Toán tử tính toán và ưu tiên

Toán tử xác định cụ thể kiểu tính toán bạn muốn thực hiện trên các thành phần của một công thức. Các tính toán xuất hiện theo một thứ tự mặc định nhưng bạn có thể thay đổi thứ tự này bằng cách sử dụng các dấu ngoặc đơn.

Trong bài viết này

Loại toán tử

Thứ tự Excel thực hiện thao tác trong công thức

Loại toán tử

Có bốn loại toán tử tính toán khác nhau: số học, so sánh, ghép nối văn bản (kết hợp văn bản) và tham chiếu.

Toán tử số học

Để thực hiện phép tính toán học cơ bản như cộng, trừ hay nhân; tổ hợp số; và tạo kết quả số, hãy sử dụng các toán tử số học sau trong công thức:

Toán tử số học

Ý nghĩa

Ví dụ

Kết quả

+ (dấu cộng)

Cộng

=3+3

6

– (dấu trừ)

Trừ
Âm

=3–1
=–1

2

-1

* (dấu hoa thị)

Nhân

=3*3

9

/ (dấu sổ chéo)

Chia

=15/3

5

% (dấu phần trăm)

Phần trăm

=20%*20

4

^ (dấu mũ)

Phép lũy thừa

=3^2

9

Toán tử so sánh

Bạn có thể so sánh hai giá trị bằng các toán tử sau đây. Khi hai giá trị được so sánh bằng cách sử dụng những toán tử này, kết quả sẽ là giá trị lô-gic hoặc TRUE hay FALSE.

Toán tử so sánh

Ý nghĩa

Ví dụ

= (dấu bằng)

Bằng

A1=B1

> (dấu lớn hơn)

Lớn hơn

A1>B1

< (dấu nhỏ hơn)

Nhỏ hơn

A1<B1

>= (dấu lớn hơn hoặc bằng)

Lớn hơn hoặc bằng

A1>=B1

<= (dấu nhỏ hơn hoặc bằng)

Nhỏ hơn hoặc bằng

A1<=B1

<> (dấu khác)

Khác

A1<>B1

Toán tử móc nối văn bản

Sử dụng dấu và (&) để ghép nối (kết hợp) một hoặc nhiều chuỗi văn bản nhằm tạo ra một đoạn văn bản duy nhất.

Toán tử văn bản

Ý nghĩa

Ví dụ

Kết quả

& (dấu "và")

Kết nối hoặc móc nối hai giá trị để tạo thành một giá trị văn bản liên tục

="North"&"wind"

Northwind

="Hello" & " " & "world"

Ví dụ này chèn một ký tự dấu cách giữa hai từ. Ký tự dấu cách được xác định bằng cách đặt dấu cách trong dấu nháy kép mở và dấu nháy kép đóng (" ").

Hello world (Xin chào các bạn)

Toán tử tham chiếu

Kết nối các phạm vi ô cho các tính toán với các toán tử sau đây.

Toán tử tham chiếu

Ý nghĩa

Ví dụ

: (dấu hai chấm)

Toán tử phạm vi tạo một tham chiếu đến tất cả các ô giữa hai tham chiếu bao gồm cả hai tham chiếu.

B5:B15

, (dấu phẩy)

Toán tử liên kết, kết hợp nhiều tham chiếu thành một tham chiếu

SUM(B5:B15,D5:D15)

(khoảng trống)

Toán tử giao điểm sẽ trả về tham số cho các ô chung với các dải ô trong công thức. Ở ví dụ này, ô C7 được tìm thấy ở cả hai dải ô nên đó sẽ là giao điểm.

B7:D7 C6:C8

Đầu Trang

Thứ tự Excel thực hiện phép tính trong công thức

Trong một số trường hợp, thứ tự tính toán được thực hiện có thể ảnh hưởng đến giá trị trả về của công thức, vì vậy, việc hiểu thứ tự được xác định thế nào và cách bạn có thể thay đổi thứ tự để đạt kết quả bạn muốn là rất quan trọng.

Thứ tự tính toán

Công thức tính toán giá trị theo một thứ tự cụ thể. Một công thức trong Excel luôn bắt đầu bằng dấu bằng (=). Dấu bằng sẽ cho Excel biết rằng các ký tự theo sau dấu bằng tạo thành một công thức. Theo sau dấu bằng là các thành phần được tính toán (toán hạng, như các số hoặc tham chiếu ô), được phân tách bởi các toán tử tính toán (như +, -, * hay /). Excel tính toán công thức từ trái sang phải, theo một thứ tự cụ thể cho mỗi toán tử trong công thức.

Ưu tiên toán tử

Nếu bạn kết hợp một số toán tử trong một công thức, Excel thực hiện các thao tác theo thứ tự được hiển thị trong bảng sau. Nếu một công thức bao gồm các toán tử với ưu tiên giống nhau — ví dụ, nếu một công thức bao gồm toán tử nhân và chia — Excel sẽ đánh giá các toán tử từ trái sang phải.

Toán tử

Mô tả

: (dấu hai chấm)

(dãn cách đơn)

, (dấu phẩy)

Toán tử tham chiếu

Dạng phủ định (như trong –1)

%

Phần trăm

^

Nâng lũy thừa (nâng lên một lũy thừa)

* và /

Phép nhân và phép chia

+ và –

Phép cộng và phép trừ

&

Kết nối hai chuỗi văn bản (móc nối)

=
< >
<=
>=
<>

So sánh

Dùng dấu ngoặc đơn

Để thay đổi thứ tự đánh giá, hãy đặt phần công thức cần được tính toán trước trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ: công thức sau đây cho kết quả là 11 bởi vì Excel tính toán phép nhân trước phép cộng. Công thức có 2 nhân với 3, rồi cộng thêm 5 vào kết quả.

=5+2*3

Ngược lại, nếu bạn sử dụng dấu ngoặc đơn để thay đổi cú pháp, Excel cộng 5 và 2 với nhau và nhân kết quả với 3 ra kết quả là 21.

=(5+2)*3

Trong ví dụ sau đây, phần đầu tiên của công thức được đặt trong dấu ngoặc đơn sẽ buộc Excel tính B4+25 trước, rồi chia kết quả cho tổng các giá trị trong các ô D5, E5 và F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×