Ví dụ về các công thức phổ biến trong Danh sách SharePoint

Ví dụ về các công thức phổ biến trong Danh sách SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dùng công thức trong cột được tính toán của một thư viện nào về danh sách hoặc SharePointSharePoint có thể giúp thêm vào cột hiện có, chẳng hạn như tính toán thuế bán hàng trên một giá. Những mục này có thể được kết hợp để programatically xác thực dữ liệu.

Khi nhập công thức, trừ khi xác định nếu không, không có không chứa khoảng trắng giữa các từ khóa và toán tử. Sau đây không phải là một danh sách đầy đủ. Để xem tất cả các công thức trong SharePoint, hãy xem danh sách bảng chữ cái ở cuối bài viết này.

Lưu ý: Trường được tính toán có thể chỉ hoạt động trên hàng riêng của họ, vì vậy bạn không thể tham chiếu một giá trị trong một hàng hoặc cột trong danh sách hoặc thư viện khác. Tra cứu trường không được hỗ trợ trong công thức và ID mới chèn hàng không thể được dùng như ID không tồn tại khi công thức được xử lý.

Bạn có thể dùng các công thức sau đây để kiểm tra tình trạng của một câu lệnh và trả về một có hoặc không có giá trị, để kiểm tra thay thế một giá trị chẳng hạn như OK hoặc không OK, hoặc để trả về một trống hoặc dấu gạch ngang để đại diện cho giá trị null.

Kiểm tra xem một số lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số khác

Sử dụng hàm IF để thực hiện so sánh này.

Column1

Column2

Công thức

Mô tả (kết quả có thể xảy ra)

15000

9000

= [Column1] > [Column2]

Là Column1 lớn hơn 2? (Có)

15000

9000

= IF([Column1]<=[Column2], "OK", "Not OK")

Là Column1 nhỏ hơn hoặc bằng Column2? (Không OK)

Trả về một giá trị lô-gic sau khi so sánh cột nội dung

Cho ra kết quả là một giá trị lô-gic (có hoặc không), sử dụng các hàm AND, ORkhông .

Column1

Column2

Column3

Công thức

Mô tả (kết quả có thể xảy ra)

15

9

8

= AND([Column1]>[Column2], [Column1]<[Column3])

Là 15 lớn hơn 9 và nhỏ hơn 8? (Không)

15

9

8

= OR([Column1]>[Column2], [Column1]<[Column3])

Là 15 lớn hơn 9 hoặc nhỏ hơn 8? (Có)

15

9

8

=NOT([Column1]+[Column2]=24)

Là 15 plus 9 không bằng 24? (Không)

Cho ra kết quả tính toán khác, hoặc bất kỳ giá trị nào khác ngoài có hoặc không, hãy dùng các hàm IF, ANDOR .

Column1

Column2

Column3

Công thức

Mô tả (kết quả có thể xảy ra)

15

9

8

= IF([Column1]=15, "OK", "Not OK")

Nếu giá trị trong Column1 bằng 15, sau đó trả về "OK". (OK)

15

9

8

= IF (và ([Column1] > [Column2], [Column1] < [Column3]), "OK", "Không OK")

Nếu 15 lớn hơn 9 và nhỏ hơn 8, sau đó trả về "OK". (Không OK)

15

9

8

= IF (hoặc ([Column1] > [Column2], [Column1] < [Column3]), "OK", "Không OK")

Nếu 15 lớn hơn 9 hoặc nhỏ hơn 8, sau đó trả về "OK". (OK)

Hiển thị số không dưới dạng ô trống hoặc dấu gạch ngang

Để hiển thị số không, hãy thực hiện một phép tính đơn giản. Để hiển thị một trống hoặc dấu gạch ngang, hãy dùng hàm IF.

Column1

Column2

Công thức

Mô tả (kết quả có thể xảy ra)

10

10

= [Column1]-[Column2]

Số thứ hai bị trừ khỏi (0) đầu tiên

15

9

=IF([Column1]-[Column2],"-",[Column1]-[Column2])

Trả về dấu gạch ngang khi giá trị là không (-)

Ẩn giá trị lỗi trong cột

Để hiển thị dấu gạch ngang, #N/A hoặc NA thay vì giá trị lỗi, hãy dùng hàm ISERROR .

