Thay đổi hàm tổng hợp hoặc tính toán tùy chỉnh cho một trường trong báo cáo PivotTable

Dữ liệu trong vùng Giá trị tóm tắt dữ liệu nguồn cơ sở (không phải giá trị đang hiển thị) trong báo cáo PivotChart theo cách sau đây: giá trị số sử dụng hàm SUM và giá trị văn bản sử dụng hàm COUNT. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi hàm tổng hợp. Hoặc bạn cũng có thể tạo tính toán tùy chỉnh.

 1. Chọn trường trong vùng Giá trị mà bạn muốn thay đổi hàm tổng hợp của báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab Phân tích, trong nhóm Trường hiện hoạt, bấm vào Trường hiện hoạt, rồi bấm vào Cài đặt trường.

  Hộp thoại Cài đặt trường giá trị được hiển thị.

  Tên nguồn là tên trường trong nguồn dữ liệu.

  Tên tùy chỉnh hiển thị tên hiện tại trong báo cáo PivotTable hoặc tên nguồn, nếu không có tên tùy chỉnh. Để thay đổi Tên tùy chỉnh, bấm vào văn bản trong hộp, rồi chỉnh sửa tên.

 3. Bấm vào tab Tóm tắt giá trị theo.

 4. Trong hộp Tóm tắt trường giá trị theo, bấm vào hàm tổng hợp mà bạn muốn sử dụng.

  Các hàm tổng hợp bạn có thể sử dụng

  Hàm

  Tóm tắt

  Sum

  Tổng các giá trị. Đây là hàm mặc định cho giá trị số.

  Đếm

  Số lượng các giá trị. Hàm tổng hợp Đếm hoạt động giống như hàm trang tính COUNTA. Đếm là hàm mặc định cho giá trị không phải là số.

  Average

  Tính trung bình của các giá trị.

  Max

  Giá trị lớn nhất.

  Min

  Giá trị nhỏ nhất.

  Product

  Tích của các giá trị.

  Đếm Số

  Số lượng giá trị là số. Hàm tổng hợp Đếm số hoạt động giống như hàm trang tính COUNT.

  StDev

  Ước tính độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

  StDevp

  Độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi tập hợp là toàn bộ giá trị cần tổng hợp.

  Var

  Ước tính phương sai của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

  Varp

  Phương sai của một tập hợp, khi tập hợp là toàn bộ giá trị cần tổng hợp.

  Lưu ý: Bạn không thể thay đổi hàm tổng hợp với một số loại dữ liệu nguồn, chẳng hạn như dữ liệu OLAP và với các trường được tính toán cũng như các trường có các mục được tính toán.

 5. Nếu không, bạn cũng có thể sử dụng tính toán tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau đây:

  1. Bấm vào tab Hiện giá trị như.

  2. Bấm vào tính toán bạn muốn trong hộp Hiện giá trị như.

   Sử dụng tính toán này

   Để

   Không tính toán

   Tắt tính toán tùy chỉnh.

   % Tổng cuối

   Hiển thị giá trị dưới dạng tỷ lệ phần trăm tổng cuối của tất cả các giá trị hoặc điểm dữ liệu trong báo cáo.

   % Tổng cột

   Hiển thị tất cả các giá trị trong từng cột hoặc chuỗi dưới dạng tỷ lệ phần trăm của tổng cột hoặc chuỗi.

   % Tổng hàng

   Hiển thị giá trị trong mỗi hàng hoặc thể loại dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng của hàng hoặc thể loại.

   % của

   Hiển thị giá trị dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên giá trị của Mục cơ sở trong Trường cơ sở.

   % Tổng hàng cha mẹ

   Tính toán (giá trị của mục) / (giá trị của mục cha mẹ trong các hàng).

   % Tổng cột cha mẹ

   Tính toán (giá trị của mục) / (giá trị của mục cha mẹ trong các cột).

   % Tổng cha mẹ

   Tính toán (giá trị của mục) / (giá trị của mục cha mẹ trong Trường cơ sở đã chọn).

   Chênh lệch

   Hiển thị giá trị dưới dạng chênh lệch với giá trị của Mục cơ sở trong Trường cơ sở.

