Sử dụng các mối quan hệ

Bắt đầu với mối quan hệ bảng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Của cơ sở dữ liệu quan hệ nằm trong việc kết hợp dữ liệu trong các bảng. Để thực hiện điều này, trước tiên bạn cần thiết lập mối quan hệ giữa các bảng của bạn. Sau đó, hãy đặt Access để làm việc để kết hợp dữ liệu trong truy vấn, biểu mẫu và báo cáo.

Để xem tất cả mối quan hệ hiện có đã xác định cho cơ sở dữ liệu, mở một mẫu Access, đi tới tab Công cụ cơ sở dữ liệu , và chọn mối quan hệ.

Lưu ý: Nếu bạn mở cơ sở dữ liệu trống hoặc chưa xác định bất kỳ mối quan hệ bảng, Access sẽ nhắc bạn thêm một bảng hoặc truy vấn. Trước khi bạn có thể thêm một mối quan hệ, bạn cần ít nhất hai bảng. Hoặc bạn xây dựng tất cả bảng của bạn trước tiên. Để tìm hiểu thêm, hãy xem tạo mối quan hệ bằng trình hướng dẫn tra cứutạo mối quan hệ với ngăn mối quan hệ.

Tìm hiểu về dạng xem mối quan hệ

Các dòng trong dạng xem mối quan hệ cho biết kết nối giữa các bảng. Trong ảnh dưới đây, bảng ở bên trái là bảng chính. Bảng ở bên phải là bảng con. Đường kẻ ở giữa chúng kết nối các trường (trong trường hợp này, thứ tự ID và ID sản phẩm) được dùng để khớp với dữ liệu.

Mối quan hệ được hiển thị bằng dòng được vẽ giữa các trường con và mẹ.

Đường kẻ và ký hiệu hướng dẫn bạn cách của bạn có liên quan:

 • Đường kết nối dày có nghĩa là bạn đang thực thi tính toàn vẹn tham dữ liệu. Tốt. Nó giữ lại dữ liệu của bạn đã đồng bộ.

 • Trong hình minh họa của chúng tôi, số 1 cho biết rằng có thể chỉ có một bản ghi khớp trong bảng đó. Trong bảng đơn hàng Hiển thị ở đây, chỉ có một bản ghi khớp với mỗi đơn hàng.

 • Ký hiệu ∞ cho biết nhiều bản ghi có thể bao gồm cùng một ID. Trong bảng chi tiết đơn hàng Hiển thị ở đây, một thứ tự (được chỉ ra bằng mã đơn hàng của nó) có thể xuất hiện nhiều lần, vì cùng một đơn hàng có thể bao gồm nhiều sản phẩm.

Loại mối quan hệ giữa các bảng

Không có ba loại quan hệ giữa các bảng:

 • Một đối một. Khi mỗi mục trong mỗi bảng chỉ xuất hiện một lần. Ví dụ, từng nhân viên có thể chỉ có một công ty xe để sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo mối quan hệ một-một.

 • Một-nhiều. Khi một mục trong một bảng có thể có một mối quan hệ nhiều mục trong một bảng khác. Ví dụ, mỗi đơn đặt hàng có thể bao gồm nhiều sản phẩm.

 • Nhiều-nhiều. Khi một hoặc nhiều mục trong một bảng có thể có một mối quan hệ một hoặc nhiều mục trong một bảng khác. Ví dụ, mỗi đơn hàng có thể có nhiều sản phẩm và từng sản phẩm có thể xuất hiện trên nhiều đơn hàng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem tạo mối quan hệ nhiều-nhiều.

Mối quan hệ một-nhiều

Một trong các mối quan hệ phổ biến nhất giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt là quan hệ một-nhiều.

Mối quan hệ giữa các bảng thường dựa trên khóa chính theo một trong các bảng. Thu hồi khóa chính là một mã định danh duy nhất (thường là số) cho từng bản ghi. Để hiện thông tin trong hai bảng khác nhau có liên quan, bạn thường là tạo mối quan hệ bằng cách dùng khóa chính từ một trong các bảng.