Column1

2

Công thức

Mô tả (kết quả có thể xảy ra)

10

0

= [Column1] / [Column2]

Kết quả là lỗi (#DIV/0)

10

0

=IF(ISERROR([Column1]/[Column2]),"Na",[Column1]/[Column2])

Trả về NA khi giá trị là lỗi

10

0

=IF(ISERROR([Column1]/[Column2]),"-",[Column1]/[Column2])

Trả về dấu gạch ngang khi giá trị là lỗi

Kiểm tra trường trống

Bạn có thể sử dụng công thức ISBLANK để tìm thấy trường trống.

Column1

Công thức

Mô tả (kết quả có thể xảy ra)

"Jelly đậu"

= ISBLANK([Column1]

Nếu có hoặc không trả về trống hay không

"Thép"

= IF(ISBLANK([Column1]), "Không OK", "OK")

Điền vào các lựa chọn của riêng bạn - đầu tiên là nếu trống, thứ hai nếu không

Để biết thêm các hàm IS , hãy xem các hàm IS.

Bạn có thể dùng các công thức sau đây để thực hiện các phép tính dựa trên ngày tháng và thời gian, chẳng hạn như thêm một số ngày, tháng hoặc năm vào một ngày, tính toán sự khác biệt giữa hai ngày và thời gian chuyển đổi một giá trị thập phân.

Thêm ngày tháng

Để thêm một số ngày là ngày, hãy dùng toán tử phép cộng (+).

Lưu ý: Khi bạn sửa đổi ngày tháng, thì loại trả về cột được tính toán phải được đặt ngày và thời gian.

Column1

Column2

Công thức

Mô tả (kết quả)

6/9/2007

3

= [Column1] + [Column2]

Thêm 3 ngày 6 tháng 9 năm 2007 (6/12/2007)

12/10/2008

54

= [Column1] + [Column2]

Thêm 54 ngày 12 tháng 10 năm 2008 (2/2/2009)

Để thêm một số tháng vào ngày, sử dụng ngày tháng, năm, thángngày hàm.

Column1

Column2

Công thức

Mô tả (kết quả)

6/9/2007

3

=Date(year([Column1]),month([Column1])+[Column2],Day([Column1]))

Thêm tháng 3 đến 6/9/2007 (9/9/2007)

12/10/2008

25

=Date(year([Column1]),month([Column1])+[Column2],Day([Column1]))

Thêm 25 tháng 12/10/2008 (1/10/2011)

Để thêm một số năm vào một ngày cụ thể, sử dụng ngày tháng, năm, thángngày hàm.

Column1

Column2

Công thức

Mô tả (kết quả)

6/9/2007

3

=Date(year([Column1])+[Column2],month([Column1]),Day([Column1]))

Cộng 3 năm vào 6/9/2007 (6/9/2010)

12/10/2008

25

=Date(year([Column1])+[Column2],month([Column1]),Day([Column1]))

Cộng 25 năm vào 10/12/2008 (10/12/2033)

Để thêm một tổ hợp ngày, tháng và năm vào một ngày, sử dụng ngày tháng, năm, thángngày hàm.

Column1

Công thức

Mô tả (kết quả)

6/9/2007

=Date(year([Column1])+3,month([Column1])+1,Day([Column1])+5)

Cộng 3 năm, 1 tháng và 5 ngày vào 6/9/2007 (14/7/2010)

12/10/2008

=Date(year([Column1])+1,month([Column1])+7,Day([Column1])+5)

Cộng 1 năm, 7 tháng và 5 ngày vào 12/10/2008 (7/15/2010)

Tính toán chênh lệch giữa hai ngày

Dùng hàm DATEDIF để thực hiện tính toán này.

