Truy nhập thuật ngữ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

v

W

X

y

Z

A

Đầu Trang

cố định vị trí đối hoặc tuyệt đối

Đặt thành phần so với một trong hai vào của thành phần mẹ, hoặc nếu không có một phần nội dung. Giá trị cho thành phần bên tráiđầu thuộc tính so với góc trên bên trái của thành phần mẹ.

Truy nhập workspace

Một không gian làm việc sử dụng công cụ cơ sở dữ liệu Access để truy nhập nguồn dữ liệu. Nguồn dữ liệu có thể là một tệp cơ sở dữ liệu Access, cơ sở dữ liệu ODBC, chẳng hạn như một nghịch lý hoặc cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server hoặc cơ sở dữ liệu ISAM.

hành động

Khối dựng cơ bản của một macro; hướng dẫn tự chứa có thể được kết hợp với các hành động khác để tự động hóa tác vụ. Đây đôi khi gọi là một lệnh trong ngôn ngữ macro khác.

đối số hành động

Thông tin bổ sung được yêu cầu bởi một số hành động macro. Ví dụ, đối tượng bị ảnh hưởng bởi các hành động hoặc điều kiện đặc biệt, dưới phần hành động thực hiện.

danh sách hành động

Danh sách xuất hiện khi bạn bấm vào mũi tên trong cột hành động của tab đối tượng Macro .

truy vấn hành động

Một truy vấn mà sẽ sao chép hoặc thay đổi dữ liệu. Bao gồm các hành động truy vấn chắp thêm, xóa, tạo bảng, và Cập Nhật truy vấn. Chúng được xác định bằng dấu chấm than (!) bên cạnh tên của họ trong ngăn dẫn hướng.

hàng hành động

Một hàng ở phần trên của tab đối tượng Macro mà bạn nhập tên macro, hành động, đối số và chú thích được liên kết với một macro cụ thể hoặc nhóm macro.

Tệp Uy

Dự án truy nhập (.adp tệp) với tất cả mô-đun biên soạn và tất cả có thể sửa nguồn mã bị loại bỏ.

Cửa sổ Lọc/Sắp xếp Nâng cao

Một cửa sổ mà bạn có thể tạo một bộ lọc từ đầu. Bạn hãy nhập biểu thức tiêu chí trong lưới thiết kế của bộ lọc để chỉ các bản ghi trong mở biểu mẫu hoặc biểu dữ liệu cho một tập con của bản ghi đáp ứng các tiêu chí.

hàm tổng hợp

Hàm, chẳng hạn như tổng, đếm, Trung bìnhhoặc Var, mà bạn dùng để tính tổng.

sao ẩn danh

Trong cơ sở dữ liệu Access (định dạng tệp .mdb chỉ), đặc biệt một loại bản sao mà bạn không theo dõi những người dùng cá nhân. Sao ẩn danh là đặc biệt hữu ích trong một tình huống Internet nơi bạn mong đợi nhiều người dùng tải xuống bản sao.

Chế độ truy vấn SQL ANSI

Một trong hai kiểu cú pháp SQL: ANSI-89 SQL (còn gọi là Microsoft Jet SQL và ANSI SQL), đây là cú pháp Jet SQL truyền thống; và SQL ANSI-92, có mới và khác nhau từ riêng, quy tắc cú pháp và ký tự đại diện.

truy vấn chắp thêm

Một truy vấn hành động thêm các bản ghi trong kết quả của truy vấn thiết đến cuối bảng hiện có.

ứng dụng nền

Khu vực nền của một cửa sổ ứng dụng.

ASCII

Thương mại Hoa Kỳ mã chuẩn cho bộ ký tự 7-bit trao đổi thông tin (ASCII) được dùng để đại diện cho các chữ cái và ký hiệu trên bàn phím Hoa Kỳ chuẩn.

autofiltering

Lọc dữ liệu trong dạng xem PivotTable hoặc PivotChart bằng cách chọn một hoặc nhiều mục trong một trường cho phép lọc.

tự định dạng

Một bộ sưu tập định dạng xác định diện mạo của điều khiển và các phần trong một biểu mẫu hoặc báo cáo.

tự động nối kết

Nối kết từ một đối tượng OLE trong Access với một máy chủ OLE tự động Cập Nhật đối tượng trong Access khi thay đổi thông tin trong tệp đối tượng.

Kiểu dữ liệu AutoNumber

Trong cơ sở dữ liệu Access, kiểu dữ liệu của trường tự động lưu trữ một số duy nhất cho từng bản ghi như nó được thêm vào bảng. Ba loại số có thể được tạo ra: liên tiếp, ngẫu nhiên, và lặp ID.

B

Đầu Trang

bảng cơ sở

Một bảng trong cơ sở dữ liệu Access. Bạn có thể sửa đổi cấu trúc của một bảng cơ sở bằng cách dùng DAO đối tượng hoặc câu lệnh SQL định nghĩa (DDL) dữ liệu, và bạn có thể sửa đổi dữ liệu trong một bảng cơ sở bằng cách dùng đối tượng tập bản ghi hoặc truy vấn hành động.

kiểu dữ liệu bigint

Trong dự án Access, kiểu dữ liệu là 8 byte (64 bit) để lưu trữ số nguyên trong phạm vi của -2 ^ 63 (-9,223,372,036,854,775,808) thông qua 2 ^ 63-1 (9,223,372,036,854,775,807).

kiểu dữ liệu nhị phân

Trong một dự án Access, kiểu dữ liệu cố định độ dài với tối đa 8.000 byte dữ liệu nhị phân.

kiểu dữ liệu bit

Trong một dự án Access, một kiểu dữ liệu lưu trữ giá trị 1 hoặc 0. Số nguyên giá trị khác 1 hoặc 0 đều được chấp nhận, nhưng chúng luôn được hiểu là 1.

dấu hiệu bit

Một giá trị được sử dụng với bitwise toán tử (và Eqv, Imp, không, hoặc, và Xor) để kiểm tra, thiết lập hoặc đặt lại trạng thái bit riêng lẻ trong một giá trị trường bitwise.

so sánh bitwise

So sánh bit bằng bit giữa hệt vị trí bit trong hai biểu thức số.

Đánh dấu

Thuộc tính của một tập bản ghi hoặc một biểu mẫu có chứa một chuỗi nhị phân cách xác định bản ghi hiện thời.

gắn kết cột

Cột trong một hộp danh sách, hộp tổ hợp hoặc hộp danh sách thả xuống được gắn kết trường được xác định bởi thuộc tính nguồn điều khiển của điều khiển.

kiểm soát được gắn

Điều khiển trên một biểu mẫu, báo cáo hoặc trang truy nhập dữ liệu được dùng để hiển thị hoặc sửa đổi dữ liệu từ một bảng, truy vấn hoặc câu lệnh SQL. Thuộc tính nguồn điều khiển của điều khiển lưu tên trường, mà điều khiển được gắn kết.

siêu kết nối gắn kết điều khiển

Điều khiển được dùng trên trang truy nhập dữ liệu để gắn kết một nối kết, một địa chỉ mạng nội bộ hoặc một địa chỉ Internet để một trường văn bản cơ bản. Bạn có thể bấm siêu kết nối để đến vị trí đích.

khung của đối tượng ràng buộc

Điều khiển biểu mẫu hoặc báo cáo được dùng để hiển thị và thao tác đối tượng OLE được lưu trữ trong bảng.

gắn kết hình ảnh

Điều khiển được sử dụng biểu mẫu, báo cáo, hoặc trang truy nhập dữ liệu để gắn kết một hình ảnh vào một trường OLE đối tượng trong cơ sở dữ liệu Access hoặc một cột ảnh trong dự án truy nhập.

gắn kết điều khiển khoảng

Điều khiển được dùng trên trang truy nhập dữ liệu để gắn kết mã HTML vào một trường văn bản hoặc bản ghi nhớ trong cơ sở dữ liệu Access hoặc đến một cột văn bản, ntext, hoặc varchar trong dự án truy nhập. Bạn không thể sửa nội dung của một điều khiển khoảng gáy.

bộ dựng

Một công cụ truy nhập giúp đơn giản hóa một nhiệm vụ. Ví dụ, bạn có thể tạo nhanh một biểu thức phức tạp bằng cách sử dụng bộ dựng biểu thức.

thanh công cụ dựng sẵn

Trong Access 2003 và phiên bản cũ hơn, thanh công cụ đó là một phần của giao diện người dùng truy nhập khi nó được cài đặt trên máy tính của bạn. Ngược lại, thanh công cụ tùy chỉnh là giá trị mà bạn tạo cho ứng dụng cơ sở dữ liệu của riêng bạn. Trong các phiên bản hiện tại của Access, thanh công cụ được thay thế bằng ruy-băng, sắp xếp các lệnh trong nhóm liên quan trên tab. Ngoài ra, bạn có thể thêm các lệnh mà bạn thường xuyên sử dụng công cụ truy nhập nhanh.

Kiểu dữ liệu byte

Một truy nhập cơ sở dữ liệu kiểu dữ liệu được dùng để giữ nhỏ số nguyên dương, từ 0 đến 255.

C

Đầu Trang

điều khiển được tính toán

Điều khiển được sử dụng biểu mẫu, báo cáo, hoặc trang truy nhập dữ liệu để hiển thị kết quả của biểu thức. Kết quả được tính toán lại mỗi khi không có thay đổi trong bất kỳ giá trị mà biểu thức được dựa trên.

trường được tính toán

Một trường, xác định trong một truy vấn, Hiển thị kết quả của biểu thức chứ không phải là hiển thị dữ liệu được lưu trữ. Giá trị được tính toán lại mỗi lần một giá trị trong các thay đổi biểu thức.

gọi cây

Tất cả mô-đun có thể gọi bằng bất kỳ quy trình trong mô-đun mà mã hiện đang chạy.

phần chú thích

Phần trên một trang truy nhập dữ liệu đã nhóm Hiển thị phụ đề cho cột dữ liệu. Nó xuất hiện ngay lập tức trước đầu mục nhóm. Bạn không thể thêm kiểm soát được gắn vào phần chú thích.

Tích Descartes

Kết quả thực hiện một câu lệnh SQL chọn bao gồm hai hoặc nhiều bảng trong mệnh đề FROM, nhưng không có nơi hoặc mệnh đề nối cho biết cách các bảng nào được tham gia.

xóa xếp tầng

Quy trình một hành động kích hoạt thao tác khác. Ví dụ, khi một mối quan hệ Cập Nhật xếp tầng được xác định cho hai hoặc nhiều bảng, Cập Nhật để khóa chính trong bảng chính tự động gây nên thay đổi đối với nước ngoài bảng.

xóa xếp tầng

Cho mối quan hệ mà bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng, xóa tất cả các bản ghi liên quan trong bảng liên quan hoặc bảng khi bản ghi trong bảng chính bị xóa.

sự kiện xếp tầng

Một chuỗi các sự kiện do một thủ tục sự kiện trực tiếp hoặc gián tiếp gọi chính; cũng được gọi là một sự kiện xếp tầng hoặc một phép đệ quy. Cẩn thận bằng cách dùng xếp tầng sự kiện, vì chúng thường làm chồng-tràn hoặc các lỗi thời gian chạy.

cập nhật xếp tầng

Cho mối quan hệ mà bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng, các Cập Nhật của tất cả các bản ghi liên quan trong bảng liên quan hoặc bảng khi thay đổi bản ghi trong bảng chính.

trường thể loại

Trường được hiển thị trong khu vực thể loại của dạng xem PivotChart. Các mục trong một trường thể loại xuất hiện như là các nhãn trục thể loại.

số kênh

Số nguyên tương ứng với một kênh Exchange dữ liệu động (DDE) mở. Kênh số được giao bởi Microsoft Windows 95 hoặc về sau, được tạo bằng cách dùng hàm DDEInitiate và được sử dụng các hàm DDE và câu lệnh khác.

kiểu dữ liệu Char

Trong dự án Access, một kiểu dữ liệu cố định độ dài với tối đa 8.000 ANSI ký tự.

mã ký tự

Một số biểu thị một ký tự cụ thể trong một tập hợp, chẳng hạn như ANSI ký tự thiết lập.

biểu đồ

Biểu đồ hoạ dữ liệu trong một biểu mẫu, báo cáo hoặc trang truy nhập dữ liệu.

hộp kiểm

Điều khiển cho biết liệu một tùy chọn được chọn. Dấu kiểm xuất hiện trong hộp khi chọn tùy chọn.

Kiểm tra ràng buộc

Cho phép dành cho doanh nghiệp quy tắc dàn trải qua nhiều bảng. Ví dụ, bảng đơn hàng có thể có một ràng buộc kiểm sẽ ngăn không cho đơn hàng cho một khách hàng vượt quá giới hạn tín dụng đã xác định cho khách hàng trong bảng khách hàng.

mô-đun lớp

Một mô-đun có thể bao gồm định nghĩa cho một đối tượng mới. Mỗi phiên bản của lớp học sẽ tạo ra một đối tượng mới. Thủ tục được xác định trong các mô-đun trở thành thuộc tính và các phương pháp của đối tượng. Mô-đun lớp học có thể tồn tại một mình hoặc với biểu mẫu và báo cáo.

tên lớp

Tên được dùng để tham chiếu đến một mô-đun lớp học. Nếu mô-đun lớp học là một mô-đun biểu mẫu hoặc báo cáo, tên class prefaced với kiểu mô-đun — ví dụ, Form_OrderForm.

tên lớp (OLE)

Tên đã xác định trước được dùng để tham chiếu đến một đối tượng OLE trong Visual Basic. Nó bao gồm tên của ứng dụng được dùng để tạo đối tượng OLE, kiểu của đối tượng, và tùy chọn, số phiên bản của ứng dụng. Ví dụ: Excel.Sheet.

