Tính nhiều kết quả bằng cách dùng bảng dữ liệu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bảng dữ liệu là phạm vi ô trong đó bạn có thể thay đổi các giá trị trong một số ô và đưa ra nhiều giải pháp khác nhau cho một vấn đề. Một ví dụ điển hình là dùng hàm PMT với các khoản tiền vay và lãi suất khác nhau để tìm hiểu mức vay mà bạn có thể đạt được để mua nhà hay xe hơi. Việc thử dùng những giá trị có thể thay đổi để tạo ra những kết quả khác nhau là một phần của nguyên tắc được gọi là phân tích dữ liệu.

Bảng dữ liệu là một phần của bộ lệnh được gọi là công cụ phân tích what-if. Khi bạn sử dụng bảng dữ liệu, bạn đang làm phân tích what-if.

Phân tích What-if là quy trình thay đổi các giá trị trong ô để xem làm thế nào những thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả của công thức trên trang tính. Ví dụ, bạn có thể dùng một bảng dữ liệu để thay đổi lãi suất và thời hạn được dùng trong một khoản vay để xác định các số tiền thanh toán hàng tháng.

Loại phân tích what-if    Có ba loại công cụ phân tích what-if trong Excel: kịch bản, bảng dữ liệu và tìm mục tiêu. Kịch bản và dữ liệu bảng mất tập giá trị đầu vào và kết quả có thể xác định. Tìm mục tiêu hoạt động khác kịch bản và dữ liệu bảng trong đó nó sẽ đưa ra kết quả và xác định giá trị nhập có thể tạo ra kết quả đó.

Chẳng hạn như kịch bản, bảng dữ liệu giúp bạn khám phá một tập hợp các dĩ. Không giống như kịch bản, bảng dữ liệu cho bạn tất cả các kết quả trong một bảng trên một trang tính. Sử dụng dữ liệu bảng giúp dễ dàng để kiểm tra một phạm vi các khả năng nhanh chóng. Vì bạn tập trung vào chỉ một hoặc hai biến số, kết quả rất dễ đọc và chia sẻ trong biểu mẫu dạng bảng.

Bảng dữ liệu không thể chứa nhiều hơn hai biến số. Nếu bạn muốn phân tích nhiều hơn hai biến số, thay vào đó bạn nên sử dụng các kịch bản. Mặc dù đó là giới hạn chỉ một hoặc hai biến số (một cho ô nhập hàng) và cho ô nhập cột, bảng dữ liệu có thể bao gồm nhiều giá trị biến khác nhau như bạn muốn. Kịch bản có thể có tối đa 32 giá trị khác nhau, nhưng bạn có thể tạo nhiều kịch bản như bạn muốn.

Để biết thông tin về phân tích what-if, hãy xem giới thiệu để phân tích nếu-thì.

Những kiến thức cơ bản về bảng dữ liệu

Bạn có thể tạo bảng dữ liệu một biến số hay hai biến số, tùy thuộc vào số lượng biến số mà bạn muốn kiểm tra.

Bảng dữ liệu một biến số    Sử dụng một bảng dữ liệu một biến số, nếu bạn muốn xem sự khác nhau giữa các giá trị của một biến số trong một hoặc nhiều công thức sẽ thay đổi kết quả của các công thức. Ví dụ, bạn có thể dùng một bảng dữ liệu một biến số để xem sự khác nhau giữa lãi ảnh hưởng đến một số tiền thanh toán vay thế chấp bằng cách dùng hàm PMT. Bạn nhập các giá trị biến trong một cột hoặc hàng, và kết quả được hiển thị trong một hàng hoặc cột liền kề.

Trong phần minh họa sau đây, ô D2 chứa công thức thanh toán, =PMT(B3/12,B4,-B5), tham chiếu tới ô nhập B3.

Bảng dữ liệu với một biến số

Bảng dữ liệu hai biến số    Dùng bảng dữ liệu hai biến số để xem các giá trị khác nhau của hai biến số trong một công thức sẽ thay đổi kết quả của công thức đó như thế nào. Ví dụ, bạn có thể dùng bảng dữ liệu hai biến để xem các tổ hợp lãi suất và kỳ hạn nợ khác nhau ảnh hưởng như thế nào đến việc thanh toán thế chấp hàng tháng.

Trong phần minh họa sau đây, ô C2 chứa công thức thanh toán, =PMT(B3/12,B4,-B5), mà sử dụng hai ô đầu vào, B3 và B4.

