Chia sẻ & đồng tác giả

Theo dõi thay đổi trong Word

Theo dõi thay đổi trong Word

Việc bật Theo dõi thay đổi sẽ mang lại cho bạn và đồng nghiệp phương pháp phát hiện các thay đổi một cách dễ dàng. Các thay đổi cũng giống như đề xuất để bạn có thể xem lại, rồi loại bỏ hoặc áp dụng vĩnh viễn các thay đổi đó.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Mẹo: Video không ở ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Bật và tắt Theo dõi thay đổi bằng cách đi tới Xem lại > Theo dõi thay đổi.

Theo dõi thay đổi
 • Khi được bật, các phần xóa sẽ được đánh dấu bằng gạch ngang chữ và phần bổ sung sẽ được đánh dấu bằng đường gạch chân. Thay đổi của các tác giả khác nhau sẽ được biểu thị bằng các màu khác nhau.

 • Sau khi đã tắt chức năng, Word sẽ ngừng đánh dấu các thay đổi nhưng những đường gạch dưới và gạch ngang chữ có màu sẽ vẫn còn trong tài liệu.

Thực hành với theo dõi thay đổi và các tính năng cộng tác khác trong Word bằng cách tải xuống cộng tác này trong hướng dẫn về Word Learning.

Xem các thay đổi được đề xuất:

Để xem lại các thay đổi trong tài liệu của bạn, hãy đi đến Xem lại > Theo dõi > Hiển thị để xem lại.

 • Để xem lại các thay đổi được biểu thị bằng đường màu đỏ ở lề, hãy chọn Đánh dấu đơn giản.

 • Đối với dạng xem chi tiết các thay đổi, hãy chọn Tất cả đánh dấu.

 • Đối với bản xem trước về cách tài liệu được hiển thị nếu bạn áp dụng vĩnh viễn mọi thay đổi được đề xuất, hãy chọn Không đánh dấu.

 • Để xem tài liệu gốc dưới dạng đã loại bỏ mọi thay đổi được đề xuất, hãy chọn Gốc.

 • Đi đến xem lại> thay đổi theo dõi. Lặp lại để bật hoặc tắt thay đổi.

  Nhóm theo dõi có bật theo dõi thay đổi

Lưu ý: Nếu tính năng Theo dõi thay đổi không khả dụng, bạn có thể phải tắt tính năng bảo vệ tài liệu. Đi đến xem lại > hạn chế chỉnh sửa, rồi chọn ngừng bảo vệ. (Có thể bạn cần biết mật khẩu tài liệu.)

Để thêm chỉ báo theo dõi thay đổi vào thanh trạng thái, hãy chọn thanh trạng thái, rồi chọn theo dõi thay đổi.

Khi bạn tắt Theo dõi thay đổi, bạn có thể sửa đổi tài liệu mà không đánh dấu thay đổi. Dẫu vậy, việc tắt tính năng không loại bỏ bất kỳ thay đổi nào đã được theo dõi.

 • Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, chọn nút Theo dõi thay đổi.

  Nút Theo dõi thay đổi sẽ không được tô sáng nữa, như minh họa trong hình ảnh sau đây.

  Nhóm theo dõi

Quan trọng: Để loại bỏ theo dõi thay đổi, hãy sử dụng lệnh Chấp nhậnTừ chối trên tab Xem lại trong nhóm Thay đổi.

Hiển thị tất cả thay đổi cùng dòng

Mặc định trong Word là hiển thị phần xóa và chú thích trong bóng chú thích ở bên lề tài liệu. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi hiển thị để hiện chú thích tại chỗ và mọi phần xóa với đường gạch ngang chữ thay vì bóng chú thích bên trong.

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , chọn hiện đánh dấu.

  Lệnh Hiện đánh dấu

 2. Trỏ tới bóngchú thích, rồi chọn Hiển thị tất cả các chỉnh sửa để hiển thị các lần xóa với gạch ngang và chú thích.

Hiển thị chú thích trong Mách nước thay vì bóng chú thích

Mặc định trong Word là hiển thị phần xóa và chú thích trong bóng chú thích ở bên lề tài liệu. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi hiển thị để hiển thị chú thích tại chỗ. Bạn có thể xem chú thích cùng dòng khi đặt con trỏ trên chỉ báo chú thích.

