Trước khi cung cấp OneDrive dành cho người dùng trong tổ chức của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Theo mặc định, lần đầu tiên mà người dùng duyệt đến của họ OneDrive nó sẽ tự động được cung cấp cho họ. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như thao tác sau đây, bạn có thể muốn OneDrive vị trí có sẵn sàng trước của người dùng của bạn, hoặc trước được cung cấp nhất:

 • Tổ chức của bạn có một quy trình tùy chỉnh để thêm nhân viên mới, và bạn muốn tạo một OneDrive khi bạn thêm nhân viên mới.

 • Kế hoạch tổ chức của bạn để di chuyển từ SharePoint Server tại cơ sở để Office 365.

 • Kế hoạch tổ chức của bạn để di chuyển từ dịch vụ lưu trữ trực tuyến khác.

Bài viết này mô tả cách trước cung cấp OneDrive cho người dùng của bạn bằng cách dùng PowerShell.

Lưu ý: Bạn có thể cũng sẵn cung cấp OneDrive cho người dùng của bạn bằng cách dùng còn lại API hoặc CSOM. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần có tiêu đề "sử dụng phương pháp ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk để cung cấp site cá nhân và OneDrive for Business và vì vậy bạn muốn theo lập trình cung cấp site cá nhân (OneDrive for Business) trong Office 365 cho nhiều người dùng "trong có gì mới cho nhà phát triển trong xã hội và tính năng cộng tác trong SharePoint.

Trước khi cung cấp OneDrive dành cho người dùng

 1. Tải xuống SharePoint Online Management Shell mới nhất.

 2. Tải xuống và cài đặt SharePoint Online khách cấu phần SDK.

 3. Kết nối với SharePoint Online với tư cách người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint trong Office 365. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem mục Bắt đầu với SharePoint Online Management Shell.

  Lưu ý: Nếu bạn nhận được thông báo lỗi về được không thể chạy script, bạn có thể cần thay đổi chính sách của bạn thực hiện. Để biết thông tin, hãy xem Về thực thi các chính sách.

 4. Sao chép mã sau đây và dán nó vào trong một trình soạn thảo văn bản chẳng hạn như Notepad:

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  Lưu ý rằng chú thích được bao gồm mã để mô tả các kịch bản và các tham số được sử dụng trong đó. Họ sẽ không ảnh hưởng đến chạy PowerShell script.

 5. Lưu tệp văn bản và sau đó thay đổi phần mở rộng tên tệp để .ps1. Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng tên BulkEnqueueOneDriveSite.ps1.

 6. Trong trình soạn thảo văn bản chẳng hạn như Notepad, hãy tạo một tệp có chứa tài khoản người dùng Office 365 mà bạn muốn cung cấp OneDrive. Mỗi tài khoản người dùng phải xuất hiện trên một dòng riêng biệt.

  Lưu tệp với tên UserInput.txt.

  Lưu ý: Mỗi tệp nhập được giới hạn 200 người dùng. Nếu bạn phải cung cấp OneDrive cho người dùng hơn 200, tạo nhiều tệp nhập liệu (ví dụ, UserInput1.txt, UserInput2.txt, v.v.).

 7. Trong SharePoint Online Management Shell, bạn cần thay đổi vào thư mục mà bạn đã lưu BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 PowerShell script.

 8. Chạy lệnh sau:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Ví dụ:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Chạy script sẽ nhắc bạn cho chứng danh Office 365 , bạn sẽ cần phải nhập.

  Khi mã lệnh đã hoàn tất, PowerShell ngăn Hiển thị trạng thái là hoàn thành.

 9. Nếu bạn đã thêm người dùng nhập tệp, chạy script và thay đổi tham số - InputfilePath đến vị trí của tệp nhập liệu người dùng khác.

Để xác nhận rằng OneDrive được tạo cho người dùng của bạn, hãy xem làm thế nào để hiển thị một danh sách của OneDrive for Business tuyển tập trang.

Lưu ý: Nếu bạn trước khi cung cấp OneDrive cho nhiều người dùng, hãy lưu ý rằng nó có thể mất một thời gian cho các vị trí OneDrive được tạo.

Chủ đề liên quan

Lập kế hoạch hỗn hợp OneDrive for Business

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×