Trình thiết kế Truy vấn Quan hệ (Power Pivot)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi nhập dữ liệu quan hệ SQL Server bằng cách dùng Power Pivot trong Microsoft Excel 2013, bạn có thể xây dựng truy vấn một cách tương tác bằng cách dùng trình thiết kế truy vấn quan hệ. Trình thiết kế truy vấn quan hệ giúp bạn tạo truy vấn xác định dữ liệu nhằm truy xuất dữ liệu quan hệ từ Microsoft SQL Server, Microsoft Azure SQL Database và Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse. Dùng trình thiết kế truy vấn đồ họa để khám phá siêu dữ liệu, xây dựng truy vấn một cách tương tác và xem kết quả của truy vấn của bạn.  Ngoài ra, bạn có thể dùng trình thiết kế truy vấn dựa trên văn bản để xem truy vấn được xây dựng bằng trình thiết kế truy vấn đồ họa hoặc để sửa đổi truy vấn. Bạn cũng có thể nhập truy vấn hiện có từ tệp hoặc báo cáo.

 1. Mở cửa sổ Power Pivot.

 2. Bấm > Lấy Dữ liệu Bên ngoài > Từ Cơ sở dữ liệu > Từ SQL Server.

 3. Trong Trình hướng dẫn nhập Bảng, xác định tên máy chủ, chứng danh và cơ sở dữ liệu. Bấm Tiếp.

 4. Bấm Viết truy vấn xác định dữ liệu sẽ nhập. Bấm Tiếp.

 5. Bấm Thiết kế để mở trình thiết kế truy vấn quan hệ.

Nếu muốn, bạn có thể ghi truy vấn bằng ngôn ngữ SQL bằng cách sử dụng trình soạn thảo dựa trên văn bản. Để chuyển sang bộ thiết kế dựa trên văn bản, trong thanh công cụ, bấm Chỉnh sửa Ở dạng Văn bản. Sau khi bạn chỉnh sửa trong bộ thiết kế truy vấn dựa trên văn bản, bạn không còn có thể sử dụng bộ thiết kế truy vấn đồ hoạ nữa.

Lưu ý: Để chỉ định truy vấn cho các loại nguồn dữ liệu Oracle, OLE DB, ODBC và Teradata, bạn phải sử dụng bộ thiết kế truy vấn dựa trên văn bản.

Trong bài viết này

Bộ thiết kế Truy vấn Đồ hoạ

Trong trình thiết kế truy vấn đồ họa, bạn có thể khám phá các dạng xem và bảng cơ sở dữ liệu, xây dựng một cách tương tác câu lệnh SQL SELECT xác định các cột và bảng cơ sở dữ liệu sẽ truy xuất dữ liệu từ đó cho tập hợp dữ liệu của bạn. Bạn có thể chọn trường để đưa vào tập hợp dữ liệu và xác định bộ lọc giới hạn dữ liệu trong tập hợp dữ liệu theo cách tùy chọn. Bạn có thể xác định bộ lọc được sử dụng làm tham số và cung cấp giá trị của bộ lọc trong thời gian chạy. Nếu bạn chọn nhiều bảng, trình thiết kế truy vấn mô tả mối quan hệ giữa các tập hợp của hai bảng.

Bộ thiết kế truy vấn đồ hoạ được chia thành ba vùng. Tuỳ thuộc vào việc liệu truy vấn có sử dụng các bảng/dạng xem hoặc các hàm giá trị bảng/thủ tục được lưu trữ hay không, bố cục của bộ thiết kế truy vấn sẽ thay đổi.

Lưu ý: 

SQL Server Parallel Data Warehouse không hỗ trợ các hàm giá trị bảng hoặc thủ tục được lưu trữ.

Hình sau đây hiển thị bộ thiết kế truy vấn đồ hoạ khi được sử dụng với các bảng hoặc dạng xem.

Bộ thiết kế Truy vấn Quan hệ

Hình sau đây hiển thị bộ thiết kế truy vấn đồ hoạ khi được sử dụng với các hàm giá trị bảng hoặc thủ tục được lưu trữ.

rs_relational_graphical_SP

Bảng sau đây mô tả chức năng của từng ngăn.

