Thiết kế mẫu biểu mẫu dựa trên một dịch vụ Web

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thiết kế mẫu biểu mẫu có thể làm việc với các dịch vụ Web vào một trong hai dữ liệu truy vấn, gửi dữ liệu, hoặc truy vấn và gửi dữ liệu.

Trong bài viết này

Tổng quan

Cân nhắc tính tương thích

Trước khi bạn bắt đầu

Thiết kế mẫu biểu mẫu với một kết nối dữ liệu truy vấn

Thiết kế mẫu biểu mẫu với một kết nối dữ liệu gửi

Thiết kế mẫu biểu mẫu với truy vấn và nộp kết nối dữ liệu

Tổng quan

Biểu mẫu có thể có một kết nối dữ liệu chính, được gọi là kết nối dữ liệu chính, và nó có thể hoặc bạn có thể có một hoặc nhiều kết nối dữ liệu thứ cấp. Tùy thuộc vào mục tiêu của bạn cho biểu mẫu, kết nối dữ liệu có thể truy vấn hoặc nộp biểu mẫu dữ liệu với một nguồn dữ liệu ngoài, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server hoặc một dịch vụ Web.

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu dựa trên một dịch vụ Web, bạn có một lựa chọn về cách cấu hình mẫu biểu mẫu để cho phép biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu đó để nhận dữ liệu từ, gửi dữ liệu, hoặc gửi và nhận dữ liệu đến và từ một dịch vụ Web. Nếu bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu để cho phép các biểu mẫu để nhận dữ liệu từ một dịch vụ Web, Microsoft Office InfoPath tạo kết nối dữ liệu truy vấn là kết nối dữ liệu chính cho biểu mẫu. Dựa trên kết nối dữ liệu đó, InfoPath sẽ tạo một chính nguồn dữ liệu với trường truy vấn, trường dữ liệu và các nhóm dựa trên Sơ đồ XML của dịch vụ Web. Các trường truy vấn chứa dữ liệu dịch vụ Web sử dụng để xác định những gì để gửi cho biểu mẫu. Khi biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này sử dụng kết nối dữ liệu chính, InfoPath sẽ tạo ra một truy vấn bằng cách sử dụng dữ liệu trong các trường truy vấn. InfoPath rồi gửi truy vấn thông qua kết nối dữ liệu truy vấn vào dịch vụ Web. Dịch vụ Web trả về kết quả của truy vấn trở về biểu mẫu thông qua kết nối dữ liệu truy vấn.

Vì cấu trúc dữ liệu của các trường truy vấn và dữ liệu phải khớp với cách dữ liệu được lưu trữ trong dịch vụ Web, bạn không thể sửa đổi trường hiện có hay nhóm trong nguồn dữ liệu chính. Bạn chỉ có thể thêm trường hoặc nhóm vào nhóm gốc trong nguồn dữ liệu chính. Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về nguồn dữ liệu trong phần Xem thêm .

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu để gửi dữ liệu cho một dịch vụ Web, InfoPath tạo kết nối dữ liệu gửi trong kết nối dữ liệu chính của biểu mẫu. Điều này cho phép người dùng của bạn để gửi dữ liệu trong biểu mẫu của họ vào dịch vụ Web. InfoPath cũng sẽ thêm một lệnh gửi đến menu tệp và nút gửi trên thanh công cụ chuẩn của biểu mẫu. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các tùy chọn gửi cho các biểu mẫu. Khi bạn tạo kết nối dữ liệu gửi, InfoPath sẽ quyết định những tham số trong dịch vụ Web sẵn dùng để nhận dữ liệu. Dựa trên thông tin này, bạn có thể xác định những trường bạn muốn gửi đến dịch vụ Web.

Nếu bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu để gửi và nhận dữ liệu dịch vụ Web, InfoPath tạo kết nối dữ liệu truy vấn và kết nối dữ liệu gửi.

InfoPath sử dụng tiêu chuẩn dịch vụ Web sau đây để liên lạc với các dịch vụ Web:

 • Giao thức truy nhập đối tượng đơn giản (SOAP)    SOAP là giao thức liên lạc xác định những thư XML được dùng để liên lạc với các dịch vụ Web.

