Thuộc tính Ảnh

Áp dụng cho

Đối tượng CommandButton

Đối tượng Form

Đối tượng Image

Đối tượng Page

Đối tượng Report

Đối tượng ToggleButton

Bạn có thể sử dụng thuộc tính Picture để chỉ định bitmap hoặc loại đồ họa khác sẽ được hiển thị trên nút lệnh, điều khiển hình ảnh, nút chuyển đổi, trang trên điều khiển tab hoặc dưới dạng hình nền trên biểu mẫu hoặc báo cáo. Đọc/ghi Chuỗi.

expression.Picture

Cần có expression. Một biểu thức trả về một trong các đối tượng thuộc danh sách Áp dụng Cho.

Ghi chú

Thuộc tính Picture chứa (bitmap) hoặc tên tệp và đường dẫn của một bitmap hoặc kiểu đồ họa khác sẽ hiển thị.

Bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng:

  • trang thuộc tính. Bấm vào nút Bản dựng ở phía bên phải hộp thuộc tính (đối với các nút lệnh và nút bật tắt). Khi bạn chọn một trong các tệp bitmap từ danh sách Ảnh Sẵn dùng, cài đặt thuộc tính là (bitmap).

  • macro.

  • Mã Visual Basic for Applications (VBA). Bạn có thể sử dụng biểu thức chuỗi có chứa đường dẫn và tên của đồ họa, như trong ví dụ sau đây:

    btnShowLogo.Picture = "C:\Windows\Winlogo.bmp"

  • Lệnh Hình ảnh trong phần Điều khiển và Trường trên tab Thiết kế trong dạng xem Thiết kế (dành cho các điều khiển hình ảnh hoặc hình nền trên biểu mẫu và báo cáo) để chọn một bitmap hoặc kiểu đồ họa khác.

Cài đặt mặc định là (không có). Sau khi đồ họa được tải vào đối tượng, cài đặt thuộc tính là (bitmap) hoặc tên tệp và đường dẫn của đồ họa. Nếu bạn xóa (bitmap) hoặc tên tệp và đường dẫn của đồ họa từ cài đặt thuộc tính thì ảnh sẽ bị xóa khỏi đối tượng và cài đặt thuộc tính lại là (không có).

Nếu thuộc tính PictureType được đặt thành Embedded thì đồ họa được lưu trữ với đối tượng.

Bạn có thể tạo bitmap tùy chỉnh bằng cách sử dụng Microsoft Paintbrush hoặc một ứng dụng khác tạo tệp bitmap. Một tệp bitmap phải có phần mở rộng .bmp, .ico hoặc .dib. Bạn cũng có thể sử dụng các tệp đồ họa ở các định dạng .wmf hoặc .emf hoặc bất kỳ kiểu tệp đồ họa nào khác mà bạn có bộ lọc đồ họa cho kiểu đó. Các điều khiển biểu mẫu, báo cáo và hình ảnh hỗ trợ mọi đồ họa. Các nút lệnh và nút bật tắt chỉ hỗ trợ bitmap.

Các nút có thể hiển thị chú thích hoặc ảnh. Nếu bạn gán cả hai cho một nút, ảnh sẽ hiển thị còn chú thích thì không. Nếu ảnh bị xóa, chú thích sẽ tái xuất hiện. Microsoft Office Access 2007 sẽ hiển thị ảnh ở giữa nút đó và bị cắt nếu ảnh lớn hơn nút.

mẹo

Để tạo nút lệnh hoặc nút bật tắt có chú thích và ảnh, bạn có thể bao gồm chú thích mong muốn như một phần của bitmap và gán bitmap cho thuộc tính Picture của điều khiển.

Ví dụ

Ví dụ sau đây đặt ảnh nền "Logo.gif" cho báo cáo "Đơn Đặt hàng".

Reports("Purchase Order").Picture = _
"C:\Picture Files\Logo.gif"
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×