Thuộc tính OptionValue

Áp dụng cho

Đối tượng CheckBox

Đối tượng OptionButton

Đối tượng ToggleButton

Mỗi điều khiển trong nhóm tùy chọn đều chứa một giá trị số có thể được đặt thông qua thuộc tính OptionValue. Đọc/ghi Long.

expression.OptionValue

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Khi chọn điều khiển, số sẽ được gán cho nhóm tùy chọn. Nếu nhóm tùy chọn được liên kết với một trường thì giá trị thuộc tính OptionValue của điều khiển đã chọn sẽ được lưu trữ trong trường đó.

Ví dụ: nhóm tùy chọn Khu vực được liên kết với trường Khu_vực trong một bảng. Nút Châu Âu có cài đặt thuộc tính OptionValue là 1, nút Châu Á có cài đặt là 2 và nút Châu Phi có cài đặt là 3. Khi chọn một trong các nút này, giá trị nhóm tùy chọn Khu vực sẽ trở nên giống với cài đặt thuộc tính OptionValue của điều khiển đã chọn. Trong trường hợp này, do nhóm tùy chọn Khu vực được kết ghép với trường Khu_vực nên giá trị của trường này trong bảng cũng bằng 2.

Lưu ý: Thuộc tính OptionValue chỉ áp dụng cho các điều khiển hộp kiểm, nút tùy chọn và nút chuyển đổi trong một nhóm tùy chọn.

Bạn có thể đặt thuộc tính OptionValue bằng cách sử dụng trang thuộc tính của điều khiển, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Nếu bạn không thay đổi thuộc tính OptionValue thì điều khiển đầu tiên bạn đặt trong một nhóm tùy chọn sẽ có giá trị là 1, điều khiển thứ hai có giá trị là 2, v.v..

Thuộc tính OptionValue chỉ khả dụng khi điều khiển được đặt bên trong một điều khiển nhóm tùy chọn. Khi hộp kiểm, nút bật tắt hoặc nút tùy chọn không nằm trong một nhóm tùy chọn thì điều khiển sẽ không có thuộc tính OptionValue. Thay vào đó, mỗi điều khiển này đều sẽ có thuộc tính ControlSource và giá trị của từng điều khiển sẽ là True nếu điều khiển được chọn hoặc là False nếu điều khiển không được chọn.

Ví dụ

Các ví dụ sau sẽ đặt thuộc tính OptionValue cho ba nút tùy chọn trong nhóm tùy chọn "Nhóm Phương pháp Gửi" khi mở một biểu mẫu. Khi bạn chọn một nút tùy chọn trong nhóm tùy chọn, một thông báo sẽ hiển thị số ID được gán của người gửi.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.Controls("ABC Couriers").OptionValue = 15876
Me.Controls("Speedy Delivery").OptionValue = 742
Me.Controls("Lightning Express").OptionValue = 1256
End Sub
Private Sub Ship_Method_Group_Click()
MsgBox "The ID for the selected shipper is " & _
Me.Controls("Ship Method Group").Value
End Sub
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×