 • Ngôn ngữ mô tả Dịch vụ web (WSDL)    WSDL là lược đồ XML chuẩn được sử dụng để mô tả vị trí, giao thức liên lạc và giao diện dịch vụ Web. InfoPath có thể sử dụng chỉ liệu/ký kiểu dịch vụ Web.

 • Khám phá mô tả phổ biến và tích hợp (UDDI)    UDDI là dịch vụ thư mục mô tả Dịch vụ Web sẽ được cung cấp bởi một doanh nghiệp.

Đầu trang

Cân nhắc tính tương thích

Bạn không thể cấu hình kết nối dữ liệu gửi trong một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt để cho phép người dùng để gửi thay đổi thông tin cùng với dữ liệu biểu mẫu của họ vào một dịch vụ Web chấp nhận một DataSet ADO.NET Microsoft. Thay đổi thông tin bao gồm các sửa đổi một người dùng thực hiện với dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu sử dụng dịch vụ Web để kết nối người dùng cơ sở dữ liệu. ADO.NET có thể sử dụng thay đổi thông tin để xác định cách thức cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Yêu cầu người quản trị dịch vụ Web của bạn nếu dịch vụ Web yêu cầu thay đổi thông tin Cập Nhật một cơ sở dữ liệu. Nếu tính năng của chúng, bạn nên thiết kế mẫu biểu mẫu có biểu mẫu có thể điền chỉ bằng cách sử dụng InfoPath.

Đầu trang

Trước khi bắt đầu

Để thiết kế mẫu biểu mẫu dựa trên một dịch vụ Web, bạn cần thông tin sau đây từ người quản trị dịch vụ Web:

 • Vị trí của dịch vụ Web.

 • Xác nhận rằng dịch vụ Web sử dụng tài liệu/ký kiểu mã hóa. InfoPath có thể sử dụng chỉ liệu/ký kiểu dịch vụ Web.

 • Tên hoạt động dịch vụ Web sẽ dữ liệu để gửi hoặc nhận dữ liệu từ các biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này.

Đầu trang

Thiết kế mẫu biểu mẫu với một kết nối dữ liệu truy vấn

Để thiết kế mẫu biểu mẫu với một kết nối dữ liệu truy vấn, bạn cần phải làm như sau:

 1. Tạo mẫu biểu mẫu    Khi bạn tạo một mẫu biểu mẫu có thể nhận dữ liệu từ một dịch vụ Web, InfoPath sẽ tạo ra một kết nối dữ liệu chính với một truy vấn dữ liệu kết nối giữa các dịch vụ Web và biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này. InfoPath cũng sẽ tạo ra nguồn dữ liệu chính của mẫu biểu mẫu.

 2. Thêm một hoặc nhiều điều khiển để hiển thị kết quả truy vấn    Để cho phép người dùng xem và sửa dữ liệu trong các trường trong nguồn dữ liệu chính khi họ mở biểu mẫu, bạn có thể thêm điều khiển vào mẫu biểu mẫu và sau đó gắn kết điều khiển đó để một trường trong nguồn dữ liệu chính.

Bước 1: Tạo mẫu biểu mẫu

 1. Trên menu tệp , bấm thiết kế mẫu biểu mẫu.

 2. Bên dưới thiết kế mới, trong hộp thoại thiết kế mẫu biểu mẫu , bấm Mẫu biểu mẫu.

 3. Trong danh sách dựa trên , bấm Dịch vụ Web.

 4. Nếu bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, chọn hộp kiểm bật các tính năng tương thích với trình duyệt chỉ .

 5. Bấm vào OK.

 6. Trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, bấm nhận dữ liệu, sau đó bấm tiếp theo.

 7. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, nhập vị trí của dịch vụ Web, sau đó bấm tiếp theo.