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , chọn hiện đánh dấu.

  Lệnh Hiện đánh dấu

 2. Trỏ tới bóngchú thích, rồi chọn Hiển thị tất cả các chỉnh sửa để hiển thị các lần xóa với gạch ngang và chú thích.

 3. Đặt con trỏ vào một chú thích trong tài liệu. Chú thích sẽ xuất hiện ở Mách nước.

  Chú thích cùng dòng

Hiển thị thay đổi theo loại chỉnh sửa hoặc theo người đánh giá

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , chọn hiện đánh dấu.

  Lệnh Hiện đánh dấu

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn để chọn kiểu thay đổi mà bạn muốn hiển thị.

   Ví dụ, chọn chú thích hoặc insertions và xóa. Dấu kiểm nằm cạnh mục biểu thị mục đã được chọn.

   Hiển thị danh sách tùy chọn của Đánh dấu
    

   Quan trọng: Ngay cả khi bạn ẩn một kiểu đánh dấu bằng cách xóa kiểu đánh dấu trên menu Hiện đánh dấu, đánh dấu vẫn sẽ tự động xuất hiện mỗi khi bạn hoặc người đánh giá mở tài liệu.

  • Trỏ tới ngườixem lại, rồi chọn để xóa tất cả các hộp kiểm ngoại trừ những người bên cạnh tên của người đánh giá có thay đổi và chú thích mà bạn muốn hiển thị.

   Lưu ý: Để chọn hoặc xóa tất cả các hộp kiểm cho tất cả các khách đánh giá trong danh sách, hãy chọn tất cả người đánh giá.

Hiển thị thay đổi và chú thích cho người đánh giá cụ thể

Người chỉnh sửa hoặc người đánh giá thường muốn xem một tài liệu sẽ xuất hiện sau khi các thay đổi đã được hợp nhất. Quy trình này giúp cho người chỉnh sửa hoặc người đánh giá có cơ hội xem cách tài liệu sẽ hiển thị cùng với các thay đổi.

 • Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy chọn mũi tên trong hộp màn hình hiển thị để xem lại , rồi chọn tùy chọn mà bạn muốn.

  Menu tùy chọn Hiển thị để xem lại

  • Hiển thị đánh dấu cuối cùng    Dạng xem này hiển thị tài liệu cuối cùng với tất cả thay đổi được theo dõi và chú thích đều được hiển thị. Đây là dạng xem mặc định cho mọi tài liệu đã mở trong Word.

  • Cuối cùng    Dạng xem này sẽ hiển thị tài liệu với tất cả thay đổi đã hợp nhất vào văn bản và không hiển thị các thay đổi được theo dõi. Tuy nhiên, mọi thay đổi được theo dõi hoặc chú thích không được chấp nhận, bị từ chối, hoặc bị xóa vẫn được giữ nguyên trong tài liệu.

  • Hiện đánh dấu gốc    Dạng xem này hiển thị văn bản gốc với thay đổi được theo dõi và chú thích.

  • Gốc    Dạng xem này hiển thị tài liệu gốc, không hiển thị thay đổi được theo dõi và chú thích. Tuy nhiên, mọi thay đổi được theo dõi hoặc chú thích không được chấp nhận, bị từ chối hoặc bị xóa vẫn được giữ nguyên trong tài liệu.

Lưu ý: Nếu bạn muốn xem chú thích và các thay đổi được theo dõi trong bóng chú thích, bạn phải ở trong Dạng xem Bố trí In hoặc Dạng xem theo Bố trí Web.

Ẩn thay đổi được theo dõi và chú thích khi in

Hoạt động ẩn thay đổi sẽ không loại bỏ thay đổi từ tài liệu. Bạn phải sử dụng lệnh Chấp nhậnTừ chối trong nhóm Thay đổi để loại bỏ đánh dấu khỏi tài liệu của mình.