Column1

Column2

Công thức

Mô tả (kết quả)

01-Jan-1995

15 tháng sáu, 1999

= DATEDIF([Column1], [Column2],"d")

Trả về số ngày giữa hai ngày (1626)

01-Jan-1995

15 tháng sáu, 1999

= DATEDIF([Column1], [Column2],"ym")

Trả về một số tháng giữa ngày, bỏ qua các phần của năm (5)

01-Jan-1995

15 tháng sáu, 1999

= DATEDIF([Column1], [Column2],"yd")

Trả về số ngày giữa ngày, bỏ qua các phần của năm (165)

Tính toán chênh lệch giữa hai thời điểm

Để trình bày kết quả theo định dạng giờ chuẩn (giờ: phút: giây), hãy dùng toán tử phép trừ (-) và hàm văn bản . Đối với phương pháp này để làm việc, giờ không vượt quá 24 và phút và giây không vượt quá 60.

Column1

Column2

Công thức

Mô tả (kết quả)

06/09/2007 10:35 SA

06/09/2007 3:30 CH

=Text([Column2]-[Column1],"h")

Giờ giữa hai lần (4)

06/09/2007 10:35 SA

06/09/2007 3:30 CH

=Text([Column2]-[Column1],"h:mm")

Giờ và phút giữa hai lần (4:55)

06/09/2007 10:35 SA

06/09/2007 3:30 CH

=Text([Column2]-[Column1],"h:mm:SS")

Giờ, phút và giây giữa hai lần (4: 55:00)

Để trình bày kết quả trong một tổng dựa trên một đơn vị thời gian, hãy dùng hàm INT , hoặc giờ, phúthoặc hàm SECOND .

Column1

Column2

Công thức

Mô tả (kết quả)

06/09/2007 10:35 SA

06/10/2007 3:30 CH

=INT(([Column2]-[Column1])*24)

Tổng số giờ giữa hai lần (28)

06/09/2007 10:35 SA

06/10/2007 3:30 CH

=INT(([Column2]-[Column1])*1440)

Tổng số phút giữa hai lần (1735)

06/09/2007 10:35 SA

06/10/2007 3:30 CH

=INT(([Column2]-[Column1])*86400)

Tổng số giây giữa hai lần (104100)

06/09/2007 10:35 SA

06/10/2007 3:30 CH

=HOUR([Column2]-[Column1])

Giờ giữa hai lần, khi sự khác biệt không vượt quá 24 (4)

06/09/2007 10:35 SA

06/10/2007 3:30 CH

=Minute([Column2]-[Column1])

Phút giữa hai lần, khi sự khác biệt không vượt quá 60 (55)

06/09/2007 10:35 SA

06/10/2007 3:30 CH

=Second([Column2]-[Column1])

Giây giữa hai lần, khi sự khác biệt không vượt quá 60 (0)

Chuyển đổi thời gian

Để chuyển đổi giờ từ định dạng thời gian chuẩn để một số thập phân, hãy dùng hàm INT .

Column1

Công thức

Mô tả (kết quả)

10:35 SA

=([Column1]-int([Column1])) * 24

Số giờ kể từ 12:00 sa (10.583333)

12:15 CH

=([Column1]-int([Column1])) * 24

Số giờ kể từ 12:00 sa (12.25)

Để chuyển đổi giờ từ một số thập phân để định dạng thời gian chuẩn (giờ: phút: giây), sử dụng toán tử phép chia và hàm văn bản .

Column1

Công thức

Mô tả (kết quả)

23:58

= TEXT(Column1/24, "hh:mm:ss")

Giờ, phút và giây kể từ 12:00 sa (00: 59:55)

2:06

= TEXT(Column1/24, "h:mm")

Giờ và phút kể từ 12:00 sa (0:05)

Chèn Julian ngày

Ngày Julian tham chiếu tới một định dạng ngày là kết hợp của năm hiện tại và số ngày kể từ đầu năm. Ví dụ, 1 tháng 1 năm 2007, được thể hiện dưới dạng 2007001 và 31 tháng 12 năm 2007, được thể hiện là 2007365. Định dạng này không dựa trên Julius.

Để chuyển đổi ngày thành một ngày Julian, hãy dùng các hàm văn bảnDATEVALUE .

