Thiết kế mẫu biểu mẫu bằng cách sử dụng thiết đặt trong thư viện kết nối dữ liệu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này cho bạn biết cách thiết kế một mẫu biểu mẫu, dựa trên các thiết đặt lưu trữ trong thư viện kết nối dữ liệu trên một trang web Microsoft Office SharePoint Server 2007 , mà có thể truy vấn hoặc gửi dữ liệu.

Trong bài viết này

Tổng quan

Trước khi bạn bắt đầu

Thiết kế mẫu biểu mẫu với một kết nối dữ liệu truy vấn

Thiết kế mẫu biểu mẫu với một kết nối dữ liệu gửi

Tổng quan

Kết nối dữ liệu thứ cấp là bất kỳ dữ liệu kết nối với nguồn dữ liệu bên ngoài mà bạn thêm vào mẫu biểu mẫu. Kết nối dữ liệu này là khác nhau từ kết nối dữ liệu chính đã được tạo khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu dựa trên cơ sở dữ liệu, Dịch vụ Web hoặc thiết đặt trong thư viện kết nối. Bạn thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp chỉ nếu bạn không thể truy vấn hoặc gửi dữ liệu thông qua kết nối dữ liệu chính.

Biểu mẫu có thể có một kết nối dữ liệu chính, được gọi là kết nối dữ liệu chính, và nó có thể hoặc bạn có thể có một hoặc nhiều kết nối dữ liệu thứ cấp. Tùy thuộc vào mục tiêu của bạn cho biểu mẫu, kết nối dữ liệu có thể truy vấn hoặc nộp biểu mẫu dữ liệu với một nguồn dữ liệu ngoài, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server hoặc một dịch vụ Web.

Nếu bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu một vài sử dụng kết nối dữ liệu tương tự, hãy cân nhắc sử dụng tệp kết nối dữ liệu thay vì tạo một kết nối dữ liệu với một nguồn dữ liệu bên ngoài cho từng mẫu biểu mẫu. Cách này, bạn cần Cập Nhật chỉ có một tệp kết nối dữ liệu khi thay đổi thông tin kết nối dữ liệu cho một tập hợp mẫu biểu mẫu có liên quan. Ví dụ, khi bạn di chuyển các mẫu biểu mẫu của bạn từ mạng kiểm tra mạng sản xuất, bạn cần cập nhật các thiết đặt kết nối dữ liệu chỉ một lần trong thư viện kết nối thay vì Cập Nhật kết nối dữ liệu trong mỗi mẫu biểu mẫu. Khi biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu có sử dụng tệp kết nối dữ liệu sử dụng kết nối dữ liệu, kết nối dữ liệu được tự động Cập Nhật thiết đặt mới.

Tệp kết nối dữ liệu là một tệp XML có phần mở rộng tệp .xml hoặc .udcx chứa thông tin kết nối cho nguồn dữ liệu bên ngoài duy nhất. Tệp này được lưu trữ trong thư viện kết nối dữ liệu trên một máy chủ đang chạy Microsoft Office SharePoint Server 2007. Tệp kết nối dữ liệu được tạo bởi một nhà phát triển hoặc bằng cách chuyển đổi một kết nối dữ liệu trong mẫu biểu mẫu hiện có vào một tệp kết nối dữ liệu bằng cách bấm vào nút chuyển đổi trong hộp thoại Kết nối dữ liệu (công cụ menu).

Các ưu điểm của việc sử dụng tệp kết nối dữ liệu bao gồm:

 • Nhiều biểu mẫu có thể sử dụng cùng tệp kết nối dữ liệu, vì vậy không cần tạo cùng một kết nối dữ liệu từ đầu cho từng mẫu biểu mẫu.

 • Nếu thay đổi thiết đặt vị trí hoặc kết nối cho nguồn dữ liệu ngoài, bạn cần Cập Nhật chỉ tệp dữ liệu kết nối, không mỗi mẫu biểu mẫu.

 • Tệp kết nối dữ liệu có thể chứa thông tin xác thực thay thế có thể được dùng bởi máy chủ khi người dùng điền biểu mẫu bằng cách sử dụng một trình duyệt Web.

 • Biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt được điền trong một trình duyệt có thể kết nối với máy chủ trong các tên miền khác chỉ với kết nối dữ liệu sử dụng tệp kết nối dữ liệu.

Microsoft Office InfoPath sử dụng tệp kết nối dữ liệu theo định dạng tệp 2.0 phiên kết nối dữ liệu chung. Phiên bản này là một superset dạng 1,0 tệp được sử dụng Microsoft Office FrontPage và Microsoft Office Excel. InfoPath không thể sử dụng tệp kết nối dữ liệu trong định dạng tệp 1,0 Phiên bản.

Khi bạn tạo một mẫu biểu mẫu dựa trên các thiết đặt trong tệp kết nối dữ liệu, Microsoft Office InfoPath tạo kết nối dữ liệu dựa trên các thiết đặt trong thư viện kết nối dữ liệu. Nếu tệp kết nối dữ liệu chứa các thiết đặt cho kết nối dữ liệu truy vấn, InfoPath sẽ tạo ra biểu mẫu chính nguồn dữ liệu với trường truy vấn, trường dữ liệu, và nhóm tương ứng với cách dữ liệu được lưu trữ trong dữ liệu ngoài nguồn mà được tham chiếu bởi các thiết đặt trong tệp kết nối dữ liệu. Các trường truy vấn chứa dữ liệu nguồn dữ liệu ngoài sử dụng để xác định những gì để gửi cho biểu mẫu. Kết quả của truy vấn được đưa vào trường dữ liệu. Để cho phép người dùng để truy vấn nguồn dữ liệu ngoài, InfoPath sẽ thêm một nút Chạy truy vấn cho mẫu biểu mẫu.

Vì cấu trúc dữ liệu của các trường truy vấn và dữ liệu phải khớp với cách dữ liệu được lưu trữ trong nguồn dữ liệu ngoài, bạn không thể sửa đổi trường hiện có hay nhóm trong nguồn dữ liệu chính. Bạn chỉ có thể thêm trường hoặc nhóm vào nhóm gốc trong nguồn dữ liệu chính.

Nếu bạn đang dùng thiết đặt cho kết nối dữ liệu gửi, InfoPath cho phép nút gửi trên thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi trên menu tệp của biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này. Điều này cho phép người dùng để gửi dữ liệu trong biểu mẫu của họ với nguồn dữ liệu ngoài.

Đầu trang

Trước khi bắt đầu

Để thiết kế mẫu biểu mẫu dựa trên các thiết đặt trong thư viện kết nối dữ liệu, bạn cần thông tin sau đây từ người quản trị thư viện kết nối dữ liệu hoặc nhà phát triển đã tạo ra tệp kết nối dữ liệu:

 • Vị trí của trang Office SharePoint Server 2007 với thư viện kết nối.

 • Tên của tệp kết nối dữ liệu trong thư viện kết nối dữ liệu mà bạn muốn dùng.

Đầu trang

Thiết kế mẫu biểu mẫu với một kết nối dữ liệu truy vấn

Để thiết kế mẫu biểu mẫu dựa trên một tệp kết nối dữ liệu với thiết đặt cho kết nối dữ liệu truy vấn, bạn phải thực hiện các thao tác sau:

 1. Thiết kế mẫu biểu mẫu dựa trên tệp kết nối dữ liệu    Bước này tạo nguồn dữ liệu chính cho mẫu biểu mẫu có chứa trường thích hợp và nhóm dựa trên các thiết đặt trong tệp kết nối dữ liệu.

 2. Thêm điều khiển cho mẫu biểu mẫu mà sẽ hiển thị kết quả truy vấn    Để hiển thị dữ liệu được lưu trữ trong các trường và nhóm trong nguồn dữ liệu chính cho người dùng của bạn, bạn phải thêm một điều khiển vào mẫu biểu mẫu của bạn và sau đó gắn kết điều khiển đó để một trường truy vấn hoặc dữ liệu trường trong nguồn dữ liệu chính.