Bảng dữ liệu với hai biến số

Dữ liệu bảng tính toán    Bảng dữ liệu được tính toán lại bất cứ khi nào trang tính được tính toán lại, ngay cả khi họ không có thay đổi. Để tăng tốc tính toán của trang tính chứa bảng dữ liệu, bạn có thể thay đổi tùy chọn tính toán tự động tính toán lại trang tính nhưng không phải là các bảng dữ liệu. Hãy xem phần tăng tốc tính toán trong một trang tính có chứa bảng dữ liệu.

Tạo bảng dữ liệu một biến số

Bảng dữ liệu một biến số có các giá trị nhập được liệt kê phía dưới cột (theo hướng cột) hay ngang qua một hàng (theo hướng hàng). Các công thức được dùng trong bảng dữ liệu một biến số có thể chỉ là một ô đưa vào.

 1. Gõ danh sách giá trị mà bạn muốn thay thế vào ô nhập xuống phía dưới một cột hay ngang sang một hàng. Bỏ một số hàng và cột trống ở bên các giá trị

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bảng dữ liệu là theo hướng cột (giá trị biến của bạn nằm trong một cột), hãy nhập công thức trong ô một hàng ở trên và sang bên phải của cột giá trị một ô. Hình minh họa bảng dữ liệu một biến số hiển thị trong phần tổng quan về là theo hướng cột, và công thức được chứa trong ô D2.
   Nếu bạn muốn kiểm tra hiệu ứng của các giá trị khác nhau trên các công thức khác, hãy nhập công thức bổ sung trong ô ở bên phải của công thức đầu tiên.

  • Nếu bảng dữ liệu là theo hướng hàng (các giá trị biến số của bạn đang ở trong một hàng), hãy nhập công thức vào ô cách giá trị thứ nhất một cột sang trái và cách hàng giá trị một ô lên trên.
   Nếu bạn muốn kiểm tra ảnh hưởng của các giá trị khác nhau đối với các công thức khác, hãy nhập thêm các công thức khác vào các ô bên dưới công thức đầu tiên.

 3. Chọn phạm vi ô có chứa công thức và giá trị mà bạn muốn thay thế. Dựa trên hình minh họa đầu tiên trong phần tổng quan về trước đó, phạm vi này là C2:D5.

 4. Trên tab dữ liệu , trong nhóm Công cụ dữ liệu hoặc dự báo nhóm (trong Excel 2016), bấm Phân tích nếu-thì, sau đó bấm Bảng dữ liệu.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bảng dữ liệu là theo hướng cột, hãy nhập tham chiếu ô cho ô nhập trong hộp ô nhập cột . Sử dụng ví dụ minh họa trong hình minh họa đầu tiên, ô nhập là B3.

  • Nếu bảng dữ liệu là theo hướng hàng, gõ tham chiếu ô cho ô nhập trong hộp Ô nhập hàng.

   Lưu ý: Sau khi bạn tạo bảng dữ liệu của bạn, bạn có thể muốn thay đổi định dạng các ô kết quả. Trong hình minh họa, kết quả ô được định dạng tiền tệ.

Thêm công thức vào bảng dữ liệu một biến số

Các công thức được dùng trong bảng dữ liệu một biến số phải tham chiếu đến cùng một ô nhập.

 1. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bảng dữ liệu là theo hướng cột (các giá trị biến số của bạn hiện đang ở trong một cột), gõ công thức mới vào ô trống ở bên phải công thức hiện tại trong hàng đầu tiên của bảng dữ liệu.

  • Nếu bảng dữ liệu là theo hướng hàng (các giá trị biến số của bạn hiện đang ở trong một hàng), gõ công thức mới vào ô trống bên dưới công thức hiện tại trong cột đầu tiên của bảng dữ liệu.

 2. Chọn phạm vi ô chứa bảng dữ liệu và công thức mới.

 3. Trên tab dữ liệu , trong nhóm Công cụ dữ liệu hoặc dự báo nhóm (trong Excel 2016), bấm Phân tích nếu-thì, sau đó bấm Bảng dữ liệu.

 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bảng dữ liệu là theo hướng cột, gõ tham chiếu ô cho ô nhập trong hộp Ô nhập cột.

  • Nếu bảng dữ liệu là theo hướng hàng, gõ tham chiếu ô cho ô nhập trong hộp Ô nhập hàng.