Column1

Công thức

Mô tả (kết quả)

6/23/2007

=Text([Column1],"YY") & TEXT (([Column1]-DATEVALUE ("1/1 /" & TEXT([Column1],"yy"))+1),"000")

Ngày trong định dạng Julian, một chữ số hai năm (07174)

6/23/2007

=Text([Column1],"yyyy") & TEXT (([Column1]-DATEVALUE ("1/1 /" & TEXT([Column1],"yy"))+1),"000")

Ngày trong định dạng Julian, với bốn chữ số một năm (2007174)

Để chuyển đổi ngày thành một ngày Julian được dùng trong thiên văn, hãy dùng hằng số 2415018.50. Công thức này chỉ phù hợp cho ngày sau 3/1/1901, và nếu bạn đang dùng 1900 ngày hệ thống.

Column1

Công thức

Mô tả (kết quả)

6/23/2007

= [Column1] + 2415018.50

Ngày trong định dạng Julian, được sử dụng trong thiên văn (2454274.50)

Hiển thị ngày là ngày trong tuần

Để chuyển đổi ngày thành văn bản cho ngày của tuần, hãy dùng các hàm văn bảnngày trong tuần .

Column1

Công thức

Mô tả (kết quả có thể xảy ra)

19 tháng 2 năm 2007

= TEXT(WEEKDAY([Column1]), "dddd")

Tính toán ngày trong tuần cho ngày và trả về tên đầy đủ của ngày (thứ hai)

3-Jan-2008

= TEXT(WEEKDAY([Column1]), "ddd")

Tính toán ngày trong tuần cho ngày và trả về tên viết tắt của ngày (thứ năm)

Bạn có thể dùng các công thức sau đây để thực hiện một loạt các phép tính toán, chẳng hạn như thêm, trừ, nhân, và cách chia số, tính toán trung bình hoặc số trung vị của số, làm tròn một số, và đếm giá trị.

Cộng các số

Để thêm số trong hai hoặc nhiều cột trong một hàng, hãy dùng toán tử phép cộng (+) hoặc hàm SUM .

Column1

Column2

Column3

Công thức

Mô tả (kết quả)

6

5

4

= [Column1] + [Column2] + [Column3]

Cộng các giá trị trong cột đầu tiên ba (15)

6

5

4

=SUM([Column1],[Column2],[Column3])

Cộng các giá trị trong cột đầu tiên ba (15)

6

5

4

= SUM (IF ([Column1] > [Column2], [Column1]-[Column2], 10), [Column3])

Nếu Column1 lớn hơn 2, thêm điểm khác biệt và Column3. Khác thêm 10 và Column3 (5)

Trừ số

Trừ số trong hai hoặc nhiều cột trong một hàng, sử dụng toán tử phép trừ (-) hoặc hàm SUM với số âm.

Column1

2

Column3

Công thức

Mô tả (kết quả)

15000

9000

-8000

= [Column1]-[Column2]

Trừ 9000 từ 15000 (6000)

15000

9000

-8000

= SUM([Column1], [Column2], [Column3])

Cộng số trong cột đầu tiên ba, bao gồm giá trị âm (16000)

Tính toán sự khác biệt giữa hai số dưới dạng tỉ lệ phần trăm

Sử dụng phép trừ (-) và toán tử phép chia (/) và hàm ABS .

Column1

Column2

Công thức

Mô tả (kết quả)

2342

2500

=([Column2]-[Column1])/ABS([Column1])

Thay đổi tỉ lệ phần trăm (% 6,75 hoặc 0.06746)

Nhân các số

Để nhân các số trong hai hoặc nhiều cột trong một hàng, hãy dùng toán tử phép nhân (*) hoặc hàm PRODUCT .

Column1

2

Công thức

Mô tả (kết quả)

5

2

= [Column1] * [Column2]

Nhân các số trong cột đầu tiên hai (10)

5

2

= PRODUCT([Column1], [Column2])

Nhân các số trong cột đầu tiên hai (10)

5

2

=Product([Column1],[Column2],2)

Nhân các số trong cột đầu tiên hai và số 2 (20)

Chia các số

Để chia các số trong hai hoặc nhiều cột trong một hàng, hãy dùng toán tử phép chia (/).

