Thuộc tính ListIndex

Áp dụng cho

Đối tượng ComboBox

Đối tượng ListBox

Bạn có thể sử dụng thuộc tính ListIndex để xác định mục được chọn trong hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp. Đọc/ghi Long.

expression.ListIndex

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính ListIndex là một số nguyên từ 0 đến tổng số mục trong hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp trừ 1. Microsoft Office Access 2007 đặt giá trị thuộc tính ListIndex khi một mục được chọn trong hộp danh sách hoặc một phần hộp danh sách của hộp tổ hợp. Giá trị thuộc tính ListIndex của mục đầu tiên trong danh sách là 0, giá trị của mục thứ hai 1, v.v..

Thuộc tính này chỉ sẵn dùng bằng cách sử dụng macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA). Bạn chỉ có thể đọc thuộc tính này trong Dạng xem biểu mẫu và Dạng xem biểu dữ liệu. Thuộc tính này là chỉ đọc và không sẵn dùng trong dạng xem khác.

Giá trị thuộc tính ListIndex cũng sẵn dùng bằng cách đặt thuộc tính BoundColumn về 0 cho hộp tổ hợp hoặc hộp danh sách. Nếu thuộc tính BoundColumn được đặt là 0 thì trường bảng cơ sở mà hộp tổ hợp hoặc hộp danh sách được liên kết sẽ chứa cùng giá trị với cài đặt thuộc tính ListIndex.

Hộp danh sách cũng có thuộc tính MultiSelect cho phép người dùng chọn nhiều mục từ điều khiển. Khi nhiều lựa chọn được thực hiện trong một hộp danh sách, bạn có thể xác định mục được chọn bằng thuộc tính Selected trong điều khiển. Thuộc tính Selected là một mảng giá trị từ 0 đến giá trị thuộc tính ListCount trừ 1. Đối với từng mục trong hộp danh sách, thuộc tính Selected sẽ là True nếu mục đó được chọn và False khi mục đó không được chọn.

Tuyển tập ItemsSelected cũng đưa ra cách thức truy nhập dữ liệu trong các hàng đã chọn của hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp.

Ví dụ

Để quay lại giá trị thuộc tính ListIndex, bạn có thể sử dụng:

Dim l As Long
l = Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex

Để đặt giá trị thuộc tính ListIndex, bạn có thể sử dụng:

Forms(formname).Controls(controlname).SetFocus
Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex = index

Vị trí formnamecontrolname là tên của điều khiển biểu mẫu và hộp danh sách hoặc hộp tổ hợp, tương ứng, được thể hiện dưới dạng giá trị String, đồng thời chỉ mục là giá trị chỉ mục của mục.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×