Tính nhiều kết quả bằng cách dùng bảng dữ liệu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một bảng dữ liệu là một phạm vi ô mà bạn có thể thay đổi giá trị trong một số trong một số ô và với câu trả lời khác nhau cho vấn đề. Ví dụ về bảng dữ liệu sử dụng hàm PMT có số lượng các khoản vay khác nhau và lãi suất kép để tính toán giá trị có thể chấp nhận cho khoản vay thế chấp nhà. Thử nghiệm với các giá trị khác nhau để có thể theo dõi biến thể tương ứng trong kết quả là một tác vụ phổ biến trong phân tích dữ liệu.

Trong Microsoft Excel, bảng dữ liệu là một phần của bộ lệnh gọi là công cụ phân tích What-If. Khi bạn xây dựng và phân tích dữ liệu bảng, bạn đang làm phân tích what-if.

Phân tích What-if là quy trình thay đổi các giá trị trong ô để xem làm thế nào những thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả của công thức trên trang tính. Ví dụ, bạn có thể dùng một bảng dữ liệu để thay đổi lãi suất và thời hạn cho một khoản vay — để đánh giá tiềm năng số tiền thanh toán hàng tháng.

Lưu ý: Bạn có thể thực hiện các phép tính nhanh hơn với dữ liệu bảng và Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin, hãy xem Excel nếu-thì bảng dữ liệu: tính toán nhanh hơn với VBA.

Các loại phân tích what-if   

Không có ba loại của công cụ phân tích what-if trong Excel: kịch bản, bảng dữ liệu, và Tìm mục tiêu. Tình huống và bảng dữ liệu sử dụng giá trị nhập để tính toán có thể xảy ra kết quả. Tìm theo mục đích khác nhau rõ rệt, nó sử dụng một kết quả duy nhất và tính toán các giá trị đầu vào sẽ tạo ra kết quả đó.

Chẳng hạn như kịch bản, bảng dữ liệu giúp bạn khám phá một tập hợp các dĩ. Không giống như kịch bản, bảng dữ liệu cho bạn tất cả các kết quả trong một bảng trên một trang tính. Sử dụng dữ liệu bảng giúp dễ dàng để kiểm tra một phạm vi các khả năng nhanh chóng. Vì bạn tập trung vào chỉ một hoặc hai biến số, kết quả rất dễ đọc và chia sẻ trong biểu mẫu dạng bảng.

Bảng dữ liệu không thể chứa nhiều hơn hai biến số. Nếu bạn muốn phân tích nhiều hơn hai biến số, thay vào đó bạn nên sử dụng các kịch bản. Mặc dù đó là giới hạn chỉ một hoặc hai biến số (một cho ô nhập hàng) và cho ô nhập cột, bảng dữ liệu có thể bao gồm nhiều giá trị biến khác nhau như bạn muốn. Kịch bản có thể có tối đa 32 giá trị khác nhau, nhưng bạn có thể tạo nhiều kịch bản như bạn muốn.

Tìm hiểu thêm trong bài viết giới thiệu để phân tích nếu-thì.

Tạo một trong hai bảng dữ liệu một biến số hay hai biến số, tùy thuộc vào số lượng biến và công thức mà bạn cần kiểm tra.

Bảng dữ liệu một biến số   

Sử dụng một bảng dữ liệu một biến số, nếu bạn muốn xem sự khác nhau giữa các giá trị của một biến số trong một hoặc nhiều công thức sẽ thay đổi kết quả của các công thức. Ví dụ, bạn có thể dùng một bảng dữ liệu một biến số để xem sự khác nhau giữa lãi ảnh hưởng đến một số tiền thanh toán vay thế chấp bằng cách dùng hàm PMT. Bạn nhập các giá trị biến trong một cột hoặc hàng, và kết quả được hiển thị trong một hàng hoặc cột liền kề.

Trong phần minh họa sau đây, ô D2 chứa công thức thanh toán, =PMT(B3/12,B4,-B5), tham chiếu tới ô nhập B3.

Bảng dữ liệu với một biến số

Bảng dữ liệu hai biến số   

Sử dụng một bảng dữ liệu hai biến số để xem sự khác nhau giữa các giá trị của hai biến số trong công thức sẽ thay đổi kết quả của công thức đó. Ví dụ, bạn có thể dùng một bảng dữ liệu hai biến số để xem sự khác nhau giữa tổ hợp lãi và điều khoản vay sẽ ảnh hưởng đến một số tiền thanh toán vay thế chấp.