Ngăn

Hàm

Dạng xem cơ sở dữ liệu

Hiển thị dạng xem cấu trúc phân cấp của bảng, dạng xem, thủ tục được lưu trữ và các hàm giá trị bảng được sắp xếp theo sơ đồ cơ sở dữ liệu.

Trường được chọn

Hiển thị danh sách của các tên trường cơ sở dữ liệu từ các mục được chọn trong ngăn Dạng xem cơ sở dữ liệu. Những trường này trở thành tập hợp trường cho tập dữ liệu.

Tham biến hàm

Hiển thị danh sách của tham biến đầu vào cho thủ tục được lưu trữ hoặc hàm giá trị bảng trong ngăn Dạng xem cơ sở dữ liệu.

Mối quan hệ

Hiển thị danh sách các mối quan hệ được suy ra từ các trường đã chọn cho bảng hoặc dạng xem trong ngăn Dạng xem cơ sở dữ liệu hoặc mối quan hệ mà bạn đã tạo một cách thủ công.

Bộ lọc được áp dụng

Hiển thị danh sách các trường và tiêu chí bộ lọc cho bảng hoặc dạng xem trong Dạng xem cơ sở dữ liệu.

Kết quả truy vấn

Hiển thị dữ liệu mẫu cho tập kết quả cho truy vấn được tạo tự động.

Ngăn Dạng xem cơ sở dữ liệu

Ngăn Dạng xem Cơ sở dữ liệu hiển thị siêu dữ liệu cho đối tượng cơ sở dữ liệu mà bạn được phép xem. Siêu dữ liệu này được xác định bởi thông tin đăng nhập và kết nối nguồn dữ liệu. Dạng xem cấu trúc phân cấp hiển thị các đối tượng cơ sở dữ liệu được sắp xếp theo sơ đồ cơ sở dữ liệu. Mở rộng nút cho từng sơ đồ để xem bảng, dạng xem, thủ tục được lưu trữ và các hàm giá trị bảng. Mở rộng bảng hoặc dạng xem để hiển thị các cột.

Ngăn Trường được Chọn

Ngăn Trường được Chọn hiển thị các trường trong tập dữ liệu và nhóm và tổng hợp để đưa vào truy vấn.

Tuỳ chọn sau đây được hiển thị:

 • Các trường đã chọn   Hiển thị các trường cơ sở dữ liệu mà bạn chọn cho bảng hoặc dạng xem hoặc tham biến đầu vào cho thủ tục được lưu trữ hoặc hàm giá trị bảng. Các trường được hiển thị trong ngăn này sẽ tập hợp trường cho tập dữ liệu.

 • Sử dụng ngăn Dữ liệu Báo cáo để xem tập hợp trường cho tập dữ liệu.

 • Nhóm và tập hợp Chuyển sử dụng gộp nhóm và tổng hợp trong truy vấn. Nếu bạn tắt tính năng nhóm và tổng hợp sau khi bạn thêm gộp nhóm và tập hợp, chúng sẽ bị loại bỏ. Văn bản (không), cho biết không gộp nhóm và tập hợp được sử dụng. Nếu bạn bật tính năng nhóm và tổng hợp một lần nữa, trước gộp nhóm và tập hợp được khôi phục.

 • Xóa bỏ trường Xóa bỏ trường đã chọn.

Nhóm và Tập hợp

Truy vấn đến cơ sở dữ liệu có bảng rộng có thể trả về số lượng hàng dữ liệu quá rộng sẽ hữu ích và có tác động đến hiệu suất đối với mạng truyền tải lượng dữ liệu lớn. Để giới hạn số lượng các hàng dữ liệu, truy vấn có thể bao gồm tập hợp SQL tóm tắt dữ liệu trên máy chủ cơ sở dữ liệu.

