Tra cứu giá trị bằng hàm VLOOKUP, INDEX hoặc MATCH

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử bạn có một danh sách office vị trí số, và bạn cần biết nhân viên nào là trong mỗi office. Bảng tính là rất lớn, vì vậy bạn có thể nghĩ nó là thách thức nhiệm vụ. Thật sự khá dễ dàng để làm với các hàm tra cứu.

Các hàm VLOOKUPHLOOKUP , cùng với hàm INDEXMATCH,là một số chức năng hữu ích nhất trong Excel.

Lưu ý: Tính năng hướng dẫn tra cứu này không còn sẵn dùng trong Excel.

Đây là ví dụ về cách sử dụng VLOOKUP.

=VLOOKUP(B2,C2:E7,3,TRUE)

Trong ví dụ này, B2 là đầu tiên đối số— một thành phần của dữ liệu mà hàm này cần để làm việc. Đối với hàm VLOOKUP, này đối số đầu tiên là giá trị mà bạn muốn tìm. Đối số này có thể là tham chiếu ô, hoặc một giá trị cố định chẳng hạn như "smith" hoặc 21.000. Đối số thứ hai là phạm vi ô, C2-:E7, tìm kiếm cho giá trị bạn muốn tìm. Đối số thứ ba là cột trong đó phạm vi ô có chứa giá trị mà bạn tìm kiếm.

Đối số thứ tư là tùy chọn. Nhập TRUE hoặc FALSE. Nếu bạn nhập TRUE, hoặc để trống đối số, hàm trả về kết quả khớp gần đúng của giá trị mà bạn xác định trong đối số đầu tiên. Nếu bạn nhập FALSE, thì hàm sẽ khớp với giá trị cung cấp bởi đối số đầu tiên. Nói cách khác, bỏ đối số thứ tư trống — hoặc bằng cách nhập TRUE — cung cấp cho bạn linh hoạt hơn.

Ví dụ này cho bạn cách hoạt động của hàm. Khi bạn nhập một giá trị trong ô B2 (đối số đầu tiên), VLOOKUP sẽ tìm kiếm các ô trong phạm vi C2:E7 (đối số 2) và trả về khớp gần đúng gần nhất từ cột thứ ba trong phạm vi, cột E (đối số thứ 3).

Cách dùng hàm VLOOKUP điển hình

Đối số thứ tư là trống, vì vậy hàm trả về kết quả khớp gần đúng. Nếu nó không, bạn sẽ phải nhập một trong các giá trị trong cột C hoặc D để có một kết quả được.

Khi bạn đã hài lòng với VLOOKUP, hàm HLOOKUP là đều dễ sử dụng. Bạn nhập cùng một đối số, nhưng nó sẽ tìm kiếm trong hàng thay vì dùng cột.

Bằng cách dùng hàm INDEX và MATCH thay vì VLOOKUP

Không có các hạn chế nhất định bằng cách dùng hàm VLOOKUP — hàm VLOOKUP có thể chỉ tra cứu một giá trị từ trái sang phải. Điều này có nghĩa là cột chứa giá trị mà bạn tra cứu nên luôn được đặt ở bên trái của cột có chứa giá trị trả về. Bây giờ nếu bảng tính của bạn không được tạo theo cách này, sau đó không sử dụng VLOOKUP. Dùng tổ hợp hàm INDEX và MATCH thay vào đó.

Ví dụ này cho thấy một danh sách nhỏ có giá trị Chicago chúng ta muốn tìm kiếm không có trong cột ngoài cùng bên trái. Vì vậy, chúng ta không thể sử dụng hàm VLOOKUP. Thay vào đó, chúng ta sẽ dùng hàm MATCH để tìm Chicago trong phạm vi B1:B11. Giá trị đó được tìm thấy ở hàng số 4. Sau đó, hàm INDEX sẽ dùng giá trị đó làm đối số dò tìm và tìm dân số cho Chicago trong cộtthứ 4 (cột D). Công thức sử dụng được hiện trong ô A14.

