Thiết lập Trung tâm Khám phá Điện tử trong SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bạn sẽ không còn có thể tạo các trường hợp Khám phá Điện tử trong SharePoint Online (ở các gói độc lập Office 365 và SharePoint Online). Để tạo các trường hợp Khám phá Điện tử, vui lòng sử dụng Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ của Office 365. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Quản lý các trường hợp Khám phá Điện tử trong Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ. Hãy lưu ý rằng bạn sẽ có thể chỉnh sửa các trường hợp Khám phá Điện tử hiện có trong SharePoint Online.

Bạn phải là một người quản trị toàn cầu Office 365Office 365 tổ chức của mình để cấu hình khám phá điện tử và thiết lập Trung tâm khám phá điện tử trong SharePoint Online. Sau khi bạn thiết lập khám phá điện tử, người dùng có quyền cần thiết có thể tạo vụ việc khám phá điện tử, đặt nội dung ở chế độ giữ, chạy khám phá điện tử kết quả tìm kiếm và xuất kết quả tìm kiếm.

Dưới đây là các bước thiết lập Trung tâm khám phá điện tử trong Office 365:

Bước 1: Tạo Trung tâm khám phá điện tử

Bước 2: Cấu hình Exchange Online làm nguồn kết quả

Bước 3: Tạo một nhóm bảo mật cho khám phá điện tử người quản lý

Bước 4: Cấp quyền khám phá điện tử trong SharePoint Online

Bước 5: Cấp quyền khám phá điện tử trong Exchange Online

Bước 1: Tạo Trung tâm khám phá điện tử

Trong SharePoint Online, Trung tâm khám phá điện tử sẽ được tạo như một tuyển tập trang và là trang gốc của tuyển tập trang đó. trường hợp khám phá điện tử được tạo ra dưới dạng site con trong tuyển tập trang này.

Hãy làm theo các bước sau để tạo tuyển tập site Trung tâm khám phá điện tử.

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị thì bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Trên tab Tuyển tập trang , hãy bấm mới, sau đó bấm Tuyển tập trang riêng.

 5. Trên trang Tuyển tập Site mới , hoàn thành các hộp hoặc các phần sau đây:

  • Tiêu đề: nhập tên cho tuyển tập trang khám phá điện tử; Ví dụ, Trung tâm khám phá Contoso.

  • Địa chỉ trang web: thực hiện như sau để tạo địa chỉ web site Trung tâm khám phá điện tử:

   • Trong danh sách thả xuống cho tên miền, chọn tên miền.

   • Trong danh sách thả xuống cho đường dẫn URL, bạn có thể sử dụng /site/ hoặc xác định đường dẫn được quản lý bất kỳ.

   • Trong hộp tên URL, nhập tên URL cho Trung tâm khám phá điện tử; Ví dụ, khám phá điện tử.

  • Chọn mẫu: trong phần này, hãy thực hiện các thao tác sau:

   • Chọn một ngôn ngữ cho tuyển tập trang.

   • Bên dưới chọn một mẫu, bấm doanh nghiệp, sau đó bấm Trung tâm khám phá điện tử.

  • Múi thời gian: chọn múi giờ từ danh sách thả xuống.

  • Người quản trị: nhập tên của một người sẽ là người quản trị tuyển tập site Trung tâm khám phá điện tử. Bạn có thể bấm Kiểm tra tên hoặc duyệt để tìm một người. Cân nhắc việc chọn một người trong tổ chức của bạn sẽ chịu trách nhiệm quản lý khám phá điện tử giữ và tìm kiếm truy vấn.

  • Hạn ngạch lưu trữ: nhập số megabyte (MB) mà bạn muốn phân bổ cho tuyển tập trang này. Chỉ siêu dữ liệu về các trường hợp khám phá điện tử, truy vấn tìm kiếm và nội dung tạm giữ được lưu trữ bất lợi cho hạn mức dung lượng lưu trữ của tuyển tập site. Kết quả tìm kiếm thực sự không được lưu trữ trong tuyển tập site Trung tâm khám phá điện tử. Một gigabyte dung lượng lưu trữ (khoảng 1024 MB) được đề xuất.

