×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Tô sáng văn bản và thay đổi phông chữ

Tô sáng văn bản

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Highlight text and use your mouse as a laser pointer – two good ways to draw your audience’s attention to something on a slide. Watch this video to learn more.

Highlight your text

The typical method for highlighting text with color is not available in PowerPoint 2013. However, there is another great way to accomplish this using the Glow text effect.

  1. Select the text on the slide.

  2. Under DRAWING TOOLS, click the FORMAT tab.

  3. Click Text Effects > Glow, and choose a Glow Variation.

  4. To increase the glow, click Text Effects > Glow > Glow Options, and increase the number in the Size box in the Format Shape pane on the right.

Want more?

Highlight your text

Turn your mouse into a laser pointer

Zoom in to part of a slide in Slide Show view

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×