Xác định cách hiển thị dữ liệu bằng cách sử dụng định dạng tùy chỉnh

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có dữ liệu trong một trường xuất hiện trong một định dạng cụ thể bằng cách áp dụng định dạng tùy chỉnh. Tùy chỉnh định dạng chỉ thay đổi cách dữ liệu được hiển thị và không ảnh hưởng đến cách dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Microsoft Access, hoặc làm thế nào người dùng có thể nhập hoặc sửa dữ liệu.

Áp dụng một định dạng tùy chỉnh là một tùy chọn khi bạn làm việc với các kiểu dữ liệu hoặc không có quyền truy nhập được xác định trước một tùy chọn định dạng hoặc một định dạng được xác định trước không đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn có thể áp dụng định dạng tùy chỉnh bằng cách nhập tập hợp các chữ ký tự và ký tự chỗ dành sẵn để một trường. Khi bạn áp dụng định dạng cho trường bảng, cùng định dạng đó được tự động áp dụng cho bất kỳ điều khiển biểu mẫu hoặc báo cáo bạn liên kết (liên kết) vào trường bảng đó.

Bài viết này mô tả các loại ký tự chữ và chỗ dành sẵn mà bạn có thể dùng với các kiểu dữ liệu cụ thể và cho biết cách áp dụng định dạng.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu thêm về định dạng tùy chỉnh

Xác định một định dạng cho kiểu dữ liệu số và tiền tệ

Xác định một định dạng cho kiểu dữ liệu văn bản và bản ghi nhớ

Xác định một định dạng cho dữ liệu ngày/thời gian kiểu

Tìm hiểu thêm về tùy chọn định dạng

Tìm hiểu thêm về định dạng tùy chỉnh

Khi bạn tạo một định dạng tùy chỉnh, bạn nhập các ký tự khác nhau trong thuộc tính định dạng của một trường bảng. Các ký tự bao gồm các chỗ dành sẵn (chẳng hạn như 0 và #), dấu phân tách (chẳng hạn như giai đoạn và dấu phẩy), các ký tự chữ và màu.

Ngoài ra, bạn có thể xác định định dạng cho kiểu bốn của giá trị số — dương, âm, không (0), và các giá trị null (undefined). Nếu bạn chọn để tạo một định dạng cho mỗi loại giá trị, bạn phải đặt định dạng cho giá trị Dương trước tiên, định dạng cho giá trị âm thứ hai, định dạng cho zero giá trị thứ ba và định dạng cho giá trị null giá trị cuối cùng. Ngoài ra, bạn phải phân tách từng định dạng bằng dấu chấm phẩy.

Ví dụ về định dạng tùy chỉnh   

#, ###. ##;(#,###.##) [Red]; 0.000,00; " Không xác định"

Chuỗi này có bốn định dạng tùy chỉnh và hiển thị như sau:

 • Giá trị dương với hai vị trí thập phân.

 • Giá trị âm với hai vị trí thập phân, trong dấu ngoặc và dạng red (màu đỏ).

 • Giá trị không là số 0, luôn luôn có hai vị trí thập phân.

 • Giá trị null là từ "Chưa xác định".

Mỗi phần bốn trong chuỗi được phân tách bằng dấu chấm phẩy (;).

Các mô tả những điều sau đây từng phần:

 • Ký hiệu số (#) là chỗ dành sẵn cho chữ số. Nếu định dạng gặp không có giá trị, Access sẽ hiển thị một khoảng trắng trống. Nếu bạn muốn hiển thị số không thay vì khoảng trống trắng (ví dụ, để hiển thị 1234 dạng 1234.00), bạn dùng số 0 làm chỗ dành sẵn.

 • Theo mặc định, phần đầu tiên sẽ hiển thị giá trị dương. Nếu bạn muốn sử dụng một định dạng có giá trị lớn hơn hoặc thêm vị trí thập phân, bạn có thể thêm nhiều chỗ dành sẵn cho giá trị thập phân, chẳng hạn như #, ###. ###. Làm ví dụ, 1234.5678 được hiển thị là 1.234,568. Thông báo rằng định dạng này sử dụng dấu phẩy như hàng nghìn dấu tách và thời hạn như dấu thập phân.