Trong mối quan hệ minh họa ở đây, ví dụ, mỗi người trong bảng liên hệ có ID, đây là khóa chính (được chỉ ra bằng ký hiệu chìa khóa bên cạnh đó). ID đó cũng sẽ xuất hiện trong trường người sở hữu tài nguyên bảng. Để gửi email người liên kết với một tài sản, lấy giá trị từ trường địa chỉ Email. Làm như vậy, hãy tìm giá trị trong trường người sở hữu của bảng tài nguyên và sau đó tìm kiếm đó ID trong bảng liên hệ. 1 số ở một đầu của đường kết nối và ký hiệu ∞ ở cuối khác cho biết đây là một mối quan hệ một-nhiều, vì vậy một liên hệ có thể được liên kết với nhiều tài nguyên.

Mối quan hệ một đối nhiều

Chỉnh sửa mối quan hệ

Nếu bạn đang sửa cơ sở dữ liệu hiện có, hoặc nếu bạn đã tạo cơ sở dữ liệu từ một mẫu, bạn có thể sửa các mối quan hệ hiện có để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Lưu ý: Nếu các bảng bạn muốn làm việc sử dụng, mà bạn phải đóng chúng, trước tiên cùng với bất kỳ đối tượng mở dùng chúng.

 1. Chọn công cụ cơ sở dữ liệu > mối quan hệ.

 2. Chọn đường kết nối hai bảng liên quan.

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy mối quan hệ bạn muốn, trên tab thiết kế , trong nhóm quan hệ , hãy chọn Tất cả các mối quan hệ.

 3. Trên tab thiết kế , hãy chọn Sửa quan hệ.

  Sửa mối quan hệ hiện có sa giữa các bảng

  Bảng/truy vấn là mẹ bảng ở bên trái (trong ví dụ này, khách hàng).

  Bảng/truy vấn có liên quan là bảng con (trong ví dụ này, đơn hàng).

  Ngay cả khi các bảng sẽ không xuất hiện theo thứ tự này trong dạng xem mối quan hệ, vị trí của họ trong hộp thoại cho biết hướng của đường kết nối chúng và mối quan hệ. Đó là quan trọng nếu, ví dụ, đó là một mối quan hệ một-nhiều, vì nó cho biết bảng ở bên trái là một (bảng mẹ) và bảng ở bên phải nhiều (con bảng).

 4. Để thay đổi các trường kết nối các bảng, hãy chọn một trường khác nhau bên dưới mỗi bảng được hiển thị. Trong ví dụ này, trường ID khách hàng bảng kết nối vào trường ID khách hàng trong bảng đơn hàng.

 5. Thay đổi cách truy nhập đồng bộ hóa dữ liệu của bạn giữa các bảng.

  Bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu

  Để ngăn chặn dữ liệu không hợp lệ và giữ các tham chiếu đồng bộ trong các mối quan hệ bảng, chọn tùy chọn này.

  Ví dụ, giả sử bạn có một mối quan hệ một-một giữa các bảng nhân viên và nhân viên lợi ích. Nếu một nhân viên rời khỏi công ty và bạn loại bỏ chúng khỏi bảng nhân viên của bạn, bản ghi liên quan nhân viên trong bảng nhân viên lợi ích được loại bỏ, quá.

  Đôi khi áp dụng tính toàn vẹn tham chiếu không tiện. Ví dụ, giả sử bạn có quan hệ một-nhiều giữa chủ hàng và đơn hàng. Bạn xóa bỏ một người gửi và người gửi đó ánh xạ đơn hàng trong bảng đơn hàng. Các đơn hàng trở thành dòng mồ côi, có nghĩa là chúng vẫn chứa một ID Shipper, nhưng ID không còn hiệu lực vì bản ghi mà nó tham chiếu không còn tồn tại.

  Cập Nhật xếp tầng trường liên quan

  Để bảo đảm bảo rằng dữ liệu trong trường có liên quan được Cập Nhật trong tất cả các bảng liên quan, chọn tùy chọn này.

