Thêm bảng

Xây dựng bảng và đặt kiểu dữ liệu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Vì chúng lưu trữ dữ liệu của bạn, bảng là cốt cơ sở dữ liệu của bạn. Mỗi bảng chứa các thông tin về một chủ đề cụ thể. Ví dụ, một nhà cung cấp bảng có thể lưu trữ nhà cung cấp tên, địa chỉ email và số điện thoại.

Lưu ý: Trước khi bạn dựng bảng, thật hữu ích để hiểu đối tượng cơ sở dữ liệu Access.

Khi bạn mở một cơ sở dữ liệu mới, trống, Access sẽ tự động tạo một bảng trắng. Để tùy chỉnh bảng đó, bắt đầu xác định trường của bạn và thêm dữ liệu.

Đổi tên bảng trong cơ sở dữ liệu trên máy tính

Table1 là tên mặc định của bảng thứ nhất trong một cơ sở dữ liệu trên máy tính mới. Đó là nên đặt tên cho bảng điều gì đó có ý nghĩa hơn.

 1. Trên thanh công cụ truy nhập nhanh, hãy chọn lưu Lưu

 2. Trong hộp tên bảng , hãy nhập tên mô tả.

Thêm một bảng vào cơ sở dữ liệu bàn làm việc

Thêm bảng vào cơ sở dữ liệu, nếu bạn cần chúng, ngay cả khi bạn bắt đầu với một mẫu.

 1. Trên tab tạo , hãy chọn bảng.
  Access thêm một bảng mới có tên Table< #>, mà < #> là số tuần tự, không sử dụng tiếp theo.

 2. Đổi tên bảng bằng cách dùng quy trình trong đổi tên bảng trong cơ sở dữ liệu trên máy tính, phiên bản cũ hơn trong mô-đun này.

Lưu bảng

Trước khi bạn đóng cơ sở dữ liệu của bạn, để tránh làm mất công việc mà bạn đã làm và dữ liệu bạn đã nhập, hãy đảm bảo lưu bảng của bạn. Khi bạn tìm cách đóng cơ sở dữ liệu, nếu bạn chưa lưu công việc của bạn trên một bảng, Access sẽ nhắc bạn lưu tài liệu. Hoặc, ở bất kỳ lúc nào, hãy chọn Lưu .

Thêm một trường bằng cách nhập dữ liệu

 1. Trong dạng xem biểu dữ liệu , hãy nhập dữ liệu trong cột Bấm để thêm của biểu dữ liệu.
  Access tạo trường mới.

  Đoạn mã màn hình của ID trong nhà cung cấp bảng

 2. Trong đầu đề cột, hãy nhập tên mới cho trường.

  Màn hình đoạn mã của nhà cung cấp bảng hiển thị hai hàng với ID

Thay đổi kiểu dữ liệu của trường

Khi bạn thêm một trường bằng cách nhập dữ liệu vào đó, Access sẽ đặt loại dữ liệu của trường dựa trên nội dung của nó. Xem các loại dữ liệu trên tab trường , bên dưới Kiểu dữ liệu.

Đoạn mã màn hình hiển thị trường kiểu dữ liệu

Để thay đổi loại dữ liệu:

 1. Chọn trường.

 2. Trên tab trường, mở danh sách Kiểu dữ liệu và chọn một kiểu dữ liệu.

Thêm một trường cho một kiểu dữ liệu cụ thể

Truy nhập xác thực dữ liệu khi nó được nhập vào để đảm bảo rằng nó phù hợp với loại dữ liệu của trường. Nếu bạn cần một định dạng dữ liệu cụ thể trong một trường, xác định loại dữ liệu khi bạn tạo nó.

 1. Với bảng mở trong dạng xem biểu dữ liệu , chọn Bấm để thêm và sau đó chọn một kiểu dữ liệu

  màn hình đoạn mã của bấm để thêm dữ liệu kiểu thả xuống

 2. Nhập tên mô tả cho trường, chẳng hạn như họ.

  Màn hình đoạn mã của trường để thêm một tên mô tả cho một cột

Vì bạn đã xác định loại dữ liệu, Access xác thực dữ liệu bạn nhập vào trường mới. Ví dụ, văn bản không được chấp nhận trong một trường ngày. Cách xác định dữ liệu kiểu cũng giúp để thu nhỏ kích cỡ cơ sở dữ liệu của bạn.

Bạn muốn xem thêm?

Kiểu dữ liệu cho ứng dụng Access

Các kiểu dữ liệu cho cơ sở dữ liệu máy tính bàn Access

Đào tạo về Excel

Đào tạo về Outlook

Bảng thường có các đối tượng đầu tiên bạn thêm vào cơ sở dữ liệu, vì chúng chỉ cần nhập, lưu trữ dữ liệu của bạn. Khi chúng ta tạo bảng này, chúng tôi sẽ xác định vị khóa chính. Chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu khác nhau sẵn có và xem cách chúng tôi có thể đặt loại dữ liệu của mỗi trường.

