VLOOKUP (Hàm VLOOKUP)

Sử dụng VLOOKUP khi bạn cần tìm mọi thứ trong bảng hoặc một phạm vi theo hàng. Ví dụ, tra cứu một phần giá ô tô bằng số phần, hoặc tìm tên nhân viên dựa trên ID nhân viên của họ.

Mẹo: Kiểm tra các video YouTube từ các chuyên gia cộng đồng Excel để biết thêm trợ giúp với hàm VLOOKUP!

Ở dạng đơn giản nhất, hàm VLOOKUP cho biết:

= VLOOKUP (những gì bạn muốn tìm kiếm, nơi bạn muốn tìm nó, số cột trong dải ô chứa giá trị để trả về, trả về kết quả phù hợp gần đúng hoặc chính xác – được chỉ báo là 1/TRUE, hoặc 0/FALSE).

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Mẹo: Bí quyết để sử dụng hàm VLOOKUP là phải sắp xếp dữ liệu của bạn sao cho giá trị mà bạn muốn tra cứu (Trái cây) nằm ở bên trái giá trị trả về (số tiền) mà bạn muốn tìm.

Sử dụng hàm VLOOKUP để tra cứu giá trị trong bảng.

Cú pháp

VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Ví dụ:

  • = VLOOKUP (A2, A10: C20 ĐÚNG)

  • =VLOOKUP("Fontana",B2:E7,2,FALSE)

Tên đối số

Mô tả

lookup_value    (bắt buộc)

Giá trị bạn muốn tra cứu. Giá trị bạn muốn tìm kiếm phải nằm trong cột đầu tiên của phạm vi ô mà bạn chỉ định trong đối số table_array .

Ví dụ, nếu mảng bảng kéo dài các ô B2: D7, thì lookup_value của bạn phải ở cột B.

Lookup_value có thể là một giá trị hoặc tham chiếu đến một ô.

table_array    (bắt buộc)

Phạm vi các ô mà VLOOKUP sẽ tìm kiếm cho lookup_value và giá trị trả về.

Cột đầu tiên trong phạm vi ô phải chứa lookup_value. Phạm vi ô cũng cần bao gồm giá trị trả về bạn muốn tìm.

Tìm hiểu cách chọn phạm vi trong một trang tính.

col_index_num    (bắt buộc)

Số cột (bắt đầu bằng 1 cho cột ngoài cùng bên trái của table_array) có chứa giá trị trả về.

range_lookup   (tùy chọn)

Một giá trị lô-gic sẽ xác định xem bạn muốn hàm VLOOKUP tìm kết quả khớp tương đối hay kết quả khớp chính xác:

  • Kết hợp gần đúng-1/True giả định cột đầu tiên trong bảng được sắp xếp thành số hoặc số thứ tự, sau đó sẽ tìm kiếm giá trị gần nhất. Đây sẽ là cách thức mặc định nếu bạn không xác định cách thức nào khác. Ví dụ, = VLOOKUP (90, A1: B100, TRUE).

  • Kết hợp chính xác-0/ các tìm kiếm false cho giá trị chính xác trong cột đầu tiên. Ví dụ, = VLOOKUP ("Smith", A1: B100).

Cách bắt đầu

Có bốn phần thông tin mà bạn sẽ cần sử dụng để xây dựng cú pháp cho hàm VLOOKUP:

  1. Giá trị bạn muốn tra cứu, còn được gọi là giá trị tra cứu.

  2. Dải ô chứa giá trị tra cứu. Hãy nhớ rằng giá trị tra cứu phải luôn nằm ở cột đầu tiên của dải ô để hàm VLOOKUP có thể hoạt động chính xác. Ví dụ: Nếu giá trị tra cứu của bạn nằm ở ô C2 thì dải ô của bạn sẽ bắt đầu ở C.

  3. Số cột chứa giá trị trả về trong dải ô. Ví dụ, nếu bạn chỉ định B2: D11 với phạm vi, bạn nên đếm B là cột đầu tiên, C là thứ hai, v.v.

  4. Hay bạn có thể chỉ định TRUE nếu bạn muốn có một kết quả khớp tương đối hoặc FALSE nếu bạn muốn có một kết quả khớp chính xác ở giá trị trả về. Nếu bạn không chỉ định bất cứ giá trị nào thì giá trị mặc định sẽ luôn là TRUE hay kết quả khớp tương đối.

Giờ thì hãy tập hợp tất cả mục trên lại với nhau, như sau:

= VLOOKUP (giá trị tra cứu, dải ô chứa giá trị tra cứu, số cột trong dải ô chứa giá trị trả về, kết quả khớp xấp xỉ (TRUE) hoặc kết quả khớp chính xác (FALSE)).

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về hàm VLOOKUP:

Ví dụ 1

VLOOKUP Ví dụ 1

Ví dụ 2

VLOOKUP Ví dụ 2

Ví dụ 3

VLOOKUP Ví dụ 3

Ví dụ 4

VLOOKUP Ví dụ 4

Ví dụ 5

VLOOKUP Ví dụ 5

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về giá trị sai

Nếu range_lookup là TRUE hoặc bỏ trống, cột đầu tiên cần được sắp xếp theo bảng chữ cái hoặc số. Nếu cột đầu tiên không được sắp xếp, giá trị trả về có thể là giá trị mà bạn không mong đợi. Hoặc sắp xếp cột đầu tiên hoặc là bạn sẽ dùng FALSE cho giá trị khớp chính xác.

