Web kiểm tra tương thích: truy vấn lỗi

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này liệt kê các truy vấn lỗi mà bạn có thể gặp phải khi bạn chạy bộ kiểm tra tương thích, và cung cấp thông tin có thể giúp bạn giải quyết lỗi.

Để biết thông tin chung về các lỗi kiểm tra tương thích, hãy xem bài viết Web tương thích kiểm tra các lỗi thông thường.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Lỗi văn bản    Truy vấn không tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Bạn phải kiểm tra vấn đề tương thích Web trong truy vấn.

Việc cần làm    Tạo lại truy vấn bằng cách dùng trình thiết kế truy vấn. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng trình thiết kế truy vấn để tạo một truy vấn web, hãy xem giới thiệu về truy vấn.

Đầu Trang

ACCWeb102014

Lỗi văn bản    SQL không tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Có thể có nhiều lý do tại sao bạn sẽ nhận được lỗi này. Bạn có thể thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Tham chiếu đối tượng không tương thích web.

 • Tham chiếu biểu thức không tương thích web.

Để biết thêm thông tin về cách tạo biểu thức, hãy xem xây dựng biểu thức.

Việc cần làm     Cân nhắc sử dụng trình thiết kế truy vấn web để tạo truy vấn được web tương thích. Để biết thêm thông tin về thiết kế truy vấn cho trang Web, hãy xem giới thiệu về truy vấn.

Đầu Trang

ACCWeb103013

Lỗi văn bản    Truy nhập được không thể chuyển đổi truy vấn để dùng trên Web vì kết quả truy vấn chứa nhiều trường có cùng tên.

Điều đó nghĩa là gì    Nhiều trường có cùng tên.

Việc cần làm    Kiểm tra tên trường trùng lặp và thay đổi các mục trùng lặp vào tên trường riêng biệt.

Đầu Trang

ACCWeb103079

Lỗi văn bản    Kiểu không khớp trong biểu thức.

Điều đó nghĩa là gì    Các kiểu ở cả hai bên của phép nối là không tương thích hoặc các kiểu trường so là loại không tương thích. Ví dụ, văn bản thành số không thể được so sánh hoặc tham gia.

Việc cần làm    Bảo đảm rằng phía của phép nối tương thích. Ví dụ, gia nhập kiểu văn bản vào kiểu văn bản và nhập số vào số kiểu. Nếu bạn không thực hiện một phép nối, hãy chọn nếu bạn so sánh các kiểu trường không tương thích.

Đầu Trang

ACCWeb103900

Lỗi văn bản    Truy nhập được không thể chuyển đổi truy vấn để dùng trên Web.

Điều đó nghĩa là gì    Truy nhập được không thể phát hành truy vấn vì nó sử dụng một kiểu không được hỗ trợ truy vấn, biểu thức không được hỗ trợ, không được hỗ trợ các tiêu chí hoặc các tính năng không được hỗ trợ trên Web.

Việc cần làm    Sử dụng trình thiết kế truy vấn Access để thiết kế lại truy vấn.

Đầu Trang

ACCWeb103901

Lỗi văn bản    Định nghĩa truy vấn không hợp lệ, sao cho đối tượng truy vấn không thể tạo.

Điều đó nghĩa là gì    Máy chủ đã không thể phân tích cú pháp truy vấn vì lỗi không mong muốn trong định nghĩa truy vấn.

Việc cần làm    Sử dụng truy nhập người thiết kế để thiết kế lại truy vấn.

Đầu Trang

ACCWeb103902

Lỗi văn bản    Truy nhập được không thể chuyển đổi truy vấn để dùng trên Web vì nó sử dụng một kiểu không được hỗ trợ truy vấn, biểu thức không được hỗ trợ, không được hỗ trợ các tiêu chí hoặc các tính năng không được hỗ trợ trên Web.

Điều đó nghĩa là gì    Truy vấn có chứa biểu thức được không tương thích với Web. Lỗi này có thể xảy ra vì một máy chủ hạn hoặc khi biểu thức không thể di chuyển đến máy chủ.

Việc cần làm    Loại bỏ các biểu thức không phải là web tương thích. Để biết thêm thông tin về biểu thức là hợp lệ trên truy vấn hãy xem tạo biểu thức.

Đầu Trang

ACCWeb103903

Lỗi văn bản    Định nghĩa truy vấn không hợp lệ, sao cho đối tượng truy vấn không thể tạo.

Điều đó nghĩa là gì    Một trong các giá trị thuộc tính không tương thích với Web.

Việc cần làm    Đảm bảo rằng các điều kiện sau đây được thiết lập chính xác:

 • Thuộc tính tên mà không có trong các thao tác sau:

Dấu bằng đầu

=

Dấu chấm

.

Dấu chấm than

!

