Công thức & hàm

Xác định và sử dụng tên trong công thức

Xác định và dùng tên trong công thức

Bằng cách dùng tên gọi, bạn có thể làm cho công thức dễ hiểu và dễ duy trì hơn. Bạn có thể xác định tên cho phạm vi ô, hàm, hằng số hoặc bảng. Khi đã có thói quen dùng tên trong sổ làm việc, bạn có thể dễ dàng cập nhật, kiểm tra và quản lý những tên này.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu thêm về việc dùng tên

Tìm hiểu về các quy tắc cú pháp của tên

Xác định tên cho một ô hoặc dải ô trên trang tính

Xác định tên bằng cách dùng một vùng chọn ô trên trang tính

Xác định tên bằng hộp thoại Tên Mới

Quản lý tên bằng hộp thoại Trình quản lý Tên

Thay đổi tên

Xóa một hoặc nhiều tên

Tìm hiểu thêm về việc dùng tên

Tên là một cách viết nhanh có ý nghĩa giúp bạn dễ dàng hiểu mục đích của tham chiếu ô, hằng, công thức hoặc bảng vì mỗi nội dung này có thể khó hiểu khi bạn xem qua. Thông tin sau đây cho thấy những ví dụ thường gặp về tên và tên giúp cải thiện sự rõ ràng như thế nào.

Kiểu Ví dụ

Ví dụ không dùng tên

Ví dụ có tên

Tham chiếu

=SUM(C20:C30)

=SUM(Doanh_số_Quý_Một)

Hằng số

=PRODUCT(A5,8.3)

=PRODUCT(Price,WASalesTax)

Công thức

=SUM(VLOOKUP(A1,B1:F20,5,FALSE), -G5)

=SUM(Inventory_Level,-Order_Amt)

Bảng

C4:G36

=TopSales06

Kiểu tên

Bạn có thể tạo và sử dụng một vài loại tên.

Tên được xác định    Tên đại diện cho một ô, dải ô, công thức hoặc giá trị hằng số. Bạn có thể tạo tên được xác định của riêng mình hoặc Excel có thể tạo tên được xác định cho bạn, chẳng hạn như khi bạn đặt một vùng in.

Tên bảng    Tên của bảng Excel, là tập hợp dữ liệu về một đối tượng cụ thể được lưu trữ trong các bản ghi (hàng) và trường (cột). Excel tạo tên bảng Excel mặc định là Bảng_1, Bảng_2, v.v. mỗi lần bạn chèn bảng Excel. Bạn có thể thay đổi tên bảng để tên có ý nghĩa hơn. Để biết thêm thông tin về bảng Excel, xem Sử dụng tham chiếu có cấu trúc với bảng Excel.

Phạm vi áp dụng của tên

Tất cả các tên đều có phạm vi áp dụng, đó có thể là trong một trang tính cụ thể (còn gọi là cấp độ nội bộ trang tính) hoặc trong toàn bộ sổ làm việc (còn gọi là cấp độ toàn bộ sổ làm việc). Phạm vi áp dụng của tên là vị trí mà tên được nhận diện mà không có đủ điều kiện. Ví dụ:

 • Nếu bạn đã xác định tên, chẳng hạn như Ngân_sách_năm_tài_chính_08 và phạm vi là Trang_tính_1 thì tên đó, nếu không đạt điều kiện, sẽ chỉ được nhận diện trong Trang_tính_1 chứ không được nhận diện trong các trang tính khác.

  Để sử dụng tên trang tính cục bộ trong một trang tính khác, bạn có thể giúp tên đó đạt điều kiện bằng cách ghép tên trang tính vào phía trước. Ví dụ:

  Trang_tính_1!Ngân_sách_Năm_tài_chính_FY08

 • Nếu bạn đã xác định tên, chẳng hạn như Mục_tiêu_bộ_phận Bán_hàng và phạm vi là sổ làm việc thì tên đó được nhận diện ở mọi trang tính trong sổ làm việc đó nhưng không được nhận diện trong các sổ làm việc khác.

Tên phải luôn là duy nhất trong phạm vi của mình. Excel ngăn bạn xác định tên đã có trong phạm vi. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng cùng một tên ở những phạm vi khác nhau. Ví dụ: bạn có thể xác định một tên, chẳng hạn như Lợi_nhuận_gộp, được áp dụng cho phạm vi Trang_tính_1, Trang_tính_2 và Trang_tính_3 trong cùng sổ làm việc. Mặc dù tên giống nhau nhưng mỗi tên lại là duy nhất trong phạm vi của mình. Bạn có thể thực hiện điều này để bảo đảm rằng công thức dùng tên Lợi_nhuận_gộp sẽ luôn tham chiếu tới ô giống nhau ở cấp độ trang tính cục bộ.