 1. Chọn tab tệp .

 2. Chọn in.

 3. Bên dưới thiết đặt, hãy chọn mũi tên bên cạnh in tất cả các trang.

 4. Chọn in đánh dấu để xóa dấu kiểm.

  Đánh dấu in trong Word

Xem lại tóm tắt các thay đổi được theo dõi

Ngăn xem lại là một công cụ hữu ích để đảm bảo rằng mọi thay đổi được theo dõi đã bị loại bỏ khỏi tài liệu của bạn và không hiển thị cho những người khác có thể xem tài liệu của bạn. Mục tóm tắt ở đầu Ngăn xem lại sẽ hiển thị số lượng chính xác các thay đổi được theo dõi được hiển thị và chú thích được duy trì trong tài liệu của bạn.

Ngăn xem lại cũng cho phép bạn đọc những chú thích dài không khớp bên trong bong bóng chú thích.

Lưu ý: Ngăn xem lại, không giống như tài liệu hoặc bong bóng chú thích, không phải là công cụ tốt nhất để thực hiện thay đổi cho tài liệu của bạn. Thay vì xóa văn bản hoặc chú thích hay thực hiện thay đổi khác trong Ngăn xem lại, hãy thực hiện tất cả các thay đổi có thể chỉnh sửa trong tài liệu. Các thay đổi sau đó sẽ hiển thị trong Ngăn xem lại.

Nhóm theo dõi

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, chọn một trong số các mục sau:

  • Để xem tóm tắt ở cạnh bên màn hình của bạn, hãy chọn Ngăn xem lại.

  • Để xem tóm tắt ở cuối màn hình của bạn, trong danh sách Ngăn xem lại, chọn Ngăn xem lại ngang.

 2. Chọn Hiển thị tóm tắt chi tiết để xem số lượng mỗi loại thay đổi.

  ngăn tóm tắt

Xem lại từng thay đổi được theo dõi và chú thích theo trình tự

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm thay đổi , chọn tiếp theo hoặc trước đó.

  dải băng o14

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong nhóm Thay đổi, chọn Chấp nhận.

  • Trong nhóm Thay đổi, chọn Từ chối.

  • Trong nhóm Chú thích, chọn Xóa.

 3. Chấp nhận hoặc từ chối thay đổi và xóa chú thích cho đến khi không còn thay đổi được theo dõi hoặc chú thích trong tài liệu của bạn, rồi xác nhận mọi thay đổi được theo dõi được chấp nhận hoặc từ chối và tất cả chú thích đã bị xóa.

 4. Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, chọn Ngăn xem lại.

  Lưu ý: Mục tóm tắt ở đầu Ngăn xem lại sẽ hiển thị chính xác số lượng thay đổi được theo dõi và chú thích được duy trì trong tài liệu của bạn.

Xem lại thay đổi theo loại chỉnh sửa hoặc theo người đánh giá cụ thể

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, thực hiện một trong số các hoạt động sau:

  Nhóm theo dõi

  • Trong danh sách Hiện đánh dấu, bỏ chọn tất cả hộp kiểm ngoại trừ những hộp kiểm bên cạnh các loại thay đổi mà bạn muốn xem lại.

  • Trong danh sách Hiện đánh dấu, chọn Người đánh giá, rồi bỏ chọn tất cả hộp kiểm, trừ các hộp kiểm cạnh tên của người đánh giá bạn muốn hiển thị thay đổi.

  • Trong danh sách Hiện đánh dấu, chọn Tất cả người đánh giá để chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm cho tất cả người đánh giá trong danh sách

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Thay đổi, chọn Tiếp theo hoặc Trước đó.

  dải băng o14

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong nhóm Thay đổi, chọn Chấp nhận.

  • Trong nhóm Thay đổi, chọn Từ chối.

Chấp nhận tất cả thay đổi cùng một lúc

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Thay đổi, chọn Tiếp theo hoặc Trước đó.

  dải băng o14

 2. Trong danh sách Chấp nhận, chọn Chấp nhận tất cả thay đổi trong tài liệu.

Từ chối tất cả thay đổi cùng một lúc

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Thay đổi, chọn Tiếp theo hoặc Trước đó.

  dải băng o14

 2. Trong danh sách Từ chối, chọn Từ chối tất cả thay đổi trong tài liệu.

Xóa chú thích

 1. Chọn chú thích.

 2. Trên tab xem lại , trong nhóm chú thích, chọn xóa.

  Để xóa tất cả chú thích cùng một lúc, hãy chọn mũi tên bên dưới xóa, rồi chọn xóa tất cả chú thích trong tài liệu.

