Thay đổi hoặc đặt phông chữ mặc định

Khi bạn đặt một phông chữ mặc định, mọi tài liệu mới mà bạn mở sẽ dùng các cài đặt phông chữ bạn đã chọn và đặt làm mặc định. Phông chữ mặc định áp dụng cho các tài liệu mới dựa trên mẫu hiện hoạt, thường là Normal.dotm. Bạn có thể tạo các mẫu khác nhau để sử dụng các cài đặt phông chữ mặc định khác nhau.

Lưu ý: Trong Word, bạn cũng có thể định dạng nhanh chóng và dễ dàng toàn bộ văn bản để tạo giao diện chuyên nghiệp và hiện đại cho tài liệu bằng cách áp dụng chủ đề tài liệu. Chủ đề tài liệu là một tập hợp nhiều lựa chọn định dạng có thể bao gồm bảng phối màu (tập hợp màu), lược đồ phông (tập hợp các phông chữ văn bản phần đề mục và nội dung) và lược đồ hiệu ứng (tập hợp các hiệu ứng đường kẻ và tô).

Đặt phông chữ mặc định

Bắt đầu với một tài liệu trống hoặc nếu tài liệu của bạn đã chứa sẵn văn bản được định dạng bằng các thuộc tính bạn muốn dùng, hãy chọn văn bản đó.

 1. Ở tab Trang đầu, bấm vào Công cụ Khởi động Hộp thoại Phông chữ, rồi bấm vào tab Phông chữ.

  công cụ khởi động hộp thoại phông

 2. Chọn các tùy chọn bạn muốn áp dụng cho phông chữ mặc định, như kiểu phông và cỡ phông. Nếu bạn đã chọn văn bản trong bước 1, các thuộc tính của văn bản đã chọn sẽ được đặt trong hộp thoại.

  Đặt các tùy chọn phông chữ, rồi bấm vào Đặt làm Mặc định để các tùy chọn đó trở thành mặc định
 3. Bấm Đặt Làm Mặc định và đặt phạm vi thay đổi của bạn:

  • Chọn Chỉ tài liệu này? nếu bạn muốn các thay đổi của mình chỉ áp dụng cho tài liệu hiện tại.

  • Chọn Tất cả tài liệu dựa trên mẫu Normal .dotm? nếu bạn muốn các thay đổi của mình áp dụng cho mọi tài liệu dựa theo mẫu Normal.

   Chọn phạm vi bạn muốn áp dụng phông chữ này làm mặc định.
 4. Bấm OK để áp dụng các thay đổi của bạn.

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Thư > Mẫu nền thư và Phông chữ...

 2. Chọn phông chữ bạn muốn thay đổi

  • Thư mới - Đặt phông chữ mặc định cho những thư gốc bạn soạn.

  • Trả lời hoặc chuyển tiếp thư - Bạn có thể dùng phông chữ khác nhau trong nội dung thư mà bạn sẽ chuyển tiếp hoặc trả lời. Cài đặt này chủ yếu dành cho hai hộp kiểm giúp bạn đánh dấu chú thích bằng tên của mình (hoặc văn bản khác) hoặc với một màu văn bản khác.

  • Soạn thảo và đọc tin nhắn văn bản thuần - Người khác sẽ nhận được tin nhắn văn bản thuần có phông chữ chuẩn nhưng nếu bạn muốn sử dụng phông chữ đẹp hơn khi đang viết thư bạn có thể. Chỉ cần hiểu rằng phông chữ đó sẽ không được gửi cùng với thư.

 3. Chọn các tùy chọn bạn muốn áp dụng cho phông chữ mặc định, như kiểu phông và cỡ phông.

 4. Bấm OK ở tất cả các giao diện để lưu thay đổi của bạn.

Xem thêm

Thay đổi phông chữ mặc định trong mẫu bất kỳ có nghĩa là phông chữ được sử dụng trong mỗi tài liệu mới sẽ dựa trên mẫu đó. Ví dụ: phông chữ mặc định đối với các tài liệu trống mới là dựa trên mẫu Thường.

 1. Mở mẫu hoặc tài liệu dựa trên mẫu có cài đặt mặc định bạn muốn thay đổi.

 2. Trên menu Định dạng, bấm vào Phông chữ, rồi bấm vào tab Phông chữ.

 3. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn, rồi bấm Mặc định.

  Lưu ý: Hầu hết các kiểu trong Word đều dựa trên kiểu Chuẩn. Thay đổi phông chữ mặc định cũng sẽ thay đổi kiểu Chuẩn, ảnh hưởng đến mọi kiểu khác được xây dựng trên kiểu Chuẩn.

