Val Function

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về các số trong một chuỗi dưới dạng giá trị số thuộc kiểu thích hợp.

Cú pháp

Val ( chuỗi )

Yêu cầu chuỗitham đối là bất hợp lệ biểu thức chuỗi.

Chú thích

Hàm Val dừng đọc chuỗi ký tự đầu tiên, nó không nhận ra như một phần của một số. Biểu tượng và các ký tự thường được xem là phần của giá trị số, chẳng hạn như dấu đô-la và dấu phẩy, không nhận ra. Tuy nhiên, chức năng nhận ra cơ số tiền tố &O (cho số bát phân) và &H (cho thập lục phân). Giá trị trống, tab và linefeed ký tự được tách ra khỏi đối số.

Các thao tác sau đây trả về giá trị 1615198:

Val("    1615 198th Street N.E.")

Trong phần mã dưới đây, Val trả về giá trị thập phân -1 đối với giá trị thập lục phân Hiển thị:

Val("&HFFFF")

Lưu ý: Hàm Val nhận ra chỉ dấu chấm (.) dưới dạng một dấu thập phân hợp lệ. Khi dấu tách thập phân khác nhau được sử dụng, như trong ứng dụng quốc tế, dùng CDbl thay vào đó để chuyển đổi một chuỗi thành một số.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Val để trả về số chứa trong một chuỗi.

Dim MyValue
MyValue = Val("2457") ' Returns 2457.
MyValue = Val(" 2 45 7") ' Returns 2457.
MyValue = Val("24 and 57") ' Returns 24.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×