Dấu ngoặc vuông

[]

Khoảng trống đứng đầu

Ký tự không in

Ví dụ: < Enter > hoặc < TAB >

Bất kỳ biểu tượng sau đây

/ \ : * ? "< > | # {} % ~ &

 • Thuộc tính tên là giữa một và 64 dài ký tự.

 • Chú thích thuộc tính: bất kỳ chuỗi, tối đa 1024 ký tự.

Đầu Trang

ACCWeb103904

Lỗi văn bản    Truy nhập được không thể chuyển đổi truy vấn để dùng trên Web vì nó chứa một truy vấn con.

Điều đó nghĩa là gì    Truy vấn có chứa truy vấn phụ. Truy vấn phụ không được hỗ trợ trên máy chủ.

Việc cần làm    Thay đổi truy vấn của bạn để nó không có một truy vấn phụ.

Đầu Trang

ACCWeb103905

Lỗi văn bản    Truy nhập được không thể chuyển đổi truy vấn để dùng trên Web vì nó dựa trên truy vấn khác mà không phải là Web tương thích.

Điều đó nghĩa là gì    Truy vấn cũng chứa một truy vấn lồng nhau dưới dạng một nhập mục không thể được thể hiện trên máy chủ hoặc nó có chứa một nguồn dữ liệu vào không thể tìm thấy.

Việc cần làm   

 • Hãy đảm bảo rằng lồng truy vấn hợp lệ.

 • Sử dụng người thiết kế truy vấn Access để tạo một truy vấn hợp lệ lồng nhau.

 • Hãy đảm bảo rằng truy vấn nguồn dữ liệu vào bảng hoặc truy vấn tồn tại trong cơ sở dữ liệu.

Đầu Trang

ACCWeb103906

Lỗi văn bản    Định nghĩa truy vấn không hợp lệ, sao cho đối tượng truy vấn không thể tạo.

Điều đó nghĩa là gì    Bảng nguồn hoặc truy vấn đã chọn hoặc thứ tự theo cột không thể tìm thấy.

Việc cần làm    Đảm bảo rằng cột nguồn dữ liệu vào bảng hoặc truy vấn tồn tại trong cơ sở dữ liệu Access của bạn.

Đầu Trang

ACCWeb103907

Lỗi văn bản     Truy nhập được không thể chuyển đổi truy vấn để dùng trên Web vì nó không bao gồm bất kỳ trường nào trong kết quả của nó.

Điều đó nghĩa là gì    Không có cột được chọn trong truy vấn.

Việc cần làm    Chọn hoặc xác định cột kết quả ít nhất một trong truy vấn.

Đầu Trang

ACCWeb103908

Lỗi văn bản     Truy nhập được không thể chuyển đổi truy vấn để dùng trên Web vì nó sẽ hiển thị quá nhiều trường trong kết quả của nó.

Điều này nghĩa là gì     Nguồn truy vấn có quá nhiều cột.

Việc cần làm     Điều này có thể thật khó khăn để giải quyết và bạn có thể xem xét các bảng nguồn. Bảng có thể không có nhiều hơn:

 • JET_ccolFixedMost cố định cột.

 • JET_ccolVarMost độ dài biến số cột.

 • JET_ccolTaggedMost gắn thẻ cho cột.

Đầu Trang

ACCWeb103916

Lỗi văn bản    Truy nhập được không thể chuyển đổi truy vấn để dùng trên Web vì nó dựa trên một thứ tự theo mệnh đề không được hỗ trợ trên Web...

Điều này nghĩa là gì    Một hoặc nhiều điều kiện sau đây tồn tại:

 • Tên của một thứ tự theo phần tử không phải là hợp lệ.

 • Tên của bảng nguồn không phải là hợp lệ.

 • Thứ tự sắp xếp được đặt thành một tùy chọn khác tăng dần hoặc giảm dần.

 • Biểu thức không phải là hợp lệ.

Việc cần làm    Đảm bảo rằng các điều kiện sau đây được thiết lập chính xác:

 • Thuộc tính tên không chứa bất kỳ thao tác sau:

Dấu bằng đầu

=

Dấu chấm

.

Dấu chấm than

!

Dấu ngoặc vuông

[]

Khoảng trống đứng đầu

Ký tự không in

Ví dụ: < Enter > hoặc < TAB >

Bất kỳ biểu tượng sau đây

/ \ : * ? "< > | # {} % ~ &

 • Thuộc tính tên là giữa một và 64 dài ký tự.

 • Biểu thức là một biểu thức hợp lệ.

Đầu Trang

ACCWeb103918

Lỗi văn bản     Truy nhập được không thể chuyển đổi truy vấn để dùng trên Web vì nó xác định một kiểu nối không được hỗ trợ trên Web.