  Nếu các giá trị thập phân trong bản ghi vượt quá số ký tự chỗ dành sẵn trong định dạng tùy chỉnh, Access làm tròn giá trị và hiển thị chỉ số giá trị đã xác định dạng. Ví dụ, nếu trường của bạn chứa 3,456.789, nhưng định dạng xác định hai chữ số thập phân, Access làm tròn giá trị thập phân để.79.

 • Theo mặc định, phần thứ hai Hiển thị chỉ các giá trị âm. Nếu dữ liệu của bạn không chứa giá trị âm, Access để trường trống. Định dạng ví dụ trước bao quanh bất kỳ giá trị âm với chữ ký tự — mở và đóng dấu ngoặc đơn. Nó cũng có thể dùng khai báo màu [Red] để hiển thị bất kỳ giá trị âm trong kiểu màu đỏ.

 • Theo mặc định, phần thứ ba xác định định dạng cho tất cả các giá trị bằng không (0). Trong trường hợp này, khi trường có chứa một giá trị 0, 0.000,00 được hiển thị. Để hiển thị văn bản thay vì một con số, bạn có thể sử dụng "0" (đặt trong dấu ngoặc kép) thay vào đó.

 • Theo mặc định, phần thứ tư xác định những người dùng thấy khi bản ghi chứa một giá trị null. Trong trường hợp này, người dùng nhìn thấy từ "Undefined". Bạn cũng có thể dùng văn bản khác, chẳng hạn như "Giá trị Null" hoặc "***". Hãy nhớ rằng các ký tự với dấu ngoặc kép xung quanh sẽ khiến định dạng để xem thư các ký tự là chuỗi ký tự và hiển thị chúng chính xác như bạn đã nhập vào chúng.

Lưu ý: Hãy nhớ rằng bạn không cần phải sử dụng tất cả bốn phần. Ví dụ, nếu trường bảng của bạn chấp nhận giá trị null, bạn có thể bỏ qua phần thứ tư.

Đỉnh trang

Xác định một định dạng cho kiểu dữ liệu số và tiền tệ

Nếu bạn không xác định một định dạng tùy chỉnh cho giá trị số và tiền tệ, Access Hiển thị số ở định dạng số chung và tiền tệ trong định dạng tiền tệ.

Để tạo một định dạng tùy chỉnh, hãy dùng ký tự định dạng hiển thị trong bảng sau đây. Bạn cũng có thể xác định một màu mà bạn muốn số hoặc tiền tệ.

Ký tự

Mô tả

#

Được dùng để hiển thị chữ số. Mỗi trường hợp ký tự đại diện vị trí cho một số. Nếu không tồn tại giá trị nào tại vị trí, Access hiển thị khoảng trống trắng. Ngoài ra nó có thể dùng làm chỗ dành sẵn.

Ví dụ: nếu bạn áp dụng định dạng #,### và nhập giá trị 45 vào trong trường thì sẽ hiển thị 45. Nếu bạn nhập 12.145 vào trường thì Access sẽ hiển thị 12.145 — mặc dù bạn chỉ xác định một chỗ dành sẵn bên trái của dấu tách hàng nghìn.

0

Được dùng để hiển thị chữ số. Mỗi trường hợp ký tự đại diện vị trí cho một số. Nếu không tồn tại giá trị nào tại vị trí, Access hiển thị số không (0).

Dấu tách hàng nghìn và thập phân

Sử dụng để cho biết nơi bạn muốn Access đặt hàng ngàn và dấu tách thập phân. Access sử dụng dấu tách được xác định cho các thiết đặt vùng Windows. Để biết thông tin về các thiết đặt, hãy xem thay đổi thiết đặt vùng Windows để sửa đổi hình thức của một số kiểu dữ liệu.

khoảng trống trắng, + - $ ()

Được dùng để chèn khoảng trống trắng, ký tự toán học (+ -) và ký hiệu tài chính (¥ £ $) khi cần ở bất kỳ đâu trong chuỗi định dạng của bạn. Nếu bạn dùng biểu tượng toán học thông thường khác, ví dụ như dấu xuyệt (\ hay /) và dấu hoa thị (*), đặt chúng trong dấu ngoặc kép. Hãy lưu ý rằng bạn có thể đặt chúng bất kỳ đâu.

\

Được dùng để bắt buộc Access hiển thị ký tự ở ngay sau đó. Đây giống như đặt ký tự trong dấu ngoặc kép.