  • Hạn ngạch tài nguyên máy chủ: giữ giá trị mặc định của 300 cho tuyển tập site Trung tâm khám phá điện tử.

 6. Bấm OK để tạo tuyển tập trang mới.

Sau khi một vài phút, tuyển tập site Trung tâm khám phá điện tử mới được hiển thị trong danh sách tuyển tập trang.

Đầu Trang

Bước 2: Cấu hình Exchange Online làm nguồn kết quả

Để tìm kiếm Exchange Online hộp thư từ một trung tâm khám phá điện tử, bạn phải cấu hình tìm kiếm để đưa Exchange Online dưới dạng một nguồn kết quả cho tuyển tập site Trung tâm khám phá điện tử. Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý nguồn kết quả.

Hãy làm theo các bước sau để cấu hình Exchange Online dưới dạng một nguồn kết quả cho Trung tâm khám phá điện tử mà bạn đang thiết lập.

 1. Đi đến Trung tâm khám phá điện tử mới mà bạn đã tạo trong bước 1. Sử dụng địa chỉ trang Web mà bạn đã xác định; Ví dụ, https://contoso.com/sites/eDiscovery.

 2. Đi tới thiết đặt > thiết đặt trang.

 3. Trên Trang thiết đặt trang, dưới Quản trị tuyển tập trang, bấm Nguồn kết quả tìm kiếm.

 4. Trên trang Quản lý Nguồn Kết quả, hãy bấm Nguồn Kết quả Mới.

 5. Trong phần Thông tin chung , trong hộp tên , nhập Exchange Online và, hoặc bạn có thể nhập mô tả.

 6. Trong phần giao thức , hãy chọn Exchange.

 7. Trong phần Exchange nguồn URL , hãy bấm Sử dụng tự động phát hiệnhộp kiểm.

 8. Bấm Lưu.

Sau khi bạn cấu hình Exchange Online dưới dạng một nguồn kết quả cho Trung tâm khám phá điện tử, người quản lý khám phá điện tử có thể tìm kiếm Exchange Online hộp thư bằng cách dùng Trung tâm khám phá điện tử.

Lưu ý: Đảm bảo cấu hình Exchange Online dưới dạng một nguồn kết quả cho tuyển tập site Trung tâm khám phá điện tử. Nếu bạn cấu hình nó ở phụ site hoặc khám phá điện tử chữ hoa chữ thường mức, bạn sẽ không thể tìm Exchange Online hộp thư.

Đầu Trang

Bước 3: Tạo một nhóm bảo mật cho khám phá điện tử người quản lý

người quản lý khám phá điện tử cần những quyền cần thiết để tìm kiếm nội dung trong SharePoint Online site và hộp thư Exchange Online , đặt nội dung ở chế độ giữ, và xuất kết quả tìm kiếm. Một cách hay để gán quyền cho một nhóm người là tạo một nhóm bảo mật trong Exchange Online, thêm thành viên vào nhóm bảo mật, và sau đó gán quyền liên quan đến khám phá điện tử cho nhóm bảo mật trong SharePoint Online và trong Exchange Online.

Hãy làm theo các bước sau để tạo một nhóm bảo mật trong Exchange Online.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản người quản trị toàn cầu của bạn.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị thì bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong Trung tâm quản trị Office 365 , chọn quản trị > Exchange.

 4. Trong Exchange admin center (EAC), đi tới người nhận > nhóm.

 5. Bấm mới > nhóm bảo mật.

 6. Trên trang nhóm bảo mật mới , hãy hoàn thành các hộp sau đây:

  • Tên hiển thị: tên này xuất hiện trong sổ địa chỉ được chia sẻ và trong danh sách nhóm trong EAC. Sử dụng tên xác định mục đích của nhóm; Ví dụ, khám phá điện tử người quản lý.