  Nếu bạn muốn tìm kiếm một dịch vụ Web bằng cách sử dụng một máy chủ khám phá mô tả phổ biến và tích hợp (UDDI), hãy bấm Tìm kiếm UDDI, nhập URL của máy chủ UDDI mà bạn muốn tìm kiếm, hãy xác định xem bạn muốn tìm kiếm bằng nhà cung cấp hoặc một dịch vụ cung cấp, nhập từ khóa tìm kiếm, sau đó bấm Tìm kiếm. Dịch vụ web khớp với các từ khóa tìm kiếm của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách kết quả tìm kiếm . Chọn dịch vụ Web mà bạn muốn dùng, sau đó bấm OK.

 8. Trong danh sách chọn một hoạt động , bấm quá trình dịch vụ Web, trả về dữ liệu vào biểu mẫu, sau đó bấm tiếp theo.

 9. Nếu trình hướng dẫn kết nối dữ liệu gặp một phần tử không xác định trong sơ đồ Dịch vụ Web, trang tiếp theo của trình hướng dẫn có thể yêu cầu bạn xác định mẫu giá trị cho mỗi tham số để xác định những trường hoặc nhóm để thêm nguồn dữ liệu chính.

  Cách thực hiện?

  1. Chọn tham số trong bảng tham số , sau đó bấm Đặt giá trị mẫu.

  2. Trong hộp giá trị mẫu , hãy nhập một giá trị mà người dùng của bạn có thể dùng cho trường này, sau đó bấm OK.

  3. Lặp lại các bước này cho mỗi tham số trong bảng tham số , sau đó bấm tiếp theo.

  Chi tiết kỹ thuật

  Khi bạn cấu hình kết nối dữ liệu vào một dịch vụ Web trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, Microsoft Office InfoPath kết nối với dịch vụ Web và yêu cầu tệp ngôn ngữ mô tả Dịch vụ Web (WSDL). Tệp WSDL chứa lược đồ sử dụng dịch vụ Web. Dịch vụ Web đáp ứng yêu cầu đó bằng cách gửi tệp này để InfoPath. InfoPath sử dụng thông tin trong tệp này để thêm trường thích hợp và nhóm vào nguồn dữ liệu thứ cấp trong mẫu biểu mẫu. Nếu InfoPath tìm thấy một kiểu thành phần không xác định trong tệp WSDL, InfoPath sử dụng dữ liệu mẫu để xác định nghĩa kiểu thành phần không xác định và sau đó cộng thêm trường thích hợp và nhóm với nguồn dữ liệu thứ cấp.

 10. Nếu dịch vụ Web chấp nhận thay đổi thông tin, trang trình hướng dẫn, tiếp theo sẽ hỏi xem nếu bạn muốn bao gồm thay đổi thông tin trong dữ liệu truy vấn. Trong hầu hết các trường hợp, hộp kiểm bao gồm thay đổi thông tin khi gửi dữ liệu được chọn, sau đó bấm tiếp theo. Nếu bạn không muốn bao gồm thay đổi thông tin, hãy xóa hộp kiểm bao gồm thay đổi thông tin khi gửi dữ liệu , sau đó bấm tiếp theo.

  Chọn hộp kiểm này bị vô hiệu hóa nếu bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt.

  Chi tiết kỹ thuật

  Trang này trong trình hướng dẫn chỉ xuất hiện khi tệp ngôn ngữ mô tả Dịch vụ Web (WSDL) cho dịch vụ Web cho biết rằng dịch vụ Web trả về một DataSet ADO.NET Microsoft.

 11. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy nhập tên cho kết nối dữ liệu.

 12. Xác thực rằng thông tin trong phần tóm tắt là đúng và sau đó bấm kết thúc.

Bước 2: Thêm một hoặc nhiều điều khiển để hiển thị kết quả truy vấn

 1. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 2. Kéo điều khiển vào mẫu biểu mẫu của bạn.

 3. Trong hộp thoại Gắn kết điều khiển , hãy chọn Nhóm hoặc trường mà bạn muốn gắn kết điều khiển.

Đầu trang

Thiết kế mẫu biểu mẫu với một kết nối dữ liệu gửi

Để thiết kế biểu mẫu với một kết nối dữ liệu gửi, bạn cần phải làm như sau:

 1. Tạo mẫu biểu mẫu    Khi bạn tạo một mẫu biểu mẫu có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ Web, InfoPath sẽ tạo ra một kết nối dữ liệu chính với kết nối gửi dữ liệu giữa các dịch vụ Web và biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này. InfoPath cũng sẽ tạo ra nguồn dữ liệu chính của mẫu biểu mẫu.