Điều đó nghĩa là gì    Máy chủ không hỗ trợ truy vấn có nhiều nối giữa hai bảng (nhiều trường nối).

Việc cần làm    Đảm bảo rằng các đường nối dùng chỉ có một trường cho mỗi bảng.

Đầu Trang

ACCWeb103926

Kiểm tra lỗi    Truy nhập được không thể chuyển đổi truy vấn để dùng trên Web vì nó không xác định những bảng để chọn từ.

Điều đó nghĩa là gì     Truy vấn có không có bảng nhập (bỏ sót mệnh đề FROM).

Việc cần làm    Đảm bảo rằng truy vấn của bạn có một cột nhập đã xác định.

Đầu Trang

ACCWeb103927

Lỗi văn bản    Truy nhập được không thể chuyển đổi truy vấn để dùng trên Web vì kết quả truy vấn chứa nhiều trường có cùng tên.

Điều đó nghĩa là gì    Bạn đã xác định tên cho nhiều trường.

Việc cần làm    Kiểm tra tên trường trùng lặp và thay đổi các mục trùng lặp vào tên trường riêng biệt.

Đầu Trang

ACCWeb103928

Lỗi văn bản    Truy nhập được không thể chuyển đổi truy vấn để dùng trên Web vì một số của các tham số có thể không thể chuyển đổi để sử dụng trên Web.

Điều đó nghĩa là gì    Tên tham số hoặc kiểu không phải là hợp lệ.

Việc cần làm    Đảm bảo rằng tham số tên và kiểu là hợp lệ.

 • Thuộc tính tên có không chứa:

Dấu bằng đầu

=

Dấu chấm

.

Dấu chấm than

!

Dấu ngoặc vuông

[]

Khoảng trống đứng đầu

Ký tự không in

Ví dụ: < Enter > hoặc < TAB >

Bất kỳ biểu tượng sau đây

/ \ : * ? "< > | # {} % ~ &

 • Thuộc tính tên là giữa một và 64 dài ký tự.

Các kiểu là hợp lệ:

Văn bản (tối đa 255 ký tự)

Số

Boolean

DateTime

Tiền tệ

Đầu Trang

ACCWeb103930

Lỗi văn bản    Truy nhập được không thể chuyển đổi truy vấn để dùng trên Web vì một số của các tham số được hiển thị ở dạng kết quả trường hoặc sử dụng trong thứ tự theo câu lệnh.

Điều đó nghĩa là gì    Truy vấn có tham số mà dự kiến là một giá trị vô hướng hoặc sử dụng theo thứ tự một câu lệnh.

Điều này có thể xảy ra nếu tham số được sử dụng một trong hai dạng một cột dự kiến (ví dụ: chọn param1 từ Table1) hoặc làm theo thứ tự (ví dụ: chọn * từ bảng 1 và thứ tự theo field1 = param).

Việc cần làm    Tránh sử dụng các tham số cột dự kiến hoặc thứ tự theo cột.

Đầu Trang

ACCWeb103938

Lỗi văn bản    Truy nhập được không thể chuyển đổi truy vấn để dùng trên Web.

Điều đó nghĩa là gì    Có hai trường có cùng tên và truy nhập là không thể tạo biệt danh hợp lệ cho chúng.

Việc cần làm    Kiểm tra tên trường trùng lặp và thay đổi các mục trùng lặp vào tên trường riêng biệt.

Đầu Trang

ACCWeb103939

Lỗi văn bản    Truy nhập được không thể chuyển đổi truy vấn để dùng trên Web.

Điều đó nghĩa là gì    Truy vấn có một biệt danh lớn hơn 64 ký tự.

Việc cần làm    Hãy đảm bảo biệt danh được sử dụng trong truy vấn nhỏ hơn hoặc bằng 64 ký tự.

Đầu Trang

ACCWeb103940

Lỗi văn bản    Truy nhập được không thể chuyển đổi truy vấn để dùng trên Web vì nó xác định một kiểu nối không được hỗ trợ trên Web.

Điều đó nghĩa là gì    Máy chủ không hỗ trợ truy vấn có nhiều nối trên hai bảng cùng (nhiều trường nối).

Việc cần làm    Hãy đảm bảo rằng các đường nối bạn đang dùng chỉ có một trường cho mỗi bảng.

Đầu Trang

ACCWeb103942

Lỗi văn bản     Truy nhập được không thể chuyển đổi truy vấn để dùng trên Web vì nó chứa một phép nối theo chu kỳ.

Điều đó nghĩa là gì    Kết nối giữa các bảng trong truy vấn của bạn đang làm phép nối vòng giữa các bảng ngăn chặn truy nhập từ chuyển đổi truy vấn để dùng trên Web.

Việc cần làm     Loại bỏ kết nối giữa các bảng sao cho phép nối theo chu kỳ sẽ bị loại bỏ.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×