Mã đuôi

Một phân khúc Visual Basic mã xác định đầu và cuối của một thủ tục.

va

Xung đột xảy ra trong quá trình Cập Nhật lô. Một máy khách đọc dữ liệu từ máy chủ và sau đó thử để sửa đổi dữ liệu đó trong một lô Cập Nhật, nhưng trước khi cố gắng Cập Nhật được thực hiện, máy khách khác thay đổi dữ liệu máy chủ ban đầu.

cột

Vị trí trong một bảng cơ sở dữ liệu lưu trữ một loại cụ thể của dữ liệu. Cũng có thể biểu thị trực quan của một trường trong biểu dữ liệu, và trong cơ sở dữ liệu Access, lưới thiết kế truy vấn hoặc lưới thiết kế của bộ lọc.

vùng cột

Một phần của dạng xem PivotTable chứa các trường cột.

trường cột

Một trường trong vùng cột của dạng xem PivotTable. Các mục trong cột trường được liệt kê ở trên cùng của danh sách PivotTable. Nối trong cột trường nằm gần nhất với vùng chi tiết; trường ngoài cột được hiển thị ở trên các trường trong cột.

bộ chọn cột

Thanh ngang ở phía trên cùng của cột. Bạn có thể bấm vào một bộ chọn cột để chọn toàn bộ một cột trong lưới thiết kế truy vấn hoặc lưới thiết kế của bộ lọc.

hộp tổ hợp

Điều khiển được dùng trên biểu mẫu cung cấp chức năng kết hợp của một hộp danh sách và hộp văn bản. Bạn có thể nhập một giá trị trong hộp tổ hợp hoặc bạn có thể bấm vào điều khiển để hiển thị danh sách, rồi chọn một mục từ danh sách đó.

nút lệnh

Chạy macro, điều khiển cuộc gọi hàm Visual Basic hoặc chạy một thủ tục sự kiện. Nút lệnh đôi khi còn gọi là một nút trong các chương trình.

toán tử so sánh

Một người điều hành được dùng để so sánh hai giá trị hoặc biểu thức. Ví dụ, < (nhỏ hơn), > (lớn hơn), và = (bằng).

điều khiển phức hợp

Điều khiển và một nhãn đính kèm, chẳng hạn như hộp văn bản với một nhãn đính kèm.

lọc có điều kiện

Lọc một trường để hiển thị các mục trên cùng hoặc dưới cùng n dựa trên tổng số. Ví dụ, bạn có thể lọc cho các thành phố ba tạo bán hàng nhất hay sản phẩm năm có ít nhất lợi nhuận.

định dạng điều kiện

Định dạng nội dung của một điều khiển trong một biểu mẫu hoặc báo cáo dựa trên một hoặc nhiều điều kiện. Một điều kiện có thể tham chiếu điều khiển khác, điều khiển có tiêu điểm, hoặc người dùng xác định Visual Basic for Applications hàm.

xung đột

Một điều kiện xảy ra nếu dữ liệu đã thay đổi trong bản ghi cùng hai sao đặt thành viên. Khi một xung đột xảy ra, chiến thắng thay đổi được chọn và áp dụng trong tất cả các bản sao, và thay đổi mất đã ghi dưới dạng một xung đột trong tất cả các bản sao.

chuỗi kết nối

Một biểu thức chuỗi được dùng để mở cơ sở dữ liệu bên ngoài.

ràng buộc

Hạn chế một được đặt trên giá trị có thể nhập vào một cột hoặc hàng. Ví dụ, các giá trị trong cột tuổi không nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 110.

biểu mẫu liên tục

Biểu mẫu Hiển thị nhiều bản ghi trên màn hình trong dạng xem biểu mẫu.

điều khiển có chứa siêu kết nối

Điều khiển giúp bạn cho người dùng để nhảy đến một tài liệu, trang Web, hoặc đối tượng. Ví dụ là một hộp văn bản được gắn kết một trường có chứa siêu kết nối.

truy vấn chéo bảng

Một truy vấn để tính tổng, Trung bình, đếm, hoặc các kiểu tổng của bản ghi, và rồi nhóm các kết quả theo hai loại thông tin: một xuống ở bên trái của biểu dữ liệu và khác ở trên cùng.

Kiểu dữ liệu tiền tệ

Trong cơ sở dữ liệu Access, kiểu dữ liệu hữu ích cho các phép tính có liên quan đến tiền hoặc cho các điểm cố định các phép tính trong đó độ chính xác là rất quan trọng.

bản ghi hiện thời

Bản ghi trong một tập bản ghi mà bạn có thể sửa đổi hoặc truy xuất dữ liệu. Có thể chỉ có một bản ghi hiện thời trong một tập bản ghi tại bất kỳ lúc nào đã cho, nhưng một tập bản ghi có thể không có bản ghi hiện thời — ví dụ, sau khi bản ghi đã bị xóa từ một tập bản ghi dynaset-kiểu.

kiểu dữ liệu con chạy

Trong dự án Access, một kiểu dữ liệu bạn có thể sử dụng chỉ để tạo một biến số con chạy. Kiểu dữ liệu này không thể dùng cho các cột trong bảng. Con chạy là cơ chế được dùng để làm việc với một hàng mỗi lần trong tập kết quả của câu lệnh Select.

Nhóm tùy chỉnh

Một mục của trường nhóm tùy chỉnh. Một nhóm tùy chỉnh chứa hai hoặc nhiều mục từ một trường hàng hoặc cột.

Nhóm tùy chỉnh trường

Một trường trong khu vực hàng hoặc cột có chứa nhóm tùy chỉnh như các mục của nó.

Thứ tự tùy chỉnh

Thứ tự sắp xếp xác định người dùng. Ví dụ, bạn có thể xác định một thứ tự sắp xếp tùy chỉnh để hiển thị giá trị trong cột EmployeeTitle trên cơ sở thâm niên của tiêu đề.

hộp thoại thuộc tính tùy chỉnh

Một trang thuộc tính tùy chỉnh cho phép người dùng để đặt thuộc tính cho điều khiển ActiveX.

thanh công cụ chuyên biệt

Trong Access 2003 và phiên bản cũ hơn, thanh công cụ mà bạn tạo cho ứng dụng của bạn. Ngược lại, thanh công cụ dựng sẵn là một phần của Access khi nó được cài đặt trên máy tính của bạn.

D

Đầu Trang

ĐẢO đối tượng

Đối tượng được xác định bởi thư viện đối tượng truy nhập dữ liệu (DAO). Bạn có thể sử dụng DAO đối tượng, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu, TableDeftập bản ghi, đại diện cho đối tượng được dùng để sắp xếp và để điều khiển dữ liệu, chẳng hạn như bảng và truy vấn, trong mã.

đối tượng truy nhập dữ liệu

Một giao diện lập trình mà bạn có thể dùng để truy nhập và thao tác đối tượng cơ sở dữ liệu.

Đối tượng Truy nhập Dữ liệu (DAO)

trang truy nhập dữ liệu

Trang Web được thiết kế để xem và làm việc với dữ liệu từ Internet hoặc mạng nội bộ. Dữ liệu của nó thường được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Access.

thuộc tính trang truy nhập dữ liệu

Thuộc tính của dữ liệu truy nhập trang đã xác định cơ sở dữ liệu mà trang được kết nối và xác định diện mạo và hành vi của trang.

khu vực dữ liệu

Một phần của dạng xem PivotTable hoặc PivotChart có chứa dữ liệu tóm tắt. Giá trị trong vùng dữ liệu được hiển thị dưới dạng bản ghi trong dạng xem PivotTable và dạng điểm dữ liệu trong dạng xem PivotChart.

thu thập dữ liệu

Phương pháp cách thu thập thông tin từ người dùng bằng cách gửi và nhận HTML biểu mẫu hoặc biểu mẫu InfoPath 2007 từ Access 2007. Trong Access, bạn tạo một yêu cầu tuyển tập dữ liệu và gửi nó cho người dùng trong một biểu mẫu chứa trong thông điệp email. Người dùng rồi hoàn thành biểu mẫu và bạn trở lại.

định nghĩa dữ liệu

Các trường trong bảng bên dưới và truy vấn và các biểu thức, hãy lập nguồn bản ghi cho trang truy nhập dữ liệu.

ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)

Ngôn ngữ được sử dụng để mô tả thuộc tính của cơ sở dữ liệu, đặc biệt là bảng, trường, chỉ mục và dung lượng lưu trữ chiến lược. ANSI xác định điều này có mã thông báo tạo, thả và thay đổi. DDL là một tập con của ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL).

truy vấn định nghĩa dữ liệu

Một truy vấn riêng về SQL mà có thể tạo, thay đổi, hoặc xóa bỏ bảng, hoặc tạo hoặc xóa bỏ chỉ mục trong một cơ sở dữ liệu. ANSI xác định những mục này như DDL truy vấn và sử dụng mã thông báo tạo, thả và thay đổi.

trường dữ liệu

Một trường có chứa các dữ liệu tóm tắt trong dạng xem PivotTable hoặc PivotChart. Một trường dữ liệu thường chứa dữ liệu số.

mục dữ liệu

Một phần ứng dụng cụ thể của dữ liệu có thể chuyển qua DDE (trao đổi dữ liệu động) Kênh.

nhãn dữ liệu

Một nhãn cung cấp thông tin thêm về dấu dữ liệu, biểu thị một điểm dữ liệu đơn hoặc giá trị.

ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML)

Ngôn ngữ được sử dụng để truy xuất, chèn, xóa và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. DML là một tập con của ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL).

đánh dấu dữ liệu

Một thanh, khu vực, dấu chấm, lát cắt, hoặc ký hiệu trong biểu đồ hiển thị một điểm dữ liệu đơn hoặc giá trị. Đánh dấu dữ liệu liên quan trong biểu đồ tạo thành một chuỗi dữ liệu.

chuỗi dữ liệu

Điểm dữ liệu liên quan được vẽ trong biểu đồ. Mỗi chuỗi dữ liệu trong biểu đồ có một màu duy nhất hoặc mẫu. Bạn có thể vẽ một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu trong biểu đồ.

kiểm soát nguồn dữ liệu

Công cụ ở phía sau trang truy nhập dữ liệu và Microsoft Office Web Components quản lý kết nối với cơ sở dữ liệu nguồn. Kiểm soát nguồn dữ liệu có không có dạng biểu thị trực quan.

ứng dụng cơ sở dữ liệu

Một bộ đối tượng mà có thể bao gồm bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, macro và mã mô-đun được thiết kế để làm việc cùng nhau để tạo cơ sở dữ liệu dễ dùng hơn. Ứng dụng cơ sở dữ liệu thường được triển khai cho một nhóm người dùng.

sơ đồ cơ sở dữ liệu

Biểu đồ họa của bất kỳ phần nào của một sơ đồ cơ sở dữ liệu. Nó có thể là một trong hai toàn bộ hoặc một phần ảnh của cấu trúc cơ sở dữ liệu. Tệp bao gồm bảng, cột có chứa và mối quan hệ giữa các bảng.

Trình lập tư cơ sở dữ liệu

Công cụ xây dựng báo cáo có chứa các thông tin chi tiết về các đối tượng trong cơ sở dữ liệu.

đối tượng cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu Access có chứa đối tượng như bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, trang, macro và mô-đun. Dự án Access chứa đối tượng chẳng hạn như biểu mẫu, báo cáo, trang, macro và mô-đun.

cơ sở dữ liệu lặp

Quy trình tạo hai bản hoặc nhiều hơn đặc biệt (bản sao) của cơ sở dữ liệu Access. Có thể được đồng bộ hóa bản sao, thay đổi đối với dữ liệu trong một bản sao, hoặc thay đổi thiết kế đã thực hiện trong thiết kế cái, được gửi đến bản sao khác.

Cửa sổ cơ sở dữ liệu

Trong Access 2003 và phiên bản cũ hơn, cửa sổ xuất hiện khi bạn mở cơ sở dữ liệu Access hoặc dự án truy nhập. Nó hiển thị lối tắt để tạo đối tượng cơ sở dữ liệu mới và mở hiện có các đối tượng. Trong Access 2007, cửa sổ cơ sở dữ liệu được thay thế bằng ngăn dẫn hướng.

truy vấn định nghĩa dữ liệu

Một truy vấn riêng về SQL có chứa câu lệnh ngôn ngữ (DDL) định nghĩa dữ liệu. Các câu lệnh cho phép bạn tạo hoặc thay đổi đối tượng trong cơ sở dữ liệu.

biểu dữ liệu

Dữ liệu từ một bảng, biểu mẫu, truy vấn, dạng xem hoặc thủ tục được lưu trữ được hiển thị ở định dạng hàng và cột.

Dạng xem biểu dữ liệu

Dạng xem Hiển thị dữ liệu từ một bảng, biểu mẫu, truy vấn, dạng xem hoặc thủ tục được lưu trữ trong một định dạng hàng và cột. Trong dạng xem biểu dữ liệu, bạn có thể sửa trường, thêm và xóa bỏ dữ liệu và tìm kiếm dữ liệu. Trong Access 2007, bạn cũng có thể sửa đổi và thêm trường vào bảng trong dạng xem biểu dữ liệu.

biểu thức ngày

Mọi biểu thức có thể được diễn giải như ngày, bao gồm chuỗi ký tự ngày, số đó trông giống như ngày, Chuỗi đó trông giống như ngày tháng và ngày trả về từ hàm.

ký tự ngày

Bất kỳ chuỗi ký tự với định dạng hợp lệ được đặt trong dấu hiệu số (#). Hợp lệ dạng bao gồm định dạng ngày được xác định bởi các thiết đặt bản địa cho mã của bạn hoặc định dạng ngày chung.

dấu tách ngày

Ký tự được dùng để tách các ngày, tháng và năm khi giá trị ngày được định dạng. Các ký tự được xác định bằng cách thiết đặt hệ thống hoặc bằng cách dùng hàm định dạng .

Kiểu dữ liệu Ngày/Giờ

Một truy nhập cơ sở dữ liệu kiểu dữ liệu được dùng để giữ ngày và thời gian thông tin.

kiểu dữ liệu

Trong một truy nhập dữ liệu dự án, ngày và thời gian nhập phạm vi từ ngày 1 tháng 1 1753, tới ngày 31 tháng 12, 9999, với độ chính xác của ba-phần trăm của một thứ hai, hoặc 3.33 mili giây.

DBCS

Bộ ký tự 1 hoặc 2 byte dùng để đại diện cho một ký tự, cho phép nhiều hơn 256 ký tự được đại diện.

Kiểu dữ liệu thập phân (cơ sở dữ liệu Access)

Kiểu dữ liệu số chính xác chứa các giá trị từ -10 ^ 28-1 đến 10 ^ 28-1. Bạn có thể chỉ định tỷ lệ (tối đa số chữ số) và độ chính xác (tối đa tổng số chữ số ở bên phải của dấu thập phân).

Kiểu dữ liệu thập phân (truy nhập dự án)

Kiểu dữ liệu số chính xác chứa các giá trị từ -10 ^ 38-1 đến 10 ^ 38-1. Bạn có thể chỉ định tỷ lệ (tối đa tổng số chữ số) và độ chính xác (tối đa số chữ số ở bên phải của dấu thập phân).

khai báo

Mã nonexecutable tên hằng số, biến hoặc thủ tục và xác định các đặc điểm, chẳng hạn như kiểu dữ liệu. Đối thủ tục DLL, khai báo xác định tên, thư viện và đối số.

