Tra cứu giá trị bằng hàm VLOOKUP, INDEX hoặc MATCH

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có danh sách các số văn phòng và bạn cần phải biết các nhân viên trong mỗi văn phòng. Tuy nhiên, bảng tính rất lớn, vậy bạn có thể làm gì? Hãy dùng hàm tra cứu. Các hàm VLOOKUPHLOOKUP là hai trong số những hàm hữu ích nhất, INDEXMATCH cũng vậy.

Lưu ý:  Nếu bạn đang gắng tìm Trình hướng dẫn Tra cứu, xin nhắc bạn rằng tính năng đó không còn trong Excel nữa.

Dưới đây là phần nhắc nhanh về cách dùng VLOOKUP.

=VLOOKUP(B2,C2:E7,3,TRUE)

Đối số thứ nhất - đoạn dữ liệu mà hàm cần có để hoạt động - là giá trị bạn muốn tìm. Đó có thể là một tham chiếu ô hoặc một giá trị cứng như "smith" hoặc 21.000. Đối số thứ hai là phạm vi ô mà bạn cho rằng có chứa giá trị bạn muốn tìm. Trong ví dụ này, đó là C2-C7. Đối số thứ ba là cột trong phạm vi ô có chứa những giá trị bạn muốn xem.

Đối số thứ tư là tùy chọn. Bạn có thể nhập True hoặc False. Nếu bạn nhập TRUE, hoặc bỏ trống đối số, hàm sẽ trả về kết quả gần khớp với giá trị bạn đã chỉ ra trong đối số thứ nhất. Nếu bạn nhập FALSE, hàm sẽ khớp giá trị mà đối số thứ nhất cung cấp. Nói cách khác, việc bỏ trống đối số thứ tư hoặc nhập TRUE sẽ cho bạn tính linh hoạt cao hơn.

Ví dụ này cho bạn thấy cách thức mà hàm hoạt động. Khi bạn nhập giá trị vào ô B2 (đối số thứ nhất), VLOOKUP sẽ tìm kiếm trong các ô C2-E7 (đối số thứ hai) và trả về kết quả gần đúng nhất từ cột thứ ba trong phạm vi, cột E (đối số thứ ba).

Cách dùng hàm VLOOKUP điển hình

Đối số thứ tư được bỏ trống, vì vậy hàm trả về kết quả gần đúng. Nếu không, bạn sẽ phải nhập một trong những giá trị trong cột C hoặc D để có được kết quả.

Khi đã quen với hàm VLOOKUP, bạn sẽ thấy hàm HLOOKUP không khó dùng. Bạn nhập cùng các đối số, nhưng hàm này sẽ tìm các giá trị trong các hàng thay vì cột.

Hãy thử xem

Nếu bạn muốn thực hành với các hàm tra cứu trước khi thử sử dụng với dữ liệu của mình, dưới đây là một số dữ liệu mẫu. Một số người thích dùng VLOOKUP và HLOOKUP, những người khác lại ưa dùng INDEX và MATCH. Hãy thử tất cả và xem hàm nào bạn thích nhất.

VLOOKUP trong thực tế

Sao chép tất cả các ô trong bảng này và dán chúng vào ô A1 trên trang tính trống trong Excel.

Gợi ý    Trước khi dán dữ liệu vào Excel, bạn hãy đặt độ rộng cột cho các cột từ A đến C thành 250 điểm ảnh và bấm Ngắt dòng (tab Trang đầu, nhóm Căn chỉnh).

Mật độ

Độ nhớt

Nhiệt độ

0,457

3,55

500

0,525

3,25

400

0,606

2,93

300

0,675

2,75

250

0,746

2,57

200

0,835

2,38

150

0,946

2,17

100

1,09

1,95

50

1,29

1,71

0

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=VLOOKUP(1,A2:C10,2)

Dùng khớp gần đúng để tìm kiếm giá trị 1 trong cột A, rồi tìm giá trị lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 1 trong cột A là 0,946 và sau đó trả về giá trị từ cột B trong cùng hàng.

=VLOOKUP(1,A2:C10,2)

'=VLOOKUP(1,A2:C10,3,TRUE)

Dùng khớp gần đúng để tìm kiếm giá trị 1 trong cột A, rồi tìm giá trị lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 1 trong cột A là 0,946 và sau đó trả về giá trị từ cột C trong cùng hàng.

=VLOOKUP(1,A2:C10,3,TRUE)

'=VLOOKUP(0,7,A2:C10,3,FALSE)

Dùng khớp chính xác để tìm giá trị 0,7 trong cột A. Vì không có sự khớp chính xác trong cột A, lỗi được trả về.

=VLOOKUP(0,7,A2:C10,3,FALSE)

'=VLOOKUP(0,1,A2:C10,2,TRUE)

Dùng khớp gần đúng để tìm giá trị 0,1 trong cột A. Vì 0,1 nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột A, lỗi được trả về.

=VLOOKUP(0,1,A2:C10,2,TRUE)

'=VLOOKUP(2,A2:C10,2,TRUE)

Dùng khớp gần đúng để tìm kiếm giá trị 2 trong cột A, rồi tìm giá trị lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 2 trong cột A là 1,29 và sau đó trả về giá trị từ cột B trong cùng hàng.

=VLOOKUP(2,A2:C10,2,TRUE)

HLOOKUP trong thực tế

Sao chép tất cả các ô trong bảng này và dán chúng vào ô A1 trên trang tính trống trong Excel.

Gợi ý    Trước khi dán dữ liệu vào Excel, bạn hãy đặt độ rộng cột cho các cột từ A đến C thành 250 điểm ảnh và bấm Ngắt dòng (tab Trang đầu, nhóm Căn chỉnh).