Bật theo dõi thay đổi

Trên tab xem lại , hãy bật theo dõi thay đổi.

Bật Theo dõi Thay đổi được tô sáng

Mọi người thay đổi tài liệu, Word sẽ hiển thị cho bạn vị trí những thay đổi bằng cách hiển thị một dòng ở lề. Nếu bạn chuyển sang tất cả các dạng xem đánh dấu , bạn sẽ thấy các thay đổi trong và trong bóng chú thích.

Đánh dấu được tô sáng gần lề

Bất kỳ ai đó có thêm một chú thích, nó sẽ hiển thị trong một quả bóng.

Chú thích ở lề được tô sáng

Hiển thị các thay đổi trong nội tuyến

Word thường hiển thị các thay đổi trong bóng chú thích gần lề của tài liệu của bạn. Nếu bạn muốn xem các thay đổi, trên tab xem lại , hãy chọn tùy chọn đánh dấu > bóng chú thích > hiện tất cả các chỉnh sửa nội tuyến.

Hiện tất cả Hiệu đính đi kèm được tô sáng

Tiếp tục theo dõi thay đổi

Bạn có thể ngăn người khác tắt theo dõi thay đổi bằng cách khóa theo dõi thay đổi với mật khẩu.

Quan trọng: Nhớ mật khẩu để bạn có thể tắt theo dõi thay đổi khi bạn đã sẵn sàng chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi.

Khóa theo dõi thay đổi bằng mật khẩu

 1. Trên menu công cụ , chọn bảo vệ tài liệu.

 2. Bên dưới bảo vệ, hãy kiểm tra bảo vệ tài liệu và chọn thay đổi được theo dõi

  Phần bảo vệ được tô sáng

 3. Bên cạnh mật khẩu, hãy nhập mật khẩu, rồi chọn OK.

 4. Nhập lại mật khẩu của bạn, rồi chọn OK.

Trong khi các thay đổi được theo dõi đã bị khóa, bạn không thể tắt theo dõi thay đổi và bạn không thể chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi.

Mở khóa theo dõi thay đổi

 1. Để mở khóa các thay đổi được theo dõi, trên menu công cụ , hãy chọn bảo vệ tài liệu.

 2. Bên dưới bảo vệ, bỏ chọn bảo vệ tài liệu, rồi nhập mật khẩu của bạn, rồi chọn OK.

Sau đó, theo dõi thay đổi vẫn sẽ vẫn bật, nhưng bạn sẽ có thể chấp nhận và từ chối các thay đổi.

Tắt Theo dõi Thay đổi

Trên tab xem lại , tắt theo dõi thay đổi. Word ngừng đánh dấu các thay đổi mới — nhưng tất cả các thay đổi đã được theo dõi sẽ vẫn nằm trong tài liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục loại bỏ các thay đổi được theo dõi và chúthích.

Bật hoặc tắt các thay đổi được theo dõi

Khi bật thay đổi được theo dõi, Word sẽ đánh dấu bất kỳ thay đổi nào được thực hiện bởi bất kỳ tác giả nào của tài liệu. Điều này rất hữu ích khi bạn cộng tác với các tác giả khác bởi vì bạn có thể xem tác giả nào đã thực hiện một thay đổi cụ thể.

 1. Mở tài liệu mà bạn muốn sửa.

 2. Trên tab xem lại , bên dưới theo dõi, chọn nút theo dõi thay đổi để bật theo dõi thay đổi.

  Tab Xem lại, nhóm Theo dõi

  Mẹo: 

  • Mỗi thay đổi của người xem sẽ được hiển thị ở một màu khác. Nếu có hơn tám người xem lại, màu sẽ được tái sử dụng.