Phần khai báo

Phần của một mô-đun có chứa khai báo áp dụng cho mỗi quy trình trong mô-đun. Nó có thể bao gồm khai báo cho biến số, hằng số, các kiểu dữ liệu người dùng xác định và bên ngoài thủ tục trong một thư viện nối kết động.

kiểu điều khiển mặc định

Các thiết đặt thuộc tính mặc định của một loại điều khiển. Bạn tùy chỉnh loại điều khiển trước khi bạn tạo hai hoặc nhiều điều khiển tương tự để tránh tùy chỉnh từng điều khiển riêng lẻ.

thuộc tính mặc định

Thuộc tính mà bạn có thể thiết lập cho điều khiển sao cho mỗi lần một điều khiển mới của loại đó sẽ được tạo ra, thuộc tính sẽ có giá trị giống.

giá trị mặc định

Một giá trị được nhập tự động trong một trường hoặc điều khiển khi bạn thêm bản ghi mới. Bạn có thể chấp nhận giá trị mặc định hoặc ghi đè bằng cách nhập một giá trị.

truy vấn xóa

Một truy vấn (câu lệnh SQL) loại bỏ các hàng khớp với tiêu chí mà bạn xác định từ một hoặc nhiều bảng.

lưới thiết kế

Lưới mà bạn sử dụng để thiết kế truy vấn hoặc bộ lọc trong dạng xem thiết kế truy vấn hoặc trong cửa sổ lọc/sắp xếp nâng cao. Cho các truy vấn, lưới này trước đây gọi là QBE lưới.

Thiết kế cái

Phần tử chỉ các bản sao thiết lập trong mà bạn có thể thực hiện thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu có thể được phát tán cho bản sao khác.

Cửa sổ thiết kế

Dạng xem thiết kế của những mục này hiển thị cơ sở dữ liệu đối tượng: bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo và macro. Trong dạng xem thiết kế, bạn có thể tạo đối tượng cơ sở dữ liệu mới và thay đổi thiết kế hiện có các đối tượng.

vùng chi tiết

Một phần của dạng xem PivotTable chứa các trường chi tiết và tổng cộng.

trường chi tiết

Trường Hiển thị tất cả các hàng, hoặc bản ghi, từ nguồn bản ghi bên dưới.

phần chi tiết

Sử dụng để chứa nội dung chính của một biểu mẫu hoặc báo cáo. Phần này thường có chứa điều khiển gắn kết các trường trong nguồn bản ghi nhưng cũng có thể chứa không gắn kết điều khiển, chẳng hạn như nhãn xác định nội dung của trường.

đồng bộ hóa trực tiếp

Phương pháp được dùng để đồng bộ hóa dữ liệu giữa các bản sao mà được kết nối trực tiếp với mạng nội và sẵn dùng thông qua mạng chia sẻ thư mục.

điều khiển bị vô hiệu hóa

Điều khiển sẽ xuất hiện bị mờ đi trên biểu mẫu. Điều khiển bị vô hiệu hóa không thể lấy tiêu điểm và sẽ không trả lời chuột.

thuộc tính tài liệu

Thuộc tính, chẳng hạn như tiêu đề, chủ đề, và biên soạn, vốn được lưu trữ với mỗi trang truy nhập dữ liệu.

miền

Một tập hợp các bản ghi đã được xác định bởi một bảng, truy vấn hoặc biểu thức SQL. Hàm tổng hợp miền trả về thống kê thông tin về tên miền cụ thể hoặc tập hợp các bản ghi.

hàm tổng hợp miền

Hàm, chẳng hạn như DAvg hoặc DMax, được dùng để tính toán số liệu thống kê qua bộ bản ghi (tên miền).

độ chính xác kép

Đặc điểm của một số được lưu trữ trong hai lần số tiền (hai từ; thường là 8 byte) trong bộ nhớ của máy tính yêu cầu cho việc lưu trữ một số ít chính xác (độ chính xác một lần). Thường được xử lý bởi một máy tính trong dấu phẩy động biểu mẫu.

vùng thả

Một khu vực trong dạng xem PivotTable hoặc PivotChart dạng xem mà bạn có thể bỏ trường khỏi danh sách trường để hiển thị dữ liệu trong trường. Các nhãn trên mỗi vùng thả cho biết các kiểu trường mà bạn có thể tạo trong dạng xem.

hộp danh sách thả xuống

Điều khiển trên một truy nhập dữ liệu trang đó, khi bạn bấm vào, Hiển thị danh sách mà bạn có thể chọn một giá trị. Bạn không thể nhập một giá trị trong một hộp danh sách thả xuống.

thư viện nối kết động

Một tập hợp các thói quen mà có thể được gọi là từ Visual Basic quy trình được tải và nối kết vào ứng dụng của bạn tại thời gian chạy.

E

Đầu Trang

hồi báo

Quy trình Access Cập Nhật hoặc sơn lại màn hình trong khi macro đang chạy.

Sửa điều khiển

Cũng được gọi là một hộp văn bản, điều khiển sửa là một hình chữ nhật khu vực, trong đó người dùng có thể nhập và sửa văn bản.

nhúng

Để chèn một bản sao của đối tượng OLE từ ứng dụng khác. Nguồn của đối tượng, được gọi là máy chủ OLE, có thể là bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ đối tượng nối kết và nhúng. Thay đổi đối tượng nhúng không được phản ánh trong đối tượng ban đầu.

kích hoạt cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu Phiên bản trước đó đã được mở trong Access 2000 hoặc sau này mà không cần chuyển đổi định dạng của nó. Để thay đổi thiết kế của cơ sở dữ liệu, bạn phải mở nó trong phiên bản Access mà nó đã được tạo ra.

số lỗi

Một số nguyên trong phạm vi 0 - 65,535 tương ứng với thiết đặt thuộc tính số của đối tượng Err . Khi kết hợp với thiết đặt thuộc tính mô tả của đối tượng Err , số này biểu thị một thông báo lỗi cụ thể.

dành riêng

Một chế độ quyền truy nhập vào dữ liệu trong cơ sở dữ liệu được chia sẻ qua mạng. Khi bạn mở cơ sở dữ liệu trong chế độ dành riêng, bạn ngăn không cho người khác mở cơ sở dữ liệu.

Bung rộng điều khiển

Điều khiển trên một truy nhập dữ liệu trang đó, khi bấm chuột, bung rộng hoặc thu gọn một bản ghi được nhóm để hiển thị hoặc ẩn các bản ghi chi tiết.

Bung rộng chỉ báo

Nút được dùng để bung rộng hoặc thu gọn nhóm bản ghi; nó hiển thị nút dấu cộng (+) hoặc trừ (-) đăng.

xuất

Để sao chép dữ liệu và cơ sở dữ liệu đối tượng cơ sở dữ liệu khác, tệp bảng tính, hoặc định dạng tệp sao cho cơ sở dữ liệu hoặc chương trình khác có thể dùng các đối tượng dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu. Bạn có thể xuất dữ liệu nhiều cơ sở dữ liệu được hỗ trợ, chương trình và định dạng tệp.

Trình tạo Biểu thức

Một công cụ truy nhập mà bạn có thể dùng để tạo một biểu thức. Tệp bao gồm danh sách các biểu thức thông thường mà bạn có thể chọn.

cơ sở dữ liệu ngoài

Nguồn vào được nối kết hoặc nhập vào cơ sở dữ liệu hiện tại, hoặc điểm đích của một bảng có thể xuất bảng.

bảng bên ngoài

Bảng bên ngoài truy nhập hiện đang mở cơ sở dữ liệu hoặc truy nhập dự án.

F

Đầu Trang

trường kiểu dữ liệu

Đặc điểm của một trường xác định loại dữ liệu, nó có thể lưu trữ. Ví dụ, một trường có kiểu dữ liệu là văn bản có thể lưu trữ dữ liệu bao gồm văn bản hoặc số ký tự, nhưng một số trường có thể lưu trữ chỉ dữ liệu số.

Ngăn Danh sách Trường

Ngăn danh sách tất cả các trường trong cơ sở ghi nguồn hoặc cơ sở dữ liệu đối tượng.

bộ chọn trường

Một hộp nhỏ hoặc thanh mà bạn bấm để chọn toàn bộ một cột trong biểu dữ liệu.

số tệp

Một số được dùng trong câu lệnh mở để mở một tệp. Dùng các con số tệp trong phạm vi 1-255, bao gồm, cho các tệp sẽ không thể truy nhập cho các chương trình khác. Dùng các con số tệp trong phạm vi 256-511 đối với các tệp có thể truy nhập từ chương trình khác.

Một báo cáo mức phóng đại điền vào cửa sổ báo cáo ảnh tức thời bằng cách đặt vừa chiều rộng hoặc chiều cao của một trang, tùy thuộc vào việc báo cáo trong hướng dọc hoặc ngang.

bộ lọc

Một tập hợp các tiêu chí được áp dụng cho dữ liệu để hiển thị một tập hợp con dữ liệu hoặc để sắp xếp dữ liệu. Trong Access, bạn có thể sử dụng kỹ thuật lọc, chẳng hạn như bộ lọc theo vùng chọn và lọc theo biểu mẫu, để lọc dữ liệu.

vùng bộ lọc

Một phần của một dạng xem PivotTable hoặc PivotChart dạng xem có chứa trường bộ lọc.

Lọc theo biểu mẫu

Một phương pháp để lọc dữ liệu sử dụng phiên bản của biểu mẫu hiện tại hoặc biểu dữ liệu với trường trống mà bạn có thể nhập các giá trị mà bạn muốn các bản ghi đã lọc để chứa.

Lọc theo vùng chọn

Một phương pháp để lọc bản ghi trong một biểu mẫu hoặc biểu dữ liệu mà bạn đã truy xuất chỉ các bản ghi có chứa giá trị đã chọn.

Bộ lọc trừ lựa chọn

Một phương pháp mà bạn lọc bản ghi trong một biểu mẫu hoặc biểu dữ liệu để truy xuất chỉ các bản ghi không chứa giá trị đã chọn.

trường bộ lọc

Một trường trong khu vực bộ lọc mà bạn có thể dùng để lọc dữ liệu được hiển thị trong dạng xem PivotTable hoặc PivotChart dạng xem. Trường bộ lọc thực hiện các hoạt động cùng như trường trang trong báo cáo Microsoft Excel PivotTable.

Bộ lọc đầu vào

Một phương pháp để lọc bản ghi có sử dụng một giá trị hoặc biểu thức bạn nhập để tìm bản ghi chỉ có chứa giá trị hoặc thỏa mãn biểu thức.

tệp văn bản độ rộng cố định

Một tệp có chứa dữ liệu trong đó mỗi trường có chiều rộng cố định.

kiểu dữ liệu nổi

Trong một dự án Access, một kiểu dữ liệu số gần đúng với độ chính xác 15 chữ số. Nổi kiểu dữ liệu có thể giữ Dương giá trị từ xấp xỉ 2, 23e - 308 tới 1, 79e + 308, các giá trị âm từ xấp xỉ - 2, 23e - 308 đến - 1, 79e + 308 hoặc số 0.

trôi nổi

Có thể di chuyển tự do là cửa sổ riêng. Một cửa sổ trôi nổi sẽ luôn trên cùng. Bộ dựng biểu thức, trình lập tư cơ sở dữ liệu, hộp công cụ, và bảng có thể nổi.

khóa ngoại

Một hoặc nhiều bảng trường (cột) tham chiếu đến các trường khóa chính hoặc các trường trong một bảng khác. Khóa ngoại cho biết cách các bảng có liên quan.

bảng phụ

Bảng (chẳng hạn như khách hàng đơn hàng) có chứa một lĩnh vực then chốt ngoại (chẳng hạn như ID khách hàng) là trường khóa chính trong bảng khác (chẳng hạn như khách hàng) trong cơ sở dữ liệu và đó là thường là ở bên "nhiều" của mối quan hệ một-nhiều

biểu mẫu

Đối tượng cơ sở dữ liệu Access mà bạn đặt điều khiển để thực hiện hành động hoặc để nhập, Hiển thị và sửa dữ liệu trong trường.

biểu mẫu chân trang

Được dùng để hiển thị các hướng dẫn sử dụng biểu mẫu, nút lệnh hoặc điều khiển không gắn kết để chấp nhận đầu vào. Xuất hiện ở dưới cùng của biểu mẫu trong dạng xem biểu mẫu và ở đầu của bản in.

đầu trang

Được dùng để hiển thị một tiêu đề cho một biểu mẫu, hướng dẫn sử dụng biểu mẫu hoặc nút lệnh mở biểu mẫu liên quan hoặc thực hiện các tác vụ khác. Đầu trang biểu mẫu xuất hiện ở phía trên cùng của biểu mẫu trong dạng xem biểu mẫu và ở đầu bản in.

biểu mẫu mô-đun

Một mô-đun bao gồm Visual Basic for Applications (VBA) mã cho tất cả các thủ tục sự kiện kích hoạt bằng sự kiện diễn ra trên biểu mẫu cụ thể hoặc điều khiển của nó.

Tab đối tượng biểu mẫu

Một tab đối tượng mà bạn làm việc với các biểu mẫu trong dạng xem thiết kế, dạng xem biểu mẫu, dạng xem biểu dữ liệu, hoặc xem trước khi in.

thuộc tính biểu mẫu

Thuộc tính biểu mẫu có ảnh hưởng đến hình thức hoặc hành vi của nó. Ví dụ, thuộc tính DefaultView là thuộc tính biểu mẫu xác định xem biểu mẫu sẽ tự động mở trong dạng xem biểu mẫu hoặc dạng xem biểu dữ liệu.

bộ chọn biểu mẫu

Hộp vị trí đáp ứng các thước, ở góc trên bên trái của biểu mẫu trong dạng xem thiết kế. Sử dụng hộp để thực hiện các thao tác mức biểu mẫu, chẳng hạn như chọn biểu mẫu.

Dạng xem biểu mẫu

Dạng xem Hiển thị một biểu mẫu mà bạn dùng để hiển thị hoặc chấp nhận dữ liệu. Dạng xem biểu mẫu là bình chính của việc thêm và sửa đổi dữ liệu trong bảng. Bạn cũng có thể thay đổi thiết kế biểu mẫu trong dạng xem này.

format

Xác định cách dữ liệu được hiển thị và in ra. Cơ sở dữ liệu Access cung cấp các định dạng tiêu chuẩn cho các kiểu dữ liệu cụ thể, như dự án truy nhập cho các kiểu dữ liệu SQL tương đương. Bạn cũng có thể tạo định dạng tùy chỉnh.