Column1

2

Công thức

Mô tả (kết quả)

15000

12

= [Column1] / [Column2]

15000 chia cho 12 (1250)

15000

12

= ([Column1] + 10000) / [Column2]

Cộng 15000 và 10000, và sau đó chia tổng 12 (2083)

Tính toán trung bình các số

Trung bình còn được gọi là giá trị trung bình. Để tính trung bình các số trong hai hoặc nhiều cột trong một hàng, hãy dùng hàm AVERAGE .

Column1

Column2

Column3

Công thức

Mô tả (kết quả)

6

5

4

= AVERAGE([Column1], [Column2],[Column3])

Trung bình của các số trong cột đầu tiên ba (5)

6

5

4

= AVERAGE (IF ([Column1] > [Column2], [Column1]-[Column2], 10), [Column3])

Nếu Column1 lớn hơn 2, tính toán trung bình của các điểm khác biệt và Column3. Khác tính trung bình của các giá trị 10 và Column3 (2,5)

Tính số trung vị của số

Trung bình là giá trị tại Trung tâm của một phạm vi sắp xếp thứ tự của các số. Sử dụng hàm MEDIAN để tính toán trung bình nhóm số.

A

B

C

D

E

F

Công thức

Mô tả (kết quả)

10

7

9

27

0

4

= MEDIAN(A, B, C, D, E, F)

Số trung vị của số trong cột đầu tiên 6 (8)

Tính toán số nhỏ nhất hoặc lớn nhất trong một phạm vi

Để tính toán số nhỏ nhất hoặc lớn nhất trong hai hoặc nhiều cột trong một hàng, hãy dùng các hàm MINMAX .

Column1

2

Column3

Công thức

Mô tả (kết quả)

10

7

9

= MIN([Column1], [Column2], [Column3])

Số nhỏ nhất (7)

10

7

9

= MAX([Column1], [Column2], [Column3])

Số lớn nhất (10)

Đếm các giá trị

Để đếm giá trị số, hãy dùng hàm COUNT .

Column1

2

Column3

Công thức

Mô tả (kết quả)

Apple

12/12/2007

= COUNT([Column1], [Column2], [Column3])

Đếm số cột có chứa giá trị số. Loại trừ các ngày và thời gian, văn bản và giá trị null (0)

$12

#DIV/0!

1.01

= COUNT([Column1], [Column2], [Column3])

Đếm số cột có chứa giá trị số, nhưng loại trừ các lỗi và các giá trị lô-gic (2)

Tăng hoặc giảm số theo tỉ lệ phần trăm

Sử dụng toán tử phần trăm (%) để thực hiện tính toán này.

Column1

2

Công thức

Mô tả (kết quả)

23

3%

=[Column1]*(1+5%)

Sẽ làm tăng số trong Column1 bằng 5% (24.15)

23

3%

=[Column1]*(1+[Column2])

Tăng số trong Column1 bằng giá trị phần trăm trong 2: 3% (23.69)

23

3%

=[Column1]*(1-[Column2])

Giảm số trong Column1 bằng giá trị phần trăm trong 2: 3% (22.31)

Nâng cao một số một

Dùng toán tử phép lũy thừa (^) hoặc hàm POWER để thực hiện tính toán này.

Column1

2

Công thức

Mô tả (kết quả)

5

2

= [Column1] ^ [Column2]

Tính toán bình phương năm (25)

5

3

= POWER([Column1], [Column2])

Tính toán năm xắt (125)

Làm tròn một số

Để làm tròn lên một số, hãy dùng hàm ROUNDUP, lẻ, hoặc thậm chí .

Column1

Công thức

Mô tả (kết quả)

20,3

=Roundup([Column1],0)

Làm tròn 20,3 lên tới số nguyên gần nhất (21)

-5,9

=Roundup([Column1],0)

Làm tròn -5.9 lên tới số nguyên gần nhất (-5)

12,5493

=Roundup([Column1],2)

Làm tròn 12,5493 lên tới phần trăm gần nhất, hai chữ số thập phân (12.55)

20,3

=EVEN([Column1])

Làm tròn 20,3 lên tới số chẵn gần nhất (22)

20,3

=ODD([Column1])

Làm tròn 20,3 lên tới số lẻ gần nhất (21)

Để làm tròn xuống số, hãy dùng hàm ROUNDDOWN .

