Thuộc tính OpenArgs

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Đối tượng Report

Xác định biểu thức chuỗi được chỉ định bởi tham đối OpenArgs của phương pháp mở biểu mẫu OpenForm. Đọc/ghi Biến.

expression.OpenArgs

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính này chỉ khả dụng khi sử dụng macro hoặc sử dụng mã Visual Basic for Applications (VBA) với phương pháp OpenForm của đối tượng DoCmd. Cài đặt thuộc tính này thành chỉ đọc trong mọi dạng xem.

Để sử dụng thuộc tính OpenArgs, hãy mở biểu mẫu bằng cách sử dụng phương pháp OpenForm của đối tượng DoCmd và đặt tham đối OpenArgs cho biểu thức chuỗi mong muốn. Sau đó, bạn có thể sử dụng cài đặt thuộc tính OpenArgs này trong mã cho biểu mẫu, chẳng hạn như trong Open thủ tục sự kiện. Bạn cũng có thể tham khảo cài đặt thuộc tính trong macro, chẳng hạn như macro Open hoặc một biểu thức, chẳng hạn như biểu thức đặt thuộc tính ControlSource cho điều khiển trên biểu mẫu.

Ví dụ: giả sử biểu mẫu bạn mở là một danh sách khách hàng với biểu mẫu liên tục. Nếu muốn tiêu điểm di chuyển đến một bản ghi khách hàng cụ thể khi biểu mẫu mở, bạn có thể đặt thuộc tính OpenArgs cho tên khách hàng, rồi sử dụng hành động FindRecord trong một macro Open để di chuyển tiêu điểm đến bản ghi của khách hàng có tên được xác định.

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ sử dụng thuộc tính OpenArgs để mở biểu mẫu Nhân_viên ứng với một bản ghi nhân viên cụ thể và minh họa cách phương pháp OpenForm đặt thuộc tính OpenArgs. Bạn có thể chạy quy trình khi thích hợp — ví dụ: khi sự kiện AfterUpdate diễn ra đối với hộp thoại tùy chỉnh dùng để nhập thông tin mới về nhân viên.

Sub OpenToCallahan()
DoCmd.OpenForm "Employees", acNormal, , , _
acReadOnly, , "Callahan"
End Sub
Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Dim strEmployeeName As String
' If OpenArgs property contains employee name, find
' corresponding employee record and display it on
' form. For example,if the OpenArgs property
' contains "Callahan", move to first "Callahan"
' record.
strEmployeeName = Forms!Employees.OpenArgs
If Len(strEmployeeName) > 0 Then
DoCmd.GoToControl "LastName"
DoCmd.FindRecord strEmployeeName, , True, , _
True, , True
End If
End Sub

Ví dụ tiếp theo sẽ sử dụng phương pháp FindFirst để định vị nhân viên có tên trong thuộc tính OpenArgs.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
If Not IsNull(Me.OpenArgs) Then
Dim strEmployeeName As String
strEmployeeName = Me.OpenArgs
Dim RS As DAO.Recordset
Set RS = Me.RecordsetClone
RS.FindFirst "LastName = '" & _
strEmployeeName & "'"
If Not RS.NoMatch Then
Me.Bookmark = RS.Bookmark
End If
End If
End Sub
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×