Tôi sẽ đặt thiết kế của chúng tôi ở đây để tham khảo. Khi chúng tôi bấm đúp vào trường ID ở đây, chúng ta thấy rằng nó sẽ trở thành có thể sửa. Hãy đổi tên trường ID khách hàng. Cách này, chúng tôi luôn biết các giá trị trong trường đến từ đâu — bảng khách hàng. Tất cả các bảng của bạn phải có một khóa chính và ID khách hàng là khóa chính cho bảng này.

Khi chúng tôi nhấn nhập ở đây, Access sẽ chọn trống trường kế tiếp và nó sẽ hiển thị menu này. Hầu hết các mục có kiểu dữ liệu. Mỗi trường trong cơ sở dữ liệu của bạn phải được gán kiểu dữ liệu.

Kiểu dữ liệu giúp dung lượng lưu trữ hiệu quả hơn vì họ kiểm soát kích cỡ trường của bạn. Ví dụ, nếu bạn chỉ cần ghi lại tên, bạn không có để tạo một lượng lớn lưu trữ cho những tên. Mà không có vẻ quan trọng trong ví dụ đơn giản này, nhưng nó là quan trọng khi bạn có nhiều dữ liệu.

Kiểu dữ liệu cũng giúp bạn ngăn không cho lỗi. Ví dụ, bạn không thể nhập một tên trong một trường được thiết lập để chứa ngày và thời gian.

Chúng ta hãy xem nhanh các kiểu dữ liệu bạn có thể sử dụng. Văn bản ngắn là một trường văn bản mà giữ tới 256 ký tự. Không có số, tiền tệ, ngày và thời gian, và Có/không.

Một trường Có/không có thể bao gồm có hoặc không, True hoặc False, hoặc một và số 0.

Tra cứu và mối quan hệ không thực sự là một kiểu dữ liệu. Nhưng bạn có thể sử dụng để tạo một danh sách các lựa chọn trong trường đó.

Văn bản có định dạngvăn bản dài cho phép bạn lưu trữ gigabyte của văn bản. Sử dụng cơ sở dữ liệu có định dạng văn bản và ứng dụng web Access sử dụng văn bản dài. Sự khác biệt chính giữa chúng là bạn có thể áp dụng phông chữ và các định dạng cho văn bản có định dạng, chẳng hạn như đậm và nghiêng.

Sử dụng kiểu dữ liệu phần đính kèm để đính kèm ảnh và các tệp khác vào bản ghi, giống như bạn có thể làm trong email. Sử dụng kiểu siêu kết nối dữ liệu để lưu trữ địa chỉ web và email. Và sử dụng kiểu dữ liệu của Trường tính toán thực hiện các việc như kết hợp tên và họ hoặc tính toán mức chiết khấu.

Không có kiểu dữ liệu khác trong bảng này: tự động đánh số. Kiểu dữ liệu này gán một số tuần tự bất cứ khi nào bạn thêm bản ghi mới. Bạn không thể thay đổi hoặc xóa bỏ một giá trị trong một trong các trường này. Khóa chính nhiều sử dụng các kiểu dữ liệu này vì làm quy tắc, bạn không bao giờ muốn thay đổi giá trị khóa chính.

Khi bạn xây dựng bảng trong ứng dụng web Access, bạn dùng kiểu dữ liệu ảnh thay vì kiểu dữ liệu phần đính kèm để lưu trữ và hiển thị hình ảnh.

Cho trường này, hãy chọn Văn bản ngắn , vì nó sẽ lưu trữ tên và 256 ký tự là nhiều khoảng trống. Lưu ý rằng sau khi chúng tôi chọn kiểu dữ liệu, đầu đề sẽ trở thành có thể sửa. Hãy nhập tên và nhấn phím Tab để chọn trống trường kế tiếp. Chúng tôi chọn Văn bản ngắn một lần nữa, … rồi nhập tên cuối cùng. Có các tên và họ dưới dạng hai trường riêng biệt phản ánh các nguyên tắc thiết kế cơ sở dữ liệu mỗi trường sẽ chứa đơn vị nhỏ nhất có thể có dữ liệu.

Bấm điều khiển S để lưu bảng. Hãy cùng tên khách hàng.

Bây giờ, chúng tôi có một khóa chính và các trường văn bản ngắn cho tên và cuối cùng. Mỗi trường giữ đơn vị nhỏ nhất có thể có dữ liệu và có một kiểu dữ liệu. Bây giờ chúng ta có những gì chúng tôi cần cho bảng này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×