Web kiểm tra tương thích: lỗi mối quan hệ và tra cứu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này liệt kê các mối quan hệ và tra cứu lỗi mà bạn có thể gặp phải khi bạn chạy bộ kiểm tra tương thích, và cung cấp thông tin có thể giúp bạn giải quyết lỗi.

Để biết thông tin chung về các lỗi kiểm tra tương thích, hãy xem bài viết Web kiểm tra tương thích: các lỗi thông thường.

ACCWeb105000

ACCWeb105001

ACCWeb105002

ACCWeb105003

ACCWeb105004

ACCWeb105005

ACCWeb105006

ACCWeb105007

ACCWeb105008

ACCWeb105009

ACCWeb105010

ACCWeb105011

ACCWeb105012

ACCWeb105014

ACCWeb105015

ACCWeb105016

ACCWeb105017

ACCWeb105000

Lỗi văn bản    Kiểu dữ liệu cột không tương thích với tra cứu web.

Điều đó nghĩa là gì    Kiểu dữ liệu của trường tra cứu được biểu thị không được hỗ trợ trên Web.

Việc cần làm    Đảm bảo rằng trường tra cứu là một trong các kiểu dữ liệu được hỗ trợ sau đây:

  • Một dòng văn bản

  • Ngày/Giờ

  • Số

  • Trường được tính toán trả về một dòng văn bản đơn

Đầu Trang

ACCWeb105001

Lỗi văn bản    Tra cứu gắn kết cột phải là khóa chính là tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Gắn kết cột đã xác định tra cứu trường không phải là khóa chính của bảng tra cứu đích.

Việc cần làm    Tái tạo trường tra cứu bằng cách dùng trình hướng dẫn tra cứu. Xác định các cột khóa chính của bảng tra cứu đích là cột gáy.

Đầu Trang

ACCWeb105002

Lỗi văn bản    Tra cứu nguồn hàng phải hoàn tất câu lệnh SQL với một bảng và trường bảng đã xác định là tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Một hoặc cả hai điều kiện sau là đúng:

  • Truy vấn cho tra cứu được chỉ định dùng nhiều hơn một bảng hoặc truy vấn làm nguồn dữ liệu.

  • Cột được sử dụng trong truy vấn đều không rõ ràng được chọn.

Việc cần làm    Tạo lại tra cứu, đảm bảo rằng:

  • Tra cứu sử dụng một bảng web tương thích làm nguồn dữ liệu của nó.

    Mẹo: Bất kỳ bảng nào không phải là tương thích với web nên đã tạo một hàng trong bảng Web thức tương thích vấn đề khi bạn chạy bộ kiểm tra thức tương thích.

  • Tra cứu truy vấn xác định rõ ràng mỗi trường (ví dụ: không sử dụng chọn *).

Đầu Trang

ACCWeb105003

Lỗi văn bản    Nhiều cột tra cứu với một hàng nguồn kiểu của danh sách giá trị phải được gắn kết "Col1" là tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Tra cứu đa cột đã xác định không được gắn kết Col1.

Việc cần làm    Sử dụng trình hướng dẫn tra cứu để tạo lại trường tra cứu. Hãy đảm bảo rằng bạn gắn kết với Col1 tra cứu giá trị.

Đầu Trang

ACCWeb105004

Lỗi văn bản    Giá trị danh sách tra cứu phải chứa ít nhất một hàng dữ liệu có tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Danh sách giá trị cho tra cứu được biểu thị trống và vì vậy không tương thích với Web.

Việc cần làm    Cung cấp ít nhất một hàng dữ liệu trong danh sách giá trị cho trường tra cứu.

Đầu Trang

ACCWeb105005

Lỗi văn bản    Danh sách giá trị với giá trị trống là không tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Điều này xảy ra khi có thiếu giá trị cột trong một hàng của một giá trị tra cứu. Đây là không tương thích với web.

Việc cần làm    Hãy đảm bảo rằng các trường trong một hàng của danh sách giá trị được xác định. Hãy sử dụng dạng xem thiết kế để thiết lập này nguồn hàng hoặc sử dụng trình hướng dẫn tra cứu. (Trên tab trường , trong nhóm thuộc tính , hãy bấm Sửa đổi tra cứu.)

Đầu Trang

ACCWeb105006

Lỗi văn bản    Bảng cho tra cứu hàng nguồn không thể tìm thấy.

Điều đó nghĩa là gì    Bảng đã xác định các nguồn hàng đã xác định tra cứu không tồn tại.

Việc cần làm    Xác định một nguồn hàng hợp lệ cho tra cứu. Bạn có thể dùng trình hướng dẫn tra cứu để tạo lại tra cứu.


Lỗi văn bản    Câu lệnh SQL có chứa kết quả tính toán cột cho tra cứu nguồn hàng là không tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Trường đã xác định tra cứu có một biểu thức trong nguồn hàng, do đó không phải là tương thích với web. Ví dụ sau đây không phải là một nguồn hàng hợp lệ cho trường tra cứu web: chọn ([tên] & "" & [họ]) từ liên hệ;

Việc cần làm    Cân nhắc việc tạo một cột được tính toán trong bảng bên dưới và sau đó tạo lại trường tra cứu.