Thậm chí bạn còn có thể xác định cùng một tên, Lợi_nhuận_gộp, cho cấp độ sổ làm việc chung nhưng phạm vi vẫn phải là duy nhất. Tuy vậy, có thể xảy ra xung đột tên trong trường hợp này. Để giải quyết xung đột này, theo mặc định, Excel sẽ sử dụng tên được xác định cho trang tính vì cấp độ trang tính cục bộ có quyền ưu tiên cao hơn so với cấp độ sổ làm việc chung. Nếu bạn muốn vượt quyền ưu tiên và sử dụng tên sổ làm việc này, bạn có thể làm rõ nghĩa cho tên bằng cách ghép tên sổ làm việc vào trước. Ví dụ:

Tệp_Sổ_làm_việc!Lợi_nhuận_Tổng

Bạn có thể vượt quyền cấp độ trang tính cục bộ của tất cả các trang tính trong sổ làm việc. Chỉ ngoại trừ trang tính đầu tiên, trang tính này luôn sử dụng tên cục bộ nếu có xung đột tên không thể bị vượt quyền.

Xác định và nhập tên

Bạn xác định tên bằng cách dùng:

 • Hộp Tên được xác định trên thanh công thức    Hộp này phù hợp nhất để tạo tên cấp độ sổ làm việc cho dải ô được chọn.

 • Xác định tên từ vùng chọn    Bạn có thể dễ dàng tạo tên từ nhãn hàng và cột hiện có bằng cách sử dụng một vùng chọn ô trong trang tính.

 • Hộp thoại Tên Mới    Đây là cách tốt nhất khi bạn muốn linh hoạt hơn trong việc tạo tên, chẳng hạn như chỉ ra phạm vi áp dụng ở cấp độ nội bộ trang tính hoặc tạo một chú thích tên.

Lưu ý: Theo mặc định, tên sử dụng tham chiếu ô tuyệt đối.

Bạn có thể nhập tên bằng cách:

 • Đánh máy     Nhập tên, ví dụ như là một đối số trong công thức.

 • Dùng chức năng Tự động Điền Công thức    Dùng danh sách thả xuống Tự động điền Công thức, trong đó các tên hợp lệ sẽ tự động được liệt kê cho bạn.

 • Chọn từ lệnh Dùng trong Công thức    Chọn một tên đã xác định trong danh sách sẵn có từ lệnh Dùng trong Công thức trong nhóm Tên đã Xác định trên tab Công thức.

Kiểm tra tên

Bạn cũng có thể tạo danh sách các tên đã xác định trong sổ làm việc. Định vị một vùng với hai cột trống trên trang tính (danh sách sẽ chứa hai cột, một cột tên và một cột mô tả tên). Chọn ô sẽ nằm ở góc trên bên trái của danh sách. Trên tab Công thức, trong nhóm Tên đã Xác định, bấm Dùng trong Công thức, bấm Dán, rồi trong hộp thoại Dán tên, bấm Dán Danh sách.

Đầu Trang

Tìm hiểu về các quy tắc cú pháp của tên

Dưới đây là danh sách quy tắc cú pháp dành cho việc tạo và chỉnh sửa tên.

 • Ký tự hợp lệ    Ký tự thứ nhất của tên phải là chữ, dấu gạch dưới (_) hoặc dấu gạch chéo (\). Các ký tự còn lại của tên có thể là chữ, số, dấu chấm và dấu gạch dưới.

  Mẹo: Bạn không thể sử dụng các ký tự viết hoa và viết thường "C", "c", "R" hoặc "r" làm tên được xác định vì các ký tự này được dùng làm cách viết nhanh để chọn hàng hoặc cột cho ô hiện được chọn khi bạn nhập vào hộp văn bản Tên hoặc Đi tới.

 • Không cho phép tham chiếu ô    Tên không được giống như tham chiếu ô, chẳng hạn như Z$100 hoặc R1C1.

 • Khoảng trắng không hợp lệ    Không được dùng khoảng trắng trong tên. Dùng dấu gạch dưới (_) và dấu chấm (.) để phân tách các từ, như Thuế_Bán_hàng hoặc Quý.Đầu tiên.

 • Độ dài tên    Tên có thể chứa tối đa 255 ký tự.

 • Phân biệt chữ hoa/thường    Tên có thể chứa cả chữ hoa và chữ thường. Excel không phân biệt chữ hoa và chữ thường trong tên. Ví dụ: nếu bạn tạo tên Bán_hàng, rồi tạo một tên khác là BÁN_HÀNG trong cùng sổ làm việc thì Excel sẽ nhắc bạn chọn một tên duy nhất.

