Thuộc tính AllowAdditions

Áp dụng cho

Đối tượng Form

Bạn có thể sử dụng thuộc tính AllowAdditions để chỉ định xem người dùng có thể thêm bản ghi khi sử dụng biểu mẫu hay không. Đọc/ghi Boolean.

expression.AllowAdditions

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Cài đặt

Thuộc tính AllowAdditions sử dụng các cài đặt sau.

Cài đặt

Visual Basic

Mô tả

True

(Mặc định) Người dùng có thể thêm bản ghi mới.

No

False

Người dùng không thể thêm bản ghi mới.


Bạn có thể đặt thuộc tính AllowAdditions bằng cách sử dụng trang thuộc tính của biểu mẫu, macro hoặc mã Visual Basic for Applications (VBA).

Ghi chú

Đặt thuộc tính AllowAdditions thành No để cho phép người dùng xem hoặc chỉnh sửa các bản ghi hiện có nhưng không thêm bản ghi mới.

Nếu bạn muốn ngăn các thay đổi đối với bản ghi hiện có (đặt biểu mẫu thành dạng chỉ đọc), hãy đặt các thuộc tính AllowAdditions, AllowDeletionsAllowEdits thành No. Bạn cũng có thể đặt bản ghi ở dạng chỉ đọc bằng cách đặt thuộc tính RecordsetType thành Snapshot.

Nếu bạn muốn mở biểu mẫu chỉ để nhập dữ liệu, đặt thuộc tính DataEntry của biểu mẫu đó thành Yes.

Khi thuộc tính AllowAdditions được đặt thành No, lệnh Bản ghi Mới trong mục Bản ghitrên tab Dữ liệu không sẵn dùng.

Lưu ý: Khi tham đối Chế độ Dữ liệu của hành động OpenForm được sử dụng, Microsoft Office Access 2007 sẽ ghi đè một số cài đặt thuộc tính biểu mẫu. Nếu tham đối Chế độ Dữ liệu của hành động OpenForm được đặt thành Chỉnh sửa, Access sẽ mở biểu mẫu với các cài đặt thuộc tính sau:

  • AllowEdits — Yes

  • AllowDeletions — Yes

  • AllowAdditions — Yes

  • DataEntry — No

Để ngăn hành động OpenForm ghi đè mọi cài đặt thuộc tính hiện có trong số này, hãy bỏ qua cài đặt tham đối Chế độ Dữ liệu để Access sử dụng cài đặt thuộc tính được xác định theo biểu mẫu.

Ví dụ

Ví dụ sau đây sẽ kiểm tra thuộc tính ControlType cho toàn bộ điều khiển trên biểu mẫu. Đối với từng điều khiển hộp văn bản và nhãn, quy trình sẽ chuyển đổi thuộc tính SpecialEffect cho các điều khiển đó. Khi thuộc tính SpecialEffect của điều khiển nhãn được đặt thành Shadowed và thuộc tính SpecialEffect của điều khiển hộp văn bản được đặt thành Normal và thuộc tính AllowAdditions, AllowDeletionsAllowEdits, tất cả đều được đặt thànhTrue, biến intCanEdit được chuyển đổi để cho phép chỉnh sửa dữ liệu cơ sở.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×