Để thêm ví dụ về cách dùng hàm INDEX và MATCH thay vì hàm VLOOKUP, hãy xem bài viết https://www.mrexcel.com/excel-tips/excel-vlookup-index-match/ bằng Bill Jelen, MVP của Microsoft.

Bạn hãy thử xem

Nếu bạn muốn thử nghiệm với các hàm tra cứu trước khi bạn thử dùng chúng với dữ liệu của bạn, đây là một số dữ liệu mẫu.

Ví dụ về VLOOKUP tại nơi làm việc

Sao chép dữ liệu sau đây vào một bảng tính trống.

Mẹo: Trước khi bạn dán dữ liệu vào Excel, hãy đặt độ rộng cột cho các cột từ A đến C thành 250 điểm ảnh và bấm Ngắt dòng (tabtrang đầu , nhóm căn chỉnh ).

Mật độ

Độ nhớt

Nhiệt độ

0,457

3,55

500

0,525

3,25

400

0,606

2,93

300

0,675

2,75

250

0,746

2,57

200

0,835

2,38

150

0,946

2,17

100

1,09

1,95

50

1,29

1,71

0

Công thức

Mô tả

Kết quả

=VLOOKUP(1,A2:C10,2)

Dùng khớp gần đúng để tìm kiếm giá trị 1 trong cột A, rồi tìm giá trị lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 1 trong cột A là 0,946 và sau đó trả về giá trị từ cột B trong cùng hàng.

2,17

=VLOOKUP(1,A2:C10,3,TRUE)

Dùng khớp gần đúng để tìm kiếm giá trị 1 trong cột A, rồi tìm giá trị lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 1 trong cột A là 0,946 và sau đó trả về giá trị từ cột C trong cùng hàng.

100

=VLOOKUP(0,7,A2:C10,3,FALSE)

Dùng khớp chính xác để tìm giá trị 0,7 trong cột A. Vì không có sự khớp chính xác trong cột A, lỗi được trả về.

#N/A

=VLOOKUP(0,1,A2:C10,2,TRUE)

Dùng khớp gần đúng để tìm giá trị 0,1 trong cột A. Vì 0,1 nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột A, lỗi được trả về.

#N/A

=VLOOKUP(2,A2:C10,2,TRUE)

Dùng khớp gần đúng để tìm kiếm giá trị 2 trong cột A, rồi tìm giá trị lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 2 trong cột A là 1,29 và sau đó trả về giá trị từ cột B trong cùng hàng.

1,71

Ví dụ hàm HLOOKUP

Sao chép tất cả các ô trong bảng này và dán chúng vào ô A1 trên trang tính trống trong Excel.

Mẹo: Trước khi bạn dán dữ liệu vào Excel, hãy đặt độ rộng cột cho các cột từ A đến C thành 250 điểm ảnh và bấm Ngắt dòng (tabtrang đầu , nhóm căn chỉnh ).

Trục

Trụ

Bu-lông

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Công thức

Mô tả

Kết quả

=HLOOKUP("Trục", A1:C4, 2, TRUE)

Tìm kiếm "Trục" ở hàng 1 và trả về giá trị từ hàng 2 trong cùng cột (Cột A).

4

=HLOOKUP("Trụ", A1:C4, 3, FALSE)

Tìm kiếm "Trụ" ở hàng 1 và trả về giá trị từ hàng 3 trong cùng cột (Cột B).

7

=HLOOKUP("B", A1:C4, 3, TRUE)

Tìm kiếm "B" ở hàng 1 và trả về giá trị từ hàng 3 trong cùng cột. Vì không tìm thấy kết quả khớp chính xác với "B", cho nên giá trị lớn nhất trong hàng 1 mà nhỏ hơn "B" sẽ được dùng: "Trục," trong cột A.

5

=HLOOKUP("Bu-lông", A1:C4, 4)

Tìm kiếm "Bu-lông" ở hàng 1 và trả về giá trị từ hàng 4 trong cùng cột (Cột C).