 2. Thêm một hoặc nhiều controlsand gắn kết chúng cho nhóm hoặc trường, hoặc đặt thuộc tính điều khiển để hiển thị dữ liệu trong một trường    Để cho phép người dùng sửa dữ liệu trong các trường trong nguồn dữ liệu chính, bạn có thể thêm điều khiển vào mẫu biểu mẫu và sau đó gắn kết các điều khiển với trường trong nguồn dữ liệu chính.

 3. Cấu hình các tùy chọn gửi    Bạn có thể cấu hình dữ liệu nào bạn muốn gửi đến dịch vụ Web và các tùy chọn gửi cho biểu mẫu.

Bước 1: Tạo mẫu biểu mẫu

 1. Trên menu tệp , bấm thiết kế mẫu biểu mẫu.

 2. Bên dưới thiết kế mới, trong hộp thoại thiết kế mẫu biểu mẫu , bấm Mẫu biểu mẫu.

 3. Trong danh sách dựa trên , bấm Dịch vụ Web.

 4. Nếu bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, chọn hộp kiểm bật các tính năng tương thích với trình duyệt chỉ .

 5. Bấm vào OK.

 6. Trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, bấm gửi dữ liệu, sau đó bấm tiếp theo.

 7. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy nhập vị trí của dịch vụ Web nơi người dùng của bạn sẽ gửi dữ liệu của họ, sau đó bấm tiếp theo.

  Nếu bạn muốn tìm kiếm một dịch vụ Web bằng cách sử dụng một máy chủ khám phá mô tả phổ biến và tích hợp (UDDI), hãy bấm Tìm kiếm UDDI, nhập URL của máy chủ UDDI mà bạn muốn tìm kiếm, hãy xác định xem bạn muốn tìm kiếm bằng nhà cung cấp hoặc một dịch vụ cung cấp, nhập từ khóa tìm kiếm, sau đó bấm Tìm kiếm. Dịch vụ web khớp với các từ khóa tìm kiếm của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách kết quả tìm kiếm . Chọn dịch vụ Web mà bạn muốn dùng, sau đó bấm OK.

 8. Bấm Tiếp.

 9. Trong danh sách chọn một hoạt động , bấm vào thao tác dịch vụ Web mất dữ liệu đã gửi, sau đó bấm tiếp theo.

 10. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy nhập tên cho kết nối dữ liệu.

 11. Xác thực rằng thông tin trong phần tóm tắt là đúng và sau đó bấm kết thúc.

Bước 2: Thêm một hoặc nhiều điều khiển và gắn kết chúng với nhóm hoặc trường

 1. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 2. Kéo điều khiển vào mẫu biểu mẫu của bạn.

 3. Trong hộp thoại Gắn kết điều khiển , hãy chọn Nhóm hoặc trường mà bạn muốn gắn kết điều khiển.

 4. Lặp lại bước 2 và 3 cho bất kỳ điều khiển khác mà bạn muốn thêm vào mẫu biểu mẫu.

Bước 3: Cấu hình các tùy chọn gửi

 1. Trên menu công cụ , hãy bấm Kết nối dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Kết nối dữ liệu , bấm gửi nối dữ liệu trong kết nối dữ liệu chính, và sau đó bấm sửa đổi.

 3. Trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, hãy bấm tiếp theo hai lần.

 4. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau để chọn dữ liệu nào trong biểu mẫu để gửi cho mỗi tham số trong dịch vụ Web.

  Gửi dữ liệu trong một trường hoặc nhóm

  1. Trong danh sách tham số , hãy bấm tham số dịch vụ Web sẽ nhận được dữ liệu từ biểu mẫu.

  2. Bên dưới tùy chọn tham số, bấm trường hoặc nhóm.

  3. Bấm sửa đổi Nút Nguồn Dữ liệu .

  4. Trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , bấm vào trường hoặc nhóm có dữ liệu bạn muốn gửi, sau đó bấm OK.