!

Sử dụng để bắt buộc căn chỉnh trái của tất cả giá trị. Khi bạn bắt buộc căn chỉnh trái, bạn không thể sử dụng # và 0 chữ số chỗ dành sẵn, nhưng bạn có thể sử dụng chỗ dành sẵn cho ký tự văn bản. Để biết thêm thông tin về các chỗ dành sẵn, hãy xem tùy chỉnh định dạng cho văn bản và bản ghi nhớ kiểu dữ liệu.

*

Được dùng để bắt buộc ký tự theo ngay sau dấu hoa thị trở thành ký tự điền  — ký tự dùng để điền khoảng trống trắng. Access thường hiển thị dữ liệu dạng số dạng căn phải và nó điền vào bất kỳ vùng nào bên trái của giá trị với khoảng trống trắng. Bạn có thể thêm ký tự điền bất kỳ đâu trong chuỗi định dạng và khi bạn làm thế, Access sẽ điền bất kỳ khoảng trống trắng nào với ký tự đã xác định.

Ví dụ: định dạng £##*~,00 hiển thị lượng tiền là £45~~~~~,15. Số ký tự dấu ngã (~) hiển thị trong trường tùy theo số khoảng trống trắng trong trường bảng.

%

Dùng làm ký tự cuối cùng trong chuỗi định dạng. Nhân giá trị với 100 và hiển thị kết quả với dấu phần trăm sau đó.

E+, E-

–hoặc–

e+, e-

Được dùng để hiển thị giá trị trong ghi chú (hàm mũ) khoa học.

Dùng tùy chọn này khi định dạng khoa học đã xác định trước không cung cấp đủ không gian cho giá trị của bạn. Dùng E+ hoặc e+ để hiển thị giá trị là hàm e dương và E- hoặc e- để hiển thị hàm e âm. Bạn phải dùng những chỗ dành sẵn này với ký tự khác.

Ví dụ: giả sử bạn áp dụng định dạng 0,000E+00 cho trường số rồi nhập 612345. Access hiển thị 6,123E+05. Trước tiên, Access làm tròn số vị trí thập phân xuống còn ba (số lượng số không ở bên phải hay trái của dấu tách thập phân). Tiếp theo, Access tính toán giá trị số mũ từ số chữ số nằm ở bên phải (hay trái, tùy theo thiết đặt ngôn ngữ của bạn) của dấu phân tách thập phân trong giá trị gốc. Trong trường này, giá trị gốc phải đặt "612345" (năm chữ số) ở bên phải của điểm thập phân. Vì lý do đó, Access hiển thị 6,123E+05 và giá trị kết quả tương đương 6,123 x 105.

"Văn bản chữ"

Dùng dấu ngoặc kép để bao quanh bất kỳ văn bản nào bạn muốn người dùng thấy.

[màu]

Được dùng để áp dụng màu cho tất cả các giá trị trong phần định dạng của bạn. Bạn phải đặt tên màu trong dấu ngoặc vuông và dùng một trong những tên này: black (đen), blue (lam), cyan, green (xanh), magenta (đỏ tươi), red (đỏ), yellow (vàng) hoặc while (trắng).

Để áp dụng một định dạng tùy chỉnh cho kiểu dữ liệu số và tiền tệ, hãy làm như sau:

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào bảng mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Dạng xem thiết kế trên menu lối tắt.

 2. Chọn trường bạn muốn định dạng và trên tab Chung, bấm ô kế bên hộp Định dạng.

 3. Nhập các ký tự cụ thể dựa trên nhu cầu định dạng của bạn.

 4. Bấm CTRL+S để lưu công việc của bạn.

Sau khi bạn áp dụng một định dạng tùy chỉnh cho một trường, bạn có thể kiểm tra định dạng bằng cách thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các thao tác sau:

 • Nhập giá trị không có hàng ngàn dấu phân tách hoặc dấu tách thập phân, và xem cách định dạng xử lý dữ liệu. Định dạng nào đặt dấu phân tách các ở vị trí chính xác không?

 • Nhập giá trị dài hoặc ngắn hơn bạn dự tính (với và không có dấu phân tách) và xem cách hành vi của định dạng. Sao định dạng thêm hoặc khoảng trống không mong muốn hoặc khoảng hoặc số không?

