1. Trong hộp thoại Tham số Bộ giải, bấm Tùy chọn.

 2. Chọn hoặc nhập giá trị cho bất kỳ tùy chọn nào trên tab Tất cả Phương pháp, GRG Phi tuyến tínhTiến triển trong hộp thoại.

 1. Trong hộp thoại Tham số Bộ giải, bấm Tải/Lưu.

 2. Nhập phạm vi ô cho khu vực kiểu và bấm Lưu hoặc Tải.

  Khi bạn lưu kiểu, hãy nhập tham chiếu cho ô đầu tiên trong phạm vi dọc của ô trống bạn muốn đặt kiểu bài toán trong đó. Khi bạn tải kiểu, nhập tham chiếu cho toàn bộ phạm vi ô chứa kiểu bài toán.

  Mẹo: Bạn có thể lưu các lựa chọn cuối cùng trong hộp thoại Tham số bộ giải với một trang tính bằng cách lưu sổ làm việc. Mỗi trang tính trong sổ làm việc có thể lựa chọn bộ giải của chính nó, và tất cả chúng được lưu. Bạn cũng có thể xác định nhiều hơn một vấn đề cho một trang tính bằng cách bấm Tải/lưu để lưu các vấn đề riêng lẻ.

Bạn có thể chọn bất kỳ thuật toán hay phương pháp giải nào trong ba mục sau trong hộp thoại Tham số Bộ giải:

 • Giảm Gradient Tổng quát Phi tuyến tính (Generalized Reduced Gradient (GRG) Nonlinear)    Dùng cho phép toán trơn, phi tuyến tính.

 • LP Simplex    Dùng cho phép toán tuyến tính.

 • Tiến triển    Dùng cho phép toán không trơn.

Quan trọng: Bạn nên bật bổ trợ giải trước tiên. Để biết thêm thông tin, hãy xem tải bổ trợ giải.

Trong ví dụ sau, cấp độ quảng cáo trong quý mỗi ảnh hưởng đến số đơn vị đã bán, gián tiếp xác định số tiền doanh thu bán hàng, chi phí được liên kết và lợi nhuận. Tìm hiểu có thể thay đổi ngân sách hàng quý cho quảng cáo (B5:C5 ô biến số quyết định), lên đến một tổng ngân sách giới hạn của $20.000 (ô D5), cho đến khi tổng lợi nhuận (ô mục tiêu D7) đến tối đa có thể xảy ra. Các giá trị trong ô biến số được dùng để tính toán lợi nhuận cho mỗi quý, để họ liên quan đến ô mục tiêu thức D7, = SUM (lợi nhuận lợi nhuận: Q2 Q1).

Ví dụ về đánh giá Bộ giải

Khung chú thích 1 Ô biến số

Khung chú thích 2 Hạn chế ô

Khung chú thích 3  Ô mục tiêu

Sau khi chạy Bộ giải, giá trị mới là như sau.

Ví dụ về đánh giá Bộ giải với giá trị mới

 1. Trong Excel 2016 cho Mac: bấm dữ liệu > bộ giải.

  Bộ giải

  Trong Excel cho Mac 2011: bấm vào tab dữ liệu , bên dưới phân tích, bấm bộ giải.

  Tab Dữ liệu, nhóm Phân tích, Bổ trợ Bộ giải

 2. Trong Thiết lập mục tiêu, nhập tham chiếu ô hoặc tên cho ô mục tiêu.

  Lưu ý: Ô mục tiêu phải chứa công thức.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  Để

  Thực hiện điều này

  Thực hiện giá trị của ô mục tiêu lớn như có thể xảy ra

  Bấm tối đa.

  Làm cho giá trị của ô mục tiêu nhỏ có thể xảy ra

  Bấm Min.

  Đặt ô mục tiêu là một giá trị cụ thể

  Bấm Giá trị của, sau đó nhập giá trị trong hộp.

 4. Trong hộp Bằng cách thay đổi biến số ô , hãy nhập tên hoặc tham chiếu cho mỗi phạm vi ô biến số quyết định. Tham chiếu không liền kề phân tách bằng dấu phẩy.

  Ô biến số phải được liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến ô mục tiêu. Bạn có thể xác định tối đa 200 ô biến số.