   % Chênh lệch

   Hiển thị giá trị dưới dạng chênh lệch phần trăm với giá trị của Mục cơ sở trong Trường cơ sở.

   Tổng hiện có trong

   Hiển thị giá trị các mục liên tiếp trong Trường cơ sở dưới dạng tổng hiện có.

   % Tổng hiện có trong

   Hiển thị giá trị dưới dạng phần trăm cho các mục liên tiếp trong Trường cơ sở dưới dạng tổng hiện có.

   Xếp hạng nhỏ nhất đến lớn nhất

   Hiển thị thứ hạng các giá trị đã chọn trong một trường cụ thể, liệt kê mục nhỏ nhất trong trường là 1 và mỗi giá trị lớn hơn có một giá trị thứ hạng cao hơn.

   Xếp hạng lớn nhất đến nhỏ nhất

   Hiển thị thứ hạng các giá trị đã chọn trong một trường cụ thể, liệt kê mục lớn nhất trong trường là 1 và mỗi giá trị nhỏ hơn có một giá trị thứ hạng cao hơn.

   Chỉ mục

   Tính toán giá trị như sau:

   ((giá trị trong ô) x (Tổng cuối của Tổng cuối)) / ((Tổng cuối của hàng) x (Tổng cuối của cột))

  3. Chọn một Trường cơ sởMục cơ sở nếu các tùy chọn này sẵn dùng cho tính toán mà bạn đã chọn.

   Lưu ý: Trường cơ sở không được trùng với trường bạn đã chọn ở bước 1.

 6. Để thay đổi cách định dạng số, bấm vào Định dạng số và trong tab Số của hộp thoại Định dạng ô, chọn định dạng số, rồi bấm vào OK.

 7. Nếu báo cáo có nhiều trường giá trị, hãy lặp lại các bước trước đó cho từng trường mà bạn muốn thay đổi.

Lưu ý: Để sử dụng nhiều hàm tổng hợp cho cùng một trường, hãy thêm trường lại lần nữa từ Danh sách trường PivotTable, rồi lặp lại các bước bằng cách chọn hàm khác mà bạn muốn.

 1. Chọn trường trong vùng Giá trị mà bạn muốn thay đổi hàm tổng hợp của báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab Tùy chọn, trong nhóm Trường hiện hoạt, bấm vào Trường hiện hoạt, rồi bấm vào Cài đặt trường.

  Hộp thoại Cài đặt trường giá trị được hiển thị.

  Tên nguồn là tên trường trong nguồn dữ liệu.

  Tên tùy chỉnh hiển thị tên hiện tại trong báo cáo PivotTable hoặc tên nguồn, nếu không có tên tùy chỉnh. Để thay đổi Tên tùy chỉnh, bấm vào văn bản trong hộp, rồi chỉnh sửa tên.

 3. Bấm vào tab Tóm tắt giá trị theo.

 4. Trong hộp Tóm tắt trường giá trị theo, bấm vào hàm tổng hợp mà bạn muốn sử dụng.

  Hàm

  Tóm tắt

  Sum

  Tổng các giá trị. Đây là hàm mặc định cho giá trị số.

  Đếm

  Số lượng các giá trị. Hàm tổng hợp Đếm hoạt động giống như hàm trang tính COUNTA. Đếm là hàm mặc định cho giá trị không phải là số.

  Average

  Tính trung bình của các giá trị.

  Max

  Giá trị lớn nhất.

  Min

  Giá trị nhỏ nhất.

  Product

  Tích của các giá trị.

  Đếm Số

  Số lượng giá trị là số. Hàm tổng hợp Đếm số hoạt động giống như hàm trang tính COUNT.

  StDev

  Ước tính độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

  StDevp

  Độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi tập hợp là toàn bộ giá trị cần tổng hợp.

  Var

  Ước tính phương sai của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

  Varp

  Phương sai của một tập hợp, khi tập hợp là toàn bộ giá trị cần tổng hợp.

  Lưu ý: Bạn không thể thay đổi hàm tổng hợp với một số loại dữ liệu nguồn, chẳng hạn như dữ liệu OLAP và với các trường được tính toán cũng như các trường có các mục được tính toán.