Trục

Trụ

Bu-lông

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=HLOOKUP("Trục", A1:C4, 2, TRUE)

Tìm kiếm "Trục" ở hàng 1 và trả về giá trị từ hàng 2 trong cùng cột (Cột A).

=HLOOKUP("Trục", A1:C4, 2, TRUE)

'=HLOOKUP("Trụ", A1:C4, 3, FALSE)

Tìm kiếm "Trụ" ở hàng 1 và trả về giá trị từ hàng 3 trong cùng cột (Cột B).

=HLOOKUP("Trụ", A1:C4, 3, FALSE)

'=HLOOKUP("B", A1:C4, 3, TRUE)

Tìm kiếm "B" ở hàng 1 và trả về giá trị từ hàng 3 trong cùng cột. Vì không tìm thấy kết quả khớp chính xác với "B", cho nên giá trị lớn nhất trong hàng 1 mà nhỏ hơn "B" sẽ được dùng: "Trục," trong cột A.

=HLOOKUP("B", A1:C4, 3, TRUE)

'=HLOOKUP("Bu-lông", A1:C4, 4)

Tìm kiếm "Bu-lông" ở hàng 1 và trả về giá trị từ hàng 4 trong cùng cột (Cột C).

=HLOOKUP("Bu-lông", A1:C4, 4)

'=HLOOKUP(3, {1,2,3;"a","b","c";"d","e","f"}, 2, TRUE)

Tìm kiếm số 3 trong hằng số mảng ba hàng và trả về giá trị từ hàng 2 trong cùng cột (trong trường hợp này là cột thứ ba). Có ba hàng chứa giá trị trong hằng số mảng, mỗi hàng được phân cách bằng dấu chấm phẩy (;). Vì tìm thấy "c" trong hàng 2 và trong cùng cột đó là 3, trả về "c" .

=HLOOKUP(3,{1,2,3;"a","b","c";"d","e","f"},2,TRUE)

INDEX và MATCH trong thực tế

Ví dụ này sử dụng các hàm INDEX và MATCH để trả về số hóa đơn cũ nhất và ngày tương ứng cho mỗi thành phố trong năm thành phố này. Do ngày được trả về dưới dạng chữ số, chúng tôi sử dụng hàm TEXT để định dạng nó dưới dạng ngày tháng. Hàm INDEX sử dụng kết quả của hàm MATCH trên thực tế để làm đối số. Việc kết hợp các hàm INDEX và MATCH được sử dụng hai lần trong mỗi công thức – lần đầu để trả về số hóa đơn rồi sau đó để trả về ngày tháng.

Sao chép tất cả các ô trong bảng này và dán chúng vào ô A1 trên trang tính trống trong Excel.

Gợi ý    Trước khi bạn dán dữ liệu vào Excel, hãy đặt độ rộng cột cho các cột từ A đến D thành 250 điểm ảnh và bấm Ngắt dòng (tab Trang đầu, nhóm Căn chỉnh).

Hóa đơn

Thành phố

Ngày lập Hóa đơn

Hóa đơn cũ nhất theo thành phố kèm theo ngày

3115

Atlanta

07/04/12

="Atlanta = "&INDEX($A$2:$C$33,MATCH("Atlanta",$B$2:$B$33,0),1)& ", Ngày lập hóa đơn: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33,MATCH("Atlanta",$B$2:$B$33,0),3),"d/m/yy")

3137

Atlanta

09/04/12

="Austin = "&INDEX($A$2:$C$33,MATCH("Austin",$B$2:$B$33,0),1)& ", Ngày lập hóa đơn: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33,MATCH("Austin",$B$2:$B$33,0),3),"d/m/yy")

3154

Atlanta

11/04/12

="Dallas = "&INDEX($A$2:$C$33,MATCH("Dallas",$B$2:$B$33,0),1)& ", Ngày lập hóa đơn: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33,MATCH("Dallas",$B$2:$B$33,0),3),"d/m/yy")

3191

Atlanta

21/04/12

="New Orleans = "&INDEX($A$2:$C$33,MATCH("New Orleans",$B$2:$B$33,0),1)& ", Ngày lập hóa đơn: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33,MATCH("New Orleans",$B$2:$B$33,0),3),"d/m/yy")

3293

Atlanta

25/04/12

="Tampa = "&INDEX($A$2:$C$33,MATCH("Tampa",$B$2:$B$33,0),1)& ", Ngày lập hóa đơn: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33,MATCH("Tampa",$B$2:$B$33,0),3),"d/m/yy")

3331

Atlanta

27/04/12

3350

Atlanta

28/04/12

3390

Atlanta

01/05/12

3441

Atlanta

02/05/12

3517

Atlanta

08/05/12

3124

Austin

09/04/12

3155

Austin

11/04/12

3177

Austin

19/04/12

3357

Austin

28/04/12

3492

Austin

06/05/12

3316

Dallas

25/04/12

3346

Dallas

28/04/12

3372

Dallas

01/05/12

3414

Dallas

01/05/12

3451

Dallas

02/05/12

3467

Dallas

02/05/12

3474

Dallas

04/05/12

3490

Dallas

05/05/12

3503

Dallas

08/05/12

3151

New Orleans

09/04/12

3438

New Orleans

02/05/12

3471

New Orleans

04/05/12

3160

Tampa

18/04/12

3328

Tampa

26/04/12

3368

Tampa

29/04/12

3420

Tampa

01/05/12

3501

Tampa

06/05/12

Thông tin thêm về các hàm tra cứu

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×