Trang thuộc tính dữ liệu (ADP)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

(Microsoft SQL Server 2000 chỉ.) Áp dụng cho bảng, dạng xem, thủ tục được lưu trữ một câu lệnh, và các hàm trong dòng. Hiển thị các thuộc tính về lọc, sắp xếp thứ tự, và biểu dữ liệu con.

Tên bảng

Chỉ xuất hiện khi bạn đang làm việc trên một bảng. Hiển thị tên của bảng. Nếu bạn đang làm việc trong một biểu đồ cơ sở dữ liệu và nhiều hơn một bảng được chọn trong đó, chỉ có tên của bảng thứ nhất được hiển thị.

Tên Đối tượng

Áp dụng chỉ nếu bạn đang làm việc trên một dạng xem, một câu lệnh lưu trữ quy trình hoặc dòng hàm. Hiển thị tên của đối tượng mà bạn đang làm việc.

Bộ lọc

Hiển thị tiêu chí lựa chọn phía máy khách — tiêu chí được áp dụng sau khi bộ kết quả được trả về từ cơ sở dữ liệu. Thuộc tính này là một biểu thức chuỗi bao gồm mệnh đề WHERE mà không có từ khóa nơi.

Sắp xếp Theo Thứ tự

Hiển thị tiêu chí sắp xếp phía máy khách — sắp xếp các tiêu chí được áp dụng sau khi bộ kết quả được trả về từ cơ sở dữ liệu. Thuộc tính này là một biểu thức chuỗi là tên của những trường mà bạn muốn sắp xếp bản ghi. Khi bạn dùng nhiều hơn một tên trường, phân tách tên bằng dấu phẩy (,). Nếu bạn muốn sắp xếp các bản ghi trong thứ tự giảm dần, hãy nhập DESC ở phần cuối của biểu thức chuỗi.

Tên Bảng dữ liệu con

Xác định hoặc xác định bảng hoặc truy vấn được gắn kết bảng dữ liệu con. Chọn [tự động] để cho biết rằng Access sẽ sử dụng mối quan hệ hiện có trong cơ sở dữ liệu để xác định bảng nào để gắn kết với bảng dữ liệu con.

Trường Con Liên kết

Hiển thị danh sách các nối kết các trường trong bảng dữ liệu con. Các trường danh sách bạn ở đây sẽ trùng với các trường bạn cung cấp trong điều khiển Nối kết trường cái .

Trường Chính Liên kết

Hiển thị danh sách các nối kết trường hoặc điều khiển trong bảng, dạng xem, thủ tục được lưu trữ hoặc hàm trong dòng có chứa bảng dữ liệu con. Các trường danh sách bạn ở đây sẽ trùng với các trường bạn cung cấp trong điều khiển Nối kết trường con . Từng cặp coinciding (cái, con) trường không phải có cùng tên, nhưng họ phải chứa cùng loại dữ liệu và có kiểu dữ liệu giống nhau hoặc tương thích và kích cỡ trường.

Độ cao Bảng dữ liệu con

Hiển thị chiều cao mặc định để hiển thị trong bảng dữ liệu con. Nếu con chứa số hàng nhiều hơn chiều cao mặc định chứa, con xuất hiện cùng với một thanh cuộn dọc.

Bảng dữ liệu con Đã bung rộng

Chỉ báo trạng thái đã lưu của tất cả biểu dữ liệu con trong bảng, dạng xem, một câu lệnh thủ tục được lưu trữ hoặc hàm trong dòng. Có nghĩa bung rộng, không có nghĩa là unexpanded.

Chế độ xem Mặc định

Hiển thị dạng xem được dùng để hiển thị bảng dữ liệu con khi người dùng sẽ mở đối tượng hoặc nhúng nó dưới dạng biểu mẫu con hoặc báo cáo con. Lựa chọn của bạn là biểu dữ liệu, PivotTable hoặc PivotChart.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×