Thuộc tính PaperBin

Áp dụng cho

Đối tượng Printer

Trả về hoặc đặt hằng số AcPrintPaperBin sẽ cho biết thùng giấy mà máy in đã xác định sẽ sử dụng. Đọc/ghi.

AcPrintPaperBin có thể là một trong các hằng số AcPrintPaperBin sau.

acPRBNAuto

acPRBNCassette

acPRBNEnvelope

acPRBNEnvManual

acPRBNFormSource

acPRBNLargeCapacity

acPRBNLargeFmt

acPRBNLower

acPRBNManual

acPRBNMiddle

acPRBNSmallFmt

acPRBNTractor

acPRBNUpper

expression.PaperBin

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ví dụ

Ví dụ sau đây đặt một loạt cài đặt máy in cho biểu mẫu được xác định trong tham đối strFormname của thủ tục.

Sub SetPrinter(strFormname As String)
DoCmd.OpenForm FormName:=strFormname, _
view:=acDesign, _
datamode:=acFormEdit, _
windowmode:=acHidden
With Forms(form1).Printer
.TopMargin = 1440
.BottomMargin = 1440
.LeftMargin = 1440
.RightMargin = 1440
.ColumnSpacing = 360
.RowSpacing = 360
.ColorMode = acPRCMColor
.DataOnly = False
.DefaultSize = False
.ItemSizeHeight = 2880
.ItemSizeWidth = 2880
.ItemLayout = acPRVerticalColumnLayout
.ItemsAcross = 6
.Copies = 1
.Orientation = acPRORLandscape
.Duplex = acPRDPVertical
.PaperBin = acPRBNAuto
.PaperSize = acPRPSLetter
.PrintQuality = acPRPQMedium
End With
DoCmd.Close objecttype:=acForm, _
objectname:=strFormname, _
Save:=acSaveYes
End Sub
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×