Thuộc tính định dạng - số và kiểu dữ liệu tiền tệ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể đặt thuộc tính định dạng để định dạng số đã xác định trước hoặc tùy chỉnh định dạng số cho các kiểu dữ liệu số và tiền tệ.

Thiết đặt

Định dạng được xác định trước

Bảng sau đây Hiển thị các thiết đặt thuộc tính định dạng được xác định trước cho các số.

Thiết đặt

Mô tả

Tổng số

(Mặc định) Hiển thị số như được nhập.

Tiền tệ

Dùng hàng nghìn dấu tách; Hãy làm theo các thiết đặt xác định trong thiết đặt vùng Windows cho âm lượng, ký hiệu thập phân và tiền tệ và vị trí thập phân.

Euro

Sử dụng ký hiệu euro ( Euro ), bất kể ký hiệu tiền tệ được xác định trong thiết đặt vùng Windows.

Cố định

Hiển thị ít nhất một chữ số; Hãy làm theo các thiết đặt xác định trong thiết đặt vùng Windows cho âm lượng, ký hiệu thập phân và tiền tệ và vị trí thập phân.

Chuẩn

Dấu phân cách sử dụng các ngàn; Hãy làm theo các thiết đặt xác định trong thiết đặt vùng Windows cho âm lượng, ký hiệu thập phân và chữ số thập phân.

Phần trăm

Nhân các giá trị bằng 100 và chắp thêm một dấu phần trăm (%); hãy làm theo các thiết đặt xác định trong thiết đặt vùng Windows cho âm lượng, ký hiệu thập phân và chữ số thập phân.

Khoa học

Dùng ký hiệu khoa học tiêu chuẩn.


Định dạng tùy chỉnh

Định dạng số tùy chỉnh có thể có một đến bốn phần với dấu chấm phẩy (;) dưới dạng dấu phân cách danh sách. Mỗi phần có chứa thông số định dạng cho một kiểu khác nhau của số.

Phần

Mô tả

Thứ nhất

Định dạng cho số dương.

Giây

Định dạng cho số âm.

Thứ ba

Định dạng cho giá trị bằng không.

Fourth

Định dạng cho giá trị Null.


Ví dụ, bạn có thể sử dụng định dạng tiền tệ tùy chỉnh sau đây:

$#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null"

Định dạng số này chứa bốn phần phân tách bằng dấu chấm phẩy và sử dụng một định dạng khác nhau cho từng phần.

Nếu bạn dùng nhiều phần, nhưng không xác định một định dạng cho mỗi phần, mục nhập mà không là định dạng không cũng sẽ hiển thị không có gì hoặc mặc định để định dạng của phần đầu tiên.

Bạn có thể tạo định dạng số tùy chỉnh bằng cách dùng biểu tượng sau đây.

Ký hiệu

Mô tả

. (dấu chấm)

Dấu thập phân. Dấu tách được đặt trong thiết đặt vùng trong Windows.

, (dấu phẩy)

Dấu tách hàng nghìn.

0

Chỗ dành sẵn cho chữ số. Hiển thị một chữ số hoặc 0.

#

Chỗ dành sẵn cho chữ số. Hiển thị một chữ số hoặc nhập gì cả.

$

Hiển thị ký tự chữ "$".

%

Tỷ lệ phần trăm. Giá trị được nhân với 100 và một dấu phần trăm sẽ được chắp thêm.

E- hoặc e-

Ký hiệu khoa học với dấu trừ (-) bên cạnh số mũ âm và không có gì bên cạnh số mũ Dương. Ký hiệu này phải được dùng với các ký hiệu khác, như trong 0.00E – 00 hoặc 0.00E00.

E + hoặc e +

Ký hiệu khoa học với dấu trừ (-) bên cạnh số mũ âm và một dấu cộng (+) bên cạnh số mũ Dương. Ký hiệu này phải được sử dụng với các ký hiệu khác, như trong 0.00E + 00.


Chú thích

Bạn có thể sử dụng thuộc tính DecimalPlaces để số lượng vị trí thập phân cho định dạng được xác định trước đã xác định cho thuộc tính định dạng mặc định.

Các định dạng tiền tệ và euro được xác định trước làm theo các thiết đặt trong thiết đặt vùng Windows. Bạn có thể ghi đè những mục này bằng cách nhập định dạng tiền tệ của riêng bạn.

Ví dụ

Sau đây là ví dụ về các định dạng số đã xác định trước.

Thiết đặt

Dữ liệu

Hiển thị

Tổng số

3456.789
–3456.789
$213.21

3456.789
–3456.789
$213.21

Tiền tệ

3456.789
–3456.789

$3,456.79
($3,456.79)

Cố định

3456.789
–3456.789
3.56645

3456.79
–3456.79
3,57

Chuẩn

3456.789

3,456.79

Phần trăm

3
0,45

300%
45%

Khoa học

3456.789
–3456.789

3.46E + 03
– 3.46E + 03


Sau đây là ví dụ về định dạng số tùy chỉnh.

Thiết đặt

Mô tả

0;(0); " Giá trị null"

Hiển thị giá trị Dương thông thường; Hiển thị giá trị âm trong dấu ngoặc đơn; Hiển thị từ "Giá trị Null" nếu giá trị Null.

+ 0.0; –0.0; 0.0

Hiển thị cộng (+) hoặc trừ (-) đăng với số dương hoặc âm; Hiển thị 0.0 nếu giá trị bằng không.


Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×