 5. Nếu không, bạn cũng có thể sử dụng tính toán tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau đây:

  1. Bấm vào tab Hiện giá trị như.

  2. Bấm vào tính toán bạn muốn trong hộp Hiện giá trị như.

   Sử dụng tính toán này

   Để

   Không tính toán

   Tắt tính toán tùy chỉnh.

   % Tổng cuối

   Hiển thị giá trị dưới dạng tỷ lệ phần trăm tổng cuối của tất cả các giá trị hoặc điểm dữ liệu trong báo cáo.

   % Tổng cột

   Hiển thị tất cả các giá trị trong từng cột hoặc chuỗi dưới dạng tỷ lệ phần trăm của tổng cột hoặc chuỗi.

   % Tổng hàng

   Hiển thị giá trị trong mỗi hàng hoặc thể loại dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng của hàng hoặc thể loại.

   % của

   Hiển thị giá trị dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên giá trị của Mục cơ sở trong Trường cơ sở.

   % Tổng hàng cha mẹ

   Tính toán (giá trị của mục) / (giá trị của mục cha mẹ trong các hàng).

   % Tổng cột cha mẹ

   Tính toán (giá trị của mục) / (giá trị của mục cha mẹ trong các cột).

   % Tổng cha mẹ

   Tính toán (giá trị của mục) / (giá trị của mục cha mẹ trong Trường cơ sở đã chọn).

   Chênh lệch

   Hiển thị giá trị dưới dạng chênh lệch với giá trị của Mục cơ sở trong Trường cơ sở.

   % Chênh lệch

   Hiển thị giá trị dưới dạng chênh lệch phần trăm với giá trị của Mục cơ sở trong Trường cơ sở.

   Tổng hiện có trong

   Hiển thị giá trị các mục liên tiếp trong Trường cơ sở dưới dạng tổng hiện có.

   % Tổng hiện có trong

   Hiển thị giá trị dưới dạng phần trăm cho các mục liên tiếp trong Trường cơ sở dưới dạng tổng hiện có.

   Xếp hạng nhỏ nhất đến lớn nhất

   Hiển thị thứ hạng các giá trị đã chọn trong một trường cụ thể, liệt kê mục nhỏ nhất trong trường là 1 và mỗi giá trị lớn hơn có một giá trị thứ hạng cao hơn.

   Xếp hạng lớn nhất đến nhỏ nhất

   Hiển thị thứ hạng các giá trị đã chọn trong một trường cụ thể, liệt kê mục lớn nhất trong trường là 1 và mỗi giá trị nhỏ hơn có một giá trị thứ hạng cao hơn.

   Chỉ mục

   Tính toán giá trị như sau:

   ((giá trị trong ô) x (Tổng cuối của Tổng cuối)) / ((Tổng cuối của hàng) x (Tổng cuối của cột))

  3. Chọn một Trường cơ sởMục cơ sở nếu các tùy chọn này sẵn dùng cho tính toán mà bạn đã chọn.

   Lưu ý: Trường cơ sở không được trùng với trường bạn đã chọn ở bước 1.

 6. Để thay đổi cách định dạng số, bấm vào Định dạng số và trong tab Số của hộp thoại Định dạng ô, chọn định dạng số, rồi bấm vào OK.

 7. Nếu báo cáo có nhiều trường giá trị, hãy lặp lại các bước trước đó cho từng trường mà bạn muốn thay đổi.

Lưu ý: Để sử dụng nhiều hàm tổng hợp cho cùng một trường, hãy thêm trường lại lần nữa từ Danh sách trường PivotTable, rồi lặp lại các bước bằng cách chọn hàm khác mà bạn muốn.

 1. Chọn trường trong vùng Giá trị mà bạn muốn thay đổi hàm tổng hợp của báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab Tùy chọn, trong nhóm Trường hiện hoạt, bấm vào Trường hiện hoạt, rồi bấm vào Cài đặt trường.

  Hộp thoại Cài đặt trường giá trị được hiển thị.

  Tên nguồn là tên trường trong nguồn dữ liệu.

