Thuộc tính HelpContextId

Áp dụng cho

Đối tượng BoundObjectFrame

Đối tượng Image

Đối tượng Page

Đối tượng CheckBox

Đối tượng Label

Đối tượng Report

Đối tượng ComboBox

Đối tượng ListBox

Tuyển tập TabControl

Đối tượng CommandButton

Đối tượng ObjectFrame

Đối tượng TextBox

Đối tượng CustomControl

Đối tượng OptionButton

Đối tượng ToggleButton

Đối tượng Form

Đối tượng OptionGroup

Thuộc tính HelpContextID chỉ định ID ngữ cảnh của chủ đề trong tệp Trợ giúp tùy chỉnh được xác định bởi cài đặt thuộc tính HelpFile. Đọc/ghi Long.

expression.HelpContextId

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Lưu ý: Nếu bạn nhập ID ngữ cảnh của chủ đề tệp Trợ giúp dưới dạng một số dương, chủ đề trợ giúp sẽ hiển thị trong cửa sổ chủ đề trợ giúp "đầy đủ". Nếu bạn thêm dấu trừ ("-") vào trước ID ngữ cảnh, chủ đề trợ giúp sẽ được hiển thị trong cửa sổ "bật lên". Điều quan trọng cần lưu ý là ID ngữ cảnh không bắt buộc phải có số âm khi chủ đề được tạo trong Microsoft Help Workshop. Bạn phải thêm dấu trừ khi đặt thuộc tính để giúp bài viết hiển thị trong cửa sổ bật lên.

Bạn có thể tạo tệp Trợ giúp tùy chỉnh cho các biểu mẫu tài liệu, báo cáo hoặc ứng dụng mà bạn tạo với Microsoft Office Access 2007.

Khi bạn nhấn phím F1 trong Dạng xem biểu mẫu, Access sẽ gọi ứng dụng Microsoft Help Workshop hoặc Microsoft HTML Help Workshop, tải tệp Trợ giúp tùy chỉnh được xác định bởi cài đặt thuộc tính HelpFile cho biểu mẫu hoặc báo cáo, đồng thời hiển thị chủ đề Trợ giúp được xác định bởi cài đặt thuộc tính HelpContextID.

Nếu cài đặt thuộc tính HelpContextID của điều khiển là 0 (mặc định), Access sẽ sử dụng các thuộc tính HelpContextIDHelpFile của biểu mẫu để xác định chủ đề Trợ giúp cần hiển thị. Nếu bạn nhấn F1 trong dạng xem không phải dạng xem Biểu mẫu hoặc nếu cài đặt thuộc tính HelpContextID cho cả biểu mẫu và điều khiển là 0 thì chủ đề Trợ giúp Access sẽ hiển thị.

Ví dụ

Ví dụ này sử dụng thuộc tính HelpContext của đối tượng Err để hiển thị chủ đề Trợ giúp Visual Basic for Applications (VBA) cho lỗi Overflow.

Dim Msg
Err.Clear
On Error Resume Next
Err.Raise 6 ' Generate "Overflow" error.
If Err.Number <> 0 Then
Msg = "Press F1 or HELP to see " & Err.HelpFile & _
" topic for" & _
" the following HelpContext: " & Err.HelpContext
MsgBox Msg, , "Error: " & Err.Description, _
Err.HelpFile, Err.HelpContext
End If
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×