Lỗi #N/A trong ô

  • Nếu range_lookup là TRUE, thì nếu giá trị trong lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột đầu tiên của table_array, bạn sẽ nhận giá trị lỗi #N/A.

  • Nếu range_lookup là FALSE, thì giá trị lỗi #N/A chỉ báo là không tìm thấy số chính xác.

Để biết thêm thông tin về cách giải quyết các lỗi #N/A trong hàm VLOOKUP, hãy xem mục Cách sửa lỗi #N/A trong hàm VLOOKUP.

Lỗi #REF! Trong ô

Nếu col_index_num lớn hơn số cột trong table-array, bạn sẽ nhận được giá trị lỗi #REF! .

Để biết thêm thông tin về cách giải quyết các lỗi #REF! trong hàm VLOOKUP, hãy xem mục Cách sửa lỗi #REF!.

Lỗi #VALUE! trong ô

Nếu table_array nhỏ hơn 1, bạn sẽ nhận giá trị lỗi #VALUE! .

Để biết thêm thông tin về cách giải quyết các lỗi #VALUE! trong hàm VLOOKUP, hãy xem mục Cách sửa lỗi #VALUE! trong hàm VLOOKUP.

#NAME? Trong ô

Giá trị lỗi #NAME? thường có nghĩa là công thức thiếu dấu ngoặc kép. Để tìm tên của một người, hãy bảo đảm bạn dùng dấu ngoặc kép xung quanh tên trong công thức. Ví dụ, hãy nhập tên là "Fontana" trong =VLOOKUP("Fontana",B2:E7,2,FALSE).

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Cách sửa lỗi #NAME!..

Lỗi #SPILL! Trong ô

Lỗi này #SPILL cụ thể! thông thường có nghĩa là công thức của bạn dựa vào các giao điểm tiềm ẩn cho giá trị tra cứu và sử dụng toàn bộ cột làm tham chiếu. Ví dụ: = VLOOKUP (a: A, a: C, 2, false). Bạn có thể giải quyết sự cố bằng cách neo qua tham chiếu tra cứu với nhà điều hành @ như thế này: = VLOOKUP (@ a, a, a, C, 2, false). Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phương pháp VLOOKUP truyền thống và tham chiếu đến một ô đơn thay vì toàn bộ cột: = VLOOKUP (a2, a:c, 2, false).

Làm thế này

Lý do

Dùng tham chiếu tuyệt đối cho range_lookup

Bằng cách dùng các tham chiếu tuyệt đối sẽ cho phép bạn điền từ trên xuống một công thức để nó luôn xem cùng phạm vi tra cứu chính xác.

Tìm hiểu cách dùng tham chiếu ô tuyệt đối.

Không lưu trữ giá trị số hoặc ngày dưới dạng văn bản.

Khi tìm kiếm các giá trị số hoặc ngày, hãy bảo đảm dữ liệu trong cột đầu tiên của table_array không được lưu trữ như là các giá trị văn bản. Trong trường hợp này, VLOOKUP có thể trả về một giá trị không đúng hoặc không được mong đợi.

Sắp xếp cột đầu tiên

Sắp xếp cột đầu tiên của table_array trước khi dùng VLOOKUP khi range_lookup là TRUE.

Dùng ký tự đại diện

Nếu range_lookup là FALSE và lookup_value là văn bản, bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện — dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*) — trong lookup_value. Một dấu chấm hỏi khớp với bất kỳ ký tự đơn nào. Một dấu sao khớp với chuỗi ký tự bất kỳ. Nếu bạn muốn tìm dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy nhập một dấu sóng (~) trước ký tự đó.

Ví dụ, = VLOOKUP ("Fontan?", B2: E7, 2, FALSE) sẽ tìm kiếm tất cả các phiên bản của Fontana với chữ cái cuối cùng có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự không đúng.

Khi tìm kiếm giá trị văn bản trong cột đầu tiên, hãy đảm bảo dữ liệu trong cột đầu tiên không có khoảng trắng ở đầu, khoảng trắng ở cuối, sử dụng không thống nhất dấu ngoặc thẳng (' hoặc ") và cong (' hoặc "), hoặc ký tự không in ra. Trong những trường hợp này, VLOOKUP có thể trả về giá trị không mong muốn.

Để có được kết quả chính xác, hãy thử sử dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM để loại bỏ khoảng trắng ở cuối các giá trị ô trong bảng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Thẻ Tham chiếu Nhanh: Trình làm mới hàm VLOOKUP
Thẻ Tham chiếu Nhanh
YouTube: Video về hàm VLOOKUP từ các chuyên gia cộng đồng Excel
Mọi điều bạn cần biết về hàm VLOOKUP
Cách sửa lỗi #VALUE! trong hàm VLOOKUP
Cách sửa lỗi #N/A trong hàm VLOOKUP
Tổng quan về các công thức trong Excel
Cách tránh các công thức bị lỗi
Phát hiện lỗi trong công thức
Các hàm Excel (theo bảng chữ cái)
Các hàm Excel (theo danh mục)
Hàm VLOOKUP (bản xem trước miễn phí)

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×