11

=HLOOKUP(3, {1,2,3;"a","b","c";"d","e","f"}, 2, TRUE)

Tìm kiếm số 3 trong hằng số mảng ba hàng và trả về giá trị từ hàng 2 trong cùng cột (trong trường hợp này là cột thứ ba). Có ba hàng chứa giá trị trong hằng số mảng, mỗi hàng được phân cách bằng dấu chấm phẩy (;). Vì tìm thấy "c" trong hàng 2 và trong cùng cột đó là 3, trả về "c" .

"c"

Hàm INDEX và MATCH ví dụ

Ví dụ cuối cùng này sử dụng các hàm INDEX và MATCH cùng nhau để trả về số hóa đơn sớm nhất và ngày tương ứng cho mỗi năm thành phố. Vì ngày được trả về dưới dạng số, chúng ta dùng hàm TEXT để định dạng nó thành một ngày. Hàm INDEX thực sự sử dụng các kết quả của hàm MATCH làm đối số của nó. Kết hợp các hàm INDEX và MATCH được sử dụng hai lần trong mỗi công thức – trước tiên, để trả về số hóa đơn, sau đó để trả về ngày.

Sao chép tất cả các ô trong bảng này và dán chúng vào ô A1 trên trang tính trống trong Excel.

Mẹo: Trước khi bạn dán dữ liệu vào Excel, hãy đặt độ rộng cột cho các cột từ A đến D thành 250 điểm ảnh và bấm Ngắt dòng (tabtrang đầu , nhóm căn chỉnh ).

Hóa đơn

Thành phố

Ngày lập Hóa đơn

Hóa đơn cũ nhất theo thành phố kèm theo ngày

3115

Atlanta

07/04/12

="Atlanta = "&INDEX($A$2:$C$33,MATCH("Atlanta",$B$2:$B$33,0),1)& ", Ngày lập hóa đơn: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33,MATCH("Atlanta",$B$2:$B$33,0),3),"d/m/yy")

3137

Atlanta

09/04/12

="Austin = "&INDEX($A$2:$C$33,MATCH("Austin",$B$2:$B$33,0),1)& ", Ngày lập hóa đơn: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33,MATCH("Austin",$B$2:$B$33,0),3),"d/m/yy")

3154

Atlanta

11/04/12

="Dallas = "&INDEX($A$2:$C$33,MATCH("Dallas",$B$2:$B$33,0),1)& ", Ngày lập hóa đơn: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33,MATCH("Dallas",$B$2:$B$33,0),3),"d/m/yy")

3191

Atlanta

21/04/12

="New Orleans = "&INDEX($A$2:$C$33,MATCH("New Orleans",$B$2:$B$33,0),1)& ", Ngày lập hóa đơn: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33,MATCH("New Orleans",$B$2:$B$33,0),3),"d/m/yy")

3293

Atlanta

25/04/12

="Tampa = "&INDEX($A$2:$C$33,MATCH("Tampa",$B$2:$B$33,0),1)& ", Ngày lập hóa đơn: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33,MATCH("Tampa",$B$2:$B$33,0),3),"d/m/yy")

3331

Atlanta

27/04/12

3350

Atlanta

28/04/12

3390

Atlanta

01/05/12

3441

Atlanta

02/05/12

3517

Atlanta

08/05/12

3124

Austin

09/04/12

3155

Austin

11/04/12

3177

Austin

19/04/12

3357

Austin

28/04/12

3492

Austin

06/05/12

3316

Dallas

25/04/12

3346

Dallas

28/04/12

3372

Dallas

01/05/12

3414

Dallas

01/05/12

3451

Dallas

02/05/12

3467

Dallas

02/05/12

3474

Dallas

04/05/12

3490

Dallas

05/05/12

3503

Dallas

08/05/12

3151

New Orleans

09/04/12

3438

New Orleans

02/05/12

3471

New Orleans

04/05/12

3160

Tampa

18/04/12

3328

Tampa

26/04/12

3368

Tampa

29/04/12

3420

Tampa

01/05/12

3501

Tampa

06/05/12

Xem Thêm

Thẻ tham chiếu nhanh: ôn lại về VLOOKUP

Hàm tham chiếu và tra cứu (tham khảo)

Sử dụng đối số table_array trong hàm VLOOKUP

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×