Thuộc tính FontBold

Áp dụng cho

Đối tượng ComboBox

Đối tượng Báo cáo

Đối tượng CommandButton

Tuyển tập TabControl

Đối tượng FormatCondition

Đối tượng TextBox

Đối tượng Nhãn

Đối tượng ToggleButton

Đối tượng ListBox

Bạn có thể sử dụng thuộc tính FontBold để chỉ định xem một phông chữ có xuất hiện ở kiểu đậm hay không trong các trường hợp sau đây:

  • Khi hiển thị hoặc in điều khiển trên biểu mẫu và báo cáo.

  • Khi sử dụng phương pháp In trên một báo cáo.

Chú ý

Thuộc tính FontBold sử dụng các cài đặt sau.

Thiết đặt

Mô tả

True

Văn bản được in đậm.

False

(Mặc định) Văn bản không được in đậm.


Lưu ý: Bạn chỉ có thể đặt thuộc tính FontBold bằng cách sử dụng macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Để sử dụng thuộc tính FontBold trên một báo cáo, trước tiên hãy tạo một thủ tục sự kiện In để in văn bản mong muốn.

Hình thức của phông chữ trên màn hình và trong bản in có thể khác nhau, tùy thuộc vào máy tính và máy in của bạn.

Cũng có thể sử dụng thuộc tính FontWeight sẵn dùng trong trang thuộc tính cho điều khiển để đặt độ rộng của dòng cho văn bản của điều khiển. Thuộc tính FontBold cho phép bạn nhanh chóng chuyển văn bản thành dạng in đậm; thuộc tính FontWeight giúp bạn kiểm soát tốt hơn cài đặt độ rộng của dòng cho văn bản. Bảng sau đây hiển thị mối quan hệ giữa các cài đặt của các thuộc tính này:

If

Then

FontBold = False

FontWeight = Normal (400)

FontBold = True

FontWeight = Bold (700)

FontWeight < 700

FontBold = False

FontWeight > = 700

FontBold = True


Ví dụ

Thủ tục sự kiện In sau đây sẽ in tiêu đề báo cáo và ngày hiện tại theo kiểu đậm trên một báo cáo tại tọa độ được xác định bởi cài đặt thuộc tính CurrentXCurrentY.

Private Sub ReportHeader0_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
Dim MyDate
MyDate = Date
Me.FontBold = True
' Print report title in bold.
Me.Print("Sales Management Report")
Me.Print(MyDate)
End Sub
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×