Column1

Công thức

Mô tả (kết quả)

20,3

=ROUNDDOWN([Column1],0)

Làm tròn 20,3 xuống số nguyên gần nhất (20)

-5,9

=ROUNDDOWN([Column1],0)

Làm tròn -5,9 xuống tới số nguyên gần nhất (-6)

12,5493

=ROUNDDOWN([Column1],2)

Làm tròn 12,5493 xuống đến phần trăm gần nhất, hai chữ số thập phân (12,54)

Để làm tròn số đến số gần nhất hoặc phân số, hãy dùng hàm làm tròn .

Column1

Công thức

Mô tả (kết quả)

20,3

=Round([Column1],0)

Làm tròn 20,3 xuống, vì phần phân số nhỏ hơn.5 (20)

5,9

=Round([Column1],0)

Làm tròn 5,9 lên, vì phần phân số lớn hơn.5 (6)

-5,9

=Round([Column1],0)

Làm tròn -5,9 xuống, vì phần phân số nhỏ hơn-.5 (-6)

1,25

= ROUND([Column1], 1)

Làm tròn số đến phần mười gần nhất (một vị trí thập phân). Vì phần được làm tròn 0,05 hoặc lớn hơn, số được làm tròn lên (kết quả: 1.3)

30,452

= ROUND([Column1], 2)

Làm tròn số đến phần trăm gần nhất (hai chữ số thập phân). Vì phần được làm tròn, 0,002, là nhỏ hơn 0,005, số được làm tròn xuống (kết quả: 30.45)

Để làm tròn số tới chữ số có nghĩa trên 0, sử dụng làm tròn, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT, và hàm LEN .

Column1

Công thức

Mô tả (kết quả)

5492820

=Round([Column1],3-len(int([Column1])))

Làm tròn số đến 3 chữ số có nghĩa (5490000)

22230

=ROUNDDOWN([Column1],3-len(int([Column1])))

Làm tròn số cuối xuống 3 chữ số có nghĩa (22200)

5492820

= ROUNDUP([Column1], 5-LEN(INT([Column1])))

Làm tròn số hàng đầu tối đa 5 chữ số có nghĩa (5492900)

Bạn có thể dùng các công thức sau đây để thao tác văn bản, chẳng hạn như cách kết hợp hoặc cách ghép nối các giá trị từ nhiều cột, so sánh nội dung của cột, việc loại bỏ ký tự hoặc một khoảng trống và lặp lại các ký tự.

Thay đổi kiểu chữ hoa/thường

Để thay đổi văn bản, hãy dùng hàm phía trên, dướihoặc PROPER .

Column1

Công thức

Mô tả (kết quả)

Nina Vietzen

=Upper([Column1])

Thay đổi văn bản thành chữ hoa (NINA VIETZEN)

Nina Vietzen

=Lower([Column1])

Thay đổi văn bản thành chữ thường (nina vietzen)

Nina Vietzen

=PROPER([Column1])

Thay đổi văn bản thành tiêu đề trong mỗi chữ (Nina Vietzen)

Kết hợp tên và họ

Để kết hợp tên và họ, hãy dùng toán tử dấu và (&) hoặc hàm hàm CONCATENATE .

Column1

Column2

Công thức

Mô tả (kết quả)

Carlos

Carvallo

= [Column1] và [Column2]

Kết hợp hai chuỗi (CarlosCarvallo)

Carlos

Carvallo

= [Column1] & "" & [Column2]

Kết hợp hai chuỗi, phân tách bởi dấu cách (Carlos Carvallo)

Carlos

Carvallo

= [Column2] & "," & [Column1]

Kết hợp hai chuỗi, phân tách bằng dấu phẩy và một khoảng trắng (Carvallo, Carlos)

Carlos

Carvallo

= CONCATENATE([Column2], ",", [Column1])

Kết hợp hai chuỗi, phân tách bằng dấu phẩy (Carvallo, Carlos)

Kết hợp văn bản và số từ các cột khác nhau

Để kết hợp văn bản và số, hãy dùng hàm CONCATENATE hàm, toán tử dấu và (&), hoặc hàm văn bản và toán tử dấu và.

Column1

Column2

Công thức

Mô tả (kết quả)

Yang

28

= [Column1] & "đã bán" & [Column2] & "đơn vị."

