Thuộc tính PrintSection

Áp dụng cho

Đối tượng Báo cáo

Thuộc tính PrintSection xác định xem một mục có cần được in hay không. Đọc/ghi Boolean.

biểu thức.PrintSection

biểu thức Bắt buộc. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng trong danh sách Áp dụng Cho.

Chú thích

Thuộc tính PrintSection sử dụng các cài đặt sau.

Thiết đặt

Mô tả

True

(Mặc định) Mục sẽ được in.

False

Mục không được in.


Lưu ý: Để đặt thuộc tính này, chỉ định macro hoặc thủ tục sự kiện cho thuộc tính OnFormat của mục.

Microsoft Office Access 2007 đặt thuộc tính này thành True trước sự kiện Format của từng mục.

Ví dụ

Ví dụ sau đây không in mục "PageHeaderSection" của báo cáo "Tóm tắt Sản phẩm".

Private Sub PageHeaderSection_Format _
(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
Reports("Product Summary").PrintSection = False
End Sub
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×