Ứng dụng đầu trước/đầu sau

Một ứng dụng cơ sở dữ liệu bao gồm một tệp cơ sở dữ liệu "phụ" chứa bảng, và bản sao của tệp cơ sở dữ liệu "ngoại vi" chứa tất cả các đối tượng cơ sở dữ liệu khác với các nối kết đến các bảng "phụ".

hàm

Một truy vấn tham biến đầu vào và trả về một kết quả giống như một thủ tục được lưu trữ. Loại: giá trị vô hướng (multistatement; trả về một giá trị), tại chỗ (một câu lệnh; một giá trị thể Cập Nhật được bảng), và bảng (multistatement; giá trị bảng).

Quy trình hàm

Trong Visual Basic for Applications (VBA), một thủ tục trả về một giá trị và mà có thể dùng trong một biểu thức. Bạn khai báo một hàm bằng cách dùng hàm điều khoản và kết thúc bằng cách dùng hàm kết thúc điều khoản.

G

Đầu Trang

Thứ tự sắp xếp chung

Thứ tự sắp xếp mặc định sẽ quyết định cách ký tự sắp xếp trong toàn bộ cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như trong bảng, truy vấn và báo cáo. Bạn nên xác định thứ tự sắp xếp chung nếu bạn dự định dùng cơ sở dữ liệu với nhiều phiên bản ngôn ngữ của Access.

thanh menu chung

Trong Access 2003 và trước đó, một thanh đặc biệt tùy chỉnh menu thay thế vào thanh menu dựng sẵn trong tất cả các cửa sổ trong ứng dụng cơ sở dữ liệu của bạn, ngoại trừ nơi bạn đã xác định một thanh menu tùy chỉnh cho một biểu mẫu hoặc báo cáo.

sao toàn cầu

Một bản sao mà những thay đổi được theo dõi đầy đủ và có thể được trao đổi với bất kỳ sao toàn cầu trong tập hợp. Một bản sao toàn cầu cũng có thể trao đổi thay đổi đối với bất kỳ bản sao cục bộ hoặc ẩn danh mà nó sẽ trở thành hub.

menu lối tắt chung

Một menu lối tắt tùy chỉnh sẽ thay thế menu lối tắt dựng sẵn cho các đối tượng sau đây: các trường trong biểu dữ liệu bảng và truy vấn; biểu mẫu và điều khiển biểu mẫu trong dạng xem biểu mẫu, dạng xem biểu dữ liệu và xem trước khi in; và báo cáo trong xem trước khi in.

mã định danh duy nhất trên tổng thể (GUID)

Một trường 16 byte được dùng trong cơ sở dữ liệu Access để thiết lập một mã định danh duy nhất cho bản sao. GUID được dùng để xác định bản sao, sao tập hợp, bảng, bản ghi và các đối tượng khác. Trong cơ sở dữ liệu Access, GUID được gọi là ID bản sao.

lưới (dạng xem dữ liệu)

Đường kẻ ngang và dọc theo cách trực quan chia hàng và cột của dữ liệu vào các ô trong bảng, truy vấn, biểu mẫu, dạng xem, hoặc thủ tục được lưu trữ. Bạn có thể hiển thị và ẩn các đường lưới.

lưới (dạng xem thiết kế)

Một cách sắp xếp theo chiều dọc và ngang chấm chấm đặc đường và giúp bạn đặt điều khiển chính xác khi bạn thiết kế biểu mẫu hoặc báo cáo.

tài khoản nhóm

Một tập hợp các tài khoản người dùng trong một nhóm làm việc, được xác định bằng tên nhóm và ID cá nhân (PID). Quyền được gán cho một nhóm áp dụng cho tất cả người dùng trong nhóm.

điều khiển nhóm bộ lọc

Điều khiển hộp danh sách thả xuống trên một trang truy nhập dữ liệu truy xuất bản ghi từ một tập bản ghi cơ bản, dựa trên giá trị mà bạn chọn từ danh sách. Trên một trang được nhóm, điều khiển truy xuất một nhóm cụ thể của bản ghi.

chân mục nhóm

Sử dụng để đặt thông tin, chẳng hạn như tên nhóm hoặc nhóm tổng, ở phần cuối của một nhóm các bản ghi.

đầu mục nhóm

Sử dụng để đặt thông tin, chẳng hạn như tên nhóm hoặc nhóm tổng, ở đầu của một nhóm các bản ghi.

mức gộp nhóm

Chuyên sâu mà một nhóm trong một trang báo cáo hoặc dữ liệu access được lồng vào bên trong các nhóm khác. Nhóm được lồng vào nhau khi bộ bản ghi được nhóm theo nhiều trường, biểu thức, hoặc nhóm nguồn bản ghi.

điều khiển được nhóm

Hai hoặc nhiều điều khiển mà có thể được coi là một đơn vị trong khi thiết kế biểu mẫu hoặc báo cáo. Bạn có thể chọn Nhóm thay vì chọn điều khiển riêng lẻ mỗi khi bạn sắp xếp các điều khiển hoặc thiết đặt thuộc tính.

Trang truy nhập dữ liệu đã nhóm

Trang dữ liệu access có hai hoặc nhiều mức gộp nhóm.

Kiểu dữ liệu GUID

Một chuỗi định danh duy nhất được dùng với cuộc gọi thủ tục từ xa. Tất cả lớp học giao diện và đối tượng dùng một GUID (hoàn toàn tính định duy nhất) cho các định danh. Một GUID là một giá trị 128-bit. 

H

Đầu Trang

ứng dụng lưu trữ

Bất kỳ ứng dụng hỗ trợ việc sử dụng Visual Basic cho các ứng dụng.

Hub

Một bản sao toàn cầu mà tất cả các bản sao trong bộ sao đồng bộ hóa thay đổi của họ. Hub đóng vai trò là mẹ sao.

địa chỉ siêu kết nối

Đường dẫn đến đích chẳng hạn như một đối tượng, tài liệu hoặc trang Web. Một địa chỉ siêu kết nối có thể là một URL (địa chỉ site Internet hoặc intranet) hoặc đường dẫn mạng UNC (địa chỉ vào một tệp trên mạng cục bộ).

Loại dữ liệu siêu kết nối

Kiểu dữ liệu cho một trường cơ sở dữ liệu Access lưu trữ địa chỉ siêu kết nối. Một địa chỉ có thể có tối đa bốn phần và được viết bằng định dạng sau đây: văn bản Hiển thị #address #subaddress #.

trường siêu kết nối

Trường lưu trữ địa chỉ siêu kết nối. Trong cơ sở dữ liệu Access, đó là trường với kiểu siêu kết nối dữ liệu. Trong dự án Access, đó là một trường có thuộc tính IsHyperlink được đặt là true.

điều khiển ảnh siêu kết nối

Điều khiển được dùng trên trang truy nhập dữ liệu để hiển thị một hình ảnh không gắn kết đại diện cho siêu kết nối đến tệp hoặc trang Web. Trong chế độ duyệt, bạn có thể bấm vào ảnh để đến vị trí đích.

I

Đầu Trang

IDC/HTX tệp

Microsoft Internet thông tin máy chủ sử dụng một tệp IDC và tệp HTX để truy xuất dữ liệu từ nguồn dữ liệu ODBC và định dạng tài liệu HTML.

mã định danh (biểu thức)

Một thành phần của biểu thức tham chiếu đến giá trị của trường, điều khiển hoặc thuộc tính. Ví dụ, biểu mẫu! [Orders]! [OrderID] là một mã định danh tham chiếu đến giá trị trong điều khiển OrderID trên biểu mẫu đơn hàng.

mã định danh (Visual Basic)

Thành viên dữ liệu trong một mô-đun mã Visual Basic. Mã định danh có thể là một quy trình phụ, hàm hoặc thuộc tính, một biến số, hằng số, một câu lệnh khai báo hoặc kiểu dữ liệu người dùng xác định.

điều khiển hình ảnh

Điều khiển được dùng để hiển thị ảnh trên một biểu mẫu hoặc báo cáo.

kiểu dữ liệu ảnh

Trong dự án Access, kiểu dữ liệu biến số độ dài có thể giữ tối đa 2 ^ 31-1 byte (2,147,483,647) của dữ liệu nhị phân. Được dùng để lưu trữ đối tượng lớn nhị phân (blob), chẳng hạn như ảnh, tài liệu, âm thanh và biên soạn mã.

nhập

Để sao chép dữ liệu từ tệp văn bản, tệp bảng tính hoặc bảng cơ sở dữ liệu vào bảng Access. Bạn có thể sử dụng dữ liệu đã nhập để tạo một bảng mới, hoặc bạn có thể chắp thêm (thêm) nó vào bảng hiện có mà có cấu trúc dữ liệu trùng khớp.

nhập/xuất đặc tính

Đặc tính lưu giữ thông tin Access cần để chạy một nhập hoặc xuất các thao tác trên một tệp văn bản độ rộng cố định hoặc phân tách.

chỉ mục

Một tính năng sẽ đẩy nhanh tìm kiếm và sắp xếp trong một bảng dựa trên giá trị khóa và có thể bắt buộc tính đơn nhất trên các hàng trong bảng. Khóa chính của bảng sẽ được tự động lập chỉ mục. Một số trường không thể được lập chỉ mục vì kiểu dữ liệu của họ, chẳng hạn như đối tượng OLE hoặc phần đính kèm.

Cửa sổ chỉ mục

Trong cơ sở dữ liệu Access, một cửa sổ mà bạn có thể xem hoặc sửa chỉ mục của một bảng hoặc tạo chỉ mục nhiều trường.

đồng bộ hóa Indirect

Phương pháp đồng bộ hóa được sử dụng trong môi trường bị ngắt kết nối, chẳng hạn như khi bạn đi du lịch với máy tính xách tay. Bạn phải sử dụng trình quản lý bản sao để cấu hình indirect đồng bộ hóa.

kích hoạt tại chỗ

Kích hoạt đối tượng OLE OLE Server từ bên trong một trường hoặc điều khiển. Ví dụ, bạn có thể phát tệp âm thanh (.wav) dạng sóng chứa trong một điều khiển bằng cách bấm đúp vào điều khiển.

dấu hiệu nhập

Định dạng bao gồm các ký tự hiển thị ký tự (chẳng hạn như dấu ngoặc đơn, thời gian và dấu gạch ngang) và các ký tự dấu hiệu xác định mà dữ liệu sẽ được nhập vào cũng như loại dữ liệu và số lượng ký tự được cho phép.

cài đặt ISAM

Một trình điều khiển có thể xác định cho phép truy nhập vào cơ sở dữ liệu bên ngoài định dạng chẳng hạn như dBASE, Excel và nghịch lý. Microsoft Access cài đặt công cụ cơ sở dữ liệu (tải) các điều khiển ISAM khi tham chiếu bởi các ứng dụng của bạn.

bản sao

Một đối tượng đã được tạo từ lớp học có chứa định nghĩa của nó. Ví dụ, nhiều lần xuất hiện trong một biểu mẫu lớp chia sẻ cùng một mã và tải được với các điều khiển cùng được dùng để thiết kế biểu mẫu lớp học.

kiểu dữ liệu số nguyên

Trong dự án Access, kiểu dữ liệu là 4 byte (32 bit) để lưu trữ số nguyên trong phạm vi của -2 ^ 31 (-2,147,483,648) thông qua 2 ^ 31-1 (2,147,483,647).

Kiểu dữ liệu số nguyên

Kiểu dữ liệu cơ bản chứa số nguyên. Một biến số nguyên được lưu trữ dưới dạng số (2 byte) 16-bit tiêu trong giá trị từ-32,768 32.767.

Đồng bộ hóa Internet

Được dùng để đồng bộ hóa bản sao trong một môi trường bị ngắt kết nối Internet máy chủ được cấu hình. Bạn phải sử dụng trình quản lý bản sao để cấu hình đồng bộ hóa Internet.

nội tại hằng số

Hằng số được cung cấp quyền truy nhập, VBA, ADO hoặc DAO. Các hằng số sẵn dùng trong trình duyệt đối tượng bằng cách bấm tổng thể trong mỗi của các thư viện.

mục

Một phần tử duy nhất của dữ liệu trong một trường. Khi một mức thấp hơn của mục sẵn dùng để hiển thị trong danh sách PivotTable hoặc danh sách trường, một chỉ báo bung rộng (+) sẽ xuất hiện bên cạnh mục.

J

Đầu Trang

Máy bay phản lực và đối tượng lặp

Một tập hợp các giao diện tự động hóa mà bạn có thể dùng để thực hiện hành động cụ thể cho cơ sở dữ liệu Microsoft Jet. Sử dụng JRO, bạn có thể nén cơ sở dữ liệu, làm mới dữ liệu từ bộ đệm ẩn, và tạo và duy trì cơ sở dữ liệu sao chép.

K

Đầu Trang

trình xử lý bàn phím

Mã xác định và phản hồi phím hoặc tổ hợp phím nhấn do người dùng.

L

Đầu Trang

nhãn

Điều khiển hiển thị văn bản mô tả, chẳng hạn như tiêu đề, chú thích hoặc hướng dẫn, biểu mẫu hoặc báo cáo. Nhãn có hoặc không có thể được đính kèm vào điều khiển khác.

Dạng xem bố trí

Dạng xem mà bạn có thể tạo nhiều loại thiết kế thay đổi thành biểu mẫu và báo cáo trong khi xem dữ liệu trực tiếp.

nối ngoài bên trái

Nối ngoài trong đó tất cả các bản ghi từ bên trái của thao tác nối trái trong câu lệnh SQL của truy vấn sẽ được thêm vào kết quả của truy vấn, ngay cả khi có sự không có giá trị khớp nhau trong trường nối từ bảng ở bên phải.

chú giải

Hộp xác định mẫu hình hoặc màu được gán cho chuỗi dữ liệu hoặc các thể loại trong biểu đồ.

cơ sở dữ liệu thư viện

Một tập hợp các thủ tục và đối tượng cơ sở dữ liệu mà bạn có thể gọi từ bất kỳ ứng dụng. Để sử dụng các mục trong thư viện, trước tiên bạn phải thiết lập một tham chiếu từ cơ sở dữ liệu hiện tại cơ sở dữ liệu thư viện.

nối kết (bảng)

Một hành động thiết lập một kết nối với dữ liệu từ một chương trình khác do đó bạn có thể xem và sửa dữ liệu trong cả chương trình ban đầu và trong Access.

bảng nối kết

Bảng được lưu trữ trong một tệp bên ngoài mở cơ sở dữ liệu mà Access có thể truy nhập bản ghi. Bạn có thể thêm, xóa bỏ và sửa bản ghi trong một bảng đã nối kết, nhưng bạn không thể thay đổi cấu trúc của nó.

chỉ mục danh sách

Trình tự số cho các mục trong danh sách, bắt đầu bằng 0 cho mục đầu tiên, 1 cho thứ hai mục, vân vân.

