Tham khảo: Nhật ký giao tác Office 365 IdFix

Đưa ra ví dụ và mô tả quy ước đặt tên cũng như cấp ghi nhật ký mặc định của nhật ký giao tác IdFix của Office 365.

Vị trí của nhật ký giao tác IdFix

Công cụ IdFix của Office 365 sẽ tạo nhật ký giao tác mới mỗi lần bạn áp dụng các thay đổi cho cụm nhánh Active Directory, tức là mỗi lần bạn bấm vào Áp dụng trong IdFix. Nhật ký giao tác được lưu trong cùng thư mục mà bạn đã cài đặt IdFix. Theo mặc định là C:\Deployment Tools\IDFix. Tên tệp nhật ký giao tác sử dụng định dạng ngày và dấu thời gian, ví dụ: Verbose 6-1-2014 6-17-22 PM cho biết tệp đã được tạo vào ngày 1 tháng 6 năm 2014 vào lúc 6:17:22 CH. Verbose cho biết cấp ghi nhật ký.

Cấp ghi nhật ký giao tác IdFix

Từ verbose trong tên tệp nhật ký giao tác cho biết cấp ghi nhật ký trong tệp. Verbose có nghĩa là lượng thông tin tối đa đã được ghi lại trong nhật ký. Đây là cấp ghi nhật ký mặc định. Lúc này, bạn không thể thay đổi cấp ghi nhật ký.

Định dạng nhật ký giao tác IdFix

IdFix ghi kết quả của mỗi hoạt động CẬP NHẬT vào nhật ký giao tác như trong ví dụ dưới đây.

5/22/2014 6:36:44 AM Initialized - IdFix version 1.07 - Multi-Tenant
5/22/2014 6:36:47 AM Query AD
5/22/2014 6:36:47 AM FOREST:e2k10.com SERVER:dc1.e2k10.com FILTER:(|(objectCategory=Person)(objectCategory=Group))
5/22/2014 6:36:47 AM Please wait while the LDAP Connection is established.
5/22/2014 6:36:49 AM Query Count: 140  Error Count: 29  Duplicate Check Count: 191
5/22/2014 6:36:49 AM Elapsed Time: AD Query - 00:00:02.3890432
5/22/2014 6:36:49 AM Write split files
5/22/2014 6:36:49 AM Merge split files
5/22/2014 6:36:49 AM Count duplicates
5/22/2014 6:36:49 AM Write filtered duplicate objects
5/22/2014 6:36:49 AM Read filtered duplicate objects
5/22/2014 6:36:49 AM Read error file
5/22/2014 6:36:49 AM Elapsed Time: Duplicate Checks - 00:00:00.0780785
5/22/2014 6:36:49 AM Populating DataGrid
5/22/2014 6:36:50 AM Elapsed Time: Populate DataGridView - 00:00:00.0780785
5/22/2014 6:36:50 AM Query Count: 140  Error Count: 53
5/22/2014 6:37:34 AM Apply Pending
5/22/2014 6:37:34 AM Update: [CN=user000001,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][mailnickname][character][user?^|000001][user000001][EDIT]
5/22/2014 6:37:34 AM Update: [CN=user000008,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][targetAddress][duplicate][smtp:user000008@customer.com][][REMOVE]
5/22/2014 6:37:34 AM COMPLETE
5/22/2014 6:37:40 AM Loading Updates
5/22/2014 6:37:40 AM Action Selection
5/22/2014 6:37:57 AM Apply Pending
5/22/2014 6:37:57 AM Update: [CN=user000001,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][mailnickname][character][user?^|000001][user000001][UNDO]
5/22/2014 6:37:57 AM Update: [CN=user000008,OU=e2k10OU1,DC=e2k10,DC=com][user][targetAddress][duplicate][smtp:user000008@customer.com][][UNDO]
5/22/2014 6:37:57 AM COMPLETE
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×