Tạo một bảng dữ liệu hai biến số

Bảng dữ liệu hai biến số dùng công thức chứa hai danh sách giá trị nhập. Công thức phải tham chiếu tới hai ô nhập khác nhau.

 1. Trong một ô trên trang tính, hãy nhập công thức tham chiếu đến hai ô đầu vào.

  Trong ví dụ sau đây, trong đó giá trị bắt đầu công thức được nhập trong ô B3, B4 và B5, bạn nhập =PMT(B3/12,B4,-B5) thức trong ô C2.

 2. Nhập một danh sách các giá trị nhập trong cùng một cột, bên dưới công thức.

  Trong trường hợp này, hãy nhập lãi suất khác nhau trong ô C3, C4 và C5.

 3. Nhập danh sách thứ hai trong cùng hàng như là công thức, bên phải của nó.

  Nhập các điều khoản vay (trong tháng) trong ô D2 và E2.

 4. Chọn phạm vi ô có chứa công thức (C2), cả hàng và cột của các giá trị (C3: C5 và D2:E2) và các ô mà bạn muốn các giá trị được tính toán (D3:E5).

  Trong trường hợp này, hãy chọn phạm vi C2:E5.

 5. Trên tab dữ liệu , trong nhóm Công cụ dữ liệu hoặc dự báo nhóm (trong Excel 2016), bấm Phân tích nếu-thì, sau đó bấm Bảng dữ liệu.

 6. Trong hộp ô nhập hàng , nhập tham chiếu tới ô nhập cho các giá trị nhập trong hàng.
  Ô B4 nhập vào hộp ô nhập hàng .

 7. Trong hộp ô nhập cột , nhập tham chiếu tới ô nhập cho các giá trị nhập trong cột.
  B3 trong hộp ô nhập cột .

 8. Bấm OK.

Ví dụ    Bảng dữ liệu hai biến số có thể hiện sự khác nhau giữa tổ hợp lãi và điều khoản vay sẽ ảnh hưởng đến một số tiền thanh toán vay thế chấp. Trong phần minh họa sau đây, ô C2 chứa công thức thanh toán, =PMT(B3/12,B4,-B5), mà sử dụng hai ô đầu vào, B3 và B4.

Bảng dữ liệu với hai biến số

Tăng tốc tính toán trên trang tính chứa bảng dữ liệu

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong Excel 2007, bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm Tùy chọn Excel, sau đó bấm thể loại công thức .

  • Trong tất cả các phiên bản khác, hãy bấm tệp > tùy chọn > công thức.

 2. Trong phần Tùy chọn tính toán, bên dưới Tính toán, bấm Tự động ngoại trừ các bảng dữ liệu.

  Mẹo: Hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Tính toán, bấm mũi tên trên Tùy chọn Tính toán và sau đó bấm Tự động ngoại trừ các bảng dữ liệu.

Lưu ý: Khi bạn chọn tùy chọn tính toán này, các bảng dữ liệu bị bỏ qua khi tính lại phần còn lại của sổ làm việc. Để tính lại bảng dữ liệu theo cách thủ công, chọn công thức và sau đó nhấn F9.

Tiếp theo là gì?

Bạn có thể dùng một vài công cụ Excel khác để thực hiện phân tích what-if nếu bạn có mục tiêu cụ thể hay bộ dữ liệu biến số lớn hơn.

Tìm Mục tiêu

Nếu bạn biết kết quả mà bạn muốn từ công thức, nhưng không đảm bảo giá trị đầu vào những gì công thức cần có kết quả đó, sử dụng tính năng tìm theo mục đích. Hãy xem bài viết Dùng tìm mục tiêu để tìm kết quả bạn muốn bằng cách điều chỉnh một giá trị đầu vào.

Excel Solver

Bạn có thể dùng Excel trợ bộ giải thêm để tìm giá trị tối ưu dựa trên một số lượng biến số. Bộ giải hoạt động với một nhóm các ô (được gọi là biến số quyết định hoặc ô biến số chỉ đơn giản) được dùng trong điện toán công thức trong ô mục tiêu và ràng buộc. Tìm hiểu điều chỉnh giá trị trong ô biến số quyết định để thỏa mãn các giới hạn trên ràng buộc ô và tạo ra kết quả bạn muốn cho ô mục tiêu. Hãy xem bài viết xác định và giải quyết vấn đề bằng bộ giải.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×