Kết hợp nội dung ở trên vào một cụm từ (Yang bán 28 đơn vị.)

Dubois

40%

= [Column1] & "đã bán" & TEXT([Column2],"0%") & "trên tổng doanh số."

Kết hợp nội dung ở trên vào một cụm từ (Dubois đạt 40% trên tổng doanh số.)

Lưu ý: Hàm văn bản nối giá trị được định dạng của Column2 thay vì giá trị cơ sở là.4.

Yang

28

= CONCATENATE([Column1],"sold",[Column2],"units.")

Kết hợp nội dung ở trên vào một cụm từ (Yang bán 28 đơn vị.)

Kết hợp văn bản với ngày hoặc thời gian

Để kết hợp văn bản với ngày hoặc thời gian, hãy dùng hàm TEXT và toán tử dấu và (&).

Column1

Column2

Công thức

Mô tả (kết quả)

Ngày thanh toán

5-tháng sáu-2007

= "Câu lệnh ngày:" & TEXT ([Column2], "d-mmm-yyyy")

Kết hợp văn bản có ngày (câu lệnh ngày: 5 tháng 6 năm 2007)

Ngày thanh toán

5-tháng sáu-2007

= [Column1] & "" & TEXT ([Column2], "mmm-dd-yyyy")

Kết hợp văn bản và ngày tháng từ cột khác nhau vào một cột (thanh toán ngày tháng Sáu-05-2007)

So sánh cột nội dung

Để so sánh một cột vào một cột hoặc danh sách giá trị, hãy dùng các hàm chính xácOR .

Column1

Column2

Công thức

Mô tả (kết quả có thể xảy ra)

BD122

BD123

=EXACT([Column1],[Column2])

So sánh nội dung của đầu tiên hai cột (không)

BD122

BD123

= EXACT([Column1], "BD122")

So sánh nội dung của Column1 và chuỗi "BD122" (có)

Kiểm tra nếu một giá trị cột hoặc một phần của nó phù hợp với văn bản cụ thể

Để kiểm tra nếu một giá trị cột hoặc một phần của nó phù hợp với văn bản cụ thể, hãy dùng các hàm IF, Tìm, Tìm kiếmISNUMBER .

Column1

Công thức

Mô tả (kết quả có thể xảy ra)

Vietzen

= IF([Column1]="Vietzen", "OK", "Not OK")

Kiểm tra xem nếu Column1 là Vietzen (OK)

Vietzen

= IF(ISNUMBER(FIND("v",[Column1])), "OK", "Không OK")

Kiểm tra xem nếu Column1 chứa chữ v (OK)

BD123

=ISNUMBER(FIND("BD",[Column1]))

Kiểm tra xem nếu Column1 chứa BD (có)

Đếm số cột không trống

Để đếm số cột không trống, hãy dùng hàm COUNTA .

Column1

Column2

Column3

Công thức

Mô tả (kết quả)

Doanh số

19

= COUNTA([Column1], [Column2])

Đếm số lượng cột không trống (2)

Doanh số

19

= COUNTA([Column1], [Column2], [Column3])

Đếm số lượng cột không trống (2)

Loại bỏ ký tự từ văn bản

Để loại bỏ ký tự từ văn bản, hãy dùng các hàm LEN, tráiphải .

Column1

Công thức

Mô tả (kết quả)

Vitamin A

=LEFT([Column1],len([Column1])-2)

Trả về ký tự (9-2) 7, bắt đầu từ bên trái (Vitamin)

Vitamin B1

= RIGHT([Column1], LEN([Column1])-8)

Trả về ký tự (10-8) 2, bắt đầu từ bên phải (B1)

Loại bỏ khoảng trắng từ đầu và cuối của một cột

Để loại bỏ khoảng trắng từ một cột, hãy dùng hàm TRIM .

Column1

Công thức

Mô tả (kết quả)

Xin chào!

=Trim([Column1])

Loại bỏ các khoảng trắng từ đầu và cuối (Hello ở đó!)

Lặp lại một ký tự trong một cột

Để lặp lại một ký tự trong một cột, hãy dùng hàm REPT .