Cục bộ đối tượng

Một bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, macro hoặc mô-đun vẫn nằm trong sao hoặc thiết kế cái mà nó đã được tạo ra. Đối tượng không thay đổi đối với đối tượng được sao chép vào các thành viên trong bộ sao.

bản sao cục bộ

Sao trao đổi dữ liệu với hub của nó hoặc một bản sao toàn cầu nhưng không có bản sao khác trong bộ sao.

bản địa

Đặt thông tin tương ứng với một đã cho ngôn ngữ và quốc gia.

bị khóa

Điều kiện của bản ghi, tập bản ghi, hoặc cơ sở dữ liệu sẽ giúp bạn chỉ đọc cho tất cả người dùng ngoại trừ người dùng hiện sửa đổi nó.

Trường tra cứu

Một trường, được sử dụng biểu mẫu hoặc báo cáo trong cơ sở dữ liệu Access, hoặc hiển thị danh sách giá trị truy xuất từ một bảng hoặc truy vấn, hoặc lưu trữ tập giá trị tĩnh.

M

Đầu Trang

Tệp ACCDE

Tệp cơ sở dữ liệu (.accdb) Access 2007 với tất cả mô-đun được biên soạn và tất cả có thể sửa nguồn mã bị loại bỏ.

Bộ máy cơ sở dữ liệu Access

Một phần của hệ thống cơ sở dữ liệu Access mà truy xuất và lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu người dùng và hệ thống. Công cụ có thể được coi là người quản lý dữ liệu trên cơ sở dữ liệu mà hệ thống, chẳng hạn như quyền truy nhập, được dựng sẵn.

macro

Một hành động hoặc tập hợp các hành động mà bạn có thể dùng để tự động hóa tác vụ.

Bộ dựng Macro

Tab đối tượng mà bạn tạo và sửa đổi macro. Bạn có thể khởi động bộ dựng Macro từ nhiều vị trí, chẳng hạn như một biểu mẫu hoặc báo cáo, hoặc trực tiếp từ tab tạo trên ruy-băng.

nhóm macro

Một tập hợp các macro liên quan được lưu trữ cùng nhau dưới tên macro duy nhất. Bộ sưu tập thường được gọi chỉ đơn giản là một macro.

biểu mẫu chính

Một biểu mẫu có chứa một hoặc nhiều biểu mẫu con.

truy vấn tạo bảng

Một truy vấn (câu lệnh SQL) tạo một bảng mới và sau đó tạo bản ghi (hàng) trong bảng đó bằng cách sao chép bản ghi từ một bảng hoặc truy vấn hiện có kết quả.

nối kết theo cách thủ công

Nối kết yêu cầu bạn phải thực hiện các thao tác để cập nhật dữ liệu của bạn sau khi dữ liệu trong các thay đổi tài liệu nguồn.

mối quan hệ nhiều đối nhiều

Liên kết giữa hai bảng mà bản ghi trong một trong hai bảng có thể liên kết với nhiều bản ghi trong bảng kia. Để thiết lập một mối quan hệ nhiều-nhiều, tạo một bảng thứ ba và thêm các trường khóa chính từ hai bảng đến bảng này.

dấu chấm

Di chuyển văn bản được dùng trên trang truy nhập dữ liệu để vẽ sự chú ý của người dùng cho một thành phần trang cụ thể, chẳng hạn như một tiêu đề hoặc thông báo quan trọng. Để đặt một dấu chấm trên một trang, hãy tạo một điều khiển di chuyển văn bản.

giới hạn tối đa của bản ghi

Để cải thiện hiệu suất, bạn có thể xác định số bản ghi sẽ được truy xuất từ một cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server cho một biểu mẫu hoặc biểu dữ liệu trong một dự án Access, tối đa.

MDE tệp

Access 2003 hoặc cũ hơn cơ sở dữ liệu (.mdb) tệp với tất cả mô-đun được biên soạn và tất cả có thể sửa nguồn mã bị loại bỏ.

Kiểu dữ liệu Memo

Trong cơ sở dữ liệu Access, đây là một kiểu dữ liệu trường. Trường ghi chú có thể chứa tối đa 65,535 ký tự.

Tệp dữ liệu Microsoft Access

Một cơ sở dữ liệu Access hoặc truy nhập dự án tệp. Cơ sở dữ liệu Access 2007 lưu trữ dữ liệu và đối tượng cơ sở dữ liệu trong tệp .accdb, và các phiên bản trước của Access sử dụng định dạng .mdb. Một tệp dự án không chứa dữ liệu, và được dùng để kết nối với cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.

Cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Tập hợp dữ liệu và đối tượng (chẳng hạn như bảng, truy vấn hoặc biểu mẫu) liên quan đến một chủ đề cụ thể hoặc mục đích.

Đối tượng Microsoft Access

Đối tượng, được xác định bởi Access, có liên quan để truy nhập, giao diện, hoặc một ứng dụng biểu mẫu và báo cáo. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một đối tượng Microsoft Access để lập trình các thành phần giao diện được dùng cho việc nhập và hiển thị dữ liệu.

Dự án Microsoft Access

Một truy nhập tệp kết nối với cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server và được dùng để tạo các ứng dụng máy khách/máy chủ. Một tệp dự án không chứa bất kỳ dữ liệu hoặc dữ liệu định nghĩa trên đối tượng, chẳng hạn như bảng và dạng xem.

Công cụ dữ liệu Microsoft

Một máy khách/máy chủ dữ liệu công cụ mà cung cấp lưu trữ cục bộ dữ liệu trên một hệ thống máy tính nhỏ hơn, chẳng hạn như một người dùng máy tính hoặc máy chủ nhỏ nhóm làm việc, và đó là tương thích với Microsoft SQL Server 6.5, SQL Server 7.0 và SQL Server 2000.

Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

Cơ sở dữ liệu trong Microsoft SQL Server, nó bao gồm các bảng, dạng xem, chỉ mục, thủ tục được lưu trữ, hàm và kích hoạt. Bạn có thể kết nối cơ sở dữ liệu Access với dữ liệu SQL Server bằng cách dùng ODBC hoặc bằng cách tạo dự án truy nhập (* .adp) tệp.

Mô-đun mức

Mô tả bất kỳ biến hoặc hằng số được khai báo trong phần khai báo của Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun hoặc bên ngoài một thủ tục. Biến số hoặc hằng số được khai báo ở mức mô-đun sẵn dùng cho tất cả các thủ tục trong một mô-đun.

Mô-đun mức biến số

Biến số được khai báo trong phần khai báo của Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun bằng cách dùng từ khóa riêng tư . Các biến số sẵn dùng cho tất cả các thủ tục trong mô-đun.

kiểu dữ liệu tiền

Trong một dự án Access, một kiểu dữ liệu lưu trữ giá trị tiền tệ trong phạm vi-922,337,203,685,477.5707 đến 922.337.203.685.477,5807, với độ chính xác với một ngàn mười của một đơn vị tiền tệ.

di chuyển điều khiển

Hình vuông lớn được hiển thị trong góc trên bên trái của điều khiển đã chọn hoặc bố trí điều khiển trong dạng xem thiết kế hoặc dạng xem bố trí. Bạn có thể kéo núm điều khiển để di chuyển điều khiển hoặc bố trí điều khiển đến vị trí khác.

Chế độ di chuyển

Chế độ mà bạn có thể di chuyển một cột trong dạng xem biểu dữ liệu bằng cách dùng các phím mũi tên trái và phải.

trường đa giá trị

Một trường tra cứu mà có thể lưu trữ nhiều hơn một giá trị.

cơ sở dữ liệu đa người dùng (dùng chung)

Cơ sở dữ liệu cho phép nhiều người dùng để truy nhập và sửa đổi cùng một tập hợp dữ liệu cùng một lúc.

N

Đầu Trang

Tự sửa tên

Tính năng tự động sửa lỗi phổ biến hiệu ứng bên xảy ra khi bạn đổi tên biểu mẫu, báo cáo, bảng, truy vấn, trường hoặc điều khiển trên biểu mẫu và báo cáo. Tuy nhiên, tự sửa tên không thể sửa chữa tất cả các tham chiếu đến các đối tượng được đổi tên.

nút dẫn hướng

Các nút mà bạn dùng để di chuyển qua các bản ghi. Các nút này được đặt ở góc dưới bên trái của dạng xem biểu dữ liệu và dạng xem biểu mẫu. Các nút đều có trong bản xem trước in sao cho bạn có thể di chuyển qua các trang của tài liệu của bạn.

Ngăn Dẫn hướng

Ngăn xuất hiện khi bạn mở cơ sở dữ liệu Access hoặc dự án truy nhập. Ngăn dẫn hướng hiển thị các đối tượng trong cơ sở dữ liệu, và có thể được tùy chỉnh để sắp xếp và nhóm đối tượng theo cách khác nhau.

kiểu dữ liệu NCHAR

Trong một dự án Access, một kiểu dữ liệu cố định độ dài với tối đa 4000 ký tự Unicode. Ký tự Unicode dùng 2 byte cho mỗi ký tự và hỗ trợ tất cả ký tự quốc tế.

chuẩn hóa

Để giảm thiểu sao chép thông tin trong cơ sở dữ liệu quan hệ thông qua thiết kế bảng hiệu quả. Bạn có thể dùng trình hướng dẫn phân tích bảng để chuẩn hóa cơ sở dữ liệu của bạn.

kiểu dữ liệu ntext

Trong dự án Access, kiểu dữ liệu biến số độ dài có thể giữ tối đa 2 ^ 30-1 (1,073,741,823) ký tự. Cột với loại dữ liệu ntext lưu trữ một con trỏ 16 byte trong hàng dữ liệu và dữ liệu được lưu trữ riêng biệt.

Null

Một giá trị, bạn có thể nhập trong một trường hoặc sử dụng trong biểu thức hoặc truy vấn để cho biết dữ liệu bị thiếu hoặc không xác định. Trong Visual Basic, Null từ khóa cho biết giá trị Null. Một số trường, chẳng hạn như trường khóa chính, không thể chứa một giá trị Null.

trường rỗng

Một trường có chứa giá trị Null. Trường rỗng không là giống như một trường có chứa một chuỗi có độ dài bằng không ("") hoặc một trường có giá trị 0.

Kiểu dữ liệu số

Trong cơ sở dữ liệu Access, kiểu dữ liệu trường được thiết kế cho dữ liệu số sẽ được dùng trong phép tính toán. Sử dụng kiểu dữ liệu tiền tệ, Tuy nhiên, để hiển thị hoặc tính toán giá trị tiền tệ.

kiểu dữ liệu số

Trong dự án Access, một kiểu dữ liệu số chính xác chứa các giá trị từ -10 ^ 38-1 đến 10 ^ 38-1. Bạn có thể chỉ định tỷ lệ (tối đa tổng số chữ số) và độ chính xác (tối đa số chữ số ở bên phải của dấu thập phân).

kiểu dữ liệu nvarchar(n)

Trong một dự án Access, một kiểu dữ liệu biến số độ dài với tối đa 4000 ký tự Unicode. Ký tự Unicode dùng 2 byte cho mỗi ký tự và hỗ trợ tất cả ký tự quốc tế.

O

Đầu Trang

Kiểu dữ liệu đối tượng

Kiểu dữ liệu cơ bản thể hiện bất kỳ đối tượng nào có thể không nhận ra Visual Basic. Mặc dù bạn có thể khai báo bất kỳ biến số đối tượng dưới dạng đối tượng, tốt nhất là khai báo biến số đối tượng theo loại cụ thể của họ.

Ngăn các phụ thuộc đối tượng

Hiển thị đối tượng có một sự phụ thuộc vào đối tượng đã chọn và cũng đối tượng mà có đối tượng được chọn có phụ thuộc.

thư viện đối tượng

Tệp có chứa các định nghĩa của đối tượng và phương pháp và thuộc tính của họ. Tệp có chứa một thư viện đối tượng thường có .olb phần mở rộng tên tệp.

kiểu đối tượng

Một kiểu đối tượng được hiển thị bằng một chương trình thông qua tự động hóa; Ví dụ, ứng dụng, tệp, phạm vi và trang tính. Sử dụng trình duyệt đối tượng trong trình soạn thảo Visual Basic hoặc tham khảo tài liệu của chương trình cho danh sách đầy đủ của đối tượng khả dụng.

biến số đối tượng

Một biến số có chứa tham chiếu đến một đối tượng.

Bộ dựng chuỗi kết nối ODBC

Một công cụ truy nhập mà bạn có thể dùng để kết nối với cơ sở dữ liệu SQL khi bạn tạo một truy vấn chuyển qua. Nếu bạn lưu truy vấn, Chuỗi kết nối được lưu trữ với truy vấn.

Nguồn dữ liệu ODBC

Dữ liệu và thông tin cần thiết để truy nhập dữ liệu đó từ chương trình và cơ sở dữ liệu hỗ trợ giao thức kết nối cơ sở dữ liệu mở (ODBC).

Cơ sở dữ liệu ODBC

Cơ sở dữ liệu mà một ổ đĩa kết nối cơ sở dữ liệu mở (ODBC) — một trình điều khiển mà bạn có thể dùng để nhập, nối kết đến, hoặc xuất dữ liệu — được cung cấp.

ODBCDirect

Công nghệ cho phép bạn truy nhập nguồn dữ liệu ODBC trực tiếp bằng cách sử dụng các tính năng DAO bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Jet bỏ qua.

OLE bộ chứa

Chương trình có chứa một đối tượng OLE được nhúng hoặc nối kết từ một chương trình khác. Ví dụ, nếu một đối tượng OLE trong cơ sở dữ liệu Access có chứa trang tính Excel, Access là chứa OLE.

OLE DB

Một cấu phần cơ sở dữ liệu cấu trúc cho phép có hiệu quả mạng và Internet truy nhập vào nhiều kiểu nguồn dữ liệu, bao gồm dữ liệu quan hệ, thư tệp, tệp phẳng, và bảng tính.