  • Alias: nhập biệt danh cho nhóm bảo mật. Nó phải là duy nhất trong Office 365 tổ chức của bạn.

  • Địa chỉ email: tên mà bạn đã nhập trong trường biệt danh được sử dụng để tự động tạo phần của địa chỉ email xuất hiện ở bên trái của các ký hiệu @. Bạn có thể thay đổi phần bí danh của địa chỉ email nếu cần thiết.

  • Mô tả: bạn có thể sử dụng hộp này để mô tả khám phá điện tử liên quan đến mục đích của nhóm bảo mật.

 7. Bên dưới thành viên, hãy bấm Thêm.

 8. Chọn người mà bạn muốn có các thành viên của nhóm này và bấm Thêm. Khi bạn đã thêm thành viên xong, hãy bấm OK để quay lại trang nhóm bảo mật mới .

 9. Bấm vào hộp kiểm chủ sở hữu phê duyệt được yêu cầu để bạn có thể quản lý tư cách thành viên của nhóm này và kiểm soát việc ai có thể sử dụng trung tâm khám phá điện tử.

 10. Bấm Lưu.

Đầu Trang

Bước 4: Cấp quyền khám phá điện tử trong SharePoint Online

Bước tiếp theo là gán quyền cho các thành viên của nhóm bảo mật mà bạn đã tạo trong bước 3 để họ có thể dùng Trung tâm khám phá điện tử và tìm kiếm nội dung trên site SharePoint. Điều này đòi hỏi ba gán quyền khác nhau:

 • Gán quyền sở hữu cho nhóm bảo mật người quản lý khám phá điện tử cho Trung tâm khám phá điện tử đã tạo trong bước 1. Là người sở hữu tuyển tập trang, người quản lý khám phá điện tử sẽ có thể tạo các trường hợp, hãy đặt nội dung nguồn giữ, và xuất kết quả tìm kiếm. Người sở hữu tuyển tập site có thể cũng cung cấp cho người dùng khác quyền truy nhập vào trường hợp khám phá điện tử cụ thể.

 • Thực hiện khám phá điện tử vào người quản lý bảo mật nhóm tuyển tập người quản trị trang cho tất cả các tuyển tập site trong tổ chức của bạn SharePoint Online có chứa các nội dung. Điều này cho phép người quản lý khám phá điện tử có quyền truy nhập vào tất cả nội dung trong tổ chức SharePoint Online của bạn và xem kết quả tìm kiếm trong Trung tâm khám phá điện tử.

 • Người quản lý khám phá điện tử cho bảo mật nhóm quyền đọc Nhật ký tìm kéo SharePoint Online tổ chức của bạn. Điều này cho phép người quản lý khám phá điện tử xem bất kỳ lỗi Nhật ký tìm kéo, bao gồm các báo cáo khi kết quả tìm kiếm khám phá điện tử được xuất.

Quan trọng: Nếu bạn hoặc người quản lý khám phá điện tử có để tìm kiếm nội dung được lưu trữ trên OneDrive for Business site, bạn cần phải gán quyền cụ thể cho nhiệm vụ đó. Để biết chi tiết từng bước, hãy xem gán quyền khám phá điện tử trong Office 365 bảo mật & Trung tâm tuân thủ.

Hãy làm theo các bước này để thực hiện các thành viên của nhóm bảo mật trang bộ sưu tập chủ sở hữu của Trung tâm khám phá điện tử.

 1. Trong Trung tâm khám phá điện tử, đi tới thiết đặt > thiết đặt trang.

 2. Trên Trang thiết đặt trang, dưới người dùng và quyền, bấm quyền đối với trang.

 3. Bấm <tên của tuyển tập trang> nhóm người sở hữu tuyển tập trang.

 4. Trong danh sách thả xuống mới , hãy bấm Thêm người dùng.

 5. Trong hộp mời mọi người , hãy nhập tên của nhóm bảo mật người quản lý khám phá điện tử, sau đó bấm chia sẻ.

Hãy làm theo các bước này để thực hiện các thành viên của khám phá điện tử vào người quản lý bảo mật nhóm tuyển tập người quản trị trang cho tuyển tập trang. Lặp lại các bước này cho mỗi tuyển tập site trong tổ chức SharePoint Online của bạn.