Công thức

Mô tả (kết quả)

=REPT(".",3)

Lặp đi lặp lại một giai đoạn 3 lần (...)

=REPT("-",10)

Lặp đi lặp lại một dấu gạch ngang 10 lần (-)

Bảng chữ cái danh sách các hàm

Sau đây là danh sách các nối kết đến các hàm sẵn dùng cho người dùng SharePoint . Tệp bao gồm trigonomic, thống kê, và hàm tài chính, cũng như có điều kiện, ngày, toán học và văn bản công thức.

Hàm ABS

Hàm ACOS

Hàm ACOSH

Hàm ACOSH

Hàm AND

Hàm ASIN

Hàm ASINH

Hàm ATAN

Hàm ATAN2

Hàm AVERAGE

Hàm AVERAGEA

Hàm BETADIST

Hàm BETAINV

Hàm BINOMDIST

Hàm CEILING

Hàm CHAR

Hàm CHIDIST

Hàm CHOOSE

Hàm CODE

Hàm CONCATENATE

Hàm CONFIDENCE

Hàm COS

Hàm COUNT

Hàm COUNTA

Hàm CRITBINOM

Hàm DATE

Hàm DATEDIF

Hàm DATEVALUE

Hàm DAY

Hàm DAYS360

DDB (Hàm DDB)

Hàm DEGREES

Hàm DOLLAR

Hàm EVEN

Hàm EXACT

Hàm EXPONDIST

Hàm FACT

Hàm FDIST

Hàm FIND

Hàm FINV

Hàm FISHER

Hàm FIXED

Hàm GAMMADIST

Hàm GAMMAINV

Hàm GAMMALN

Hàm GEOMEAN

Hàm HARMEAN

Hàm HOUR

Hàm HYPGEOMDIST

Hàm IF

Hàm INT

Hàm IPmt

Các hàm IS

Hàm LEFT

Hàm LEN

Hàm LN

Hàm log

Hàm LOG10

Hàm LOGINV

Hàm LOGNORMDIST

Hàm LOWER

Hàm MAX

Tôi chức năng

Hàm MEDIAN

Hàm MID

Hàm MIN

Hàm MINA

Hàm MINUTE

Hàm MOD

Hàm MONTH

Hàm NEGBINOMDIST

Hàm NORMDIST

Hàm NORMSDIST

Hàm NORMSINV

NOT (Hàm NOT)

Hàm NPER

Hàm NPV

Hàm NPV

Hàm ODD

Hàm OR

Hàm PMT

Hàm POWER

Hàm PPMT

Hàm PRODUCT

Hàm PROPER

PV (Hàm PV)

Hàm RADIANS

Hàm REPLACE

Hàm REPT

Hàm RIGHT

Hàm ROUND

Hàm ROUNDDOWN

Hàm ROUNDUP

Chức năng tìm kiếm

Hàm SECOND

Hàm SIGN

Hàm SIN

Hàm SINH

Hàm SQRT

Hàm STANDARDIZE

Hàm STDEVA

Hàm STDEVP

Hàm STDEVPA

Hàm SUM

Hàm SUMSQ

Hàm SYD

Hàm TANH

Hàm TDIST

Hàm TEXT

Hàm TIME

Hàm TINV

Hàm TODAY

Hàm TRIM

Hàm TRUE

Hàm TRUE

Hàm UPPER

Hàm USDOLLAR

Hàm VALUE

Hàm VAR

Hàm VARA

Hàm VARP

Hàm VARPA

Hàm Weekday

Hàm WEIBULL

Hàm YEAR

Các nguồn tài nguyên Khác

Nếu bạn không nhìn thấy những gì bạn đang tìm cách thực hiện ở đây, hãy xem nếu bạn có thể làm nó trong Excel. Dưới đây là một số nguồn bổ sung. Một vài trong số này có thể bao gồm phiên bản cũ hơn, vì vậy có thể là sự khác nhau giữa giao diện người dùng được hiển thị. Ví dụ, các mục trên menu Hành động Site trong SharePoint 2010 là ngay trên menu thiết đặt Nút thiết đặt Office 365 - trông giống như hình bánh răng cạnh tên của bạn .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×