Đầu Trang

Xác định tên cho một ô hoặc phạm vi ô trên trang tính

 1. Chọn ô, phạm vi ô hoặc các lựa chọn không liền kề mà bạn muốn đặt tên.

 2. Bấm hộp Tên ở phần cuối bên trái thanh công thức.

  Hộp Tên

  Hộp Tên

 3. Nhập tên bạn muốn sử dụng để tham chiếu đến vùng chọn của mình. Tên có thể dài tối đa 255 ký tự.

 4. Nhấn ENTER.

Lưu ý: Bạn không thể đặt tên cho ô khi đang thay đổi nội dung của ô.

Đầu Trang

Xác định tên bằng cách dùng một vùng chọn ô trên trang tính

Bạn có thể chuyển đổi các nhãn cột và hàng hiện có thành tên.

 1. Chọn dải ô bạn muốn đặt tên, bao gồm cả nhãn cột và hàng.

 2. Trên tab Công thức, trong nhóm Tên đã Xác định, bấm Tạo từ Vùng chọn.

  Nhóm Tên đã Xác định trên tab Công thức

 3. Trong hộp thoại Tạo tên từ vùng chọn, chỉ định vị trí có chứa nhãn bằng cách chọn hộp kiểm Hàng trên cùng,Cột trái, Hàng dưới cùng hoặc Cột phải. Tên được tạo thông qua quy trình này sẽ chỉ tham chiếu tới những ô có chứa giá trị và sẽ loại trừ các nhãn cột và hàng hiện có.

Đầu Trang

Xác định tên bằng cách dùng hộp thoại Tên Mới

 1. Trên tab Công thức, trong nhóm Tên đã Xác định, hãy bấm Xác định tên.

  Nhóm Tên đã Xác định trên tab Công thức

 2. Trong hộp thoại Tên mới, trong hộp Tên, nhập tên mà bạn muốn sử dụng cho tham chiếu của mình.

  Lưu ý: Tên có thể dài tối đa 255 ký tự.

 3. Để chỉ rõ phạm vi của tên, trong danh sách Phạm vi thả xuống, hãy chọn Sổ làm việc hoặc tên của một trang tính trong sổ làm việc.

 4. Hoặc trong hộp Chú thích, hãy nhập chú thích mô tả dài tối đa 255 ký tự.

 5. Trong hộp Tham chiếu tới, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để nhập một tham chiếu ô, hãy gõ tham chiếu ô.

   Mẹo: Vùng chọn hiện tại được nhập mặc định. Để nhập các tham chiếu ô khác làm đối số, bấm Thu gọn Hộp thoại Ảnh nút (làm như vậy sẽ tạm thời thu nhỏ hộp thoại), chọn các ô trên trang tính, rồi bấm Bung rộng Hộp thoại Ảnh nút .

  • Để nhập một hằng số, hãy nhập = (dấu bằng) rồi nhập giá trị hằng số.

  • Để nhập một công thức, hãy nhập = rồi nhập công thức.

 6. Để kết thúc và trở về trang tính, hãy bấm OK.

Mẹo: Để mở rộng hoặc kéo dài hộp thoại Tên Mới, bấm và kéo núm kẹp ở phía dưới.

Đầu Trang

Quản lý tên bằng cách dùng hộp thoại Trình quản lý Tên

Sử dụng hộp thoại Trình quản lý tên để làm việc với tất cả các tên được xác định và tên bảng trong sổ làm việc. Ví dụ: bạn có thể muốn tìm những tên chứa lỗi, xác nhận giá trị và tham chiếu của tên, xem hoặc chỉnh sửa chú thích mô tả hoặc xác định phạm vi. Bạn cũng có thể sắp xếp và lọc danh sách tên, đồng thời dễ dàng thêm, thay đổi hoặc xóa tên khỏi một vị trí.

Để mở hộp thoại Trình quản lý tên, trên tab Công thức, trong nhóm Tên được xác định, bấm vào Trình quản lý tên.

Nhóm Tên đã Xác định trên tab Công thức

Xem tên

Hộp thoại Trình quản lý Tên hiển thị thông tin sau đây về từng tên trong một hộp danh sách:

Cột Này:

Hiển thị:

Biểu tượng và Tên

Một trong những điều sau:

 • Tên được xác định, biểu thị bằng biểu tượng tên được xác định. Biểu tượng Tên đã xác định

 • Tên bảng, biểu thị bằng biểu tượng tên bảng. Biểu tượng Tên bảng

Giá trị

Giá trị hiện thời của tên, chẳng hạn như kết quả của một công thức, một hằng số chuỗi, một phạm vi ô, một lỗi, một mảng giá trị hoặc một chỗ dành sẵn nếu không định trị được công thức. Sau đây là các ví dụ tiêu biểu:

 • "đây là hằng số chuỗi của tôi"

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #REF!