 • Nhập số 0 hoặc giá trị null trong một định dạng vốn dành cho giá trị dương hoặc âm và xem liệu bạn thích kết quả.

Đỉnh trang

Xác định một định dạng cho kiểu dữ liệu văn bản và bản ghi nhớ

Các kiểu dữ liệu văn bản và bản ghi nhớ không chấp nhận các định dạng được xác định trước. Kiểu dữ liệu văn bản định dạng tùy chỉnh chỉ chấp nhận, kiểu dữ liệu Memo chấp nhận tùy chỉnh và định dạng văn bản có định dạng.

Thông thường, bạn áp dụng định dạng tùy chỉnh cho văn bản và bản ghi nhớ kiểu dữ liệu vào bảng dữ liệu dễ đọc. Ví dụ, nếu bạn dùng biểu mẫu Web để thu thập số thẻ tín dụng, và bạn lưu trữ các số mà không có khoảng trống, bạn có thể sử dụng một định dạng tùy chỉnh để thêm khoảng trống thích hợp để thực hiện các số thẻ tín dụng dễ đọc hơn.

Các định dạng tùy chỉnh cho các kiểu dữ liệu văn bản và bản ghi nhớ cho phép chỉ hai định dạng phần trong một chuỗi. Phần đầu tiên của một chuỗi định dạng điều khiển diện mạo của văn bản, và phần thứ hai Hiển thị giá trị trống hoặc chuỗi có độ dài bằng không. Nếu bạn không xác định một định dạng, truy nhập trái nó căn chỉnh tất cả văn bản.

Bảng sau đây liệt kê và giải thích về các định dạng tùy chỉnh mà bạn có thể áp dụng cho các trường có kiểu dữ liệu văn bản hoặc bản ghi nhớ.

Ký tự

Mô tả

@

Được dùng để hiển thị bất kỳ ký tự nào sẵn dùng cho vị trí của nó trong chuỗi định dạng. Nếu Access đặt tất cả các ký tự trong dữ liệu cơ bản, bất kỳ chỗ dành sẵn nào còn lại sẽ xuất hiện thành khoảng trống trắng.

Ví dụ: nếu chuỗi định dạng là @@@@@ và văn bản cơ bản là ABC, văn bản sẽ được căn trái với hai khoảng trống trắng ở đầu.

&

Được dùng để hiển thị bất kỳ ký tự nào sẵn dùng cho vị trí của nó trong chuỗi định dạng. Nếu Access đặt tất cả các ký tự trong dữ liệu cơ bản, bất kỳ chỗ dành sẵn nào còn lại không hiển thị gì.

Ví dụ: nếu chuỗi định dạng là &&&&& và văn bản là ABC thì chỉ hiển thị văn bản căn trái.

!

Được dùng để bắt buộc ký tự chỗ dành sẵn được điền từ trái sang phải thay vì từ phải sang trái. Bạn phải dùng ký tự này ở đầu bất kỳ chuỗi ký tự nào.

<

Được dùng để bắt buộc tất cả văn bản thành chữ thường. Bạn phải dùng ký tự này ở đầu chuỗi định dạng, nhưng bạn có thể đặt trước nó với dấu chấm than (!).

>

Được dùng để bắt buộc tất cả văn bản thành chữ hoa. Bạn phải dùng ký tự này ở đầu chuỗi định dạng, nhưng bạn có thể đặt trước nó với dấu chấm than (!).

*

Khi dùng, ký tự ở ngay sau dấu hoa thị (*) trở thành ký tự điền  — ký tự dùng để điền khoảng trống trắng. Access thường hiển thị văn bản là căn trái và điền vào bất kỳ vùng nào bên phải của giá trị với khoảng trống trắng. Bạn có thể thêm ký tự điền bất kỳ đâu trong chuỗi định dạng. Khi bạn làm thế, Access điền bất kỳ khoảng trống trắng nào với ký tự đã xác định.

Khoảng trống trắng, + - $ ()

Được dùng để chèn khoảng trống trắng, ký tự toán học (+ -), ký hiệu tài chính (¥ £ $) và dấu ngoặc khi cần ở bất kỳ đâu trong chuỗi định dạng của bạn. Nếu bạn dùng ký hiệu toán học thông thường khác, ví dụ như dấu xuyệt (\ hay /) và dấu hoa thị (*), đặt chúng trong dấu ngoặc kép  — xin lưu ý rằng bạn có thể đặt những ký tự này ở bất kỳ đâu trong chuỗi định dạng.