  5. Trong hộp bao gồm , bấm thành phần con và văn bản chỉ để gửi chỉ dữ liệu trong trường này và các thành phần con của trường hoặc nhóm, hoặc bấm XML subtree, bao gồm các thành phần đã chọn để gửi tên trường, dữ liệu trong trường, và Các thành phần con trong trường hoặc nhóm đã chọn.

  Gửi tất cả dữ liệu trong biểu mẫu

  1. Trong danh sách tham số , hãy bấm tham số dịch vụ Web sẽ nhận được dữ liệu từ biểu mẫu.

  2. Bên dưới tùy chọn tham số, hãy bấm toàn bộ biểu mẫu (tài liệu XML, bao gồm các hướng dẫn xử lý).

  Gửi dữ liệu dưới dạng một chuỗi

  1. Trong danh sách tham số , hãy bấm tham số dịch vụ Web sẽ nhận được dữ liệu từ biểu mẫu.

  2. Bên dưới tùy chọn tham số, hãy bấm toàn bộ biểu mẫu (tài liệu XML, bao gồm các hướng dẫn xử lý).

  3. Chọn hộp kiểm gửi dữ liệu dưới dạng một chuỗi .

   Lưu ý: Thông thường, bạn chọn hộp kiểm này để gửi dữ liệu chữ ký điện tử. Trong hầu hết các trường hợp, hãy xóa hộp kiểm này.

  Các chi tiết kỹ thuật về đối tượng ADO.NET tập dữ liệu

  Nếu dịch vụ Web yêu cầu một đối tượng ADO.NET tập dữ liệu, chọn một nút tập dữ liệu khi bạn cấu hình kết nối dữ liệu này. Nếu bạn dùng bất kỳ loại nào khác của nút cho kết nối dữ liệu vào một dịch vụ Web đòi hỏi phải có một tập dữ liệu đối tượng dữ liệu ActiveX (ADO), hành động gửi sẽ không thành công.

 5. Bấm Tiếp.

 6. Bấm Kết thúc.

 7. Bấm Đóng.

 8. Trên menu công cụ , bấm Tùy chọn gửi.

  1. Để thay đổi tên của nút gửi xuất hiện trên thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi xuất hiện trên menu tệp khi người dùng điền vào biểu mẫu, nhập tên mới trong hộp chú thích trong gửi Tùy chọn hộp thoại.

   Nếu bạn muốn gán lối tắt bàn phím cho nút này và lệnh, hãy nhập dấu và (&) trước khi ký tự mà bạn muốn dùng làm một lối tắt bàn phím. Ví dụ, để gán ALT + B là lối tắt bàn phím cho nút gửi và lệnh, hãy nhập Su & bmit.

 9. Nếu bạn không muốn mọi người sử dụng lệnh gửi hoặc nút gửi trên thanh công cụ chuẩn khi họ điền biểu mẫu của bạn, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị mục menu gửi và nút thanh công cụ gửi .

  1. Theo mặc định, sau khi người dùng gửi biểu mẫu InfoPath giữ biểu mẫu mở và hiển thị một thông báo để cho biết nếu biểu mẫu đã được gửi thành công. Để thay đổi hành vi mặc định này, hãy bấm nâng cao, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

   1. Để đóng biểu mẫu hoặc tạo một biểu mẫu trống mới sau khi người dùng gửi biểu mẫu đã hoàn thành, hãy bấm vào tùy chọn mà bạn muốn trong danh sách sau khi gửi .

   2. Để tạo một thông báo tùy chỉnh để cho biết nếu biểu mẫu đã được gửi thành công, hãy chọn hộp kiểm sử dụng tùy chỉnh thư , sau đó nhập thư của bạn trong các hộp trên thành côngtrên thất bại .

    Sử dụng thư trong hộp trên thất bại để thông báo cho người dùng cần phải làm gì nếu họ không thể gửi biểu mẫu của họ. Ví dụ, bạn có thể gợi ý người dùng lưu biểu mẫu của họ và liên hệ với ai đó để có thêm chỉ dẫn.

