Thuộc tính OrderBy

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Đối tượng Report

Bạn có thể sử dụng thuộc tính OrderBy để chỉ định cách bạn muốn sắp xếp các bản ghi trong biểu mẫu, truy vấn, báo cáo hoặc bảng. Đọc/ghi Chuỗi.

expression.OrderBy

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính OrderBy là một biểu thức chuỗi mà tên những trường nằm ở nơi bạn muốn sắp xếp bản ghi. Khi bạn sử dụng từ hai tên trường trở lên, hãy phân tách tên bằng dấu phẩy (,). Sử dụng thuộc tính OrderBy để lưu giá trị đặt hàng và áp dụng vào thời điểm sau đó. Giá trị OrderBy sẽ được lưu kèm các đối tượng nơi các giá trị đó được tạo ra. Các giá trị sẽ tự động được tải khi đối tượng mở ra nhưng không tự động áp dụng.

Khi bạn thiết lập thuộc tính OrderBy bằng cách nhập một hoặc nhiều trường tên, các bản ghi sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Tương tự, mã Visual Basic for Applications (VBA) sẽ sắp xếp các trường này với thứ tự tăng dần theo mặc định.

Nếu bạn muốn sắp xếp bản ghi theo thứ tự giảm dần, hãy nhập DESC vào cuối biểu thức chuỗi. Ví dụ: để sắp xếp bản ghi khách hàng với thứ tự giảm dần theo tên liên hệ, hãy đặt thuộc tính OrderBy thành "ContactName DESC".

Bạn có thể đặt thuộc tính OrderBy bằng cách sử dụng trang thuộc tính của đối tượng, macro hoặc VBA.

Đối với các báo cáo, thuộc tính OrderByOn phải được đặt thành Yes để áp dụng thứ tự sắp xếp được xác định bởi thuộc tính OrderBy của đối tượng. Đối với các biểu mẫu, hãy chọn trường bạn muốn sắp xếp các bản ghi, rồi trên tab Trang đầu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, bấm vào thứ tự sắp xếp bạn muốn. Bạn cũng có thể đặt thuộc tính OrderByOn cho biểu mẫu hoặc báo cáo bằng cách sử dụng VBA.

Việc đặt thuộc tính OrderBy cho báo cáo mở sẽ chạy thủ tục sự kiện ĐóngMở của báo cáo.

Lưu ý: Khi một đối tượng mới được tạo, đối tượng đó sẽ kế thừa các thuộc tính RecordSource, Filter, OrderByOrderByOn của bảng hoặc truy vấn mà đối tượng được tạo từ đó. Đối với biểu mẫu và báo cáo, bộ lọc kế thừa sẽ không tự động áp dụng khi một đối tượng mở.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×