"Văn bản chữ"

Dùng dấu ngoặc kép để bao quanh bất kỳ văn bản nào bạn muốn hiển thị cho người dùng.

\

Được dùng để bắt buộc Access hiển thị ký tự ở ngay sau đó. Đây giống như đặt ký tự trong dấu ngoặc kép.

[màu]

Được dùng để áp dụng màu cho tất cả các giá trị trong phần định dạng của bạn. Bạn phải đặt tên trong dấu ngoặc vuông và dùng một trong những tên này: đen, lam, lục lam, lục, đỏ tươi, đỏ, vàng hoặc trắng.

Lưu ý: Khi bạn xác định định dạng, Access điền ký tự chỗ dành sẵn với dữ liệu từ trường cơ bản.

Để áp dụng một định dạng tùy chỉnh, hãy làm như sau:

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào bảng mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Dạng xem thiết kế trên menu lối tắt.

 2. Chọn trường bạn muốn định dạng và trên tab Chung, bấm ô kế bên hộp Định dạng.

 3. Nhập định dạng của bạn.

  Kiểu định dạng tùy chỉnh mà bạn có thể xác định phụ thuộc vào loại dữ liệu mà bạn chọn cho trường.

 4. Bấm CTRL+S để lưu công việc của bạn.

Bạn có thể kiểm tra định dạng tùy chỉnh của bạn trong bất kỳ những cách sau đây:

 • Nhập giá trị chữ hoa hoặc chữ thường và xem cách định dạng xử lý dữ liệu. Thực hiện các kết quả Tiện?

 • Nhập giá trị dài hoặc ngắn hơn bạn dự tính (với và không có dấu phân tách) và xem cách hành vi của định dạng. Sao định dạng thêm hoặc khoảng trống không mong muốn hoặc khoảng hoặc khoảng trắng hoặc ký tự không mong muốn?

 • Nhập một chuỗi có độ dài bằng không hoặc giá trị null và xem liệu bạn thích kết quả.

Đỉnh trang

Xác định một định dạng cho dữ liệu ngày/thời gian kiểu

Nếu bạn không xác định một định dạng được xác định trước hoặc tùy chỉnh, Access áp dụng định dạng ngày tháng chung — m/dd/yyyy h:nn: ss sa/ch.

Các định dạng tùy chỉnh cho các trường ngày/thời gian có thể bao gồm hai phần — một cho ngày và một lần — và bạn phân tách các phần bằng dấu chấm phẩy. Ví dụ, bạn có thể tạo lại định dạng ngày tháng chung như sau: m/dd/yyyy; h:nn:ss.

Ký tự

Mô tả

Dấu tách ngày

Được dùng để điều khiển nơi Access đặt dấu tách cho ngày, tháng và năm. Truy nhập sử dụng dấu tách được xác định trong thiết đặt vùng Windows. Để biết thông tin về các thiết đặt, hãy xem thay đổi thiết đặt vùng Windows để sửa đổi hình thức của một số kiểu dữ liệu.

"c"

Được dùng để hiển thị định dạng ngày chung.

d hoặc dd

Được dùng để hiển thị ngày của tháng bằng một hay hai chữ số. Đối với một chữ số, hãy dùng một chỗ dành sẵn. Đối với hai chữ số, hãy dùng hai chỗ dành sẵn.

ddd

Được dùng để viết tắt ngày của tuần thành ba chữ cái.

Ví dụ: thứ Hai xuất hiện là T2.

dddd

Được dùng để viết ra tất cả các ngày trong tuần.

ddddd

Được dùng để hiển thị định dạng Ngày dạng Ngắn.

dddddd

Được dùng để hiển thị định dạng Ngày dạng Dài.

w

Được dùng để hiển thị số của ngày trong tuần.

Ví dụ: thứ Hai xuất hiện là 2.

m hoặc mm

Được dùng để hiển thị tháng ở dạng số có một chữ số hay hai chữ số.

mmm

Được dùng để viết tắt tên của tháng thành ba chữ cái.