 5. Trong phải tuân theo các ràng buộc trong hộp, hãy thêm bất kỳ giới hạn nào bạn muốn áp dụng.

  Để thêm một giới hạn, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Trong hộp thoại Tham số Bộ giải, bấm Thêm.

  2. Trong hộp Tham chiếu Ô, nhập tham chiếu hay tên của phạm vi ô bạn muốn giới hạn giá trị.

  3. Trên các < = mối quan hệ menu bật lên, chọn mối quan hệ mà bạn muốn giữa các ô được tham chiếu và ràng buộc. Nếu bạn chọn < =, =, hoặc > =, trong hộp ràng buộc , nhập một số, tham chiếu ô hoặc tên, hoặc một công thức.

   Lưu ý: Bạn chỉ có thể áp dụng int, bin và dif mối quan hệ trong ràng buộc cho ô biến số quyết định.

  4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  Để

  Thực hiện điều này

  Chấp nhận ràng buộc và thêm khác

  Bấm vào Thêm.

  Chấp nhận ràng buộc và trả về hộp thoại Tham số bộ giải

  Bấm OK.

 6. Bấm giải quyết, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Để

  Thực hiện điều này

  Giữ lại các giá trị giải pháp trên trang tính

  Bấm Giữ giải pháp bộ giải trong hộp thoại Kết quả bộ giải .

  Khôi phục dữ liệu gốc

  Bấm khôi phục giá trị gốc.

Lưu ý: 

 1. Để tạm ngừng trình giải, hãy nhấn ESC. Excel tính toán lại trang tính với các giá trị cuối cùng được tìm thấy cho các ô.

 2. Để tạo báo cáo dựa trên các giải pháp của bạn sau khi bộ giải tìm giải pháp, bạn có thể bấm vào một loại báo cáo trong báo cáo hộp sau đó bấm OK. Báo cáo được tạo ra một trang tính mới trong sổ làm việc của bạn. Nếu bộ giải không tìm giải pháp, tùy chọn để tạo báo cáo không sẵn dùng.

 3. Để lưu các giá trị ô adjusting của bạn dưới dạng một kịch bản mà bạn có thể hiển thị sau này, bấm Lưu kịch bản trong hộp thoại Kết quả bộ giải , và sau đó nhập tên cho kịch bản trong hộp Kịch bản tên .

 1. Trong Excel 2016 cho Mac: bấm dữ liệu > bộ giải.

  Bộ giải

  Trong Excel cho Mac 2011: bấm vào tab dữ liệu , bên dưới phân tích, bấm bộ giải.

  Tab Dữ liệu, nhóm Phân tích, Bổ trợ Bộ giải

 2. Sau khi bạn xác định vấn đề, trong hộp thoại Tham số bộ giải , bấm tùy chọn.

 3. Chọn hộp kiểm Hiện kết quả lặp để xem các giá trị của mỗi giải pháp thử nghiệm, sau đó bấm OK.

 4. Trong hộp thoại Tham số Bộ giải, bấm Giải quyết.

 5. Trong hộp thoại Hiện giải pháp thử nghiệm , thực hiện một trong các thao tác sau:

  Để

  Thực hiện điều này

  Dừng trình giải và hiển thị hộp thoại Kết quả bộ giải

  Bấm ngừng.

  Trình giải và hiển thị giải pháp thử nghiệm tiếp theo

  Bấm Tiếp tục.

 1. Trong Excel 2016 cho Mac: bấm dữ liệu > bộ giải.

  Bộ giải

  Trong Excel cho Mac 2011: bấm vào tab dữ liệu , bên dưới phân tích, bấm bộ giải.

  Tab Dữ liệu, nhóm Phân tích, Bổ trợ Bộ giải

 2. Bấm tùy chọn, sau đó trong hộp thoại tùy chọn hoặc Tùy chọn bộ giải , chọn một hoặc nhiều trong các tùy chọn sau đây:

  Để

  Thực hiện điều này

  Giải pháp đặt thời gian và lần lặp

  Trên tab Tất cả phương pháp , dưới Xử lý mà giới hạn, trong hộp Thời gian Max (giây) , hãy nhập số giây mà bạn muốn cho phép lần giải pháp. Sau đó trong hộp lặp , hãy nhập số lần lặp mà bạn muốn cho phép, tối đa.

  Lưu ý: Nếu quá trình giải pháp đến tối đa thời gian hoặc số lần lặp trước khi bộ giải tìm giải pháp, bộ giải Hiển thị hộp thoại Hiện giải pháp thử nghiệm .