Trong phần minh họa sau đây, ô C2 chứa công thức thanh toán, =PMT(B3/12,B4,-B5), mà sử dụng hai ô đầu vào, B3 và B4.

Bảng dữ liệu với hai biến số

Tính toán bảng dữ liệu   

Bất cứ khi nào trang tính tính toán lại, mọi bảng dữ liệu cũng sẽ tính lại — ngay cả khi đã có không có thay đổi dữ liệu. Để tăng tốc tính toán của trang tính chứa bảng dữ liệu, bạn có thể thay đổi tùy chọn tính toán tự động tính toán lại trang tính nhưng không phải là các bảng dữ liệu. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần tăng tốc tính toán trong một trang tính có chứa bảng dữ liệu.

Bảng dữ liệu một biến số chứa các giá trị nhập trong một cột duy nhất (theo hướng cột), hoặc trên một hàng (theo hướng hàng). Bất kỳ công thức trong một bảng dữ liệu một biến số phải tham chiếu đến chỉ có một ô đưa vào.

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhập danh sách giá trị mà bạn muốn thay thế trong ô nhập — hoặc xuống một cột hoặc trên một hàng. Rời khỏi một vài trống hàng và cột ở cả hai bên của các giá trị.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bảng dữ liệu là theo hướng cột (giá trị biến của bạn nằm trong một cột), hãy nhập công thức trong ô một hàng ở trên và sang bên phải của cột giá trị một ô. Bảng dữ liệu một biến số này là theo hướng cột, và công thức được chứa trong ô D2.

   Bảng dữ liệu với một biến số

   Nếu bạn muốn kiểm tra hiệu ứng của các giá trị khác nhau trên các công thức khác, hãy nhập công thức bổ sung trong ô ở bên phải của công thức đầu tiên.

  • Nếu bảng dữ liệu là theo hướng hàng (giá trị biến của bạn nằm trong một hàng), hãy nhập công thức trong một cột ô bên trái của giá trị đầu tiên và một ô bên dưới hàng của giá trị.

   Nếu bạn muốn kiểm tra hiệu ứng của các giá trị khác nhau trên các công thức khác, hãy nhập công thức bổ sung trong ô bên dưới công thức đầu tiên.

 3. Chọn phạm vi ô có chứa công thức và giá trị mà bạn muốn thay thế. Trong hình ở trên, phạm vi này là C2:D5.

 4. Trên tab dữ liệu , hãy bấm phân tích nếu-thì > Bảng dữ liệu (trong nhóm Công cụ dữ liệu hoặc nhóm dự báo của Excel 2016).

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bảng dữ liệu là theo hướng cột, nhập tham chiếu ô cho ô nhập trong trường ô nhập cột . Trong hình ở trên, ô nhập là B3.

  • Nếu bảng dữ liệu là theo hướng hàng, nhập tham chiếu ô cho ô nhập trong ô nhập hàng trường.

   Lưu ý: Sau khi bạn tạo bảng dữ liệu của bạn, bạn có thể muốn thay đổi định dạng các ô kết quả. Trong hình, ô kết quả được định dạng tiền tệ.

Các công thức được dùng trong bảng dữ liệu một biến số phải tham chiếu đến cùng một ô nhập.

Hãy làm theo các bước sau

 1. Thực hiện một trong những mục này:

  • Nếu bảng dữ liệu là theo hướng cột, hãy nhập công thức mới vào một ô trống bên phải của một công thức hiện có trong hàng trên cùng của bảng dữ liệu.

  • Nếu bảng dữ liệu là theo hướng hàng, hãy nhập công thức mới trong một ô trống bên dưới một công thức hiện có trong cột đầu tiên của bảng dữ liệu.

 2. Chọn phạm vi ô chứa bảng dữ liệu và công thức mới.

 3. Trên tab dữ liệu , bấm Phân tích nếu-thì > Dữ liệu bảng (trong nhóm Công cụ dữ liệu hoặc nhóm dự báo của Excel 2016).

 4. Thực hiện một trong hai thao tác sau:

  • Nếu bảng dữ liệu là theo hướng cột, nhập tham chiếu ô cho ô nhập trong hộp ô nhập cột .

  • Nếu bảng dữ liệu là theo hướng hàng, nhập tham chiếu ô cho ô nhập trong hộp ô nhập hàng .

Bảng dữ liệu hai biến số dùng công thức chứa hai danh sách giá trị nhập. Công thức phải tham chiếu tới hai ô nhập khác nhau.