Tập hợp cung cấp các tóm tắt dữ liệu và dữ liệu được tạo nhóm nhằm hỗ trợ tập hợp cung cấp dữ liệu tóm tắt. Khi bạn sử dụng tập hộp trong truy vấn, các trường khác được trả về theo truy vấn được tự động nhóm và truy vấn bao gồm mệnh đề SQL GROUP BY. Bạn có thể tóm tắt dữ liệu mà không cần phải thêm vào tổng hợp bằng cách chỉ sử dụng tuỳ chọn Được nhóm theo trong danh sách Nhóm và Tổng hợp. Nhiều tập hợp bao gồm phiên bản sử dụng từ khoá DISTINCT. Việc bao gồm DISTINCT sẽ loại bỏ các giá trị trùng lặp.

Microsoft SQL Server sử dụng Transact-SQL và Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse sử dụng SQL. Cả hai tiếng địa phương của ngôn ngữ SQL hỗ trợ mệnh đề, từ khoá và tập hợp mà bộ thiết kế truy vấn cung cấp.

Bảng sau đây liệt kê các tổng hợp và cung cấp mô tả ngắn gọn về các tập hợp đó.

Tổng hợp

Mô tả

Avg

Trả về giá trị trung bình của các giá trị trong nhóm. Triển khai tập hợp SQL AVG.

Count

Trả về số lượng các mục trong nhóm. Các triển khai là tập hợp SQL COUNT.

Số lượng Lớn

Trả về số lượng các mục trong nhóm. Đó là tập hợp SQL COUNT_BIG. Sự khác biệt giữa COUNT và COUNT_BIG là COUNT_BIG luôn trả về loại giá trị loại dữ liệu bigint.

Min

Trả về giá trị nhỏ nhất trong nhóm. Triển khai là tập hợp SQL MIN.

Max

Trả về giá trị lớn nhất trong nhóm. Triển khai là tập hợp SQL MAX.

StDev

Trả về độ lệch chuẩn thống kê của tất cả các giá trị trong một nhóm. Triển khai tập hợp SQL STDEV.

STDEVP

Trả về độ lệch chuẩn thống kê cho tập hợp tất cả các giá trị trong một biểu thức chỉ định nhóm. Triển khai tập hợp SQL STDEVP.

Sum

Trả về tổng tất cả các giá trị trong một nhóm. Triển khai tập hợp SQL SUM.

Var

Trả về biến thống kê của tất cả các giá trị trong một nhóm. Triển khai tập hợp SQL VAR.

VarP

Trả về độ biến thống kê cho tập hợp tất cả các giá trị trong một nhóm. Triển khai tập hợp SQL VARP.

Khác biệt Trung bình

Trả về giá trị trung bình duy nhất. Triển khai tập hợp của tập hợp AVG và từ khoá DISTINCT.

Số lượng Riêng biệt

Trả về số lượng duy nhất. Triển khai tập hợp của tập hợp COUNT và từ khoá DISTINCT.

Số lượng Riêng biệt Lớn

Trả về số lượng duy nhất của các mục trong một nhóm. Triển khai tập hợp của tập hợp COUNT_BIG và từ khoá DISTINCT.

StDev Riêng biệt

Trả về độ lệch chuẩn thống kê duy nhất. Triển khai tập hợp của tập hợp STDEV và từ khoá DISTINCT.

StDevP Riêng biệt

Trả về độ lệch chuẩn thống kê duy nhất. Triển khai tập hợp của tập hợp STDEVP và từ khoá DISTINCT.

Tổng Riêng biệt

Trả về tổng duy nhất. Triển khai tập hợp của tập hợp SUM và từ khoá DISTINCT.

Var Riêng biệt

Trả về biến thống kê duy nhất. Triển khai tập hợp của tập hợp VAR và từ khoá DISTINCT.

VarP Riêng biệt

Trả về biến thống kê duy nhất. Triển khai tập hợp của tập hợp VARP và từ khoá DISTINCT.

Ngăn Tham biến Hàm

Ngăn Tham biến Hàm hiển thị các tham biến cho thủ tục được lưu trữ hoặc hàm giá trị bảng. Các cột sau đây được hiển thị:

 • Tên tham số Hiển thị tên của tham số được xác định theo thủ tục được lưu trữ hoặc hàm giá trị bảng.