Bước 1: Thiết kế mẫu biểu mẫu dựa trên tệp kết nối dữ liệu

 1. Trên menu tệp , bấm thiết kế mẫu biểu mẫu.

 2. Bên dưới thiết kế mới, trong hộp thoại thiết kế mẫu biểu mẫu , bấm Mẫu biểu mẫu.

 3. Trong danh sách dựa trên , hãy bấm Thư viện kết nối.

 4. Nếu bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, chọn hộp kiểm bật các tính năng tương thích với trình duyệt chỉ .

 5. Bấm vào OK.

 6. Trong danh sách trang , trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, bấm vào tên của site trên máy chủ đang chạy Office SharePoint Server 2007 bao gồm các thư viện kết nối dữ liệu.

  Thêm trang web của bạn vào danh sách

  1. Bấm quản lý trang web.

  2. Trong hộp thoại Quản lý các site , bấm Thêm.

  3. Trong hộp URL , nhập vị trí của thư viện kết nối dữ liệu.

  4. Trong hộp tên hiển thị , hãy nhập tên cho thư viện kết nối dữ liệu. Tên này sẽ xuất hiện trong danh sách các trang trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu.

  5. Bấm vào OK.

  6. Bấm Đóng.

 7. Bấm vào tên của thư viện kết nối dữ liệu để xem danh sách các tệp kết nối dữ liệu, hãy bấm vào tên của tệp kết nối dữ liệu mà bạn muốn dùng để kết nối dữ liệu này, rồi bấm tiếp theo.

 8. Nếu bạn đã chọn tệp kết nối dữ liệu với thiết đặt kết nối với dịch vụ Web, trang tiếp theo của trình hướng dẫn có thể yêu cầu bạn xác định mẫu giá trị cho mỗi tham số để xác định những trường hoặc nhóm để thêm vào nguồn dữ liệu thứ cấp.

  Cách thực hiện?

  1. Chọn tham số trong bảng tham số , sau đó bấm Đặt giá trị mẫu.

  2. Trong hộp giá trị mẫu , hãy nhập một giá trị mà người dùng của bạn có thể dùng cho trường này, sau đó bấm OK.

  3. Lặp lại các bước này cho mỗi tham số trong bảng tham số , sau đó bấm tiếp theo.

  Chi tiết kỹ thuật

  Khi bạn cấu hình kết nối dữ liệu vào một dịch vụ Web trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, Microsoft Office InfoPath kết nối với dịch vụ Web và yêu cầu tệp ngôn ngữ mô tả Dịch vụ Web (WSDL). Tệp WSDL chứa lược đồ sử dụng dịch vụ Web. Dịch vụ Web đáp ứng yêu cầu đó bằng cách gửi tệp này để InfoPath. InfoPath sử dụng thông tin trong tệp này để thêm trường thích hợp và nhóm vào nguồn dữ liệu thứ cấp trong mẫu biểu mẫu. Nếu InfoPath tìm thấy một kiểu thành phần không xác định trong tệp WSDL, InfoPath sử dụng dữ liệu mẫu để xác định nghĩa kiểu thành phần không xác định và sau đó cộng thêm trường thích hợp và nhóm với nguồn dữ liệu thứ cấp.

 9. Nếu nguồn dữ liệu ngoài được tham chiếu trong các thiết đặt trả về một Microsoft ADO.NET DataSet, trang trình hướng dẫn, tiếp theo sẽ hỏi xem nếu bạn muốn bao gồm thay đổi thông tin khi người dùng gửi dữ liệu biểu mẫu của họ. Trong hầu hết các trường hợp, hộp kiểm bao gồm thay đổi thông tin khi gửi dữ liệu được chọn, sau đó bấm tiếp theo. Nếu bạn không muốn bao gồm thay đổi thông tin, hãy xóa hộp kiểm bao gồm thay đổi thông tin khi gửi dữ liệu , sau đó bấm tiếp theo.

  Chi tiết kỹ thuật

  Trang này trong trình hướng dẫn chỉ xuất hiện khi các thiết đặt dành cho một dịch vụ Web và tệp ngôn ngữ mô tả Dịch vụ Web (WSDL) cho biết rằng dịch vụ Web trả về một tập dữ liệu ADO.NET.

 10. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, nhập tên cho kết nối dữ liệu, sau đó bấm kết thúc.

Bước 2: Thêm một điều khiển để hiển thị dữ liệu trong trường

 1. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 2. Kéo điều khiển vào mẫu biểu mẫu của bạn.