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong một ô trên trang tính, nhập công thức tham chiếu tới hai ô nhập.

  Trong ví dụ sau — trong đó giá trị bắt đầu công thức được nhập trong ô B3, B4 và B5, bạn nhập =PMT(B3/12,B4,-B5) thức trong ô C2.

 2. Nhập một danh sách giá trị nhập trong cùng một cột, bên dưới công thức.

  Trong trường hợp này, hãy nhập lãi suất khác nhau trong ô C3, C4 và C5.

 3. Nhập danh sách thứ hai trong cùng hàng như là công thức — bên phải của nó.

  Nhập các điều khoản vay (trong tháng) trong ô D2 và E2.

 4. Chọn phạm vi ô có chứa công thức (C2), cả hàng và cột của các giá trị (C3: C5 và D2:E2) và các ô mà bạn muốn các giá trị được tính toán (D3:E5).

  Trong trường hợp này, hãy chọn phạm vi C2:E5.

 5. Trên tab dữ liệu , trong nhóm Công cụ dữ liệu hoặc dự báo nhóm (trong Excel 2016), hãy bấm phân tích nếu-thì > Bảng dữ liệu (trong nhóm Công cụ dữ liệu hoặc nhóm dự báo của Excel 2016).

 6. Trong ô nhập hàng trường, nhập tham chiếu tới ô nhập cho các giá trị nhập trong hàng.
  Ô B4 nhập vào hộp ô nhập hàng .

 7. Trong trường ô nhập cột , nhập tham chiếu tới ô nhập cho các giá trị nhập trong cột.
  B3 trong hộp ô nhập cột .

 8. Bấm OK.

Ví dụ về một bảng dữ liệu hai biến số

Bảng dữ liệu hai biến số có thể hiện sự khác nhau giữa tổ hợp lãi và điều khoản vay sẽ ảnh hưởng đến một số tiền thanh toán vay thế chấp. Trong hình dưới đây, ô C2 chứa công thức thanh toán, =PMT(B3/12,B4,-B5), mà sử dụng hai ô đầu vào, B3 và B4.

Bảng dữ liệu với hai biến số

Khi bạn đặt tùy chọn tính toán này, tính toán bảng dữ liệu không xảy ra khi tính toán lại được thực hiện trên toàn bộ sổ làm việc. Để tính lại theo cách thủ công các bảng dữ liệu của bạn, hãy chọn công thức của nó và sau đó nhấn F9.

Hãy làm theo các bước này để cải thiện hiệu suất tính toán:

 1. Thực hiện một trong hai thao tác sau:

  • Trong Excel 2007, bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm Tùy chọn Excel, sau đó bấm thể loại công thức .

  • Trong tất cả các phiên bản khác, hãy bấm tệp > tùy chọn > công thức.

 2. Trong phần Tùy chọn tính toán, bên dưới Tính toán, bấm Tự động ngoại trừ các bảng dữ liệu.

  Mẹo: Tùy chọn, trên tab công thức , bấm vào mũi tên trên Tùy chọn tính toán, rồi bấm Tự động ngoại trừ bảng dữ liệu (trong nhóm tính toán ).

Bạn có thể dùng một vài công cụ Excel khác để thực hiện phân tích what-if nếu bạn có mục tiêu cụ thể hay bộ dữ liệu biến số lớn hơn.

Tìm Mục tiêu

Nếu bạn biết kết quả mong đợi từ một công thức, nhưng không biết chính xác giá trị nhập công thức cần có kết quả đó, sử dụng tính năng tìm theo mục đích. Hãy xem bài viết Dùng tìm mục tiêu để tìm kết quả bạn muốn bằng cách điều chỉnh một giá trị đầu vào.

Excel Solver

Bạn có thể dùng Excel trợ bộ giải thêm để tìm giá trị tối ưu cho một tập hợp các biến số đầu vào. Bộ giải hoạt động với một nhóm các ô (được gọi là biến số quyết định, hoặc ô biến số chỉ đơn giản) được dùng trong điện toán công thức trong ô mục tiêu và ràng buộc. Tìm hiểu điều chỉnh giá trị trong ô biến số quyết định để thỏa mãn các giới hạn trên ràng buộc ô và tạo ra kết quả bạn muốn cho ô mục tiêu. Tìm hiểu thêm trong bài viết này: xác định và giải quyết vấn đề bằng bộ giải.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×