 • Giá trị   Một giá trị để sử dụng cho tham số khi truy vấn sẽ chạy để truy xuất dữ liệu để hiển thị trong ngăn kết quả truy vấn tại thời điểm thiết kế. Giá trị này không được sử dụng tại thời gian chạy.

Ngăn Mối quan hệ

Ngăn Mối quan hệ hiển thị mối quan hệ kết hợp. Có thể phát hiện mối quan hệ một cách tự động từ mối quan hệ khoá ngoại được truy xuất từ siêu dữ liệu cơ sở dữ liệu hoặc bạn có thể tạo mối quan hệ đó một cách thủ công.

Tuỳ chọn sau đây được hiển thị:

 • Tự động phát hiện. Chuyển tính năng auto-detect tự động tạo mối quan hệ giữa các bảng. Nếu tự động phát hiện được bật, thiết kế truy vấn tạo mối quan hệ từ khóa ngoại trong bảng; Nếu không, bạn phải tạo mối quan hệ theo cách thủ công. Khi bạn chọn bảng trong ngăn dạng xem cơ sở dữ liệu , tự động phát hiện tự động cố gắng tạo mối quan hệ. Nếu bạn bật tự động phát hiện sau khi bạn đã theo cách thủ công tạo kết nối, những người tham gia sẽ bị loại bỏ.

  Quan trọng: Khi sử dụng tự động phát hiện với SQL Server Parallel Data Warehouse, siêu dữ liệu cần có để tạo các liên kết không được cung cấp và không thể phát hiện các mối quan hệ một cách tự động. Nếu truy vấn của bạn truy xuất dữ liệu từ SQL Server Parallel Data Warehouse, tất cả các kết hợp bảng phải được tạo một cách thủ công.

 • Thêm mối quan hệ. Thêm một mối quan hệ danh sách quan hệ .

  Nếu tự động phát hiện được bật, bảng từ cột được sử dụng trong truy vấn được tự động thêm vào danh sách Mối quan hệ. Khi tự động phát hiện xác định hai bảng có liên quan với nhau, một bảng được thêm vào cột Bảng Bên trái, bảng khác được thêm vào cột Bảng Bên phải và liên kết bên trong được tạo giữa các bảng. Từng mối quan hệ tạo mệnh đề JOIN trong truy vấn. Nếu các bảng không liên quan với nhau, tất cả các bảng được liệt kê trong cột Bảng Bên trái và cột Kiểu Nối cho biết các bảng không liên quan đến nhau. Khi tự động phát hiện được bật, bạn không thể thêm các mối quan hệ giữa các bảng một cách thủ công mà tự động phát hiện xác định là không liên quan.

  Nếu tự động phát hiện được tắt, bạn có thể thêm và thay đổi các mối quan hệ giữa các bảng. Bấm Chỉnh sửa Trường để chỉ định các trường sử dụng để kết hợp hai bảng.

  Thứ tự trong đó mối quan hệ xuất hiện trong danh sách Mối quan hệ là thứ tự trong đó các kết hợp sẽ được thực hiện trong truy vấn. Bạn có thể thay đổi thứ tự của các mối quan hệ bằng cách di chuyển chúng lên và xuống trong danh sách.

  Khi sử dụng nhiều mối quan hệ trong truy vấn, một trong số các bảng trong từng mối quan hệ, ngoại trừ bảng đầu tiên, phải được tham chiếu trong mối quan hệ tiếp theo.

  Nếu cả hai bảng trong mối quan hệ được tham chiếu bởi mối quan hệ tiếp theo thì mối quan hệ không tạo mệnh đề liên kết riêng rẽ; thay vào đó một điều kiện liên kết được thêm vào mệnh đề liên kết được tạo cho mối quan hệ tiếp theo. Loại kết hợp được suy ra bởi mối quan hệ tiếp theo đã tham chiếu bảng tương tự.