   3. Nếu bạn không muốn hiển thị một thông báo sau khi người dùng gửi biểu mẫu, hãy xóa hộp kiểm hiện thư thành công và thất bại .

Đầu trang

Thiết kế mẫu biểu mẫu với truy vấn và nộp kết nối dữ liệu

Để thiết kế mẫu biểu mẫu với một truy vấn dữ liệu kết nối và kết nối gửi dữ liệu, bạn cần phải làm như sau:

 1. Tạo mẫu biểu mẫu    Khi bạn tạo một mẫu biểu mẫu có thể cả truy vấn và gửi dữ liệu đến một dịch vụ Web, InfoPath tạo kết nối dữ liệu chính giữa mẫu biểu mẫu và dịch vụ Web có kết nối dữ liệu truy vấn và kết nối dữ liệu gửi. InfoPath cũng sẽ tạo ra nguồn dữ liệu chính của mẫu biểu mẫu.

 2. Thêm điều khiển và gắn kết nó đến một trường để hiển thị dữ liệu trong một trường    Để cho phép người dùng xem và sửa dữ liệu trong các trường trong nguồn dữ liệu chính, bạn có thể thêm điều khiển vào mẫu biểu mẫu của bạn và sau đó gắn kết các điều khiển với trường trong nguồn dữ liệu chính.

 3. Cấu hình các tùy chọn gửi    Bạn có thể cấu hình dữ liệu nào bạn muốn gửi đến dịch vụ Web và các tùy chọn gửi cho biểu mẫu.

Bước 1: Tạo mẫu biểu mẫu

 1. Trên menu tệp , bấm thiết kế mẫu biểu mẫu.

 2. Bên dưới thiết kế mới, trong hộp thoại thiết kế biểu mẫu , bấm Mẫu biểu mẫu.

 3. Trong danh sách dựa trên , bấm Dịch vụ Web.

 4. Nếu bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, chọn hộp kiểm bật các tính năng tương thích với trình duyệt chỉ .

 5. Bấm vào OK.

 6. Trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, hãy bấm nhận và gửi dữ liệu, rồi bấm tiếp theo.

 7. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, nhập vị trí của dịch vụ Web với thao tác gửi dữ liệu vào mẫu biểu mẫu, sau đó bấm tiếp theo.

  Nếu bạn muốn tìm kiếm một dịch vụ Web bằng cách sử dụng một máy chủ khám phá mô tả phổ biến và tích hợp (UDDI), hãy bấm Tìm kiếm UDDI, nhập URL của máy chủ UDDI mà bạn muốn tìm kiếm, hãy xác định xem bạn muốn tìm kiếm bằng nhà cung cấp hoặc một dịch vụ cung cấp, nhập từ khóa tìm kiếm, sau đó bấm Tìm kiếm. Dịch vụ web khớp với các từ khóa tìm kiếm của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách kết quả tìm kiếm . Chọn dịch vụ Web mà bạn muốn dùng, sau đó bấm OK.

 8. Trong danh sách chọn một hoạt động , bấm quá trình dịch vụ Web, trả về dữ liệu vào biểu mẫu, sau đó bấm tiếp theo.

 9. Nếu trình hướng dẫn kết nối dữ liệu gặp một phần tử không xác định trong sơ đồ của dịch vụ Web, trang tiếp theo của trình hướng dẫn có thể yêu cầu bạn xác định mẫu giá trị cho mỗi tham số để xác định những trường hoặc nhóm để thêm nguồn dữ liệu chính.

  Cách thực hiện?