 1. Đi đến trang mức đỉnh trong tuyển tập trang, sau đó bấm thiết đặt > thiết đặt trang.

 2. Trên trang Thiết đặt Site, dưới phần Người dùng và Quyền, hãy bấm Người Quản trị Tuyển tập Site.

 3. Nhập tên của nhóm bảo mật người quản lý khám phá điện tử trong hộp người quản trị tuyển tập trang và sau đó bấm OK.

Hãy làm theo các bước này để cung cấp cho các thành viên của nhóm bảo mật người quản lý khám phá điện tử đọc quyền để thu thập thông tin đăng nhập cho tổ chức của bạn.

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị thì bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Trong Trung tâm quản trị SharePoint, hãy bấm Tìm kiếm.

 5. Trên trang quản trị tìm kiếm , hãy bấm Quyền đối Nhật ký tìm kéo.

 6. Trong hộp Cấp phép Nhật ký tìm kéo , hãy nhập tên của nhóm bảo mật người quản lý khám phá điện tử, và sau đó bấm OK.

Đầu Trang

Bước 5: Cấp quyền khám phá điện tử trong Exchange Online

Bước cuối cùng là gán khám phá điện tử quyền trong Exchange Online cho nhóm bảo mật mà bạn đã tạo trong bước 3. Bạn thực hiện điều đó bằng cách thêm nhóm bảo mật vào nhóm vai trò quản trị quản lý khám phá trong Exchange Online. Điều này sẽ cho phép thành viên của nhóm bảo mật dùng Trung tâm khám phá điện tử để tìm kiếm hộp thư, đặt giữ và xuất kết quả tìm kiếm hộp thư.

Hãy làm theo các bước này để gán quyền khám phá điện tử trong Exchange Online cho nhóm bảo mật người quản lý khám phá điện tử.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản người quản trị toàn cầu của bạn.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị thì bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong Trung tâm quản trị Office 365 , chọn quản trị > Exchange.

 4. Trong EAC, đi tới quyền > vai trò quản trị.

 5. Bấm Quản lý khám phá, sau đó bấm sửa.

 6. Bên dưới thành viên, hãy bấm Thêm.

 7. Chọn Nhóm bảo mật mà bạn đã tạo cho người quản lý khám phá điện tử, hãy bấm Thêm, sau đó bấm OK.

 8. Bấm Lưu.

Nhóm bảo mật người quản lý khám phá điện tử được liệt kê bên dưới thành viên trong ngăn chi tiết.

Đầu Trang

Bước tiếp theo

Sau khi bạn thiết lập khám phá điện tử trong Office 365 tổ chức của bạn, người quản lý khám phá điện tử có thể sử dụng trung tâm khám phá điện tử để tạo vụ việc khám phá điện tử, hãy đặt nội dung và hộp thư trên giữ, chạy khám phá điện tử kết quả tìm kiếm và xuất kết quả tìm kiếm. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện các nhiệm vụ này, hãy xem:

Lập kế hoạch và quản lý vụ việc khám phá điện tử

Thêm nội dung vào một khám phá điện tử chữ hoa và chỗ giữ lại nguồn

Tìm kiếm và dùng từ khóa trong khám phá điện tử

Tạo và chạy truy vấn khám phá điện tử

Xuất nội dung khám phá điện tử và tạo báo cáo

Thông tin khác

 • Không có bước bổ sung là cần thiết để thiết lập Lync Online cho khám phá điện tử. Theo mặc định, hội thoại Lync được lưu vào thư mục lịch sử hội thoại trong hộp thư Exchange Online của một người, và sẽ được trả về trong kết quả tìm kiếm khám phá điện tử nếu các tiêu chí tìm kiếm được đáp ứng. Tuy nhiên, người dùng có thể xóa các mục trong thư mục lịch sử hội thoại hoặc tắt thiết đặt lưu hội thoại Lync với hộp thư của họ. Nếu bạn muốn giữ hội thoại Lync cho khám phá điện tử, bạn sẽ phải đặt một giữ tại chỗ hoặc kiện tụng giữ trên hộp thư của người dùng. Hãy xem tạo hoặc loại bỏ khai báo giữ tại chỗ.

 • Người quản trị SharePoint Online có thể cấu hình nguồn kết quả cho tất cả các tuyển tập site và site trong tổ chức SharePoint Online của họ. Người quản trị tuyển tập trang hoặc người sở hữu trang có thể quản lý nguồn kết quả cho một tuyển tập trang hoặc một site, tương ứng.

 • Tại sao dùng nhóm bảo mật trong Exchange Online? Nếu bạn tạo một nhóm bảo mật trong Exchange Online, bạn có thể dùng cùng một nhóm này để gán quyền trong SharePoint Online và Exchange Online. Ngoài ra, gán quyền cho nhóm thay vì giao chúng cho người dùng cá nhân cho phép bạn dễ dàng quản lý quyền truy nhập vào Trung tâm khám phá điện tử. Ví dụ, để truy nhập nhân viên mới cho Trung tâm khám phá điện tử, tất cả bạn phải thực hiện là thêm họ là thành viên của nhóm bảo mật người quản lý khám phá điện tử.

 • Để có khám phá, nội dung trên site SharePoint hoặc trên các trang web khác phải được tìm kéo bằng một dịch vụ tìm kiếm được liên kết với một trung tâm khám phá điện tử. Nội dung không nên tìm kéo sẽ không được đưa vào kết quả của một tìm kiếm khám phá điện tử.

 • Tại sao cung cấp cho người quản lý khám phá điện tử đọc quyền đối với Nhật ký tìm kéo SharePoint Online thông tin, như đã mô tả trong bước 4? Nhật ký tìm kéo theo dõi thông tin về trạng thái được tìm kéo nội dung. Thu thập dữ liệu Nhật ký lỗi tải xuống như là một phần của kết quả tìm kiếm, một tệp Excel có tên là lỗi chỉ mục SharePoint, và được đặt trong thư mục báo cáo. Điều này cho phép người quản lý khám phá điện tử xem lỗi về lập chỉ mục không thành công.

 • Người sở hữu tuyển tập trang có toàn quyền kiểm soát của Trung tâm khám phá điện tử và tất cả các site con trường hợp khám phá điện tử. Họ có thể tạo site con trường hợp khám phá điện tử. Do đó người sở hữu Trung tâm khám phá điện tử có thể tạo vụ việc khám phá điện tử và chọn gán quyền duy nhất cho từng. Điều này cho phép một chủ sở hữu cung cấp cho người quản lý cụ thể khám phá điện tử hoặc bảo mật nhóm toàn quyền kiểm soát của một trường hợp khám phá điện tử cụ thể bằng cách giao cho họ quyền sở hữu.

 • Nếu mục đích chính của nhóm bảo mật mà bạn đã tạo trong bước 3 để gán quyền khám phá điện tử cho một nhóm người dùng, bạn có thể muốn ẩn nhóm này trong sổ địa chỉ của tổ chức của bạn. Để thực hiện điều này, hãy chọn Nhóm trong EAC và bấm sửa. Trên trang tổng quát , bấm vào hộp kiểm ẩn nhóm này từ danh sách địa chỉ , và sau đó lưu thay đổi. Mọi người vẫn có thể gửi thông điệp email đến nhóm bằng cách nhập địa chỉ email của nhóm trong các để: hộp, nhưng nhóm sẽ không được hiển thị trong sổ địa chỉ.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×