Nhà cung cấp OLE DB

Chương trình trong kiến trúc OLE DB cho phép truy nhập dữ liệu, thay vì truy nhập dữ liệu bằng cách sử dụng điều khiển ODBC hoặc IISAM, cách bên ngoài để truy nhập dữ liệu gốc.

Đối tượng OLE

Đối tượng hỗ trợ giao thức OLE cho đối tượng nhúng và nối kết. Đối tượng OLE từ máy chủ OLE (ví dụ, Windows Paint ảnh hoặc một trang tính Excel) có thể được nối kết hay nhúng trong một trường, biểu mẫu hoặc báo cáo.

Loại dữ liệu Đối tượng OLE

Kiểu dữ liệu trường mà bạn dùng cho đối tượng đã tạo trong các chương trình và có thể được nối kết hay nhúng (chèn) trong cơ sở dữ liệu Access.

OLE máy chủ

Chương trình hoặc DLL cung cấp một đối tượng OLE được nhúng hoặc nối kết đến chương trình khác. Ví dụ, nếu một đối tượng OLE trong cơ sở dữ liệu Access có chứa trang tính Excel, Excel là máy chủ OLE.

Nối kết OLE/DDE

Kết nối giữa các đối tượng OLE và máy chủ OLE của nó, hoặc giữa các tài liệu nguồn Exchange dữ liệu động (DDE) và tài liệu đích.

quan hệ một - nhiều

Liên kết giữa hai bảng trong đó giá trị khóa chính của từng bản ghi trong bảng chính tương ứng với giá trị trong trường khớp với nó hoặc các trường của nhiều bản ghi trong bảng liên quan.

quan hệ một đối một

Liên kết giữa hai bảng trong đó giá trị khóa chính của từng bản ghi trong bảng chính tương ứng với giá trị trong trường khớp với nó hoặc các trường của một và chỉ một bản ghi trong bảng liên quan.

nút tùy chọn

Điều khiển, còn được gọi là một nút, thường được dùng như một phần của một nhóm tùy chọn để trình bày lựa chọn thay thế trên một biểu mẫu hoặc báo cáo. Người dùng không thể chọn nhiều hơn một tùy chọn.

nhóm tùy chọn

Khung mà có thể bao gồm hộp kiểm, chuyển đổi nút và nút tùy chọn trên một biểu mẫu hoặc báo cáo. Bạn dùng một nhóm tùy chọn để trình bày lựa chọn thay thế mà người dùng có thể chọn một tùy chọn duy nhất.

nối ngoài

Một nối trong đó mỗi phù hợp với bản ghi từ hai bảng được kết hợp thành một bản ghi trong kết quả của truy vấn và ít nhất một bảng trong tất cả các bản ghi của nó, ngay cả khi các giá trị trong trường được nối không khớp với các bảng khác.

chủ sở hữu

Bảo mật khi đang được sử dụng, tài khoản người dùng có quyền điều khiển một cơ sở dữ liệu hoặc đối tượng cơ sở dữ liệu. Theo mặc định, tài khoản người dùng được tạo ra một cơ sở dữ liệu hoặc đối tượng cơ sở dữ liệu là chủ sở hữu.

P

Đầu Trang

trang (kho lưu trữ dữ liệu)

Một phần của tệp cơ sở dữ liệu bản ghi dữ liệu được lưu trữ. Tùy thuộc vào kích cỡ của các bản ghi, trang (4 KB Kích cỡ) có thể chứa nhiều hơn một bản ghi.

phần chân trang

Được dùng để hiển thị trang tóm tắt, ngày hoặc số trang ở cuối mỗi trang trong một biểu mẫu hoặc báo cáo. Trong một biểu mẫu, chân trang xuất hiện chỉ khi bạn in biểu mẫu.

phần đầu trang

Được dùng để hiển thị một tiêu đề, đầu đề cột, ngày hoặc số trang ở phía trên cùng của tất cả các trang trong một biểu mẫu hoặc báo cáo. Trong một biểu mẫu, đầu trang xuất hiện chỉ khi bạn in biểu mẫu.

truy vấn có tham biến

Một truy vấn trong đó người dùng theo cách tương tác xác định một hoặc nhiều giá trị tiêu chí. Một truy vấn tham số không phải là một loại riêng biệt của truy vấn; thay vào đó, nó sẽ mở rộng khả năng linh hoạt của truy vấn.

sao một phần

Cơ sở dữ liệu có chứa chỉ một tập con các bản ghi trong một bản sao đầy đủ. Với một bản sao một phần, bạn có thể đặt bộ lọc và xác định mối quan hệ xác định tập hợp con của các bản ghi trong các bản sao đầy đủ nên có trong cơ sở dữ liệu.

truy vấn chuyển qua

Một truy vấn riêng về SQL, bạn dùng để gửi lệnh trực tiếp đến là máy chủ cơ sở dữ liệu ODBC. Bằng cách sử dụng truy vấn chuyển qua, bạn làm việc trực tiếp với các bảng trên máy chủ thay vì dữ liệu được xử lý bởi bộ máy cơ sở dữ liệu Access.

quyền

Một bộ thuộc tính xác định kiểu truy nhập người dùng có đối với dữ liệu hay đối tượng trong cơ sở dữ liệu.

đối tượng liên tục

Đối tượng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu; Ví dụ, một cơ sở dữ liệu bảng hoặc đối tượng QueryDef . Dynaset-loại hoặc ảnh chụp nhanh-loại tập bản ghi đối tượng không được xem xét liên tục đối tượng vì chúng được tạo trong bộ nhớ khi cần thiết.

ID cá nhân

Chữ chữ và số chuỗi là 4 để 20 dài ký tự và truy nhập dùng kết hợp với tên tài khoản để xác định một người dùng hoặc nhóm trong một nhóm làm việc Access.

bi quan

Một loại khóa mà trang có chứa một hoặc nhiều bản ghi, bao gồm bản ghi đang chỉnh sửa, không sẵn dùng cho người dùng khác khi bạn dùng phương pháp sửa , và vẫn không sẵn dùng cho đến khi bạn dùng phương pháp Cập Nhật .

pi

Một bằng hằng số toán học để xấp xỉ 3.1415926535897932.

Dạng xem PivotChart

Dạng xem Hiển thị một đồ họa phân tích dữ liệu trong một biểu dữ liệu hoặc biểu mẫu. Bạn có thể xem các cấp độ khác nhau của chi tiết hoặc xác định bố trí bằng cách kéo trường và mục hoặc hiển thị và ẩn các mục trong danh sách thả xuống cho các trường.

PivotTable mẫu

Bảng tương tác tóm tắt các số lượng lớn dữ liệu bằng cách dùng phương pháp tính toán và định dạng mà bạn chọn. Bạn có thể xoay các đầu đề hàng và cột để xem dữ liệu theo cách khác nhau, tương tự như báo cáo Excel PivotTable.

Danh sách PivotTable

Một Microsoft Office Web cấu phần được dùng để phân tích dữ liệu theo cách tương tác trên một trang Web. Dữ liệu được hiển thị trong một hàng và định dạng cột có thể được di chuyển, được lọc, sắp xếp và tính toán theo cách được có ý nghĩa cho khán giả của bạn.

Dạng xem PivotTable

Dạng xem tóm tắt và phân tích dữ liệu trong một biểu dữ liệu hoặc biểu mẫu. Bạn có thể dùng các mức độ chi tiết hoặc sắp xếp dữ liệu bằng cách kéo các trường và mục hoặc hiển thị và ẩn các mục trong danh sách thả xuống cho các trường.

con trỏ dấu thập

Con trỏ xuất hiện khi bạn di chuyển con trỏ đến cạnh trái của một trường trong biểu dữ liệu. Khi con trỏ dấu cộng xuất hiện, bạn có thể bấm để chọn toàn bộ trường.

biểu mẫu bật lên

Biểu mẫu tồn tại ở trên cùng cửa sổ khác. Biểu mẫu bật lên có thể mô thức hoặc modeless.

khóa chính

Một hoặc nhiều trường (cột) có giá trị nhận dạng duy nhất mỗi bản ghi trong bảng. Khóa chính không cho phép giá trị Null và phải luôn có một chỉ mục duy nhất. Khóa chính được dùng để liên kết bảng khóa ngoại trong các bảng khác.

bảng chính

Ở bên "một" của hai bảng liên quan trong mối quan hệ một-nhiều. Bảng chính phải có một khóa chính và từng bản ghi phải là duy nhất.

thủ tục riêng tư

Quy trình phụ hoặc hàm được khai báo là riêng tư bằng cách dùng từ khóa riêng tư trong một câu lệnh khai báo . Thủ tục riêng tư được sẵn dùng chỉ bằng quy trình khác trong cùng một mô-đun.

quy trình

Một chuỗi các khai báo và báo cáo trong một mô-đun được thực hiện như là một đơn vị. Thủ tục trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun bao gồm quy trình phụ và hàm.

thủ tục mức

Mô tả bất kỳ biến hoặc hằng số được khai báo trong một thủ tục. Biến và các hằng số được khai báo trong một thủ tục sẵn dùng cho quy trình đó chỉ.

quy trình cấp biến số

Biến số được khai báo trong một thủ tục. Quy trình cấp biến luôn là riêng tư để thủ tục mà họ đã được khai báo.

dự án

Đặt tất cả các mô-đun mã trong cơ sở dữ liệu, bao gồm mô-đun chuẩn và mô-đun lớp học. Theo mặc định, dự án có cùng tên cơ sở dữ liệu.

trang thuộc tính

Ngăn được dùng để xem hoặc sửa đổi các thuộc tính của các đối tượng khác nhau chẳng hạn như bảng, truy vấn, trường, biểu mẫu, báo cáo, dữ liệu truy nhập trang và điều khiển.

chỉ mục giả

Một động tham chiếu chéo của một hoặc nhiều bảng dữ liệu trường (cột) cho phép một bảng ODBC (máy chủ bảng) mà không cần một chỉ mục duy nhất để sửa được.

biến chung

Một biến số mà bạn khai báo bằng từ khóa công cộng trong phần khai báo của Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Biến chung có thể được chia sẻ bằng tất cả các thủ tục trong mỗi mô-đun trong cơ sở dữ liệu.

Ấn phẩm

Trong dự án truy nhập, một ấn phẩm có thể chứa một hoặc nhiều hơn phát hành bảng hoặc lưu trữ các bài viết thủ tục từ một người dùng cơ sở dữ liệu. Mỗi người dùng cơ sở dữ liệu có thể có một hoặc nhiều ấn phẩm. Bài viết là gộp nhóm dữ liệu nhân rộng dưới dạng một đơn vị.

phát hành

Để lưu cơ sở dữ liệu vào một máy chủ quản lý tài liệu, chẳng hạn như một máy chủ đang chạy Windows SharePoint Services.

Q

Đầu Trang

truy vấn

Câu hỏi về dữ liệu được lưu trữ trong bảng của bạn, hoặc yêu cầu để thực hiện một hành động trên dữ liệu. Một truy vấn có thể mang cùng nhau dữ liệu từ nhiều bảng vào dưới dạng nguồn dữ liệu cho một biểu mẫu hoặc báo cáo.

Cửa sổ truy vấn

Một cửa sổ mà bạn làm việc với các truy vấn trong dạng xem thiết kế, dạng xem biểu dữ liệu, dạng xem SQL hoặc xem trước khi in.

QueryDef

định nghĩa được lưu trữ của một truy vấn trong cơ sở dữ liệu Access, hoặc một định nghĩa tạm thời của một truy vấn trong việc ODBCDirect.

R

Đầu Trang

kiểu dữ liệu thực

Trong một dự án Access, một kiểu dữ liệu số gần đúng với độ chính xác 7 chữ số. Nó có thể giữ các giá trị Dương từ xấp xỉ 1.18E - 38 qua 3.40E + 38, các giá trị âm từ xấp xỉ - 1.18E - 38 qua - 3.40E + 38 hoặc số 0.

điều khiển dẫn hướng bản ghi

Điều khiển trên một trang truy nhập dữ liệu được dùng để hiển thị thanh công cụ dẫn hướng bản ghi. Trong một trang được nhóm, bạn có thể thêm một thanh công cụ dẫn hướng vào từng mức gộp nhóm. Bạn có thể tùy chỉnh vào điều khiển dẫn hướng bản ghi bằng cách thay đổi thuộc tính của nó.

hộp số bản ghi

Một hộp nhỏ Hiển thị số bản ghi hiện tại ở góc dưới bên trái trong dạng xem biểu dữ liệu và dạng xem biểu mẫu. Để di chuyển đến một bản ghi cụ thể, bạn có thể nhập vào hộp số bản ghi, rồi nhấn ENTER.

bộ chọn bản ghi

Một hộp nhỏ hoặc thanh bên trái của bản ghi mà bạn có thể bấm để chọn toàn bộ bản ghi trong dạng xem biểu dữ liệu và dạng xem biểu mẫu.

nguồn bản ghi

Nguồn cơ sở dữ liệu cho một biểu mẫu, báo cáo hoặc dữ liệu access. Trong cơ sở dữ liệu Access, nó có thể là một bảng, truy vấn hoặc câu lệnh SQL. Trong dự án Access, nó có thể là một bảng, dạng xem, câu lệnh SQL hoặc thủ tục được lưu trữ.

tập bản ghi

Tên chung được cung cấp cho bảng-, dynaset- và ảnh chụp nhanh-loại đối tượng tập bản ghi, bộ bản ghi hoạt động như đối tượng.

cơ sở dữ liệu được tham chiếu

Cơ sở dữ liệu Access mà người dùng đã thiết lập một tham chiếu từ cơ sở dữ liệu hiện tại. Người dùng có thể tạo một tham chiếu tới một cơ sở dữ liệu và sau đó cuộc gọi thủ tục trong mô-đun chuẩn trong cơ sở dữ liệu đó.

tham chiếu cơ sở dữ liệu

Hiện tại truy nhập cơ sở dữ liệu mà người dùng có tạo tham chiếu đến một cơ sở dữ liệu Access. Người dùng có thể tạo một tham chiếu tới một cơ sở dữ liệu và sau đó cuộc gọi thủ tục trong mô-đun chuẩn trong cơ sở dữ liệu đó.

tính toàn vẹn tham chiếu

Quy tắc mà bạn thực hiện để giữ nguyên đã xác định mối quan hệ giữa các bảng khi bạn thêm, Cập Nhật hoặc xóa bỏ bản ghi.

làm mới

Trong một truy nhập cơ sở dữ liệu, để lại các bản ghi trong một biểu mẫu hoặc biểu dữ liệu để phản ánh những thay đổi người dùng khác đã thực hiện. Trong dự án Access, để chạy một truy vấn dưới các hoạt động biểu mẫu hoặc biểu dữ liệu để phản ánh các thay đổi đối với bản ghi.

mối quan hệ

Liên kết được thiết lập giữa phổ biến trường (cột) trong hai bảng. Mối quan hệ có thể là một với một, một với nhiều hoặc nhiều với nhiều.

