×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Tạo và quản lý danh sách thả xuống

Thông báo đầu vào và thông báo lỗi

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

To help people decide what drop-down list option to select, and even to let them know that a cell contains a drop-down list, you can create a message that appears when they select a cell. Or that shows an error message when a drop-down list option isn't selected properly.

Create input and error messages

To help people decide what drop-down list option to select, and even to let them know that a cell contains a drop-down list, you can create a message that appears when they select a cell. You can add the message to all cells that contain the drop-down list, or just the first cell in a column.

  1. Select the cells that you want to create a message for, and click Data Validation.

  2. On the Input Message tab, check the box next to Show input message when cell is selected.

  3. Type a Title if you want. It’ll appear in bold.

  4. Type the message in the Input message box. Now, when you click a cell, the message pops up.

Want more?

Create a drop-down list

Add or remove items from a drop-down list

Remove a drop-down list

Lock cells to protect them

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×