 • {...}

Tham chiếu Tới

Tham chiếu hiện tại của tên. Sau đây là các ví dụ tiêu biểu:

 • =Sheet1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUM(Sheet1!A1,Sheet2!B2)

Phạm vi

 • Một tên trang tính, nếu phạm vi là cấp độ nội bộ trang tính.

 • "Sổ làm việc", nếu phạm vi là cấp độ trang tính chung.

Chú thích

Thông tin bổ sung về tên, tối đa 255 ký tự. Sau đây là các ví dụ tiêu biểu:

 • Giá trị này sẽ hết hạn vào 02/05/2007.

 • Đừng xóa! Tên quan trọng!

 • Dựa trên số kiểm tra chứng nhận ISO.

 • Bạn không thể sử dụng hộp thoại Trình quản lý tên trong khi thay đổi nội dung ô.

 • Hộp thoại Trình quản lý Tên không hiển thị những tên được xác định trong Visual Basic for Applications (VBA) hoặc tên ẩn (thuộc tính Nhìn thấy của tên được đặt là "False").

Đổi cỡ cột

 • Để tự động định cỡ cột cho vừa với giá trị dài nhất trong cột đó, bấm đúp vào bên phải tiêu đề cột.

Sắp xếp tên

 • Để sắp xếp danh sách tên theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, bấm vào tiêu đề cột.

Lọc tên

Sử dụng các lệnh trong danh sách thả xuống Bộ lọc để hiển thị nhanh một tập hợp con có chứa tên. Khi chọn mỗi lệnh, thao tác lọc sẽ được bật hoặc tắt để giúp bạn dễ dàng kết hợp hoặc loại bỏ các thao tác lọc khác nhau nhằm có được kết quả mong muốn.

Để lọc danh sách tên, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Chọn:

Tới:

Tên trong Phạm vi Trang tính

Chỉ hiển thị những tên nội bộ trong trang tính.

Tên trong Phạm vi Sổ làm việc

Chỉ hiển thị những tên trong toàn bộ sổ làm việc.

Tên Có Lỗi

Chỉ hiển thị những tên có giá trị chứa lỗi (như #REF, #VALUE hoặc #NAME).

Tên Không có Lỗi

Chỉ hiển thị những tên có giá trị không chứa lỗi.

Tên đã Xác định

Chỉ hiển thị những tên do bạn hoặc Excel xác định, chẳng hạn như vùng in.

Tên Bảng

Chỉ hiển thị tên bảng.

Đầu Trang

Đổi tên

Nếu bạn thay đổi tên đã xác định hoặc tên bảng, tất cả lần sử dụng tên đó trong sổ làm việc cũng sẽ thay đổi.

 1. Trên tab Công thức, trong nhóm Tên được Xác định, bấm Trình quản lý Tên.

  Nhóm Tên đã Xác định trên tab Công thức

 2. Trong hộp thoại Trình quản lý Tên, hãy bấm vào tên mà bạn muốn thay đổi, rồi bấm Sửa.

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm đúp vào tên.

 3. Trong hộp thoại Sửa Tên, trong hộp Tên, hãy nhập tên mới cho tham chiếu.

 4. Trong hộp Tham chiếu tới, hãy thay đổi tham chiếu, rồi bấm OK.

 5. Trong hộp thoại Trình quản lý Tên, trong hộp Tham chiếu tới, hãy thay đổi ô, công thức hoặc hằng số mà tên biểu bị.

  • Để hủy bỏ những thay đổi vô tình hoặc ngoài ý muốn, bấm vào Hủy bỏ Nút hủy hoặc nhấn ESC.

  • Để lưu thay đổi, bấm vào Cam kết Nút Enter hoặc nhấn ENTER.

Nút Đóng chỉ đóng hộp thoại Trình quản lý tên. Không bắt buộc với những thay đổi đã được thực hiện.

Đầu Trang

Xóa một hoặc nhiều tên

 1. Trên tab Công thức, trong nhóm Tên được Xác định, bấm Trình quản lý Tên.

  Nhóm Tên đã Xác định trên tab Công thức

 2. Trong hộp thoại Trình quản lý Tên, hãy bấm vào tên mà bạn muốn thay đổi.

 3. Chọn một hoặc nhiều tên bằng một trong các thao tác sau:

  • Để chọn tên, hãy bấm vào nó.

  • Để chọn nhiều tên trong một nhóm liên tiếp, bấm và kéo các tên hoặc nhấn SHIFT, rồi bấm chuột vào từng tên trong nhóm.

  • Để chọn nhiều tên trong một nhóm không liên tiếp, nhấn CTRL rồi bấm chuột vào từng tên trong nhóm.

 4. Bấm Xóa. Bạn cũng có thể nhấn phím DELETE.

 5. Bấm OK để xác nhận thao tác xóa.

Nút Đóng chỉ đóng hộp thoại Trình quản lý tên. Không bắt buộc với những thay đổi đã được thực hiện.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×