Tab mối quan hệ đối tượng

Một tab đối tượng mà bạn xem, tạo và sửa đổi mối quan hệ giữa bảng và truy vấn.

tương đối hoặc định vị tại chỗ

Đặt thành phần trong dòng HTML tự nhiên của tài liệu nhưng Advance dịch chuyển vị trí của thành phần dựa trên nội dung trước đó.

vẽ lại

Để vẽ lại màn hình. Phương pháp vẽ lại hoàn thành bất kỳ Cập Nhật đang chờ màn hình cho một biểu mẫu đã xác định.

sao

Một bản sao của cơ sở dữ liệu là một phần của một bản sao thiết lập và có thể được đồng bộ hóa với các bản sao trong tập hợp. Thay đổi đối với dữ liệu trong một bảng sao chép trong một bản sao được gửi và được áp dụng cho các bản sao khác.

thiết lập sao

Bản cái thiết kế và tất cả các bản sao chia sẻ cùng một thiết kế cơ sở dữ liệu và duy nhất sao đặt mã định danh.

sao thiết lập cấu trúc

Thứ tự mà những thay đổi được phát tán sao sao. Cấu trúc sẽ quyết định cách thức nhanh chóng thay đổi trong bản sao khác xuất hiện trong bản sao của bạn.

bản sao

Quy trình sao chép một cơ sở dữ liệu hai hoặc nhiều bản sao có thể trao đổi Cập nhật dữ liệu hoặc nhân rộng đối tượng. Trao đổi này được gọi là đồng bộ hóa.

báo cáo

Cơ sở dữ liệu Access đối tượng mà bạn có thể in chứa thông tin được định dạng và được sắp xếp theo đặc tính của bạn. Ví dụ về báo cáo là tóm tắt bán hàng, danh sách điện thoại và nhãn thư.

chân trang báo cáo

Một phần báo cáo được dùng để đặt thông tin thông thường xuất hiện ở dưới cùng của trang, chẳng hạn như số trang, ngày và tính tổng.

đầu trang báo cáo

Một phần báo cáo được dùng để đặt thông tin (chẳng hạn như tiêu đề, ngày, hoặc báo cáo giới thiệu) ở đầu báo cáo.

báo cáo mô-đun

Một mô-đun bao gồm Visual Basic for Applications (VBA) mã cho tất cả các thủ tục sự kiện kích hoạt bằng sự kiện diễn ra trên báo cáo cụ thể hoặc điều khiển của nó.

Tab đối tượng báo cáo

Một tab đối tượng mà bạn làm việc với báo cáo trong dạng xem thiết kế, bố trí bản xem trước, hoặc xem trước khi in.

bộ chọn báo cáo

Hộp nơi thước đáp ứng ở góc trên bên trái của báo cáo trong dạng xem thiết kế. Sử dụng hộp để thực hiện các thao tác báo cáo mức, chẳng hạn như chọn báo cáo.

ảnh tức thời báo cáo

Một tệp (.snp mở rộng tên tệp) có chứa một bản sao trung thực cao mỗi trang báo cáo Access. Nó giữ nguyên bố trí hai chiều, đồ họa và các đối tượng nhúng của báo cáo.

truy vấn lại

Để chạy một truy vấn cơ bản hoạt động biểu mẫu hoặc biểu dữ liệu để phản ánh các thay đổi đối với các bản ghi, Hiển thị mới thêm bản ghi và loại bỏ bản ghi đã xóa.

từ dành riêng

Word là một phần của một ngôn ngữ, chẳng hạn như Visual Basic. Riêng từ bao gồm tên của câu lệnh, hàm được xác định trước và kiểu dữ liệu, phương pháp, toán tử và đối tượng.

nối ngoài bên phải

Nối ngoài trong đó tất cả các bản ghi từ bên phải của thao tác nối phải trong câu lệnh SQL của truy vấn sẽ được thêm vào kết quả của truy vấn, ngay cả khi có sự không có giá trị khớp nhau trong trường nối từ bảng bên trái.

quay lui

Quy trình kết thúc hoặc huỷ một giao dịch đang chờ mà không lưu các thay đổi.

vùng hàng

Một phần của dạng xem PivotTable chứa các trường hàng.

trường hàng

Một trường trong khu vực hàng của dạng xem PivotTable. Các mục trong trường hàng được liệt kê xuống ở bên trái của dạng xem. Nối trong hàng trường nằm gần nhất với vùng chi tiết; ngoài hàng trường nằm ở bên trái của các trường hàng bên trong.

bộ chọn hàng

Một hộp nhỏ hoặc thanh rằng, khi bạn bấm vào, chọn toàn bộ một hàng trong bảng hoặc macro thiết kế dạng xem hoặc khi bạn sắp xếp và nhóm các bản ghi trong báo cáo thiết kế xem.

S

Đầu Trang

phần

Một phần của một biểu mẫu hoặc báo cáo, chẳng hạn như đầu trang, chân trang hoặc phần chi tiết.

phần đầu trang

Thanh ngang ở trên một phần biểu mẫu hoặc báo cáo trong dạng xem thiết kế. Thanh phần Hiển thị kiểu và tên của phần đó. Dùng để truy nhập trang thuộc tính của phần này.

bộ chọn phần

Hộp ở bên trái của một phần thanh khi một đối tượng đang mở trong dạng xem thiết kế. Sử dụng hộp để thực hiện các thao tác phần mức, chẳng hạn như việc chọn phần.

bảo mật nhóm làm việc

Một nhóm làm việc Access trong đó người dùng đăng nhập với một tên người dùng và mật khẩu và trong mà truy nhập vào đối tượng cơ sở dữ liệu bị hạn chế theo quyền cấp cho tài khoản người dùng cụ thể và nhóm.

dữ liệu nền

Một giá trị ban đầu được dùng để tạo số ngẫu nhiên ảo qua. Ví dụ, câu lệnh Randomize sẽ tạo ra một số dữ liệu nền được dùng bởi Rnd hàm để tạo chuỗi số ngẫu nhiên ảo qua duy nhất.

truy vấn chọn

Một truy vấn mà sẽ hỏi xem câu hỏi về dữ liệu được lưu trữ trong bảng của bạn và trả về một kết quả đặt trong biểu mẫu biểu dữ liệu, mà không thay đổi dữ liệu.

hình chữ nhật lựa chọn

Hình chữ nhật được tạo thành bởi hiện được chọn hàng (bản ghi) và cột (trường) trong dạng xem biểu dữ liệu.

tự nối

Gia nhập một trong mà một bảng được tham gia vào đó. Bản ghi từ bảng được kết hợp với các bản ghi từ cùng một bảng khi không có giá trị khớp nhau trong các trường đã tham gia.

dấu tách

Ký tự phân tách các đơn vị của văn bản hoặc số.

Chuỗi trường

Một trường đó được hiển thị trong khu vực chuỗi của biểu đồ và có chứa các mục chuỗi. Một chuỗi là một nhóm các điểm dữ liệu liên quan.

Chuỗi điểm

Một giá trị dữ liệu riêng lẻ được vẽ trong biểu đồ và được đại diện bởi một cột, thanh, đường, lát cắt hình tròn hoặc vành khuyên bị cắt, hoặc các kiểu đánh dấu dữ liệu.

Bộ lọc Máy chủ theo Biểu mẫu

Phương pháp sử dụng các phiên bản của biểu mẫu hiện tại hoặc biểu dữ liệu với trường trống mà bạn có thể nhập giá trị bạn muốn các bản ghi đã lọc để chứa. Dữ liệu được lọc bằng máy chủ trước khi nó được lấy từ cơ sở dữ liệu.

tạo máy chủ HTML

Trang máy chủ hiện hoạt (ASP) hoặc IDC/HTX tệp mà được xuất từ một bảng, truy vấn hoặc biểu mẫu, được kết nối với nguồn dữ liệu ODBC, và xử lý bởi máy chủ thông tin Internet để tự động tạo tệp HTML chỉ đọc.

tạo máy chủ HTML: một trang máy chủ hiện hoạt

Phiên làm việc

Một chuỗi các thao tác thực hiện bằng công cụ cơ sở dữ liệu Access sẽ bắt đầu khi người dùng Nhật ký và kết thúc khi người dùng Nhật ký. Tất cả các hoạt động trong một phiên biểu mẫu một phạm vi giao dịch và sẽ quyền của người dùng đăng nhập.

kiểu dữ liệu smalldatetime

Trong một truy nhập dự án, ngày và giờ kiểu dữ liệu nhỏ chính xác hơn kiểu dữ liệu. Giá trị phạm vi dữ liệu từ 1 tháng 1 năm 1900 đến ngày 6 tháng 6 2079, với độ chính xác một phút.

kiểu dữ liệu smallint

Trong dự án Access, kiểu dữ liệu là 2 byte (16 bit) để lưu trữ số nguyên trong phạm vi của -2 ^ 15 (-32,768) thông qua 2 ^ 15-1 (32.767).

kiểu dữ liệu smallmoney

Trong một dự án Access, một kiểu dữ liệu lưu trữ giá trị tiền tệ từ-214,748.3648 để 214,748.3647, với độ chính xác với một ngàn mười của một đơn vị tiền tệ. Khi smallmoney giá trị được hiển thị, họ sẽ được làm tròn lên tới hai vị trí thập phân.

ảnh chụp nhanh

Ảnh tĩnh của một tập dữ liệu, chẳng hạn như các bản ghi được hiển thị dưới dạng kết quả của truy vấn. Ảnh chụp nhanh-loại tập bản ghi đối tượng có thể được tạo ra từ một bảng cơ sở, truy vấn hoặc tập bản ghi khác.

Trình xem ảnh tức thời

Chương trình mà bạn có thể dùng để xem, in hoặc gửi thư ảnh tức thời, chẳng hạn như ảnh tức thời báo cáo. Ảnh chụp nhanh trình xem bao gồm các chương trình độc lập thực thi, điều khiển trình xem ảnh tức thời (Snapview.ocx) và các tệp có liên quan.

Ảnh chụp nhanh trình xem điều khiển

Điều khiển ActiveX (Snapview.ocx) mà bạn dùng để xem báo cáo ảnh tức thời từ Microsoft Internet Explorer 3.0 trở lên, hoặc từ bất kỳ chương trình hỗ trợ ActiveX điều khiển, chẳng hạn như Access hoặc Microsoft Visual Basic.

Cơ sở dữ liệu SQL

Cơ sở dữ liệu dựa trên ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL).

Chuỗi/câu lệnh SQL

Biểu thức xác định một lệnh SQL, chẳng hạn như chọn, Cập Nhật hoặc xóa bỏ, và bao gồm các mệnh đề chẳng hạn như vị trí và thứ tự theo. Chuỗi/câu lệnh SQL thông thường được sử dụng trong truy vấn và trong các hàm tổng hợp.

loại dữ liệu biến SQL

Trong dự án Access, một kiểu dữ liệu lưu trữ giá trị trong một số loại dữ liệu, ngoại trừ văn bản, ntext, hình ảnh, dấu thời gian, và kiểu dữ liệu sql_variant. Loại dữ liệu biến sql được dùng trong một cột, các tham số, biến số, hoặc trả về giá trị của một hàm do người dùng xác định.

Dạng xem SQL

Một tab đối tượng mà sẽ hiển thị câu lệnh SQL cho truy vấn hiện tại hoặc có được dùng để tạo một truy vấn riêng về SQL (định nghĩa union, ñöôïc hoặc dữ liệu). Khi bạn tạo một truy vấn trong dạng xem thiết kế, truy nhập xây dựng SQL tương đương trong dạng xem SQL.

Truy vấn riêng về SQL

Một truy vấn gồm câu lệnh SQL. Truy vấn phụ và ñöôïc, union và truy vấn định nghĩa dữ liệu là truy vấn riêng về SQL.

độ lệch chuẩn

Tham số cho biết cách thức mà hàm xác suất được căn giữa xung quanh trung bình của nó và đó là bằng bậc hai của mô-men độ lệch từ giá trị trung bình bình phương.

mô-đun chuẩn

Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun mà bạn có thể đặt thủ tục con và chức năng mà bạn muốn sẵn dùng cho các quy trình trong toàn bộ cơ sở dữ liệu của bạn.

thủ tục dịch sẵn

Tạo tập hợp các câu lệnh SQL và tùy chọn câu lệnh điều khiển dòng mà được lưu bên dưới tên và xử lý như một đơn vị. Bộ sưu tập được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu SQL và có thể chạy với một cuộc gọi từ một chương trình.

Chuỗi dấu phân cách

Ký tự văn bản đặt ra chuỗi được nhúng trong một chuỗi. Dấu nháy đơn (') và dấu ngoặc kép (") là dấu tách chuỗi.

Thủ tục con

Visual Basic for Applications (VBA) các quy trình thực hiện một thao tác. Không giống như một quy trình hàm, một thủ tục con không trả về một giá trị. Bạn bắt đầu thủ tục con với một câu lệnh Sub và kết thúc với câu lệnh End Sub .

bảng dữ liệu con

Biểu dữ liệu mà được lồng trong biểu dữ liệu khác và có chứa dữ liệu liên quan hoặc tham gia vào biểu dữ liệu đầu tiên.

biểu mẫu con

Biểu mẫu nằm trong một biểu mẫu hoặc báo cáo.

điều khiển biểu mẫu con/báo cáo con

Điều khiển hiển thị một biểu mẫu con trong biểu mẫu hoặc biểu mẫu con hoặc một báo cáo con trong báo cáo.

truy vấn con

Câu lệnh SQL SELECT nằm bên trong truy vấn chọn hoặc hành động khác.

báo cáo con

Báo cáo được nằm trong báo cáo khác.

đăng ký

Để đồng ý để nhận được một ấn phẩm trong cơ sở dữ liệu Access hoặc dự án truy nhập. Cơ sở dữ liệu thuê bao đăng ký để sao chép dữ liệu từ cơ sở dữ liệu publisher.