Ví dụ: tháng Mười xuất hiện là Th10.

mmmm

Được dùng để viết ra tất cả các tên tháng.

q

Để hiển thị số quý lịch hiện tại (1-4).

Ví dụ: đối với ngày trong tháng Năm, Access hiển thị 2 là giá trị quý.

y

Để hiển thị ngày của năm (1-366).

yy

Để hiển thị hai chữ số cuối của năm.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên nhập và hiển thị tất cả bốn chữ số của năm đã cho.

yyyy

Được dùng để hiển thị tất cả các chữ cái trong năm trong phạm vi 0100-9999.

Dấu tách thời gian

Được dùng để điều khiển nơi Access đặt dấu tách cho giờ, phút và giây. Truy nhập sử dụng dấu tách được xác định trong thiết đặt vùng Windows. .

h hoặc hh

Được dùng để hiển thị giờ bằng một hay hai chữ số.

n hoặc nn

Được dùng để hiển thị phút bằng một hay hai chữ số.

s hoặc ss

Được dùng để hiển thị giây bằng một hay hai chữ số.

ttttt

Được dùng để hiển thị định dạng Giờ dạng Dài.

SA/CH

Được dùng để hiển thị giá trị đồng hồ dạng 12 tiếng với SA hoặc CH ở sau đó. Access dựa vào đồng hồ hệ thống trong máy tính của bạn để đặt giá trị.

S/C hoặc s/c

Được dùng để hiển thị giá trị đồng hồ dạng 12 tiếng với S, C, s hoặc c ở sau đó. Access dựa vào đồng hồ hệ thống trong máy tính của bạn để đặt giá trị.

SACH

Được dùng để hiển thị giá trị đồng hồ dạng 12 tiếng. Access dùng chỉ báo sáng và chiều xác định trong thiết đặt khu vực của Windows.

Khoảng trống trắng, + - $ ()

Được dùng để chèn khoảng trống trắng, ký tự toán học (+ -), ký hiệu tài chính (¥ £ $) và dấu ngoặc khi cần ở bất kỳ đâu trong chuỗi định dạng của bạn. Nếu bạn dùng biểu tượng toán học thông thường khác, ví dụ như dấu xuyệt (\ hay /) và dấu hoa thị (*), đặt chúng trong dấu ngoặc kép. Hãy lưu ý rằng bạn có thể đặt chúng bất kỳ đâu.

\

Được dùng để bắt buộc Access hiển thị ký tự ở ngay sau đó. Đây giống như đặt ký tự trong dấu ngoặc kép.

*

Được dùng để bắt buộc ký tự theo ngay sau dấu hoa thị trở thành ký tự điền  — ký tự dùng để điền khoảng trống trắng. Access thường hiển thị văn bản là căn trái và điền vào bất kỳ vùng nào bên phải của giá trị với khoảng trống trắng. Bạn có thể thêm ký tự điền bất kỳ đâu trong chuỗi định dạng. Khi bạn làm thế, Access điền bất kỳ khoảng trống trắng nào với ký tự đã xác định.

"Văn bản chữ"

Dùng dấu ngoặc kép để bao quanh bất kỳ văn bản nào bạn muốn người dùng thấy.

[màu]

Được dùng để áp dụng màu cho tất cả các giá trị trong phần định dạng của bạn. Bạn phải đặt tên trong dấu ngoặc vuông và dùng một trong những tên này: đen, lam, lục lam, lục, đỏ tươi, đỏ, vàng hoặc trắng.

Đỉnh trang

Tìm hiểu thêm về tùy chọn định dạng

Nếu bạn muốn một trường trong biểu dữ liệu, biểu mẫu hoặc báo cáo để hiển thị một giá trị cụ thể trong khi trường lưu trữ một giá trị khác nhau, tạo trường tra cứu. Để tìm hiểu thêm về trường tra cứu, hãy đọc tùy chỉnh cách hiển thị dữ liệu bằng cách tạo một trường tra cứu. Để kiểm soát định dạng dữ liệu được nhập vào, hãy đọc tạo dấu hiệu nhập để nhập trường hoặc kiểm soát các giá trị trong một cụ thể. Để tìm hiểu cách để thêm văn bản có định dạng cho trường, hãy đọc chèn hoặc thêm một trường văn bản có định dạng.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×