Thay đổi giãn cách ký tự mặc định

Thay đổi giãn cách ký tự mặc định trong mẫu bất kỳ có nghĩa là các cài đặt về tỷ lệ, giãn cách, vị trí, kết tự và các tính năng kỹ thuật sắp chữ khác được sử dụng trong mỗi tài liệu mới sẽ dựa trên mẫu đó. Ví dụ: việc giãn cách ký tự đối với các tài liệu trống mới là dựa trên mẫu Thường.

 1. Mở mẫu hoặc tài liệu dựa trên mẫu có cài đặt mặc định bạn muốn thay đổi.

 2. Trên menu Định dạng, bấm vào Phông chữ, rồi bấm vào tab Nâng cao.

 3. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn, rồi bấm Mặc định.

Thay đổi lề mặc định

Thay đổi lề mặc định trong mẫu bất kỳ có nghĩa là các cài đặt lề được sử dụng trong mỗi tài liệu mới sẽ dựa trên mẫu đó. Ví dụ: lề đối với các tài liệu trống mới là dựa trên mẫu Thường.

 1. Mở mẫu hoặc tài liệu dựa trên mẫu có cài đặt mặc định bạn muốn thay đổi.

 2. Trên menu Định dạng, bấm vào Tài liệu, rồi bấm vào tab Lề.

 3. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn, rồi bấm Mặc định.

Thay đổi bố trí mặc định

Thay đổi bố trí mặc định trong mẫu bất kỳ có nghĩa là các ngắt mục, đầu trang và chân trang, cũng như các thuộc tính bố trí khác được sử dụng trong mỗi tài liệu mới sẽ dựa trên mẫu đó. Ví dụ: những thuộc tính bố trí đối với các tài liệu trống mới là dựa trên mẫu Thường.

 1. Mở mẫu hoặc tài liệu dựa trên mẫu có cài đặt mặc định bạn muốn thay đổi.

 2. Trên menu Định dạng, bấm vào Tài liệu, rồi bấm vào tab Bố trí.

 3. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn, rồi bấm Mặc định.

Thay đổi các cài đặt mặc định khác trong mẫu Thường

Bạn có thể tùy chỉnh mẫu Thường và thay đổi các cài đặt mặc định về nhiều khía cạnh khác nhau của tài liệu, như định dạng văn bản, định dạng đoạn văn, định dạng tài liệu, kiểu, văn bản, ảnh, mục nhập Văn bản tự động và phím tắt. Để thực hiện thay đổi đối với Normal.dotm, bạn phải mở tệp từ Word. Nếu bạn mở Normal.dotm từ Bộ tìm kiếm, Word sẽ tạo một tài liệu trống mới dựa trên mẫu.

 1. Trên menu Tệp, bấm vào Mở.

 2. Trong hộp thoại Mở, duyệt đến thư mục chứa tệp Normal.dotm.

  • Nếu bạn đang sử dụng Word 2016 for Mac, đi đến /Người dùng/tên người dùng/Thư viện/Bộ chứa nhóm/UBF8T346G9.Office/Nội dung người dùng/Mẫu

  • Nếu bạn đang sử dụng Word for Mac 2011, đi đến /Người dùng/tên người dùng/Thư viện/Hỗ trợ ứng dụng/Microsoft/Office/Mẫu người dùng/Mẫu của tôi

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng máy Mac OS X 10.7 (Lion), thư mục Thư viện bị ẩn theo mặc định. Để duyệt đến thư mục Thư viện từ hộp thoại Mở, nhấn COMMAND + SHIFT + G và trong hộp Đi đến thư mục, nhập ~/Thư viện.

 3. Bấm đúp Normal.dotm. Mẫu Thường sẽ mở ra.

 4. Trong mẫu Thường, thực hiện các thay đổi bạn muốn.

 5. Lưu và đóng mẫu Thường.

  Mẹo: 

  • Nếu bạn thực hiện các thay đổi chuyên sâu đối với mẫu Thường của mình, chúng tôi khuyên bạn nên định kỳ sao lưu tệp. Để sao lưu mẫu Thường của bạn, sao chép và đổi tên hoặc di chuyển tệp đến một vị trí khác.

  • Bạn có thể định dạng nhanh chóng và dễ dàng toàn bộ tài liệu để tạo giao diện chuyên nghiệp và hiện đại bằng cách áp dụng chủ đề tài liệu. Chủ đề tài liệu là một tập hợp nhiều lựa chọn định dạng có thể bao gồm bảng phối màu (tập hợp màu), lược đồ phông (tập hợp các phông chữ văn bản đầu đề và nội dung) và lược đồ hiệu ứng (tập hợp các hiệu ứng đường kẻ và tô). Để áp dụng chủ đề:

   • Trong Word 2016 for Mac, trên tab Thiết kế, bấm vào Chủ đề, rồi chọn một chủ đề.

   • Trong Word for Mac 2011, trên tab Trang đầu, bên dưới Chủ đề, bấm vào Chủ đề, rồi chọn một chủ đề.

Xem thêm

Tạo và sử dụng mẫu riêng của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×