Đầu Trang

ACCWeb105007

Lỗi văn bản    Tra cứu nguồn hàng có thể chỉ tham chiếu một bảng có tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Nguồn hàng cho trường tra cứu được biểu thị chứa nhiều bảng.

Việc cần làm    Sử dụng trình hướng dẫn tra cứu để tạo lại tra cứu để nó chỉ tham chiếu một bảng. Điều này có thể yêu cầu bạn thay đổi mô hình dữ liệu của bạn.

Đầu Trang

ACCWeb105008

Lỗi văn bản    Bật tính toàn vẹn tham phải là False nếu cho phép nhiều giá trị là True cho tra cứu.

Điều đó nghĩa là gì    Trường đã xác định tra cứu cho phép nhiều giá trị nhưng mối quan hệ nó mô hình thi hành tính toàn vẹn tham, yêu cầu một giá trị cho tra cứu.

Việc cần làm    Loại bỏ tính toàn vẹn tham chiếu trên mối quan hệ, hoặc tạo lại trường tra cứu mà không cho phép nhiều giá trị.

Đầu Trang

ACCWeb105009

Lỗi văn bản    Giới hạn danh sách phải là True nếu cho phép nhiều giá trị là True.

Điều đó nghĩa là gì    Thuộc tính tra cứu giới hạn danh sách được đặt là False cho trường được chỉ định nhưng cho phép nhiều giá trị được đặt là True.

Việc cần làm    Đặt giới hạn đến danh sách thuộc tính cho trường tra cứu là true; hoặc, thiết đặt cho phép nhiều giá trị false.

Đầu Trang

ACCWeb105010

Lỗi văn bản    Tra cứu yêu cầu một mối quan hệ được liên kết có tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Trường tra cứu được biểu thị không có một mối quan hệ được liên kết.

Việc cần làm    Tạo một mối quan hệ giữa các trường tra cứu và trường mà nó tham chiếu đến.

Đầu Trang

ACCWeb105011

Lỗi văn bản    Tra cứu nguồn hàng câu lệnh SQL phải bao gồm nguồn bảng trường khóa chính và trường đó phải là gắn kết cột.

Điều đó nghĩa là gì    Truy vấn cho trường tra cứu được chỉ định không chứa khóa chính của bảng nguồn và do đó không comatible với web.

Việc cần làm    Sử dụng trình hướng dẫn tra cứu để tạo lại trường tra cứu.

Đầu Trang

ACCWeb105012

Lỗi văn bản    Câu lệnh SQL cho tra cứu nguồn hàng không tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Câu lệnh SQL cho nguồn hàng của trường tra cứu được biểu thị hoặc bị bệnh-hình thành hoặc không tương thích với Web cho nhiều lý do, chẳng hạn như nó bao gồm một toán tử SQL không được hỗ trợ.

Việc cần làm    Sử dụng trình hướng dẫn tra cứu để tạo lại trường tra cứu.

Đầu Trang

ACCWeb105014

Lỗi văn bản    Bảng có các cột tra cứu phải có một khóa chính và khóa chính phải là một kiểu dữ liệu dài.

Điều đó nghĩa là gì    Khóa ngoại bảng đích tra cứu hoặc khóa chính bảng nguồn không phải là số nguyên dài một hoặc cả hai.

Việc cần làm    Hãy đảm bảo rằng các trường nguồn và đích của tra cứu là số nguyên dài. Bạn có thể muốn tạo trường mới cho mục đích này.

Đầu Trang

ACCWeb105015

Lỗi văn bản    Tra cứu kiểu phải là ' | 0' hoặc ' | 1' có tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Trường tra cứu được biểu thị tham chiếu một danh sách trường là nguồn hàng của nó.

Việc cần làm    Sử dụng trình hướng dẫn tra cứu để tạo lại trường tra cứu. Điều này có thể yêu cầu bạn thay đổi mô hình dữ liệu của bạn.

Đầu Trang

ACCWeb105016

Lỗi văn bản    Mối quan hệ có thể không được liên kết với trường tra cứu hợp lệ là không tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Mối quan hệ không được hỗ trợ bởi một trường tra cứu và do đó không tương thích với cơ sở dữ liệu web.

Việc cần làm    Tạo trường tra cứu giữa các bảng liên quan. Sử dụng trình hướng dẫn tra cứu để tạo tra cứu.

Đầu Trang

ACCWeb105017

Lỗi văn bản    Được tính toán cột kết quả kiểu dữ liệu cho tra cứu phải là văn bản là tương thích với Web.

Điều đó nghĩa là gì    Hiển thị cột đầu tiên của trường tra cứu được biểu thị là một cột được tính toán với một kiểu dữ liệu không phải là văn bản.

Việc cần làm    Thay đổi kiểu dữ liệu của trường được tính toán cho văn bản, hoặc tái tạo trường tra cứu và chọn một khác nhau Hiển thị trước tiên cột.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×