  1. Chọn tham số trong bảng tham số , sau đó bấm Đặt giá trị mẫu.

  2. Trong hộp giá trị mẫu , hãy nhập một giá trị mà người dùng của bạn có thể dùng cho trường này, sau đó bấm OK.

  3. Lặp lại các bước này cho mỗi tham số trong bảng tham số , sau đó bấm tiếp theo.

  Chi tiết kỹ thuật

  Khi bạn cấu hình kết nối dữ liệu vào một dịch vụ Web trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, Microsoft Office InfoPath kết nối với dịch vụ Web và yêu cầu tệp ngôn ngữ mô tả Dịch vụ Web (WSDL). Tệp WSDL chứa lược đồ sử dụng dịch vụ Web. Dịch vụ Web đáp ứng yêu cầu đó bằng cách gửi tệp này để InfoPath. InfoPath sử dụng thông tin trong tệp này để thêm trường thích hợp và nhóm vào nguồn dữ liệu thứ cấp trong mẫu biểu mẫu. Nếu InfoPath tìm thấy một kiểu thành phần không xác định trong tệp WSDL, InfoPath sử dụng dữ liệu mẫu để xác định nghĩa kiểu thành phần không xác định và sau đó cộng thêm trường thích hợp và nhóm với nguồn dữ liệu thứ cấp.

 10. Nếu dịch vụ Web chấp nhận thay đổi thông tin, trang trình hướng dẫn, tiếp theo sẽ hỏi xem nếu bạn muốn bao gồm thay đổi thông tin trong dữ liệu truy vấn. Trong hầu hết các trường hợp, hộp kiểm bao gồm thay đổi thông tin khi gửi dữ liệu được chọn và bấm tiếp theo. Nếu bạn không muốn bao gồm thay đổi thông tin, hãy bấm để xóa hộp kiểm bao gồm thay đổi thông tin khi gửi dữ liệu , rồi bấm tiếp theo.

  Hộp kiểm bị vô hiệu hóa nếu bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt.

  Chi tiết kỹ thuật

  Trang này trong trình hướng dẫn chỉ xuất hiện khi tệp ngôn ngữ mô tả Dịch vụ Web (WSDL) cho dịch vụ Web cho biết rằng dịch vụ Web trả về một tập dữ liệu ADO.NET.

 11. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, nhập tên cho kết nối dữ liệu truy vấn, sau đó bấm tiếp theo.

 12. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy nhập vị trí của dịch vụ Web nơi người dùng của bạn sẽ gửi các biểu mẫu của họ, sau đó bấm tiếp theo.

  Nếu bạn muốn tìm kiếm một dịch vụ Web bằng cách sử dụng một máy chủ khám phá mô tả phổ biến và tích hợp (UDDI), hãy bấm Tìm kiếm UDDI, nhập URL của máy chủ UDDI mà bạn muốn tìm kiếm, hãy xác định xem bạn muốn tìm kiếm bằng nhà cung cấp hoặc một dịch vụ cung cấp, nhập từ khóa tìm kiếm, sau đó bấm Tìm kiếm. Dịch vụ web khớp với các từ khóa tìm kiếm của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách kết quả tìm kiếm . Chọn dịch vụ Web mà bạn muốn dùng, sau đó bấm OK.

 13. Trong danh sách chọn một hoạt động , bấm vào thao tác dịch vụ Web mất dữ liệu đã gửi, sau đó bấm tiếp theo.

 14. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau để chọn dữ liệu nào trong biểu mẫu để gửi cho mỗi tham số trong dịch vụ Web.

  Gửi dữ liệu trong một trường hoặc nhóm

  1. Trong danh sách tham số , hãy bấm tham số dịch vụ Web sẽ nhận được dữ liệu từ biểu mẫu.

  2. Bên dưới tùy chọn tham số, bấm trường hoặc nhóm.

  3. Bấm sửa đổi Nút Nguồn Dữ liệu .

  4. Trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , bấm vào trường hoặc nhóm có dữ liệu bạn muốn gửi, sau đó bấm OK.

  5. Trong hộp bao gồm , bấm thành phần con và văn bản chỉ để gửi chỉ dữ liệu trong trường này và các thành phần con của trường hoặc nhóm, hoặc bấm XML subtree, bao gồm các thành phần đã chọn để gửi tên trường, dữ liệu trong trường, và Các thành phần con trong trường hoặc nhóm đã chọn.