 • Sửa trường. Mở hộp thoại Sửa trường liên quan , trong đó bạn thêm và sửa đổi mối quan hệ giữa các bảng. Bạn đã chọn các trường trong bảng bên phải và trái để gia nhập. Bạn có thể gia nhập nhiều trường từ bảng bên trái và phải bảng để xác định nhiều điều kiện kết hợp trong mối quan hệ. Hai trường gia nhập các bảng bên trái và phải không cần phải có cùng tên. Kiểu dữ liệu của trường nối phải có kiểu dữ liệu tương thích.

 • Xóa mối quan hệ. Xóa bỏ mối quan hệ đã chọn.

 • Di chuyển lêndi chuyển xuống dưới. Di chuyển các mối quan hệ lên hoặc xuống danh sách quan hệ . Trình tự mà mối quan hệ được đặt trong truy vấn có thể tác động đến kết quả truy vấn. Mối quan hệ sẽ được thêm vào truy vấn theo thứ tự mà chúng xuất hiện trong danh sách quan hệ .

Các cột sau đây được hiển thị:

 • Bảng bên trái   Hiển thị tên của bảng thứ nhất là một phần của mối quan hệ gia nhập.

 • Gia nhập kiểu   Hiển thị kiểu câu lệnh SQL gia nhập được sử dụng trong truy vấn được tạo tự động. Theo mặc định, nếu một ràng buộc khóa ngoại được phát hiện, nối trong được sử dụng. Các kiểu nối có thể tham gia bên trái hoặc phải gia nhập. Nếu không có các kiểu nối áp dụng, cột Kiểu nối Hiển thị Unrelated. Nối chéo tham dự không được tạo ra cho bảng không liên quan; thay vào đó, bạn theo cách thủ công phải tạo mối quan hệ bằng cách tham gia các cột trong bảng bên trái và phải.

 • Bảng bên phải Hiển thị tên của bảng thứ hai trong mối quan hệ gia nhập.

 • Gia nhập trường Liệt kê các cặp trường, nếu mối quan hệ có nhiều điều kiện kết hợp các cặp trường được phân tách bằng dấu phẩy (,).

Ngăn Bộ lọc được Áp dụng

Ngăn Bộ lọc được Áp dụng hiển thị tiêu chí được sử dụng để giới hạn số lượng hàng dữ liệu được truy xuất tại thời điểm chạy. Tiêu chí được chỉ định trong ngăn này được sử dụng để tạo mệnh đề SQL WHERE. Khi bạn chọn tuỳ chọn tham biến, tham biến được tạo tự động.

Các cột sau đây được hiển thị:

 • Tên trường Hiển thị tên của trường áp dụng tiêu chí.

 • Toán tử   Hiển thị thao tác sử dụng trong biểu thức bộ lọc.

 • Giá trị   Hiển thị giá trị để sử dụng trong biểu thức bộ lọc.

 • Tham số   Hiển thị tùy chọn thêm tham số truy vấn vào truy vấn.

Ngăn Kết quả Truy vấn

Ngăn Kết quả truy vấn hiển thị các kết quả cho truy vấn được tạo tự động được chỉ định bởi tập hợp trong ngăn khác. Cột trong tập kết quả là trường bạn chỉ định trong ngăn Trường được Chọn và dữ liệu hàng được giới hạn theo bộ lọc bạn chỉ định trong ngăn Bộ lọc được Áp dụng.

Dữ liệu này đại diện cho giá trị từ nguồn dữ liệu tại thời điểm bạn chạy truy vấn.

Thứ tự sắp xếp trong tập kết quả được xác định theo thứ tự dữ liệu được truy xuất từ nguồn dữ liệu. Có thể thay đổi thứ tự sắp xếp bằng cách trực tiếp sửa đổi văn bản truy vấn.

Thanh công cụ Bộ thiết kế Truy vấn Đồ hoạ

Thanh công cụ bộ thiết kế truy vấn đồ hoạ cung cấp các nút sau nhằm giúp bạn chỉ định hoặc xem các kết quả của truy vấn.

Nút

Mô tả

Chỉnh sửa Ở dạng Văn bản

Bật/tắt bộ thiết kế truy vấn dựa trên văn bản để xem truy vấn được tạo tự động hoặc để sửa đổi truy vấn.

Nhập

Nhập truy vấn hiện có từ tệp hoặc báo cáo. Các loại tệp .sql và .rdl được hỗ trợ.