 3. Trong hộp thoại Gắn kết điều khiển , chọn trường mà bạn muốn gắn kết điều khiển.

Đầu trang

Thiết kế mẫu biểu mẫu với một kết nối dữ liệu gửi

Nếu tệp kết nối dữ liệu chứa các thiết đặt cho kết nối dữ liệu gửi, bạn có thể cấu hình mẫu biểu mẫu của bạn cho phép người dùng để gửi dữ liệu của biểu mẫu thông qua kết nối dữ liệu. Khi bạn thực hiện điều này, InfoPath thêm một nút gửi vào thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi đến menu tệp . Bạn có thể cấu hình các tùy chọn gửi cho biểu mẫu trong hộp thoại Tùy chọn gửi (công cụ menu). Các tùy chọn gửi được cấu hình giống như khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu dựa trên một cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách thiết kế mẫu biểu mẫu dựa trên một cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web trong phần Xem thêm .

 1. Trên menu tệp , bấm thiết kế mẫu biểu mẫu.

 2. Bên dưới thiết kế mới trong hộp thoại thiết kế mẫu biểu mẫu , bấm Mẫu biểu mẫu.

 3. Trong danh sách dựa trên , hãy bấm Thư viện kết nối.

 4. Nếu bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, chọn bật các tính năng tương thích với trình duyệt chỉ.

 5. Bấm vào OK.

 6. Trong danh sách trang , trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, bấm vào tên của site trên máy chủ đang chạy Office SharePoint Server 2007 bao gồm thư viện kết nối.

  Thêm trang web của bạn vào danh sách

  1. Bấm quản lý trang web.

  2. Trong hộp thoại Quản lý các site , bấm Thêm.

  3. Trong hộp URL , nhập vị trí của thư viện kết nối dữ liệu.

  4. Trong hộp tên hiển thị , hãy nhập tên cho thư viện kết nối dữ liệu. Tên này sẽ xuất hiện trong danh sách các trang trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu.

  5. Bấm vào OK.

  6. Bấm Đóng.

 7. Bấm vào tên của thư viện kết nối dữ liệu để xem danh sách các tệp kết nối dữ liệu, bấm vào tên của tệp kết nối dữ liệu mà bạn muốn dùng để kết nối dữ liệu này, rồi bấm tiếp theo.

 8. Nếu bạn đã chọn tệp kết nối dữ liệu với thiết đặt kết nối với dịch vụ Web, trang tiếp theo của trình hướng dẫn có thể yêu cầu bạn xác định mẫu giá trị cho mỗi tham số để xác định các trường hoặc nhóm để thêm vào nguồn dữ liệu thứ cấp tốt nhất.

  Cách thực hiện?

  1. Chọn tham số trong bảng tham số , sau đó bấm Đặt giá trị mẫu.

  2. Trong hộp giá trị mẫu , hãy nhập một giá trị mà người dùng của bạn có thể dùng cho trường này, sau đó bấm OK.

  3. Lặp lại các bước này cho mỗi tham số trong bảng tham số , sau đó bấm tiếp theo.

  Chi tiết kỹ thuật

  Khi bạn cấu hình kết nối dữ liệu vào một dịch vụ Web trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, Microsoft Office InfoPath kết nối với dịch vụ Web và yêu cầu tệp ngôn ngữ mô tả Dịch vụ Web (WSDL). Tệp WSDL chứa lược đồ sử dụng dịch vụ Web. Dịch vụ Web đáp ứng yêu cầu đó bằng cách gửi tệp này để InfoPath. InfoPath sử dụng thông tin trong tệp này để thêm trường thích hợp và nhóm vào nguồn dữ liệu thứ cấp trong mẫu biểu mẫu. Nếu InfoPath tìm thấy một kiểu thành phần không xác định trong tệp WSDL, InfoPath sử dụng dữ liệu mẫu để xác định nghĩa kiểu thành phần không xác định và sau đó cộng thêm trường thích hợp và nhóm với nguồn dữ liệu thứ cấp.

 9. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, nhập tên mô tả cho kết nối dữ liệu, sau đó bấm kết thúc.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×