  Ví dụ, giả sử bạn chỉ muốn thay đổi ID của một người gửi. Đặt tùy chọn này đảm bảo rằng Shipper ID được Cập Nhật — không chỉ trong bảng Shipper nhưng cũng trong bất kỳ khác bảng được kết nối với nó cũng bao gồm ID Shipper đó, chẳng hạn như bảng đơn hàng.

  Xóa xếp tầng bản ghi liên quan

  Quyết định để chọn tùy chọn này tùy thuộc vào việc bạn cần giữ lại các bản ghi trong một số bảng ngay cả khi họ có thể bị xóa từ các bảng khác.

  Ví dụ, giả sử bạn xóa một shipper. Nếu chọn tùy chọn này, Access sẽ xóa bỏ tất cả bản ghi trong tất cả các bảng tham chiếu đó ID Shipper, bao gồm tất cả đơn hàng (trong bảng đơn hàng) chuyển bởi người gửi đó. Bạn chỉ chọn tùy chọn này nếu bạn chắc chắn bạn muốn xóa bỏ lịch sử thứ tự.

 6. Để thay đổi mối quan hệ giữa các bảng từ nối trong thành nối ngoài, hãy chọn nút Kiểu nối . Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo truy vấn với nối ngoài.

Xóa bỏ mối quan hệ bảng

Lưu ý: Nếu các bảng bạn muốn làm việc sử dụng, mà bạn phải đóng chúng, trước tiên cùng với bất kỳ đối tượng mở dùng chúng.

Để loại bỏ mối quan hệ bảng:

 1. Chọn công cụ cơ sở dữ liệu > mối quan hệ.

 2. Chọn đường kết nối hai bảng liên quan.

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy mối quan hệ bạn muốn, trên tab thiết kế , trong nhóm quan hệ , hãy chọn Tất cả các mối quan hệ.

 3. Chọn phím Delete. Nếu bạn được nhắc để xác nhận rằng bạn muốn xóa bỏ mối quan hệ, chọn .

Lưu ý: Khi bạn loại bỏ một mối quan hệ, bạn cũng loại bỏ bộ phận hỗ trợ tính toàn vẹn tham chiếu cho mối quan hệ đó, nếu có. Kết quả, Access sẽ không còn ngăn không cho thay đổi này trong bản ghi mồ côi ở bên nhiều của mối quan hệ một-nhiều.

Bạn muốn thêm nữa?

Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mối quan hệ

Sau khi đã bảng trong cơ sở dữ liệu của bạn, bạn xây dựng các mối quan hệ giữa chúng. Mối quan hệ là quan trọng vì chúng nối kết bảng của bạn trở lại với nhau sau khi bạn chia dữ liệu của bạn, và cũng vì chúng có tác động lớn một cách bạn thiết kế truy vấn của bạn và nhận được câu trả lời từ dữ liệu của bạn.

Bất kỳ cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng ba kiểu quan hệ giữa các bảng. Một-nhiều, nhiều đối nhiều, và một đối một.

Mối quan hệ mà bạn sử dụng tùy thuộc vào dữ liệu của bạn. Bạn có một mối quan hệ một-nhiều khi một bản ghi trong một bảng liên quan đến một hoặc nhiều bản ghi trong một bảng khác.

Cơ sở dữ liệu mẫu của chúng tôi có loại mối quan hệ. Một khách hàng có thể có một hoặc nhiều số điện thoại và số điện thoại mỗi chỉ liên quan đến một khách hàng.

Bạn có nhiều nhiều mối quan hệ khi một bản ghi trong bảng A có thể có liên quan đến một hoặc nhiều bản ghi trong bảng B, và một bản ghi trong bảng B cũng có thể có liên quan đến một hoặc nhiều bản ghi trong bảng A.

Bạn thường xem mối quan hệ nhiều-nhiều theo thứ tự theo dõi cơ sở dữ liệu, nơi một thứ tự có thể chứa nhiều sản phẩm, và một sản phẩm có thể là một phần của nhiều đơn hàng.

Bạn cũng hãy xem kiểu này của mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu học viên, nơi nhiều học viên có thể chiếm nhiều lớp học.