Chạy Truy vấn

Chạy truy vấn. Ngăn Kết quả truy vấn hiển thị tập kết quả.

Đầu trang

Tìm hiểu Truy vấn được Tạo Tự động

Khi bạn chọn các bảng và cột hoặc dạng xem và thủ tục được lưu trữ trong ngăn Dạng xem Cơ sở dữ liệu, bộ thiết kế truy vấn truy xuất khoá chính gạch chân và mối quan hệ khoá ngoại từ sơ đồ cơ sở dữ liệu. Bằng cách phân tích những mối quan hệ này, bộ thiết kế truy vấn phát hiện mối quan hệ giữa hai bảng và thêm các kết hợp vào truy vấn. Sau đó bạn có thể sửa đổi truy vấn bằng cách thêm các nhóm và tập hợp, thêm hoặc thay đổi mối quan hệ và thêm bộ lọc. Để xem văn bản truy vấn hiển thị cột từ đó để truy xuất dữ liệu, kết hợp giữa các bảng và bất kỳ nhóm hoặc tập hợp nào, bấm Chỉnh sửa Ở dạng Văn bản.

Đầu trang

Bộ thiết kế Truy vấn Dựa trên văn bản

Bộ thiết kế truy vấn dựa trên văn bản cung cấp một cách để chỉ định truy vấn bằng cách sử dụng ngôn ngữ truy vấn được nguồn dữ liệu hỗ trợ, chạy truy vấn và xem các kết quả tại thời điểm thiết kế. Bạn có thể chỉ định nhiều câu lệnh SQL, cú pháp lệnh hoặc truy vấn cho phần mở rộng xử lý dữ liệu tuỳ chỉnh và các truy vấn được chỉ định ở dạng các biểu thức.

Do bộ thiết kế truy vấn dựa trên văn bản không xử lý trước truy vấn, truy vấn có thể phù hợp với bất kỳ kiểu cú pháp truy vấn nào. Đó là công cụ bộ thiết kế truy vấn mặc định cho nhiều loại nguồn dữ liệu.

Bộ thiết kế truy vấn dựa trên văn bản hiển thị thanh công cụ và hai ngăn sau đây:

 • Truy vấn   Hiển thị văn bản truy vấn, tên bảng hoặc thủ tục được lưu trữ tên tùy thuộc vào kiểu truy vấn. Không phải tất cả các kiểu truy vấn sẵn dùng cho tất cả các loại nguồn dữ liệu. Ví dụ, tên bảng được hỗ trợ chỉ cho loại nguồn dữ liệu OLE DB.

 • Kết quả   Hiển thị kết quả chạy truy vấn tại thời điểm thiết kế.

Thanh công cụ Bộ thiết kế Truy vấn Dựa trên văn bản

Bộ thiết kế truy vấn dựa trên văn bản cung cấp một thanh công cụ duy nhất cho tất cả các loại lệnh. Bảng sau đây liệt kê từng nút trên thanh công cụ và chức năng của nút đó.

Nút

Mô tả

Chỉnh sửa Ở dạng Văn bản

Chuyển đổi giữa bộ thiết kế truy vấn dựa trên văn bản và bộ thiết kế truy vấn đồ hoạ. Không phải tất cả các loại nguồn dữ liệu hỗ trợ các bộ thiết kế truy vấn đồ hoạ.

Nhập

Nhập truy vấn hiện có từ tệp hoặc báo cáo. Chỉ hỗ trợ các loại tệp sql và rdl.

Biểu tượng bộ thiết kế Truy vấn Quan hệ

Chạy truy vấn và hiển thị tập dữ liệu trong ngăn Kết quả.

Loại Lệnh

Chọn Text, StoredProcedure hoặc TableDirect. Nếu thủ tục được lưu trữ có các tham biến, hộp thoại Xác định Tham biến Truy vấn sẽ xuất hiện khi bạn bấm Chạy trên thanh công cụ và bạn có thể điền vào các giá trị khi cần.