  • Để gán một màu cụ thể cho các thay đổi được theo dõi của riêng bạn, trên menu từ , chọn tùychọn, sau đó bên dưới đầu ra và chia sẻ, hãy chọn theo dõi thay đổi Nút Tùy chọn Thay đổi được Theo dõi trong Word . Trong hộp màu , hãy chọn màu bạn muốn.

  • Tên của người xem, ngày và thời gian thay đổi đã được thực hiện và loại thay đổi đã được thực hiện (ví dụ: đã xóa) cũng xuất hiện trong bóng chú thích đánh dấu cho mỗi thay đổi. Nếu bạn không hiển thị bong bóng đánh dấu, thông tin này sẽ xuất hiện khi bạn di chuột qua thay đổi.

  • Các tùy chọn tô sáng thay đổi trên menu > công cụtheo dõi thay đổi (tô sáng các thay đổi trên màn hình, tô sáng các thay đổi trong tài liệu in) và các tùy chọn trên menu bật lên tab xem lại (Hiển thị đánh dấu, cuối cùng, bản gốc Hiển thị đánh dấu, bản gốc) không được lưu thiết đặt. Nếu bạn không muốn thay đổi được theo dõi để hiển thị khi bạn mở lại tài liệu, bạn cần chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi. Nếu bạn muốn một bản ghi của các chỉnh sửa, hãy lưu bản sao của tài liệu trước khi chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi.

Hiển thị các thay đổi được theo dõi hoặc chú thích bằng cách nhập hoặc theo người xem

Bạn có thể hiện hoặc ẩn chú thích, định dạng, insertions và xóa bỏ hoặc xem chú thích chỉ cho những người đánh giá mà bạn chọn.

 • Trên tab xem lại , bên dưới theo dõi, trên menu Hiển thị bật lên đánh dấu , hãy chọn tùy chọn bạn muốn.

  Tab Xem lại, nhóm Theo dõi

  Mẹo: Để hiển thị nền mờ phía sau khu vực có các thay đổi hoặc chú thích được theo dõi xuất hiện ở lề phải, trên menu Hiển thị bật lên đánh dấu , hãy chọn tô sáng vùng được đánh dấu. Khu vực bóng mờ này cũng sẽ in với tài liệu của bạn để giúp phân tách văn bản tài liệu từ các thay đổi hoặc chú thích được theo dõi.

Tắt các thay đổi được theo dõi trong bóng chú thích

Theo mặc định, insertions, xóa, chú thích, tên của người xem và một dấu thời gian được hiển thị trong bóng chú thích xuất hiện trong lề của tài liệu của bạn. Bạn có thể thay đổi thiết đặt của bạn để hiển thị các thay đổi được theo dõi trong phần nội dung của tài liệu.

 1. Trên tab xem lại , bên dưới theo dõi, trên menu Hiển thị bật lên đánh dấu , chọn tùychọn.

  Tab Xem lại, nhóm Theo dõi

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để

Thực hiện như sau

Hiển thị các thay đổi được theo dõi trong phần nội dung của tài liệu thay vì trong bóng chú thích

Xóa hộp kiểm sử dụng bóng chú thích để hiển thị thay đổi .

Ẩn tên của người xem và tem thời gian và ngày tháng trong bóng chú thích

Xóa hộp kiểm bao gồm các nút xem, tem thời gian và hành động .

Lưu ý: Với bóng chú thích tắt, nhận xét văn bản được đính kèm trong dấu ngoặc đơn, được tô sáng bởi màu và được xác định bởi tên tắt của người xem. Chú thích xuất hiện trong cửa sổ bật lên nhỏ khi bạn đặt con trỏ lên văn bản nhận xét, ngoại trừ khi tài liệu của bạn ở dạng xem bố trí phát hành.

Thay đổi định dạng các thay đổi được theo dõi

Bạn có thể tùy chỉnh cách dấu hiệu đính xuất hiện và làm việc trong Word.

 1. Trên tab xem lại , bên dưới theo dõi, trên menu Hiển thị bật lên đánh dấu , chọn tùychọn.

  Tab Xem lại, nhóm Theo dõi

 2. Chọn tùy chọn bạn muốn. Bảng sau đây liệt kê một số tùy chọn định dạng được sử dụng thường xuyên.

Để

Thực hiện như sau

Thay đổi màu và các định dạng khác mà Word sử dụng để xác định thay đổi

Trong phần đánh dấu, chọn các tùy chọn định dạng bạn muốn trên menu bật lên.