đăng ký

Cơ sở dữ liệu sẽ nhận bảng và dữ liệu nhân rộng từ cơ sở dữ liệu publisher trong dự án truy nhập.

đồng bộ hóa

Quy trình cập nhật các thành viên hai của một bản sao thiết lập bằng trao đổi tất cả các bản ghi Cập Nhật và đối tượng trong mỗi thành viên. Hai sao đặt thành viên được đồng bộ khi các thay đổi trong mỗi đã được áp dụng khác.

kiểu dữ liệu sysname

Trong dự án truy nhập, đặc biệt hệ thống cung cấp, kiểu dữ liệu người dùng xác định được sử dụng cho cột bảng, biến số, và tham số được lưu trữ thủ tục lưu trữ tên đối tượng.

đối tượng hệ thống

Đối tượng cơ sở dữ liệu được xác định bằng hệ thống, chẳng hạn như bảng MSysIndexes, hoặc người dùng. Bạn có thể tạo một đối tượng Hệ thống bằng cách đặt tên đối tượng với USys là trước tiên bốn ký tự trong tên đối tượng.

T

Đầu Trang

điều khiển tab

Điều khiển mà bạn có thể dùng để xây dựng một đơn biểu mẫu hoặc hộp thoại có chứa một số trang, mỗi với một tab, và mỗi có chứa điều khiển tương tự, chẳng hạn như hộp văn bản hoặc nút tùy chọn. Khi người dùng bấm vào một tab, trang đó sẽ hiện hoạt.

bảng

Một đối tượng cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu trong bản ghi (hàng) và trường (cột). Dữ liệu thường là về một thể loại cụ thể của thao tác sau, chẳng hạn như nhân viên hoặc đơn hàng.

kiểu dữ liệu bảng

Trong dự án Access, một kiểu đặc biệt dữ liệu được dùng để lưu trữ kết quả thiết biến hoặc trả về giá trị cục bộ của một hàm do người dùng xác định để xử lý sau này. Nó có thể dùng thay cho bảng tạm thời được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tempdb.

Tab bảng đối tượng

Trong cơ sở dữ liệu Access, một tab đối tượng mà bạn làm việc với bảng trong dạng xem thiết kế hoặc dạng xem biểu dữ liệu.

thuộc tính của bảng

Trong một truy nhập cơ sở dữ liệu, thuộc tính của bảng có ảnh hưởng đến hình thức hoặc hành vi bảng toàn bộ. Thuộc tính bảng được đặt trong dạng xem thiết kế bảng, như là thuộc tính trường.

hộp văn bản

Điều khiển, còn được gọi là một trường sửa, được sử dụng biểu mẫu hoặc báo cáo để hiển thị văn bản hoặc chấp nhận nhập dữ liệu. Một hộp văn bản có thể có một nhãn gắn với nó.

kiểu dữ liệu văn bản

Trong dự án Access, kiểu dữ liệu biến số độ dài có thể giữ tối đa 2 ^ 31-1 ký tự (2,147,483,647); độ dài mặc định là 16.

Kiểu dữ liệu văn bản

Trong cơ sở dữ liệu Access, đây là một kiểu dữ liệu trường. Trường văn bản có thể chứa tối đa 255 ký tự hoặc số ký tự được xác định bởi thuộc tính so , tùy cái nào nhỏ.

Các kiểu dữ liệu

Trong dự án Access, kiểu dữ liệu được tự động cập nhật mỗi lần một hàng được chèn vào hoặc Cập Nhật. Giá trị trong các cột không phải là ngày giờ dữ liệu, nhưng binary(8) hoặc varbinary(8), cho biết trình tự sửa đổi dữ liệu.

kiểu dữ liệu tinyint

Trong một dự án Access, kiểu dữ liệu là 1 byte (8 bit) để lưu trữ số nguyên trong phạm vi 0 đến 255.

nút chuyển đổi

Điều khiển được dùng để cung cấp/tắt tùy chọn trên một biểu mẫu hoặc báo cáo. Nó có thể hiển thị văn bản hoặc hình ảnh và có thể độc lập hoặc một phần của một nhóm tùy chọn.

hộp công cụ

Bộ công cụ sẵn dùng trong thiết kế xem đối với cách thêm điều khiển biểu mẫu hoặc báo cáo.

Chú giải công cụ

Mô tả ngắn gọn về tên của lệnh và các nút trên ruy-băng. Mách nước Hiển thị khi con trỏ dừng trên các lệnh và nút.

cấu trúc

Thứ tự mà những thay đổi được phát tán sao sao. Cấu trúc quan trọng là vì nó sẽ quyết định cách thức nhanh chóng thay đổi trong bản sao khác xuất hiện trong bản sao của bạn.

Tất cả trường

Trường tóm tắt dữ liệu từ nguồn bản ghi bên dưới. Một trường tổng có thể sử dụng một hàm tổng hợp, chẳng hạn như tổng hoặc đếm, hoặc dùng biểu thức để tính toán giá trị tóm tắt.

Hàng tổng

Một hàng trên biểu dữ liệu Hiển thị lựa chọn của bạn thông tin tóm tắt cho mỗi trường, dựa trên kiểu dữ liệu trong trường.

truy vấn tổng

Một truy vấn Hiển thị một phép tính tổng hợp, chẳng hạn như một giá trị trung bình hoặc tổng, cho các giá trị trong trường khác nhau từ bảng hoặc bảng. Truy vấn tổng không phải là một loại riêng biệt của truy vấn; thay vào đó, nó sẽ mở rộng khả năng linh hoạt của truy vấn chọn.

giao dịch

Một chuỗi các thay đổi đối với dữ liệu cơ sở dữ liệu hoặc lược đồ. Nếu bất kỳ thành phần giao dịch không thành công, thất bại giao dịch toàn bộ, và dữ liệu "ngược lại."

lẫy

Một biểu mẫu đặc biệt của một thủ tục được lưu trữ thực hiện tự động khi dữ liệu trong một bảng đã xác định được sửa đổi. Kích hoạt được tạo ra thường để bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu hoặc nhất quán giữa lô-gic có liên quan đến các dữ liệu trong bảng khác nhau.

U

Đầu Trang

kiểm soát không gắn kết

Điều khiển không được kết nối với một trường trong một bảng bên dưới, truy vấn hoặc câu lệnh SQL. Điều khiển không gắn kết thường được dùng để hiển thị thông tin văn bản hoặc hình ảnh trang trí.

không gắn kết biểu mẫu hoặc báo cáo

Một biểu mẫu hoặc báo cáo mà không kết nối với một nguồn bản ghi chẳng hạn như bảng, truy vấn hoặc câu lệnh SQL. (Của biểu mẫu hoặc báo cáo của các thuộc tính RecordSource là trống.)

khung của đối tượng không gắn kết

Điều khiển mà bạn đặt trên một biểu mẫu hoặc báo cáo chứa đối tượng không gắn kết. Một đối tượng không gắn kết là một đối tượng, chẳng hạn như ảnh, có giá trị không được lấy từ dữ liệu được lưu trữ trong một bảng.

truy vấn hợp

Truy vấn dùng toán tử UNION để kết hợp kết quả của hai hoặc nhiều truy vấn chọn.

chỉ mục duy nhất

Chỉ mục được xác định bằng cách đặt thuộc tính chỉ mục của trường có (Không trùng lặp). Một chỉ mục duy nhất sẽ không cho phép các mục trùng lặp trong trường được lập chỉ mục. Đặt một trường làm khóa chính tự động xác định trường dưới dạng duy nhất.

kiểu dữ liệu uniqueidentifier

Trong một dự án Access, định 16 byte hoàn toàn tính duy nhất (GUID).

cập nhật

Để chấp nhận thay đổi đối với dữ liệu trong một bản ghi. Những thay đổi được lưu trong cơ sở dữ liệu khi bạn di chuyển đến một bản ghi khác trên một biểu mẫu hoặc biểu dữ liệu, hoặc khi bạn một cách rõ ràng lưu bản ghi.

truy vấn cập nhật

Một truy vấn hành động (câu lệnh SQL) thay đổi một tập hợp các bản ghi theo tiêu chí (điều kiện tìm kiếm) mà bạn xác định.

ảnh chụp nhanh thể Cập Nhật được

Một kiểu tập bản ghi hoạt động hiệu quả trong một môi trường máy khách/máy chủ bằng bộ đệm ẩn dữ liệu trên máy khách và thu nhỏ vòng chuyến đi với máy chủ để truy nhập và cập nhật dữ liệu.

tài khoản người dùng

Tài khoản được xác định bằng một tên người dùng và cá nhân ID (PID) đã được tạo để quản lý của người dùng quyền truy nhập đối tượng cơ sở dữ liệu trong một nhóm làm việc Access.

người dùng xác định loại dữ liệu

Trong một cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, định nghĩa về loại dữ liệu cột có thể bao gồm. Đó là do người dùng xác định và dựa trên kiểu hiện có dữ liệu SQL Server. Quy tắc và mặc định có thể chỉ được gắn kết dữ liệu người dùng xác định kiểu.

người dùng xác định kiểu

Trong Visual Basic for Applications (VBA), bất kỳ kiểu dữ liệu đã xác định bằng cách sử dụng điều khoản kiểu . Kiểu dữ liệu người dùng xác định có thể chứa một hoặc nhiều thành phần của bất kỳ kiểu dữ liệu. Mảng loại người dùng xác định và các dữ liệu được tạo bằng điều khoản Dim .

bộ sưu tập người dùng xác định

Một bộ sưu tập mà bạn tạo bằng cách thêm đối tượng vào một đối tượng tuyển tập . Các mục trong một bộ sưu tập được xác định bởi đối tượng tuyển tập đã lập chỉ mục, bắt đầu bằng 1.

hàm do người dùng xác định

Một truy vấn tham biến đầu vào và trả về một kết quả, tương tự như một thủ tục được lưu trữ. Loại: giá trị vô hướng (multistatement; trả về một giá trị), tại chỗ (một câu lệnh; một giá trị thể Cập Nhật được bảng), và bảng (multistatement; giá trị bảng).

người dùng xác định đối tượng

Một đối tượng tùy chỉnh đã được xác định trong một biểu mẫu hoặc báo cáo mô-đun lớp học. Trong một mô-đun lớp học, bạn có thể tạo thuộc tính và các phương pháp cho một đối tượng mới, tạo một phiên bản mới của đối tượng và thao tác đối tượng bằng cách sử dụng các thuộc tính và phương pháp.

bảo mật mức người dùng

Khi sử dụng bảo mật mức người dùng trong cơ sở dữ liệu Access, người quản trị cơ sở dữ liệu hoặc chủ sở hữu một đối tượng có thể người dùng cá nhân hoặc nhóm người dùng cụ thể cấp quyền cho bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo và macro.

Nhóm người dùng

Nhóm tài khoản có chứa tất cả các tài khoản người dùng. Access tự động thêm tài khoản người dùng vào nhóm người dùng khi bạn tạo chúng.

v

Đầu Trang

xác thực

Quy trình kiểm tra liệu đã nhập vào dữ liệu đáp ứng các điều kiện và giới hạn.

quy tắc hợp lệ

Thuộc tính xác định hợp lệ nhập giá trị cho một trường hoặc các bản ghi trong bảng, hoặc cho một điều khiển trên biểu mẫu. Access Hiển thị thông báo đã xác định trong thuộc tính ValidationText khi quy tắc là vi phạm.

kiểu dữ liệu varbinary

Trong một dự án Access, kiểu dữ liệu biến số độ dài với tối đa 8.000 byte dữ liệu nhị phân.

varchar

Trong dự án Access, dữ liệu một biến số độ dài nhập với tối đa 8.000 ANSI ký tự.

phương sai

Bình phương độ lệch chuẩn. Nó là một số đo của giá trị mà tất cả giá trị trong một nhóm khác nhau từ giá trị trung bình của nhóm.

biểu thức biến thể

Mọi biểu thức có thể đánh số, Chuỗi hoặc dữ liệu ngày, ngoài việc đặc biệt vào giá trị rỗng và Null.

dạng xem

Trong một dự án Access, một kiểu truy vấn là ảo bảng dựa trên câu lệnh SQL SELECT. Ví dụ, một dạng xem có thể chứa chỉ 3 mặt 10 cột sẵn dùng trong phép nối hai bảng, để hạn chế quyền truy nhập vào dữ liệu nhất định.

khả năng hiển thị

Thuộc tính của một bản sao cho biết thành viên nào của các bản sao thiết lập nó có thể đồng bộ hóa với và áp dụng quy tắc nào giải quyết xung đột. Bản sao chia thành ba khả năng hiển thị kiểu: toàn cầu, cục bộ và ẩn danh.

W

Đầu Trang

Mệnh đề WHERE

Một phần của câu lệnh SQL xác định những bản ghi để truy xuất.

ký tự đại điện

Ký tự được sử dụng trong truy vấn và biểu thức để bao gồm tất cả bản ghi, tên tệp hoặc mục khác bắt đầu với ký tự cụ thể hoặc khớp một mẫu hình nhất định.

X

Đầu Trang

Thuộc tính XML

Thông tin sẽ được thêm vào thẻ để cung cấp thêm thông tin về thẻ đó, chẳng hạn như số lượng <ingredient = đơn vị "2" = "ly" >flour</ingredient>. Trong ví dụ này, số lượng và đơn vị là thuộc tính.

phần tử XML

Thông tin được phân cách bằng dấu bằng thẻ bắt đầu và cuối trong tài liệu ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML). Ví dụ về một thành phần XML được <LastName>Davolio</LastName>.

Thực thể XML

Tổ hợp các ký tự và ký hiệu thay thế các ký tự khác khi một tài liệu XML được phân tách, thường là những người có nghĩa khác trong XML. Ví dụ, &lt; đại diện cho biểu tượng <, cũng là mở ngoặc đơn cho thẻ.

Y

Đầu Trang

Kiểu dữ liệu Có/Không

Kiểu dữ liệu trường mà bạn dùng cho trường có chỉ một trong hai giá trị, chẳng hạn như có hoặc không và True hoặc False. Giá trị null không được phép.

Z

Đầu Trang

chuỗi độ dài bằng 0

Một chuỗi chứa các ký tự không có. Bạn có thể sử dụng một chuỗi có độ dài bằng không để cho biết rằng bạn biết giá trị không tồn tại cho một trường. Bạn nhập chuỗi độ dài không bằng cách nhập hai dấu ngoặc kép không có khoảng trắng giữa chúng ("").

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×