Trình hướng dẫn nhập dữ liệu nghiệp vụ và xuất trong Business Contact Manager: chọn kiểu tệp hoặc thư mục để nhập

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể nhập dữ liệu từ các kiểu tệp sau đây vào Business Contact Manager cho Outlook:

Loại tệp

Chú thích

Hành động tiếp theo

Dữ liệu Business Contact Manager (.bcm)

Dùng kiểu này để di chuyển bản ghi và mục lịch sử liên lạc của bạn trong Business Contact Manager cho Outlook từ một máy tính khác.

Đặt tùy chọn nhập tệp.

Tùy chỉnh Business Contact Manager (.bcmx)

Nếu bạn là người sở hữu cơ sở dữ liệu, bạn có thể nhập người dùng xác định trường đã thêm vào khi các bản ghi đã được tùy chỉnh, cũng như các tùy chỉnh trường giữ dữ liệu. Nếu bạn không phải là chủ sở hữu cơ sở dữ liệu, bạn có thể nhập chỉ dữ liệu.

Chọn tệp để nhập.

Email tiếp thị dịch vụ liên hệ (.bcm)

Quan trọng: Dịch vụ đóng thông báo Microsoft sẽ ngừng dịch vụ tiếp thị email hiệu quả 1 tháng 5 năm 2009, nhưng bạn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2009.

Nếu bạn đã tạo một danh sách liên hệ công việc với các tên từ Microsoft Office Outlook 2007 với Business Contact trình quản lý email tiếp thị dịch vụ trong phiên bản trước của Business Contact Manager cho Outlook, bạn có thể nhập chúng vào phiên bản hiện tại của bạn. Khả dụng ở Hoa Kỳ chỉ.

Chọn tệp để nhập.

Giá trị phân tách bằng dấu phẩy (.csv)

Để nhập dữ liệu trong định dạng tệp không được hỗ trợ bởi Business Contact Manager cho Outlook, trước tiên, chuyển đổi tệp sang một tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy.

Chọn tệp để nhập và rồi đặt tùy chọn.

Cơ sở dữ liệu Access (.mdb, .accdb)

Nhập tài khoản hoặc liên hệ công việc từ cơ sở dữ liệu Microsoft Office Access.

Chọn tệp để nhập và rồi đặt tùy chọn.

Excel * sổ làm việc (.xls, xlsx)

Nhập tài khoản hoặc liên hệ công việc từ một Excel * sổ làm việc.

Hãy xem các ghi chú sau đây để định dạng các gợi ý cho bảng tính Excel *.

Lưu ý: 

  • Ít nhất một cột trong bảng tính Excel * sẽ bao gồm các đầu đề cột chẳng hạn như thành phố.

  • Hàng đầu đề cột phải là hàng đầu tiên trong bảng tính. Các giá trị cho một số tiêu đề cột có thể là trống. Ví dụ, tên; <trống>; Phố; Thành phố.

  • Không bao gồm bất kỳ thông tin nào ở trên hàng đầu đề cột.

  • Ánh xạ các đầu đề cột để khớp với các nhãn trên bản ghi Business Contact Manager. Để biết thêm thông tin về ánh xạ trường, hãy xem ánh xạ các trường trong Business Contact Manager.

Phiên bản độc lập của Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager có thể dùng với Excel 2007 hoặc 2003.

Chọn tệp để nhập và rồi đặt tùy chọn.

Thư mục liên hệ Outlook

Nếu bạn đã sử dụng thư mục liên hệ Outlook của bạn để lưu trữ liên hệ công việc của bạn, đây là cách dễ nhất để sao chép thông tin liên hệ của bạn trong các hàng loạt vào Business Contact Manager cho Outlook. Phần đính kèm và bất kỳ chú thích nào qua 4000 ký tự (về một trang trong độ dài) không được nhập vào. Để biết thêm thông tin, hãy xem sao chép hoặc di chuyển liên hệ Outlook vào Business Contact Manager.

Chọn thư mục liên hệ Outlook để nhập và rồi đặt tùy chọn.

Đầu mối bán hàng Microsoft (.bcm)

Sử dụng kiểu này để nhập Phiên bản mua hoặc trước đó của danh sách của mối bán hàng vào Business Contact Manager cho Outlook.

Chọn tệp để nhập và rồi đặt tùy chọn.

ACT! (.dbf, .pad)

Nếu bạn có ACT! ứng dụng đã cài đặt, bạn có thể nhập các liên hệ, nhóm, ghi chú, lịch sử, hoạt động và cơ hội.

Lưu ý: ACT! Phiên bản bao gồm ACT! 2007/9, ACT! 2006/8, ACT! 2005/7, ACT! 2003/6, ACT! 2000/5, ACT! 4. Tải xuống và cài đặt gói dịch vụ 1 cho Office 2007 bao gồm hỗ trợ cho việc nhập dữ liệu nghiệp vụ từ ACT! 2007/9 và được cải tiến bộ phận hỗ trợ cho ACT! 2006/8. Phiên bản độc lập của Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager bao gồm này hỗ trợ.

Mở Business Contact Manager dữ liệu công cụ chuyển đổi và dùng nó để chuyển đổi ACT! dữ liệu.

Lưu ý: Phiên bản tiếng Anh của Business Contact Manager cho Outlook chỉ có thể chuyển đổi ACT! dữ liệu được tạo bằng cách dùng Hoa Kỳ Phiên bản của ACT!

QuickBooks (.iif)

Nhập liên hệ, khách hàng, nhân viên, sản phẩm và nhà cung cấp từ QuickBooks vào Business Contact Manager cho Outlook.

Mở Business Contact Manager dữ liệu công cụ chuyển đổi và dùng nó để chuyển đổi dữ liệu QuickBooks.

Lưu ý: Trang này là một phần của trình hướng dẫn nhập dữ liệu nghiệp vụ và xuất trong Business Contact Manager cho Outlook. Để truy nhập trình hướng dẫn này, trên menu tệp , trỏ tới nhập và xuất, sau đó bấm Business Contact Manager cho Outlook.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×