Cho biết xóa mà không hiển thị văn bản đã bị xóa

Bên dưới đánh dấu, trên menu bật lên , hãy chọn # hoặc ^.

Văn bản đã xóa sẽ được thay thế bằng ký tự # hoặc ^.

Thay đổi diện mạo của đường thay đổi

Bên dưới đánh dấu, trên menu bật lên và dòng màu đã thay đổi , hãy chọn các tùy chọn bạn muốn.

Theo dõi văn bản được di chuyển

Bên dưới di chuyển, hãy chọn theo dõi di chuyển, rồi trên menu bật lên,di chuyển đếnmàu sắc , chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Thay đổi màu mà Word sử dụng để đánh dấu các thay đổi được thực hiện cho các ô trong bảng

Bên dưới tô sáng ô của bảng, trên các ô được chèn, các ô đã xóa, ôđã phối và các menu tách các ô bật lên, hãy chọn các tùy chọn bạn muốn.

Xem lại các thay đổi và chú thích được theo dõi

Bạn có thể xem lại và chấp nhận hoặc từ chối từng thay đổi được theo dõi trong trình tự, chấp nhận hoặc từ chối tất cả thay đổi cùng một lúc, hãy xóa tất cả chú thích cùng một lúc, hoặc xem lại các mục được tạo bởi một người xem cụ thể.

 1. Nếu các dấu hiệu chỉnh sửa không xuất hiện trong tài liệu, trên menu công cụ , hãy trỏ đến theo dõi thay đổi, chọn tô sáng các thay đổi, rồi chọn hộp kiểm tô sáng thay đổi trên màn hình .

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để

Trên tab xem lại, hãy thực hiện điều này

Sau đó thực hiện thao tác này

Xem lại thay đổi tiếp theo

Bên dưới thay đổi, chọn tiếp theo

Chọn chấp nhận hoặc từ chối.

Xem lại thay đổi trước đó

Bên dưới thay đổi, chọn trước đó

Chọn chấp nhận hoặc từ chối.

Chấp nhận tất cả thay đổi cùng một lúc

Bên dưới thay đổi, chọn mũi tên bên cạnh chấp nhận

Chọn chấp nhận tất cả thay đổi trong tài liệu.

Từ chối tất cả thay đổi cùng một lúc

Bên dưới thay đổi, chọn mũi tên bên cạnh từ chối

Chọn từ chối tất cả thay đổi trong tài liệu.

Xóa tất cả chú thích cùng một lúc

Bên dưới chúthích, chọn mũi tên bên cạnh xóa

Chọn xóa tất cả chú thích trong tài liệu.

Xem lại các mục được tạo bởi một người xem cụ thể

Bên dưới theo dõi, chọn hiện đánh dấu

Trỏ tới ngườixem lại, sau đó xóa tất cả các dấu kiểm ngoại trừ một bên cạnh tên của người xem có những thay đổi mà bạn muốn xem lại.

Để chọn hoặc xóa các hộp kiểm cho tất cả các khách đánh giá trong danh sách, hãy chọn tất cả người đánh giá.

Lưu ý: Khi bạn đặt con trỏ vào thay đổi được theo dõi, một mẹo màn hình xuất hiện sẽ hiển thị tên của tác giả, ngày và thời gian thay đổi và loại thay đổi đã được thực hiện.

In thay đổi được theo dõi

Những thay đổi được theo dõi có thể hữu ích để đưa vào một phiên bản in của tài liệu.

 1. Mở tài liệu có chứa các thay đổi được theo dõi mà bạn muốn in.

 2. Trên menu tệp , chọn in.

 3. Trên menu bật lên của các trang & , chọn Microsoft Word.

  Mẹo: Nếu bạn không thấy các bản sao & menu bật lên của trang, hãy chọn mũi tên hướng xuống dưới bên phải của menu bật lên của máy in .

 4. Trên menu bật lên in những gì , hãy chọn tài liệu Hiển thị đánh dấu.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×