Bạn có một mối quan hệ một-một khi một bản ghi trong một bảng liên quan đến chỉ một bản ghi trong một bảng khác. Ví dụ, một nhân viên duy nhất có thể thúc đẩy một công ty xe. Tuy nhiên, bạn không thấy điều này rất thường do một đối một mối quan hệ không tức phổ biến.

Bây giờ hãy chọn Công cụ cơ sở dữ liệu, sau đó mối quan hệ. Mở ngăn mối quan hệ. Bạn sẽ sử dụng công cụ này khá một chút.

Đây là nơi bạn xây dựng và quản lý hầu hết các mối quan hệ của bạn. Dưới đây, bạn hãy xem mối quan hệ điển hình: hai bảng bằng một đường giữa chúng. Dòng Hiển thị các bảng có liên quan.

Cần phải làm gì hơn nữa, đây là một mối quan hệ một-nhiều. Bạn có thể biết vì đường quan hệ đây có một mật khẩu và một dấu vô cực. Các ký hiệu trỏ tới một số khái niệm quan trọng.

Trước tiên, bảng ở bên một bảng mẹ và bảng ở bên nhiều bảng con.

Thứ nhì, bạn có thể nghĩ về hầu hết các mối quan hệ của bạn là có mặt. Trong trường hợp này, bạn có một bảng ở bên một và bảng ở bên nhiều.

Mặt là quan trọng vì chúng ảnh hưởng đến cách bạn thiết kế truy vấn của bạn.

Bây giờ hãy chọn đường quan hệ, và sau đó trên ruy-băng, hãy chọn Sửa quan hệ.

Ba mối quan hệ thiết đặt ảnh hưởng đến dữ liệu của bạn và giúp bạn sử dụng mối quan hệ đúng: tính toàn vẹn tham chiếu, bản Cập Nhật xếp tầngxóa xếp tầng. Đây là những gì họ làm.

Trước tiên, tính toàn vẹn tham chiếu đồng bộ hóa các bản ghi trong cả hai bảng. Đây là một phần quan trọng của việc giữ dữ liệu của bạn chính xác, vì vậy bạn hầu như luôn muốn thiết lập nó.

Với tính toàn vẹn tham áp, bạn không thể thêm số điện thoại, trừ khi bạn có một tên trong bảng khách hàng. Điều này ngăn không cho bạn tạo những gì được gọi là dòng mồ CÔI: dữ liệu với không có bản ghi mẹ.

Chỉ ví dụ, giả sử một hình bán hàng với không có thứ tự được đính kèm, và bạn có thể xem tại sao thiết đặt tính toàn vẹn tham chiếu là rất quan trọng.

Thiết đặt bản Cập Nhật Cascading cho phép bất kỳ thay đổi bên mẹ để xóa xếp tầng thông qua bất kỳ bản ghi liên quan trên con hoặc nhiều bên.

Nếu một khách hàng thay đổi tên của người đó, ví dụ, bạn chỉ cần nhập thay đổi đó trong bảng khách hàng và bất kỳ bản ghi liên quan sẽ thay đổi.

Thiết đặt Cascading xóa kiểm soát liệu bạn có thể xóa bỏ dữ liệu. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, bạn không thể xóa bỏ dữ liệu. Nếu bạn chọn tùy chọn này, khi bạn xóa một bản ghi Access xóa tất cả mọi thứ liên quan đến bản ghi đó.

Ví dụ, xóa bỏ một khách hàng và số điện thoại của khách hàng sẽ bị xóa quá.

Mà có thể điều tốt bởi vì nó ngăn không cho dòng mồ côi — số điện thoại với khách hàng không. Mặt khác, hãy nhớ rằng quy tắc kinh doanh của bạn có thể ngăn không cho bạn xóa bỏ dữ liệu, vì vậy hãy luôn ghi nhớ. Quy tắc kinh doanh của bạn có thể phát một phần lớn trong thiết kế cơ sở dữ liệu của bạn.

Vì vậy bây giờ bạn biết về mối quan hệ bảng, bao gồm làm việc trong ngăn mối quan hệ truy nhập và các thiết đặt mối quan hệ để giúp bạn làm việc hiệu quả hơn với cơ sở dữ liệu Access của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×