×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Tạo và quản lý danh sách thả xuống

Quản lý danh sách thả xuống

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

To prevent changes to your drop-down list data, you can hide the columns, rows, or the entire worksheet that contains the data. And unhide them if you need to make changes. You can also lock and password protect the cells on the worksheet or even the entire worksheet.

Lock cells to protect them

Your boss wanted you to protect a workbook, but she also wanted to be able to change a few cells after you were done. So, you unlocked some cells. Now your boss is done, so you can lock the cells. Here's how.

  1. Select the cells you want to lock.

  2. Click HOME, then click the Format Cell dialog box launcher (the arrow to the right of Alignment in the ribbon).

  3. Click the Protection tab, check the Locked box, and click OK.

  4. Click REVIEW > Protect Sheet or Protect Workbook, and reapply protection.

Want more?

Create a drop-down list

Add or remove items from a drop-down list

Remove a drop-down list

Lock cells to protect them

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×