  Tên tùy chỉnh hiển thị tên hiện tại trong báo cáo PivotTable hoặc tên nguồn, nếu không có tên tùy chỉnh. Để thay đổi Tên tùy chỉnh, bấm vào văn bản trong hộp, rồi chỉnh sửa tên.

 3. Bấm vào tab Tóm tắt theo.

 4. Trong hộp Tóm tắt trường giá trị theo, bấm vào hàm tổng hợp mà bạn muốn sử dụng.

  Các hàm tổng hợp bạn có thể sử dụng

  Hàm

  Tóm tắt

  Sum

  Tổng các giá trị. Đây là hàm mặc định cho giá trị số.

  Đếm

  Số lượng các giá trị. Hàm tổng hợp Đếm hoạt động giống như hàm trang tính COUNTA. Đếm là hàm mặc định cho giá trị không phải là số.

  Average

  Tính trung bình của các giá trị.

  Max

  Giá trị lớn nhất.

  Min

  Giá trị nhỏ nhất.

  Product

  Tích của các giá trị.

  Đếm Số

  Số lượng giá trị là số. Hàm tổng hợp Đếm số hoạt động giống như hàm trang tính COUNT.

  StDev

  Ước tính độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

  StDevp

  Độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi tập hợp là toàn bộ giá trị cần tổng hợp.

  Var

  Ước tính phương sai của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

  Varp

  Phương sai của một tập hợp, khi tập hợp là toàn bộ giá trị cần tổng hợp.

  Lưu ý: Bạn không thể thay đổi hàm tổng hợp với một số loại dữ liệu nguồn, chẳng hạn như dữ liệu OLAP và với các trường được tính toán cũng như các trường có các mục được tính toán.

 5. Nếu không, bạn cũng có thể sử dụng tính toán tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau đây:

  1. Bấm vào tab Hiện giá trị như.

  2. Bấm vào tính toán bạn muốn trong hộp Hiện giá trị như.

   Sử dụng hàm này

   Để

   Thông thường

   Tắt tính toán tùy chỉnh.

   Chênh lệch

   Hiển thị giá trị dưới dạng chênh lệch với giá trị của Mục cơ sở trong Trường cơ sở.

   % của

   Hiển thị giá trị dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên giá trị của Mục cơ sở trong Trường cơ sở.

   % Chênh lệch

   Hiển thị giá trị dưới dạng chênh lệch phần trăm với giá trị của Mục cơ sở trong Trường cơ sở.

   Tổng hiện có trong

   Hiển thị giá trị các mục liên tiếp trong Trường cơ sở dưới dạng tổng hiện có.

   % Hàng

   Hiển thị giá trị trong mỗi hàng hoặc thể loại dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng của hàng hoặc thể loại.

   % Cột

   Hiển thị tất cả các giá trị trong từng cột hoặc chuỗi dưới dạng tỷ lệ phần trăm của tổng cột hoặc chuỗi.

   % Tổng

   Hiển thị giá trị dưới dạng tỷ lệ phần trăm tổng cuối của tất cả các giá trị hoặc điểm dữ liệu trong báo cáo.

   Chỉ mục

   Tính toán giá trị như sau:

   ((giá trị trong ô) x (Tổng cuối của Tổng cuối)) / ((Tổng cuối của hàng) x (Tổng cuối của cột))

  3. Chọn một Trường cơ sởMục cơ sở nếu các tùy chọn này sẵn dùng cho tính toán mà bạn đã chọn.

   Lưu ý: Trường cơ sở không được trùng với trường bạn đã chọn ở bước 1.

 6. Để thay đổi cách định dạng số, bấm vào Định dạng số và trong tab Số của hộp thoại Định dạng ô, chọn định dạng số, rồi bấm vào OK.

 7. Nếu báo cáo có nhiều trường giá trị, hãy lặp lại các bước trước đó cho từng trường mà bạn muốn thay đổi.

Lưu ý: Để sử dụng nhiều hàm tổng hợp cho cùng một trường, hãy thêm trường lại lần nữa từ Danh sách trường PivotTable, rồi lặp lại các bước bằng cách chọn hàm khác mà bạn muốn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Hàm tổng hợp sẵn dùng trong báo cáo PivotTable

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×