  Đặt mức độ chính xác

  Trên tab Tất cả phương pháp , trong hộp Ràng buộc độ chính xác , hãy nhập mức độ chính xác mà bạn muốn. Nhỏ hơn số, cao độ chính xác.

  Đặt mức độ hội tụ

  Trên tab GRG phi tuyến tính hoặc Evolutionary , trong hộp hội tụ , nhập giá trị tương đối thay đổi mà bạn muốn cho phép trong lặp cuối năm trước khi bộ giải dừng với giải pháp. Các nhỏ hơn số, thay đổi nhỏ tương đối được phép.

 3. Bấm OK.

 4. Trong hộp thoại Tham số bộ giải , bấm giải quyết hoặc đóng.

 1. Trong Excel 2016 cho Mac: bấm dữ liệu > bộ giải.

  Bộ giải

  Trong Excel cho Mac 2011: bấm vào tab dữ liệu , bên dưới phân tích, bấm bộ giải.

  Tab Dữ liệu, nhóm Phân tích, Bổ trợ Bộ giải

 2. Bấm Tải/lưu, hãy nhập một phạm vi ô cho khu vực kiểu và sau đó bấm lưu hoặc tải.

  Khi bạn lưu kiểu, hãy nhập tham chiếu cho ô đầu tiên trong phạm vi dọc của ô trống bạn muốn đặt kiểu bài toán trong đó. Khi bạn tải kiểu, nhập tham chiếu cho toàn bộ phạm vi ô chứa kiểu bài toán.

  Mẹo: Bạn có thể lưu các lựa chọn cuối cùng trong hộp thoại Tham số bộ giải với một trang tính bằng cách lưu sổ làm việc. Mỗi trang tính trong sổ làm việc có thể lựa chọn bộ giải của chính nó, và tất cả chúng được lưu. Bạn cũng có thể xác định nhiều hơn một vấn đề cho trang tính bằng cách bấm Tải/lưu để lưu các vấn đề riêng lẻ.

 1. Trong Excel 2016 cho Mac: bấm dữ liệu > bộ giải.

  Bộ giải

  Trong Excel cho Mac 2011: bấm vào tab dữ liệu , bên dưới phân tích, bấm bộ giải.

  Tab Dữ liệu, nhóm Phân tích, Bổ trợ Bộ giải

 2. Chọn phương pháp xử lý mà trên menu bật lên, chọn một trong các thao tác sau:

Xử lý mà phương pháp

Mô tả

GRG (Giảm Gradient tổng quát) phi tuyến tính

Lựa chọn mặc định, để sử dụng hầu hết các hàm Excel ngoại trừ nếu mô hình, chọn, tra cứu và hàm "bước" khác.

Simplex LP

Sử dụng phương pháp này cho vấn đề về lập trình tuyến tính. Mô hình của bạn nên sử dụng SUM, SUMPRODUCT, + - và * trong công thức phụ thuộc vào các ô biến số.

Tiến triển

Phương pháp này, dựa trên thuật toán di truyền, là tốt nhất khi sử dụng mô hình của bạn nếu, chọn hoặc tra cứu với các đối số sẽ tùy thuộc vào các ô biến số.

Lưu ý: Các phần của bộ giải chương trình mã là bản quyền 1990-2010 bằng Frontline Systems, Inc. phần không quyền 1989 bằng Optimal phương pháp, Inc.

Trợ giúp thêm về cách dùng Bộ giải

Để trợ giúp chi tiết hơn về bộ giải liên hệ:

Tuyến Hệ thống, Inc.
Hộp P.O. 4288
Thị nghiêng, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Trang web: http://www.solver.com
Email: info@solver.com
Trợ giúp bộ giải tại www.solver.com.

Một số phần của mã chương trình Bộ giải thuộc bản quyền 1990-2009 Frontline Systems, Inc. Một số phần thuộc bản quyền 1989 Optimal Methods, Inc.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Dùng bộ giải để lập ngân sách vốn

Dùng bộ giải để xác định hợp tối ưu việc theo sản phẩm

Giới thiệu để phân tích what-if

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Sử dụng tính năng kiểm tra lỗi để phát hiện lỗi trong các công thức

Phím tắt trong Excel 2016 for Windows

Phím tắt trong Excel 2016 for Mac

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×