  Gửi tất cả dữ liệu trong biểu mẫu

  1. Trong danh sách tham số , hãy bấm tham số dịch vụ Web sẽ nhận được dữ liệu từ biểu mẫu.

  2. Bên dưới tùy chọn tham số, hãy bấm toàn bộ biểu mẫu (tài liệu XML, bao gồm các hướng dẫn xử lý).

  Gửi dữ liệu dưới dạng một chuỗi

  1. Trong danh sách tham số , hãy bấm tham số dịch vụ Web sẽ nhận được dữ liệu từ biểu mẫu.

  2. Bên dưới tùy chọn tham số, hãy bấm toàn bộ biểu mẫu (tài liệu XML, bao gồm các hướng dẫn xử lý).

  3. Chọn hộp kiểm gửi dữ liệu dưới dạng một chuỗi .

   Thông thường, bạn chọn hộp kiểm này để gửi dữ liệu chữ ký điện tử. Trong hầu hết các trường hợp, hãy xóa hộp kiểm này.

  Các chi tiết kỹ thuật về đối tượng ADO.NET tập dữ liệu

  Nếu dịch vụ Web yêu cầu một đối tượng ADO.NET tập dữ liệu, chọn một nút tập dữ liệu khi bạn cấu hình kết nối dữ liệu này. Nếu bạn dùng bất kỳ loại nào khác của nút cho kết nối dữ liệu vào một dịch vụ Web đòi hỏi phải có một tập dữ liệu ADO.NET, hành động gửi sẽ không thành công.

 15. Bấm Tiếp.

 16. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, nhập tên cho kết nối dữ liệu gửi, sau đó bấm kết thúc.

Bước 2: Thêm một điều khiển và gắn kết vào trường để hiển thị dữ liệu trong một trường

 1. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 2. Kéo điều khiển vào mẫu biểu mẫu của bạn.

 3. Trong hộp thoại Gắn kết điều khiển , chọn trường mà bạn muốn gắn kết điều khiển.

Bước 3: Cấu hình các tùy chọn gửi

 1. Trên menu công cụ , bấm Tùy chọn gửi.

  1. Để thay đổi tên của nút gửi xuất hiện trên thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi xuất hiện trên menu tệp khi người dùng điền vào biểu mẫu, nhập tên mới trong hộp chú thích trong gửi Tùy chọn hộp thoại.

   Nếu bạn muốn gán lối tắt bàn phím cho nút này và lệnh, hãy nhập dấu và (&) trước khi ký tự mà bạn muốn dùng làm một lối tắt bàn phím. Ví dụ, để gán ALT + B là lối tắt bàn phím cho nút gửi và lệnh, hãy nhập Su & bmit.

 2. Nếu bạn không muốn mọi người sử dụng lệnh gửi hoặc nút gửi trên thanh công cụ chuẩn khi họ điền biểu mẫu của bạn, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị mục menu gửi và nút thanh công cụ gửi .

  1. Theo mặc định, sau khi người dùng gửi biểu mẫu InfoPath giữ biểu mẫu mở và hiển thị một thông báo để cho biết nếu biểu mẫu đã được gửi thành công. Để thay đổi hành vi mặc định này, hãy bấm nâng cao, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để đóng biểu mẫu hoặc tạo một biểu mẫu trống mới sau khi người dùng gửi biểu mẫu đã hoàn thành, hãy bấm vào tùy chọn mà bạn muốn trong danh sách sau khi gửi .

   • Để tạo một thông báo tùy chỉnh để cho biết nếu biểu mẫu đã được gửi thành công, hãy chọn hộp kiểm sử dụng tùy chỉnh thư , sau đó nhập thư của bạn trong các hộp trên thành côngtrên thất bại .

    Sử dụng thư trong hộp trên thất bại để thông báo cho người dùng cần phải làm gì nếu họ không thể gửi biểu mẫu của họ. Ví dụ, bạn có thể gợi ý người dùng lưu biểu mẫu của họ và liên hệ với ai đó để có thêm chỉ dẫn.

   • Nếu bạn không muốn hiển thị một thông báo sau khi người dùng gửi biểu mẫu, hãy xóa hộp kiểm hiện thư thành công và thất bại .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×