Lưu ý: Nếu thủ tục được lưu trữ trả về nhiều hơn một tập kết quả, chỉ tập đầu tiên được xử dụng để tập hợp tập dữ liệu.

Lưu ý: TableDirect chỉ có cho loại nguồn dữ liệu OLE DB.

Lệnh nhập văn bản

Khi bạn tạo tập dữ liệu SQL Server, bộ thiết kế truy vấn quan hệ sẽ mở theo mặc định. Để chuyển sang bộ thiết kế dựa trên văn bản, bấm nút bật/tắt Chỉnh sửa Ở dạng Văn bản trên thanh công cụ. Bộ thiết kế truy vấn dựa trên văn bản hiển thị hai ngăn: ngăn Truy vấn và ngăn Kết quả. Hình sau đây gắn nhãn từng ngăn.

Bộ thiết kế Truy vấn Quan hệ

Bảng sau đây mô tả chức năng của từng ngăn.

Ngăn

Hàm

Truy vấn

Hiển thị văn bản truy vấn SQL. Sử dụng ngăn này để ghi hoặc chỉnh sửa truy vấn SQL.

Kết quả

Hiển thị kết quả của truy vấn. Để chạy truy vấn, bấm chuột phải vào bất kỳ ngăn nào và bấm Chạy hoặc bấm nút Chạy trên thanh công cụ.

Ví dụ

Truy vấn sau đây trả về danh sách các tên từ bảng có tên ContactType.

CHỌN tên từ ContactType

Khi bạn bấm Chạy trên thanh công cụ, lệnh trong ngăn Truy vấn chạy và các kết quả, danh sách các tên, được hiển thị trong ngăn Kết quả.

Lệnh loại StoredProcedure

Khi bạn chọn Thủ tục được Lưu trữ của Loại Lệnh, bộ thiết kế truy vấn dựa trên văn bản hiển thị hai ngăn: ngăn Truy vấn và ngăn Kết quả. Nhập tên thủ tục được lưu trữ trong ngăn Truy vấn và bấm Chạy trên thanh công cụ. Nếu thủ tục được lưu trữ sử dụng tham biến, hộp thoại Xác định Tham biến Truy vấn sẽ mở ra. Nhập giá trị tham biến cho thủ tục được lưu trữ.

Hình sau đây hiển thị các ngăn Truy vấn và Kết quả khi bạn chạy thủ tục được lưu trữ. Trong trường hợp này, các tham biến đầu vào là các hằng số.

Bộ thiết kế Truy vấn Quan hệ

Bảng sau đây mô tả chức năng của từng ngăn.

Ngăn

Hàm

Truy vấn

Hiển thị tên của thủ tục được lưu trữ và mọi tham biến đầu vào.

Kết quả

Hiển thị kết quả của truy vấn. Để chạy truy vấn, bấm chuột phải vào bất kỳ ngăn nào và bấm Chạy hoặc bấm nút Chạy trên thanh công cụ.

Ví dụ

Truy vấn sau đây gọi thủ tục được lưu trữ có tên uspGetWhereUsedProductID. Khi thủ tục được lưu trữ có các tham số đầu vào, bạn phải cung cấp các giá trị tham biến khi chạy truy vấn.

uspGetWhereUsedProductID

Bấm nút Chạy (!). Bảng sau đây cung cấp ví dụ về tham biến uspGetWhereUsedProductID mà bạn cung cấp các giá trị trong hộp thoại Xác định Tham biến Truy vấn.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

TableDirect Loại Lệnh

Khi bạn chọn TableDirect Loại Lệnh, bộ thiết kế truy vấn dựa trên văn bản hiển thị hai ngăn: ngăn Truy vấn và ngăn Kết quả. Khi bạn nhập bảng và bấm nút Chạy, tất cả các cột cho bảng đó được trả về.

Ví dụ

Đối với loại nguồn dữ liệu OLE DB, truy vấn tập dữ liệu sau đây trả về tập kết quả cho tất cả các loại liên hệ trong bảng ContactType.

ContactType

Khi bạn nhập tên bảng ContactType, đó là tương đương với việc tạo câu lệnh SQL chọn * từ ContactType.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×